[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 21 artiklit


[et]
34.02.01

alliksõlm

Neurovõrgu sõlm, mis annab tehisneuronitele * sisend * signaale.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

[en]
34.02.01

source node

A node of a neural network which supplies input * signals to artificial neurons.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

Püsilink


[et]
09.01.03

andmeallikas

andmeläte (synonym)

Funktsionaalüksus, mis annab edastusele kuuluvad andmed.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.01.03

data source

The functional unit that provides data for transmission.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
17.06.01

andmesõnastik

inforessursisõnastik (synonym)

IRD (synonym)

Metaandmeid sisaldav andmebaas.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.06.01

data dictionary

information resource dictionary (synonym)

IRD (synonym)

A database that contains metadata.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
17.06.04

andmesõnastikusüsteem

IRDS (synonym)

Tarkvara süsteem andmesõnastike defineerimiseks, loomiseks, värskendamiseks, töötluseks ja kasutamiseks.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.06.04

data dictionary system

information resource dictionary system (synonym)

IRDS (synonym)

A software system for defining, creating, updating, processing, and using data dictionaries.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
35.07.02

Interneti ressurss

Informatsiooni sisaldav või andmetöötlus võimalusi andev ressurss * Internetis.
Näide:
WWW server.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.07.02

Internet resource

Within the Internet, a resource that contains information or provides data processing capabilities.
Näide:
A Web server.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
07.04.34

lähtekeel

Lähteprogrammis kasutatud programmikeel.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.04.34

source language

A programming language used in a source program.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink


[et]
07.04.38

lähtekood

Kood väljendatuna kujul, mis sobib sisendandmeteks * assemblerile, kompilaatorile või muule translaatorile.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.04.38

source code

Code expressed in a form suitable for input to an assembler, compiler, or other translator.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink


[et]
07.04.43

lähtekoodi generaator

Riistprogramm, mille sisendandmeteks võivad olla nõuded programmile või programmi tehniline lahendus ning mis väljastab nõuete või lahenduse teostuse lähtekoodina.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.04.43

source code generator

A software tool that accepts as input the requirements or design for a program and produces source code that implements the requirements or design.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink


[et]
07.04.39

lähtemoodul

kompileerimisüksus (synonym; mittesoovitatav)

Transleerimiseks piisavalt täielik lähteprogramm või selle osa.
Märkus:
Vt kompileerimisüksus.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.04.39

source module

compilation unit (synonym; deprecated)

All or part of a source program sufficiently complete for translation.
Märkus:
See compilation unit.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink


[et]
07.04.37

lähteprogramm

Konkreetsele translaatorile vastuvõetav programm.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.04.37

source program

A program that a particular translator can accept.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink


[et]
10.01.07

ressursijaotus

Arvutisüsteemi vahendite eraldamine töödete teostamiseks.
Näide:
Põhimälu, * sisend-väljundseadmete, * failide eraldamine.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

[en]
10.01.07

resource allocation

The assignment of the facilities of a computer system for the accomplishment of jobs.
Näide:
The assignment of main storage input-output units files.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
35.07.14

ressursikirje

Interneti ressurssi kirjeldav kirje domeeninimeserveris.
Näide:
VAXA.ISI.EDU A 10.2.0.27 kirjeldab hostinime ja hosti IP-aadressi.
Märkus:
Ressursikirje koosneb peamiselt domeeninimest, selle tüübist ja mingist väärtusest.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.07.14

resource record

A record within a domain name server describing an Internet resource.
Näide:
VAXA.ISI.EDU A 10.2.0.27 describes a host name and its IP address.
Märkus:
A resource record consists mainly of a domain name, its type, and a value.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
01.01.23

ressurss

arvutiressurss (synonym)

Andmetöötlussüsteemi iga element, mis on vajalik nõutavate operatsioonide sooritamiseks.
Näide:
salvestid, * sisend-väljundseadmed, üks või mitu töötlusseadet, * andmed, * failid ja programmid.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.01.23

resource

computer resource (synonym)

Any element of a data processing system needed to perform required operations.
Näide:
Storage devices, * input-output units, one or more processing units, * data, * files, and programs.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
16.02.06

statsionaarne sõnumiallikas

statsionaarne infoallikas (synonym)

Sõnumiallikas, milles iga sõnum võib tekkida tõenäosusega, mis ei sõltu ta tekkimise ajast.
EVS-ISO/IEC 2382-16:1998 (kehtiv)

[en]
16.02.06

stationary message source

stationary information source (synonym)

A message source from which each message has a probability of occurrence independent from the time of its occurrence.
EVS-ISO/IEC 2382-16:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
16.02.02

sõnumiallikas

infoallikas (synonym)

Sidesüsteemi osa, millest sõnumid eeldatavalt lähtuvad.
EVS-ISO/IEC 2382-16:1998 (kehtiv)

[en]
16.02.02

message source

information source (synonym)

That part of a communication system from which messages are considered to originate.
EVS-ISO/IEC 2382-16:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
28.04.03

teadmusallikas

Selle informatsiooni allikas, millest luuakse teadmusbaas teatud liiki probleemi jaoks.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.04.03

knowledge source

A source of information from which a knowledge base has been created for a specific kind of problem.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
24.01.13

tootmisressursside plaanimine

MRP (synonym)

Töökorraldusplaanide koostamine iga elemendi hetkevajaduse hindamiseks ja prognoosimiseks tootmis protsessis.
Märkus:
Lühendit ei tohi segi ajada lühendiga MRP (1) ( materjalitarbe plaanimine). Vt. 24.01.14
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

[en]
24.01.13

manufacturing resource planning

MRP (synonym)

The implementation of management plans that evaluate and predict the demand for each element in the manufacturing process at a given time.
Märkus:
Not to be confused with the abbreviation MRP ( material requirements planning). See 24.01.14.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
35.03.24

tööteedastus ja töötehaldus

TÖÖMÄRKUS: Allikad on ISO 8831 ja 8832.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.03.24

job transfer and management

REMARK: Source is ISO 8831 and 8832. (synonym)
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
35.07.04

universaalne ressursilokaator

URL (synonym)

Universaalne nimemall, mida kasutatakse ressursside leidmiseks ja kasutamiseks Interneti kaudu.
Näide:
Näiteid URL-idest, mis identifitseerivad vastavalt Interneti-saidi, faili või teenuse:
„http://www.iso.ch„ on Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni ISO peakorteri sait. See sait asub Genfis, Šveitsis („ch„ on Šveitsi
ISO maanimi).
„http://www.iso.ch/welcome.html„ on ISO saidi ingliskeelse kodulehe URL. Selle faili poole saab pöörduda protokolliga HTTP.
„news:loto„ võiks olla loto-nimelise
foorumi URL.

Märkus:
See mall koosneb kahest osast: pöördusprotokolli nimest (näiteks http, ftp jne) ning ressursilokaatorist, mis võib koosneda saidinimest, teenimest ja failinimest. IP-põhise pöördumise korral on URL-i üldkuju:
pöördusviis://<kasutaja>:<parool>@<hostinimi>:<port>/<tee>/fail,
kus „hostinimi„ sisaldab
täieliku domeeninime.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.07.04

universal resource locator

URL (synonym)

A universal naming convention that is used for locating and accessing resources via the Internet.
Näide:
Examples of URL identifying an Internet site, or a file, or a service:
„http://www.iso.ch„ is the URL of the site of the headquarters of the International Organization for Standardization „ISO„. This site is located in Geneva, Switzerland („ch„ is the
ISO country name of Switzerland).
„http://www.iso.ch/welcome.html„ is the URL of the home page in English of the „ISO„ site. This file is accessible by the HTTP protocol.
„news:toto„ might be the URL of a
forum whose name would be „toto„.
Märkus:
This convention consists of two parts: the access protocol, e.g., http, ftp, etc., and the resource locator which may consist of a site name, path or file name. In the case of IP-based access, the URL has the general form:
scheme://<user>:<password>@<host_name>:<port>/<path>/file
where „host_name„ includes a
fully qualified domain name.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
33.08.14

URI

universaalne ressursiidentifikaator (synonym)

OTSUSED
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.08.14

URI

universal resource identifier (synonym)

Available by anonymous FTP as Postscript (www.w3.org/pub/www/doc/url.ps) or text (www.w3.org/pub/www/doc/url.txt).
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
33.08.15

URL

universaalne ressursilokaator (synonym)

Universaalne nimetamisviis, mis näitab sobivat võtuprotokolli, dokumendi asukohasõlme nime Internetis, selle sõlme failikataloogi ja dokumendi identifikaatorit.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.08.15

URL

universal resource locator (synonym)

A universal naming convention that indicates proper protocol for retrieval, name on an Internet node where a document is located, file directory on that node, and document identifier.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur