[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 20 artiklit


[et]
22.02.07

algebralise loogikaga kalkulaator

Kalkulaator, mille siseahelad nõuavad liitmis- ja lahutamis tehete puhul pärast esimese operandi * sisestust tehtemärgi valimist enne iga järgmise operandi sisestust.
Näide:
algebralise loogikaga kalkulaatoris kasutatav operatsioonijada ülesande (12 + 3 - 5)/2 = 5 lahendamiseks.
Märkus:
Liitmise ja lahutamise kombineerimisel korrutamise ja jagamisega ei pea kasutaja võtma vahe tulemeid.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

[en]
22.02.07

calculator with algebraic logic

A calculator in which the internal circuitry requires that after the input of the first operand, the operating symbol be given before the input of each subsequent operand for addition and subtraction operations.
Näide:
The sequence of operations used in a calculator with algebraic entry to solve the problem.
Märkus:
When combining addition and subtraction with multiplication and division, the operator is not required to take interim results.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
11.01.08

aritmeetikaseade [loogikaseade] [aritmeetika-loogikaseade]

Protsessori osa, mis sooritab aritmeetikatehteid [ loogikatehteid ] [aritmeetika- ja loogikatehteid].
Märkus:
Terminit „aritmeetikaseade„ kasutatakse mõnikord aritmeetika- ja loogikatehteid sooritava seadme tähenduses.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

[en]
11.01.08

arithmetic [logic] [arithmetic and logic] unit

ALU (synonym)

In a processor, the part that performs arithmetic operations [ logic operations ] [arithmetic operations and logic operations].
Märkus:
The term „arithmetic unit„ is sometimes used for a unit that performs both arithmetic and logic operations.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
22.02.06

aritmeetilise loogikaga kalkulaator

Kalkulaator, mille siseahelad nõuavad liitmis- ja lahutamis tehete puhul tehtemärgi valimist pärast iga operandi * sisestust.
Näide:
aritmeetilise loogikaga kalkulaatoris kasutatav operatsioonijada ülesande (12 + 3 - 5)/2 = 5 lahendamiseks.
Märkus:
Liitmise ja lahutamise kombineerimisel korrutamise ja jagamisega peab kasutaja võtma vahe tulemid.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

[en]
22.02.06

calculator with arithmetic logic

A calculator in which the internal circuitry requires that the operating symbol be given after the input of each operand for addition and subtraction operations.
Näide:
The sequence of operations used in a calculator with arithmetic logic to solve the problem.
Märkus:
When combining addition and subtraction with multiplication and division, the operator is required to take interim results.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
02.01.03

formaalloogika

Kehtiva väite struktuuri ja kujude uurimine sõltumatult väite liikmete tähendusest.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.01.03

formal logic

The study of the structure and forms of valid argument without regard to the meaning of the terms in the argument.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
28.02.05

hägus loogika

Teatav mitteklassikaline loogika, milles faktidele, * järeldus reeglitele ja kvantoritele on kinnistatud kindlustegurid.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.02.05

fuzzy logic

fuzzy-set logic (synonym)

A nonclassical logic in which facts inference rules and quantifiers are given certainty factors.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
02.04.01

loogikafunktsioon

Funktsioon, millel on ainult lõplik arv võimalikke väärtusi ja mille igal sõltumatul muutujal on ainult lõplik arv võimalikke väärtusi.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.04.01

switching function

logic function (synonym; deprecated)

A function that has only a finite number of possible values and whose independent variables each have only a finite number of possible values.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
03.03.02

loogikaline projekteerimine

loogiline projekteerimine (synonym)

loogikalahendus (synonym)

Formaalseid kirjeldusmeetodeid, näiteks sümbolloogikat kasutav funktsionaalprojekteerimine.
EVS-ISO 2382-3:1999 (kehtiv)

[en]
03.03.02

logic design

A functional design that uses formal methods of description, such as symbolic logic.
EVS-ISO 2382-3:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
02.02.01

loogikamuutuja

Muutuja, mis võib omandada ainult lõpliku arvu võimalikke väärtusi või olekuid.
Näide:
märgistikku kuuluv määratlemata märk.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.02.01

switching variable

logic variable (synonym; deprecated)

A variable that may take only a finite number of possible values or states.
Näide:
An unspecified character of a character set.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
08.05.51

loogikapomm

Ründeloogika, mis, käivitatuna andmetöötlussüsteemi siirdumisest mingisse teatavasse olekusse, kahjustab seda süsteemi.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.05.51

logic bomb

Malicious logic that causes damage to a data processing system when triggered by some specific system condition.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
03.04.01

loogikaseadis

Seadis, mis sooritab loogikatehteid.
EVS-ISO 2382-3:1999 (kehtiv)

[en]
03.04.01

logic device

A device that performs logic operations.
EVS-ISO 2382-3:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
03.03.03

loogikaskeem

Loogikalahenduse graafiline esitus.
EVS-ISO 2382-3:1999 (kehtiv)

[en]
03.03.03

logic diagram

A graphic representation of a logic design.
EVS-ISO 2382-3:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
03.03.04

loogikasümbol

Tehtemärki, * funktsiooni või funktsionaalset seost esitav sümbol.
EVS-ISO 2382-3:1999 (kehtiv)

[en]
03.03.04

logic symbol

A symbol that represents an operator, a function, or a functional relationship.
EVS-ISO 2382-3:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
02.10.08

loogikatehe

Sümbolloogika reegleid järgiv tehe.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.10.08

logic operation

logical operation (synonym)

An operation that follows the rules of symbolic logic.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
02.10.09

loogikatehe

Tehe, milles tulemi iga märk sõltub ainult iga operandi vastavast märgist.
Näide:
Boole'i diaadtehted lisa A veerus „Tulem, kui„.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.10.09

logic operation

logical operation (synonym)

An operation in which each character of the result depends only on the corresponding character of each operand.
Näide:
The dyadic Boolean operations given in the column „result for„ in annex A.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
02.11.03

loogiline nihe

Arvutisõna kõiki märke võrdselt mõjutav nihe.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.11.03

logical shift

logic shift (synonym)

A shift that equally affects all the characters of a computer word.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
07.02.09

loogiline programmeerimine

Meetod programmide struktureerimiseks loogikareeglite kogumitena, nii et programmi sisendandmed töödeldakse eeldefineeritud * algoritmidega vastavalt selle programmi reeglitele.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.02.09

logic programming

A method for structuring programs as sets of logical rules with predefined * algorithms for the processing of input data to a program according to the rules of that program.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink


[et]
22.02.08

postfiksloogikaga kalkulaator

pöördloogikaga kalkulaator (synonym)

Kalkulaator, mille siseahelad võimaldavad esimese operandi sisestada ilme tehtemärkideta, sisestusklahvi abil, järgmistele operandidele aga peavad vahetult järgnema tehtemärgid.
Näide:
postfiksloogikaga kalkulaatoris kasutatav operatsioonijada ülesande (12 + 3 - 5)/2 = 5 lahendamiseks.
Märkus:
Liitmise ja lahutamise kombineerimisel korrutamise ja jagamisega ei pea kasutaja võtma vahe tulemeid.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

[en]
22.02.08

calculator with postfix notation logic

calculator with suffix notation logic (synonym)

calculator with reverse-Polish notation logic (synonym)

A calculator in which the internal circuitry allows the first operand to be entered without operating symbols by means of an „Enter„ key and the subsequent operands are immediately followed by the operating symbols.
Näide:
The sequence of operations used in a calculator with postfix notation logic entry to solve the problem.
Märkus:
When combining addition and subtraction with multiplication and division, the operator is not required to take interim results.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
08.05.46

ründeloogika

Riistvaras, * püsivaras või tarkvaras teostatud programm, mille otstarve on sooritada mingi volitamata või kahjulik toiming.
Näide:
loogikapomm, * trooja hobune, * viirus, * uss.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.05.46

malicious logic

A program implemented in hardware, * firmware, or software, and whose purpose is to perform some unauthorized or harmful action.
Näide:
A logic bomb, a Trojan horse, a virus, a worm.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
02.01.04

sümbolloogika

matemaatiline loogika (synonym)

Kehtivate väidete ja tehetega tegelev distsipliin, mis kasutab tehiskeeli, mis on määratud vältima loomulike keelte mitmetähenduslikkust ja loogikalisi puudusi.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.01.04

symbolic logic

mathematical logic (synonym)

The discipline in which valid argument and operations are dealt with using an artificial language designated to avoid the ambiguities and logical inadequacies of natural languages.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
03.04.04

ventiil

loogikaelement (synonym)

Elementaarset loogikatehet sooritav kombinatsioonlülitus.
Märkus:
Üldiselt tähistab termin „ventiil„ ühe väljundiga lülitust.
EVS-ISO 2382-3:1999 (kehtiv)

[en]
03.04.04

gate

logic element (synonym)

A combinational circuit that performs an elementary logic operation.
Märkus:
The term „gate„ generally involves one output.
EVS-ISO 2382-3:1999 (kehtiv)

Püsilink

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur