[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 19 artiklit


[et]
28.04.05

ainevallamudel

ainemudel (synonym)

Teadmuse või asjatundmise konkreetse eriala mudel.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.04.05

domain model

A model of a specific field of knowledge or expertise.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
17.01.07

andmemudel

Andmete struktureerimisviis andmebaasis vastavalt formaalsetele kirjeldustele infosüsteemis ja vastavalt rakendatava andmebaasihalduri nõuetele.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.01.07

data model

A pattern of structuring data in a database according to the formal descriptions in the information system and according to the requirements of the database management system to be applied.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
17.01.08

andmemudel

Andmete korralduse kirjeldus ettevõtte info struktuuri peegeldaval viisil.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.01.08

data model

A description of the organization of data in a manner, that reflects the information structure of an enterprise.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
26.01.05

avatud süsteemide ühendamise etalonmudel

OSI etalonmudel (synonym)

Mudel, mis kirjeldab avatud süsteemide ühendamise üldprintsiipe ja neist printsiipidest tulenevat võrguarhitektuuri.
Märkus:
Vt. joonis 1.
See standardites ISO 7498 ja CCITT X.200 kirjeldatud mudel annab raamistuse mudelile viitavate standardite väljatöötamise koordineerimiseks.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

[en]
26.01.05

open systems interconnection reference model

OSI reference model (synonym)

A model that describes the general principles of open systems interconnection and the network architecture resulting from those principles.
Märkus:
See figure 1.
This model, described in ISO 7498 and CCITT X.200, provides a framework for co-ordinating the development of standards which refer to it.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
29.02.10

deformeeritud sisendiga mudel

Kõne spektrogrammi tihendatud kuju, mis säilitab sellised olulised tunnused nagu peamised sagedusribad, suhtelised amplituudid ning helikõrguse tõusud ja langused.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.02.10

warped-input model

A compressed form of a speech spectrogram that retains such significant features as major frequency bands, relative amplitudes, and rising and falling pitches.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink


[et]
13.01.16

etalonmudel CGRM

CGRM (synonym)

Standardne kontseptuaalraamistik raalgraafika tarbeks.
Märkus:
Etalonmudeli CGRM rahvusvaheline standard on ISO 11072.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.01.16

Computer Graphics Reference Model

CGRM (synonym)

A standardized conceptual framework for computer graphics.
Märkus:
ISO 11072 is the international standard for Computer Graphics Reference Model.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
17.05.01

hierarhiline mudel

Andmemudel, mille struktuur põhineb puustruktuuril.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.05.01

hierarchical model

A data model whose pattern of structure is based on a tree structure.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
17.02.02

kontseptuaalmudel

Käsitlusvalla omaduste esitus olemite ja olemiseoste abil.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.02.02

conceptual model

A representation of the characteristics of universe of discourse by means of entities and entity relationships.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
29.02.11

Markovi peitmudel

Signaali mudel, milles iga signaalilõigu olek esitatakse Markovi protsessi ühe olekuna ja milles need olekud ei ole otseselt vaadeldavad.
Märkus:
Markovi protsess on juhuslik protsess, mis koosneb reast olekutest, kusjuures ühest olekust teise siirdumise tõenäosus sõltub ainult neist kahest olekust, mitte aga eelmistest olekutest.
Lausungi tuvastuseks arvutab süsteem tõepära, et see genereeriti kõigi treeningu ajal tuletatud mudelitega. Lausung tuvastatakse sõnana või muu üksusena, millele mudel annab kõrgeima tõepärahinde.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.02.11

hidden Markov model

HMM (synonym)

A model of signal, in which the state of each signal segment is represented as a state in a Markov process and in which these states are not directly observable.
Märkus:
A Markov process is a stochastic process consisting of a series of states in which the probability of transition from one state to another depends only on the two states and not on preceding states.
To recognize an utterance, the system computes the likelihood that it was generated by each of the models derived during training. The utterance is recognized as the word whose model gives the highest likelihood score.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink


[et]
34.01.10

neurovõrkmudel

Neurovõrgu abstraktne mudel, mida saab simuleerida tarkvaras või teostada neuroarvutina.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

[en]
34.01.10

neural-network model

An abstract model of a neural network which can be simulated in software or implemented as a neurocomputer.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

Püsilink


[et]
3.30

protsesside hindamise mudel

ühel või mitmel protsessi etalonmudelil põhinev protsesside suutvuse hindamise otstarbeks sobiv mudel
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.30

Process Assessment Model

a model suitable for the purpose of assessing process capability, based on one or more Process Reference Models
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink


[et]
3.48

protsessi etalonmudel

mudel, mis koosneb mingisse elutsüklisse kuuluvate protsesside määratlustest, väljendatult protsessi eesmärgi ja tulemitena, koos protsesside vahelisi seoseid kirjeldava arhitektuuriga
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.48

Process Reference Model

a model comprising definitions of processes in a life cycle described in terms of process purpose and outcomes, together with an architecture describing the relationships between the processes
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink


[et]
17.04.04

relatsioonmudel

Andmemudel, mille struktuur põhineb mingil relatsioonide hulgal.
Näide:
SQL esindab sellist mudelit.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.04.04

relational model

A data model whose structure is based on a set of relations.
Näide:
SQL represents such a model.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
34.01.02

seostusmudel

Arukate tegevuste arvutusmudel, milles informatsiooni elemendid esitatakse kollektiivselt, arvukate lihtsate töötluselementide võrguga, kus elemendid suhtlevad lihtsaid teateid vahetades ning kus paljude selliste elementide hulgas toimub rööptöötlus.
Märkus:
Seostusmudeleid rakendatakse näiteks teadmuse esituses, * kujutuvastuses, * raalnägemises, * loomuliku keele mõistmises, * õppimises (nagu seda määratleb ISO/IEC 2382-31) ja liikumise juhtimises.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

[en]
34.01.02

connectionist model

A computational model for intelligent activities in which pieces of information are collectively represented by a network of a great number of simple processing elements that communicate by exchanging simple messages, and complex computations are carried out through parallel processing distributed among a great number of such elements.
Märkus:
Connectionist models are for instance applied in knowledge representation,* pattern recognition,* computer vision,* natural-language understanding,* learning (as defined in ISO/IEC 2382-31), and motion control.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

Püsilink


[et]
30.AA.02.13

sõrestikmudel
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.AA.02.13

wireframe model
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
28.03.18

tahvelmudel

Probleemilahendus mudel, milles vahetulemeid või uusi andmeid vahetatakse tahvliks nimetatava ühiskasutusliku töö mälu kaudu, millele on juurdepääs mitmel teadmusallikal.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.03.18

blackboard model

A problem solving model in which a shared working memory called a blackboard, accessible to several knowledge sources, is used to communicate intermediate results or new data.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
37.04.08

virtuaalreaalsusmudel

VR-mudel (synonym)

virtuaalmudel (synonym)

Virtuaalobjekti esituseks rakendatav graafiline mudel.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

[en]
37.04.08

virtual-reality model

VR model (synonym)

virtual model (synonym)

Graphics model applied to represent a virtual object (37.04.05).
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
17.05.03

võrkmudel

Andmemudel, mille struktuur põhineb võrkstruktuuril.
Näide:
võrkbaasikeele NDL mudel.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.05.03

network model

A data model whose pattern of structure is based on a network structure.
Näide:
The Network Database Language (NDL) model.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
33.10.08

värvusemudel

Värvuse kirjeldamise meetod. Vt ka CMY.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.10.08

color model

A technique for describing a color. See also cyan/magenta/yellow (CYA).
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur