[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 47 artiklit, väljastan 30.


[et]
01.08.02

andmehaldus

Andmetele juurdepääsu andvad, andmete salvestust sooritavad või valvavad ning sisend-väljund operatsioone juhtivad funktsioonid andmetöötlussüsteemis.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.08.02

data management

In a data processing system, the functions that provide access to data, performs or monitors the storage of data, and controls input-output operations.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
08.06.02

andmekaitse

Halduslike, tehniliste või füüsiliste meetmete rakendamine kaitseks volitamatu juurdepääsu eest andmetele.
Märkus:
See on standardis ISO/IEC 2382-1:1993 esitatud definitsiooni uustöötlusvariant.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.06.02

data protection

The implementation of administrative, technical, or physical measures to guard against the unauthorized access to data.
Märkus:
This is a revised version of the definition in ISO/IEC 2382-1:1993.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
08.05.35

avariipääs

Riistvara või tarkvara * tõrkest tulenev volitamatu ja tavaliselt tahtmatu juurdepääs andmetöötlussüsteemis olevatele andmetele.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.05.35

failure access

An unauthorized and usually inadvertent access to data in a data processing system, resulting from a failure of hardware or software.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
08.01.08

failikaitse

Asjakohaste halduslike, tehniliste või füüsiliste meetmete rakendamine faili kaitsmiseks volitamatu juurdepääsu, muutmise või kustutamise eest.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.01.08

file protection

The implementation of appropriate administrative, technical, or physical means to guard against the unauthorized access to, modification of, or deletion of a file.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
35.06.03

filteralamvõrk

Alamvõrk, mis võimaldab juurdepääsu ebausaldusväärsetest välistest võrkudest ja ka sisemistest võrkudest, kuid ei võimalda liiklust nende kahe võrgutüübi vahel.
Märkus:
Vt joonis 3.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.06.03

screened subnetwork

A subnetwork that permits access from both untrusted external networks and from internal networks, but does not permit traffic to flow between the two.
Märkus:
See figure 3.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
35.08.09

Gopheri-ruum

Küberruumi see osa, millele kasutajal on juurdepääs tarkvara Gopher abil.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.08.09

gopherspace

That part of the cyberspace to which the user has access by means of Gopher software.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
33.02.13

järjehoidja

Kasutaja määratud märgis, mis võimaldab tal saada juurdepääsu teatavale hüpermeediumsõlmele.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.02.13

bookmark

< hypermedia > A user-specified marker that facilitates access to a particular hypermedia node.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
10.05.10

kaitse

lokaut (synonym)

Abinõu kogu arvutisüsteemi või ta mingi osa juurdepääsu või kasutamise kitsendamiseks.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

[en]
10.05.10

protection

lock out (synonym)

lock-out (synonym; GB)

An arrangement for restricting access to or use of all, or part, of a computer system.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
08.05.31

kannul sisenema

Volitamata füüsilist juurdepääsu saama järgnedes volitatud isikule läbi reguleeritud pääsuga ukse.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.05.31

tailgate

To gain unauthorized physical access by following an authorized person through a controlled door.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
33.05.05

kasutajatee

kasutaja defineeritav tee (synonym)

Hüpermeediumtee, mille defineerib edaspidise hõlpsa juurdepääsu saamiseks kasutaja ja mille salvestab * hüpermeedium rakendus.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.05.05

user-defined path

A hypermedia path defined by a user and stored by a hypermedia application for easy access in the future.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
32.09.04

kataloogisüsteemi agent

DSA (synonym)

Kataloogisüsteemi * funktsionaalüksus, mis annab juurdepääsu * kataloogi infobaasis sisalduvale informatsioonile.
Märkus:
Vt 3.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.09.04

directory system agent

DSA (synonym)

A functional unit of the directory system that provides access to the information contained in the directory information base.
Märkus:
See figure 3.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink


[et]
10.04.02

kaugpakksisestus

Andme partiide üleandmine sisendseadme kaudu, millel on juurdepääs arvutile * andmesidelüli kaudu.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

[en]
10.04.02

remote batch entry

Submission of batches of data through an input unit that has access to a computer through a data link.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
10.03.02

kaug-pakktöötlus

Pakktöötlus, mille puhul sisend-väljundseadmetel on juurdepääs arvutile * andmesidelüli kaudu.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

[en]
10.03.02

remote batch processing

Batch processing in which input-output units have access to a computer through a data link.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
09.08.14

kinnine kasutajarühm

Andmesidevõrgu kasutajate erirühm, millele on kinnistatud lisateenus, mis võimaldab neil kasutajail suhelda omavahel, kuid välistab juurdepääsu kõigile teistele andmesidevõrgu kasutajatele või nende poolt.
Märkus:
Kasutaja andmelõpmik võib kuuluda mitmele kinnisele kasutajarühmale.
Vt. joonis 6.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.08.14

closed user group

CUG (synonym)

A group of specified users of a data network that is assigned a user facility which permits them to communicate with each other but precludes access to or from all other users of the data network.
Märkus:
A user data terminal equipment may belong to more than one closed user group.
See figure 6.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
08.05.26

liiniluure

Salajane juurdepääs mingile andmekontuuri osale andmete saamiseks, muutmiseks või lisamiseks.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.05.26

wiretapping

Surreptitious access to a some part of a data circuit to obtain, modify, or insert data.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
12.05.12

lugemis-kirjutusava

Lugemis-kirjutuspeade juurdepääsu radadele võimaldav ava disketi ümbrikus.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.05.12

read/write slot

read/write opening (synonym)

An opening in the jacket of a diskette to allow access to the tracks by the read/write heads.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
25.05.02

meediumipöörduse juhtimisprotokoll

MAC-protokoll (synonym)

Kohtvõrgu * protokoll, mis andmejaamade vahelise andme vahetuse võimaldamiseks valitseb juurdepääsu edastusmeediumile, arvestades võrgu topoloogilisi aspekte.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

[en]
25.05.02

medium access control protocol

MAC protocol (synonym)

In a local area network, the protocol that governs access to the transmission medium, taking into account the topological aspects of the network, to enable the exchange of data between data stations.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
11.01.07

multiprotsessor

Arvuti, milles on kaks või enam protsessorit, millel on ühine juurdepääs põhimälule.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

[en]
11.01.07

multiprocessor

A computer including two or more processors that have common access to a main storage.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
12.02.28

mälukaitse

Mäluseadmele või ühele või enamale mälupesale juurdepääsu piiramine kirjutuse, * lugemise või mõlema tõkestamise teel.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.02.28

storage protection

Limitation of access to a storage device, or to one or more storage locations, by preventing writing or reading or both.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
09.07.23

paketiassembler-disassembler

paketter (synonym)

Funktsionaalüksus, mis võimaldab pakettedastuse vahenditeta andmelõpmikele juurdepääsu pakettkommutatsiooniga * võrgule.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.07.23

packet assembler/disassembler

PAD (synonym)

A functional unit that enables data terminal equipment not equipped for packet transfer mode to access a packet-swithing * network.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
08.05.36

pauspääs

Volitamatu kasutaja juurdepääs, mis on saadud seadusliku kasutaja ressursiga ühendatud ning hetkel passiivse edastuskanali * aktiivse liiniluure teel.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.05.36

between-the-lines entry

Access obtained through active wiretapping by an unauthorized user to a momentarily inactive transmission channel connected to a legitimate user resource.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
35.AA.22

pääsla

POP-punkt (synonym)

Koht, kus kasutaja saab juurdepääsu Internetile.
Märkus:
Interneti teenusetarnijail on pääslaid paljudes linnades.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.AA.22

point of presence

POP (synonym)

A place at which a user gains access into the Internet.
Märkus:
Internet service providers may have points of presence in many cities.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
32.06.14

pääsuhalduse teenus

Teenus, mis võimaldab kasutajaagendil ja teisaldusagendil saada üksteisele juurdepääsu ja hallata sellega seotud informatsiooni.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.06.14

access management service

A service that enables a user agent and a message transfer agent to establish access to one another and to manage associated information.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink


[et]
2.1

pääsu reguleerimine

vahendid, millega tagada, et juurdepääs varadele on volitatud ja kitsendatud äri- ja turvanõuete põhjal
EVS-ISO/IEC 27000:2010 (kehtiv)

[en]
2.1

access control

means to ensure that access to assets is authorized and restricted based on business and security requirements
ISO/IEC 27000:2009 (kehtiv)

Püsilink


[et]
08.04.01

pääsu reguleerimine

Vahendite kogum, mis tagab, et andmetöötlussüsteemi * ressurssidele on juurdepääs ainult volitatud olemitel ja volitatud viisil.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.04.01

access control

A means of ensuring that the resources of a data processing system can be accessed only by authorized entities in authorized ways.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
35.01.13

pääsutarnija

Organisatsioon, kes annab kasutajaile juurdepääsu arvutivõrgule.
Märkus:
Vt joonis 1.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.01.13

access provider

An organization that provides users with access to a computer network.
Märkus:
See figure 1.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
35.03.01

raalkonverents

võrgukonverents (synonym)

Suhtlus arvutivõrgu abil mitme osaleja vahel, kusjuures igal neist on juurdepääs kõigile lähetatud sõnumitele.
Märkus:
Osalust võib piirata mingi võimuorgan. Sõnumite saatmist võidakse võimaldada ainult mingile osalejate rühmale.
Üldiselt ei ole sõnumitel mingit etteantud saajat.
Sõnumid võivad sisaldada teksti, graafikat, tarkvara, kõnet, heli või nende kombinatsioone. Neid võidakse piiratud ajaks talletada.
4. See artikkel on in ISO/IEC 2382-27:1994 artikli 27.03.05 modifitseeritud variant.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.03.01

computer conference

A communication by means of a computer network, between several participants, each of them having access to all messages submitted.
Märkus:
Participation may be limited by some authority. Submission of messages may be restricted to a group of participants.
Messages in general have no specified recipient.
Messages may contain text, * graphics, * software, voice, or sounds, or a combination thereof. There may be stored for a limited period of time.
4 This entry is a modified version of the entry 27.03.05 in ISO/IEC 2382-27: 1994.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
2.4

rünne

katse hävitada, paljastada, muuta, blokeerida või varastada mingit vara või saada talle volitamatu juurdepääs või kasutada teda volitamatult
EVS-ISO/IEC 27000:2010 (kehtiv)

[en]
2.4

attack

attempt to destroy, expose, alter, disable, steal or gain unauthorized access to or make unauthorized use of an asset
ISO/IEC 27000:2009 (kehtiv)

Püsilink


[et]
15.07.06

semafor

Andmestruktuur, millega reguleeritakse * järjekorra abil juurdepääsu * ressurssidele, mis on kättesaadavad mitmele tegumile, kuid korraga ainult ühele neist.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.07.06

semaphore

A data structure for controlling, by means of a queue, access to the resources that are available to more than one task, but only to one task at a time.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink


[et]
11.01.14

sisemälu

sisesalvesti (synonym)

Mäluseade, millele protsessoril on juurdepääs ilma sisend-väljundkanaliteta.
Märkus:
Sisemälu võib sisaldada teisi mäluliike, näiteks vahemälu ja registreid.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

[en]
11.01.14

internal storage

internal memory (synonym)

Storage that is accessible by a processor without the use of input-output channels.
Märkus:
Internal storage may include other kinds of storage such as cache memory and registers.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
08.05.16

sissetung

Volitamatu juurdepääs * andmetöötlussüsteemile.
Märkus:
Vt joonis 1.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.05.16

penetration

Unauthorized access to a data processing system.
Märkus:
See figure 1.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur