[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 28 artiklit


[et]
33.10.10

bitti pikseli kohta

Digiteeritud kujutise pikseli värvusväärtuse mõõt.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.10.10

bits per pixel

In a digitized image, a measure of the color value of a given pixel.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
30.07.39

bittraster

Pikselitest koosneva raster pildi esitus, milles iga pikseli tunnusomadused määrab mingi bitikogum.
Märkus:
Asendab artikli 13.03.13 standardis ISO/IEC 2392-13:1996.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.07.39

bitmap

pixel map (synonym)

A representation of a raster image (30.01.08) of pixels (13) in which the characteristics of each pixel are determined by a set of bits.
Märkus:
Supersedes entry 13.03.13 of ISO/IEC 2392-13, 1996.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
09.02.02

diskreetne signaal

diskreetsignaal (synonym)

diskreetajastusega signaal (synonym)

Ajas järjestikustest elementidest koosnev signaal, mille igal elemendil on üks või mitu tunnussuurust, mis võivad esitada andmeid, näiteks elemendi kestus, paiknemine ajas, laine kuju või amplituud.
Märkus:
Tunnussuurusteks võivad olla näiteks amplituud, laine kuju, kestus ja paiknemine ajas.
Vt. joonis 1.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.02.02

discrete signal

discretely timed signal (synonym)

A signal composed of successive elements in time, each element having one or more characteristic quantities which can represent data.
Märkus:
Examples of characteristic quantities are amplitude, wave-form, duration, and position in time.
See figure 1.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
07.04.04

integraalne programmeerimiskeskkond

Ühise (sageli graafilise) kasutajaliidese all olev riistvara ja riistprogrammide integreeritud kogum programmide koostamise toetuseks.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.04.04

integrated programming environment

IPE (synonym)

A integrated collection of hardware and software tools under a common user interface (frequently graphical) to support the development of programs.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink


[et]
32.08.07

kehatüübi teenus

Teenus, mis võimaldab üle kanda individuaalsõnumi * keha iga osa iseloomu ja tunnusomadusi.
Märkus:
Atribuutide hulka kuulub kodeerimistüüp.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.08.07

typed body service

A service that permits conveying the nature and characteristics of each of the parts within the body of an interpersonal message.
Märkus:
The attributes include encoded information type.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink


[et]
35.09.04

küberkond

võrguvennaskond (synonym)

Küberruumis aktiivselt osalev kasutajate kooskond või rühm.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.09.04

cybercommunity

wired community (synonym)

A community or group of users with active participation in cyberspace.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
30.12.10

Lamberti pind

Hajutav pind, mille suvaliselt väikeselt osalt mingis suunas kiirguva valguse intensiivsus on võrdeline selle suuna nurga koosinusega.
Märkus:
Lamberti pinna paistvus on vaatlusnurgast sõltumatult konstantne.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.12.10

lambertian surface

A diffusing surface with the intensity of light emanating in a given direction from any small surface component proportional to the cosine of the angle.
Märkus:
The brightness (30.05.07) of a lambertian surface is constant regardless of the viewing angle.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
12.07.24

lintpaber

lintformular (synonym)

Tühi või formularidega paber, mida saab läbi printeri sööta pidevalt.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.07.24

continuous forms

continuous forms paper (synonym)

Blank paper of forms fed through a printer continuously.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
12.07.25

lõõtspaber

voltpaber (synonym)

Eelnevalt lõõtsana volditud ja tavaliselt mõlemal äärel asuvate veomulkude abil söödetav lintpaber.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.07.25

fanfold paper

zig-zag fold paper (synonym)

z-fold paper (synonym)

Continuous forms previously folded as a fan and usually feed by means of feed holes on each side.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
13.02.19

nähtamatu pind

Ala, mida saab ruumilise objekti vaatel maskida.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.02.19

hidden surface

An area that can be masked in a view of a three-dimensional object.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
12.07.23

paberi tühivedu

Paberi liikumine läbi prindimehhanismi üksiku reavahetuse kiirusest märksa suurema kiirusega.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.07.23

paper skip

paper throw (synonym)

paper slew (synonym)

The movement of paper through a print mechanism at a speed effectively greater than that of individual single line spacing.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
22.04.02

paberiveduk

Vahend, mis võimaldab printkalkulaatoris paberit püstsihis paigutada vastavalt kasutaja vajadustele.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

[en]
22.04.02

paper feed

On a printing calculator, the device for manually positioning the paper vertically according to the requirements of the operator.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
33.06.12

pidev hargnemine

Funktsioon, mis võimaldab kasutajal interaktiivmeedium esituses programmi modifitseerida mitte erilistes hargnemispunktides, vaid igas punktis.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.06.12

continuous branching

In an interactive medium presentation, a feature allowing a user to modify a program at any point rather than at specific branching points.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
13.03.08

piksel

Pildi vähim kahemõõtmeline element, millele saab sõltumatult kinnistada atribuute, näiteks värvust ja intensiivsust.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.03.08

pixel

picture element (synonym)

pel (synonym)

The smallest two-dimensional element of a display image that can be independently assigned attributes such as color and intensity.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
30.01.19

pikselinaabruse töötlus

Pilditöötlus meetod, mille puhul iga piksel töödeldakse koos ta naaberpikselitega.
Märkus:
Ruumilise filtreerimise hõlbustamiseks kasutatakse pikselimassiivide kaalutud keskmiste arvutamist.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.01.19

pixel group processing

An image-processing (30.01.22) technique in which each pixel (13) is processed together with its adjacent pixels.
Märkus:
The weighted averaging of pixel arrays is used to facilitate spatial filtering.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
33.10.09

pikselioperatsioon

Pikseli väärtuse teataval eesmärgil muutmise protsess.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.10.09

pixel operation

The process of modifying a pixel value for a specific purpose.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
13.03.10

pikseli väärtus

Diskreetne väärtus, mis esitab pikseli värvust, intensiivsust või muid atribuute.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.03.10

pixel value

A discrete value that represents color, intensity, or other attribute of a pixel.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
13.03.12

pikselraster

Pikseli väärtuste kahemõõtmeline massiiv.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.03.12

pixel map

pixmap (synonym)

A two-dimensional array of pixel values.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
30.01.32

pikseltöötlus

Pilditöötlus meetod, mille puhul reguleeritakse pildi * kontrasti üksik pikseleid konstandiga korrutades või jagades või reguleeritakse pildi paistvust üksikpikselitele konstanti liites või neist lahutades.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.01.32

pixel point processing

An image-processing (30.01.22) technique in which image (30.01.08) * contrast is adjusted by multiplying or dividing individual pixels (13) by a constant, or image brightness (30.05.07) is adjusted by adding or subtracting a constant value from individual pixels.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
08.04.09

pilet

Valdaja ühe või mitme pääsuõiguse esitus mingi objekti kohta.
Märkus:
Pilet esitab pääsuluba.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.04.09

ticket

A representation of one or more access rights that possessor has to an object.
Märkus:
The ticket represents an access permission.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
05.03.11

püsialusega arvusüsteem

püsiraadikssüsteem (synonym)

Alusega arvusüsteem, mille kõigil numbrikohtadel, võib-olla välja arvatud suurima kaaluga numbrikoht, on sama alus.
Märkus:
Järjestikuste numbrikohtade kaalud on üheainsa aluse järjestikused täisarvulised astmed, mis on korrutatud sama teguriga. Selle aluse negatiivseid täisarvastmeid kasutatakse murdude esituseks.
Püsialusega arvusüsteem on segaalusega arvusüsteemi erijuht; vt. ka artikli 05.03.19 märkus.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

[en]
05.03.11

fixed radixnumerationsystem

fixed radixsystem (synonym)

fixed radix notation (synonym)

A radix numeration system in which all the digit places, except perhaps the one with the highest weight, have the same radix.
Märkus:
The weights of successive digit places are successive integral powers of a single radix, each multiplied by the same factor. Negative integral powers of the radix are used in the representation of fractions.
A fixed radix numeration system is a particular case of a mixed radix numeration system; see also note 2 to 05.03.19.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
19.01.12

püsifunktsioonigeneraator

Funktsioonigeneraator, mille genereeritav funktsioon on määratud konstruktsiooniga ja kasutaja ei saa seda muuta.
EVS-ISO 2382-19:1999 (kehtiv)

[en]
19.01.12

fixed function generator

A function generator in which the function it generates is set by construction and cannot be altered by the user.
EVS-ISO 2382-19:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
22.03.19

püsitäpsuse režiim

Resiim, mille puhul arvutus tulemi esituse kümnend kohtade arv antakse ette.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

[en]
22.03.19

fixed decimal mode

A mode in which the number of decimal places to be shown in the result of a calculations is preselected.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
33.10.24

püsiv kuvasuhe

Kujutise õigeid proportsioone mastaabimuutuste käigus säilitav pikkuse (x) ja kõrguse (y) suhe raalgraafikas.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.10.24

fixed aspect ratio

In computer graphics, the width (x) to height (y) ratio that keeps an image in correct proportion during sizing maneuvers.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
05.03.10

segaalusega arvusüsteem

segaraadikssüsteem (synonym)

Alusega arvusüsteem, mille kõigil numbrikohtadel ei ole tingimata sama alus.
Näide:
Arvusüsteem, milles kolm järjestikku numbrit esitavad tunde, minutite kümnelisi ja minuteid; kui võtta ühikuks üks minut, on nende kolme numbrikoha kaalud vastavalt 60, 10 ja 1; teise ja kolmanda koha alused on vastavalt 6 ja 10.
Märkus:
Analoogiline arvusüsteem, mis kasutaks üht või kaht numbrit päevade esituseks ja kaht numbrit tundide esituseks, ei vastaks alusega arvusüsteemi määratlusele, sest „päeva„ ja „tundide kümneliste„ numbrikohtade kaalude suhe ei oleks täisarv.
Vt. ka artikli 05.03.19 märkus.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

[en]
05.03.10

mixed radixnumerationsystem

mixed radixsystem (synonym)

mixed radix notation (synonym)

A radix numeration system in which the digit places do not all necessarily have the same radix.
Näide:
The numeration system in which three successive digits represent hours, tens of minutes, and minutes; taking one minute as the unit, the weights of the three digit places are 60, 10 and 1 respectively; the radices of the second and third digit places are 6 and 10 respectively.
Märkus:
A comparable numeration system that used one or more digits to represent days and two digits to represent hours would not satisfy the definition of any radix numeration system, since the ratio of the weights of the „day„ and the „tens of hours„ digit places would not be an integer.
See also note 1 to 05.03.19.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
05.03.19

sega-järgualusega süsteem

segabaassüsteem (synonym)

Arvusüsteem, milles arv esitatakse liikmete sarja summana, kusjuures iga liige koosneb mantissist ja järgualusest; iga liikme järgualus on vaadeldavas rakenduses konstantne, kuid kõigi liikmete järgualuste suhted ei ole tingimata täisarvud.
Näide:
Kui järgualused on b3 , b2 ja b1 ning mantissid 6, 5 ja 4, on esitatav arv 6b3 + 5b2 + 4b1 .
Märkus:
Segaalusega arvusüsteem on sega-järgualusega arvusüsteemi erijuht, kus liikmete järjestamisel järgualuste kahanevasse suurusjärjestusse on naaberliikmete järgualuste suhe täisarvuline, kuid mitte kõikjal ühesugune; kui b on vähim järgualus ning kui x ja y esitavad täisarve, siis esitab numeraal 654 sellises arvusüsteemis arvu 6xyb + 5xb + 4b.
Püsialusega arvusüsteem on segaalusega arvusüsteemi erijuht, kus liikmete järjestamisel järgualuste kahanevasse järjestusse on kõigi naaberliikmete paaride järgualuste suhe täisarvuline ja sama; kui b on vähim järgualus ning x esitab täisarvu, siis esitab numeraal 654 sellises arvusüsteemis arvu 6x2 b + 5xb + 4b.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

[en]
05.03.19

mixed basenumerationsystem

mixed basesystem (synonym)

mixed base notation (synonym)

A numeration system in which a number is represented as the sum of a series of terms each of which consists of a mantissa and a base, the base of a given term being constant for a given application but the bases being such that there are not necessarily integral ratios between the bases of all the terms.
Näide:
With bases b3 , b2 and b1 and mantissae 6, 5 and 4, the number represented is given by
6b3 + 5b2 + 4b1 .

Märkus:
A mixed radix numeration system is a particular case of a mixed base numeration system in which, when the terms are ordered so that their bases are in descending magnitudes, there is an integral ratio between the bases of adjacent terms, by not the same ratio in each case; thus if the smallest base is b and if x and y represent integers, the numeral 654 in such a numeration system represents the number given by
6xyb + 5xb + 4b.

A fixed radix numeration system is a particular case of a mixed base numeration system in which, when the terms are ordered so that their bases are in descending magnitudes, there is the same integral ratio between the bases of all pairs of adjacent terms; thus if b is the smallest base and if x represents an integer, the numeral 654 in such a numeration system represents the number given by
6x2 b + 5xb + 4b.

EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
15.05.34

segatüübiline

Omane üht või mitut eri andmetüüpi sisaldavale avaldisele.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.05.34

mixed mode (adjective)

mixed type (synonym; adjective)

Pertaining to an expression that contains two or more different data type s.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink


[et]
30.03.10

servapiksel

Stseeni * serva juures asuv piksel.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.03.10

edge pixel

A pixel (13) that lies at an edge (30.03.08) of a scene (30.01.18).
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur