[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 34 artiklit, väljastan 30.


[et]
17.01.13

andmebaasi skeem

Mitmesuguste skeemide kogum, milles igal skeemil on järgmised omadused:
a) ta vastab konkreetse
käsitlusvalla või olemkonna spetsiifilisele käsitlustasemele ning sellekohase andmebaasi asjassepuutuvatele aspektidele;
b) ta defineerib vastavasse käsitlustasemesse puutuvate
infobaasi * lausete kooskõlalise kogumi jaoks esitusvormid ning sisaldab nende vormide manipuleerimisaspekte.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.01.13

database schema

A set of various schemas, each of which has the following properties:
a) it pertains to a specific level of consideration of a particular
universe of discourse or entity world and to the relevant aspects of an appropriate database;
b) it defines the representation forms for the consistent collection of those
sentences of the information base that relevant to its respective level of consideration, and it includes the manipulation aspects of these forms.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
09.08.13

automaatkoste

Koste, mille puhul kutsutav andmelõpmik vastab kutse signaalile automaatselt.
Märkus:
Saate saab käivitada sõltumata sellest, kas kutsutav andmelõpmik on operaatori järelevalve all.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.08.13

automatic answering

Answering in which the called data terminal equipment (DTE) automatically responds to the calling signal.
Märkus:
The call may be established whether or not the called DTE is attended.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
02.05.02

Boole'i tehe

binaartehe (synonym; vananenud)

Boole'i algebra reeglitele vastav tehe.
Märkus:
Termin „binaartehe„ on mittesoovitatav, et vältida segiajamist diaadtehtega ja kahendaritmeetikatehtega.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.05.02

Boolean operation

binary operation (synonym; deprecated)

An operation that follows the rules of Boolean algebra.
Märkus:
The term binary operation is deprecated to avoid confusion with dyadic operation and with binary arithmetic operation.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
27.03.16

elektronandmevahetus

EDI (synonym)

Standardsetele reeglitele vastav andmete ja dokumentide vahetus arvutisüsteemide vahel.
EVS-ISO/IEC 2382-27:1998 (kehtiv)

[en]
27.03.16

electronic data interchange

electronic document interchange (synonym)

EDI (synonym)

The exchange of data and documents between computer systems according to standard rules.
EVS-ISO/IEC 2382-27:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
23.07.01

esinduskvaliteet

LQ (synonym)

Teksti prindi kvaliteet, mis sobib ärikirjavahetuseks ja vastab elektrilise bürookirjutusmasina kvaliteedile.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

[en]
23.07.01

letter quality

LQ (synonym)

Print quality of text that is suitable for business correspondence and that matches the quality of an office electric typewriter.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
C11

funktsioon

Matemaatiline olem, mille väärtus, st sõltuva muutuja väärtus sõltub kindlaksmääratud viisil ühe või mitme sõltumatu muutuja väärtustest, kusjuures sõltumatute muutujate igale lubatavale väärtuste kombinatsioonile vastab mitte rohkem kui üks sõltuva muutuja väärtus.

[en]
C11

function

A mathematical entity whose value, i.e. the value of the dependent variable, depends in a specified manner on the values of one or more independent variables, not more than one value of the dependent variable corresponding to each permissible combination of values from the respective ranges of the independent variables.

Püsilink


[et]
17.01.06

kasutajavaade

Käsitlusvalla aspektid, mis pakuvad huvi konkreetsele kasutajale või kasutajarühmale, koos asjakohase informatsiooniga, mida esitab vastav andme kogum.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.01.06

user view

The aspects of a universe of discourse that are of interest to a specific user or user group together with the relevant information, represented by a corresponding collection of data.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
20.05.08

kasutuslikkuse test

funktsionaalsuse test (synonym)

Test, mille otstarve on välja selgitada, kas teostatud süsteem vastab oma funktsionaalsele otstarbele, mille on ette andnud ta kasutajad.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

[en]
20.05.08

usability test

fitness-for-use test (synonym)

A test to determine whether an implemented system fulfils its functional purpose as determined by its users.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
13.03.06

kuvaruum

Seadmeruumi see osa, mis vastab piltide kuvamiseks kasutadaolevale alale.
Märkus:
Vt. joonis 1.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.03.06

display space

operating space (synonym)

That portion of a device space corresponding to the area available for displaying images.
Märkus:
See Figure 1.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
05.05.01

kümnendesitus

Esitus, mis kasutab kümmet erinevat märki, harilikult kümnendnumbreid.
Näide:
Märgistringiga 196912312359 saab esitada kuupäeva ja kellaaega, mis vastab hetkele üks minut enne 1970. aasta algust.
Universaalses detsimaalklassifikatsioonis (UDK) kasutatav esitus.
Märkus:
Nendes näidetes on kasutatud kümnendesitust, kuid kumbki neist ei vasta kümnendsüsteemi määratlusele.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

[en]
05.05.01

decimal notation

A notation that uses ten different characters, usually the decimal digits.
Näide:
The character string 1969 123 12359 may be construed to represent the date and time one minute before the start of the year 1970.
The representation used in the Universal Decimal Classification (UDC).
Märkus:
These examples use decimal notation but neither satisfies the definition of the decimal numeration system.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
17.02.20

lubatav toiming

Etteantud reeglitele või kitsendustele vastav toiming, mis muudab eeldatavalt kooskõlalise lausete kogumi mingiks kooskõlaliseks lausekogumiks või annab teada kooskõlalise lausekogumi olemasolust infobaasis või kontseptuaalskeemis.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.02.20

permissible action

An action conforming to specified rules or constraints that changes a presumably consistent collection of sentences into a consistent one or makes known a consistent one present in the information base or conceptual schema.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
17.03.11

mälukorraldus

Mälu ja ta pöördus operatsioonide kompositsioon, mis vastab mingile andme struktuurile ja ta ühendustele.
Märkus:
Andmestruktuuri loogilistele elementidele seatakse vastavusse nende salvestatud füüsilised vasted, näiteks vastavad kirjetüübi * kirjetele mingisse faili * salvestatud kirjed.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.03.11

storage organization

The arrangement of storage and of its access operations corresponding to a data structure and to its associations.
Märkus:
The logical elements of the data structure are mapped into their stored physical counterparts, for example, the records of a record type are mapped into stored records of a file.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
07.01.14

neljanda põlve keel

4GL-keel (synonym)

Kõrgkeel, mis võimaldab kasutajal, mitte tingimata programmeerijal, kirjutada loomulikule keelele lähedasi lauseid ning mille lihtlausele vastab palju suurem arv masinakäske kui kolmanda põlve keeles ja mis tõstab kasutaja jaoks abstraktsioonitaseme kõrgemale kui programmikeelte eelmised põlvkonnad.
Näide:
Neljanda põlve keeles võib klientide loetelu sortimise väljendada nii: „Sortida kliendid_loetelu kliendi_nimi järgi tõusvasse järjestusse„. Kasutaja ei pea teadma mingit sortimisalgoritmi.
dBASE on neljanda põlve keel.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.01.14

fourth-generation language

4GL (synonym)

A high-level language that allows a user, not necessarily a programmer, to write statements in near- natural language, that has a ratio of machine instructions to simple statements much higher than that of a third-generation language, and that elevates the level of abstraction at which the user may work beyond that of previous generations of programming languages.
Näide:
In a fourth-generation language, sorting a customer list could be expressed as: „Sort customer_list on customer_name in ascending order„. The user need not know any sorting algorithm.
dBASE is a fourth-generation language.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink


[et]
37.06.03

pneumokinnas

Väljundkinnas kihtidena sobivalt paigutatud õhupõiekestega, mida saab kiiresti täis puhuda ja tühjaks lasta.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

[en]
37.06.03

pneumatic glove

pneumatic tactile glove (synonym)

Glove output device (37.06.02) with layers of strategically placed air bladders that are rapidly inflated and deflated.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
01.05.01

programm

Süntaktiline üksus, mis vastab mingi programmikeele reeglitele ning koosneb teatava funktsiooni täitmiseks, töö teostamiseks või ülesande lahendamiseks vajalikest deklaratsioonidest ja lausetest või käskudest.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.05.01

program

computer program (synonym)

A syntactic unit that conforms to the rules of a particular programming language and that is composed of declarations and statements or instructions needed to solve a certain function, task, or problem.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
10.01.03

protsess

Ettekavatsetud eesmärgile või tulemusele vastav sündmuste kulg.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

[en]
10.01.03

process

A course of events occurring according to an intended purpose or effect.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
26.01.02

reaalne avatud süsteem

avatud reaalsüsteem (synonym)

Reaalsüsteem, mis oma suhtluses teiste reaalsüsteemidega vastab avatud süsteemide ühendamise standardite nõuetele.
Märkus:
Seda terminit kirjeldab täiendavalt ISO 7498.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

[en]
26.01.02

real open system

A real system that complies with the requirements of open systems interconnection standards in its communication with other real systems.
Märkus:
This term is further described in ISO 7498.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
17.08.19

restruktureerimine

Andmebaasi loogilise struktuuri muutmine vastavalt ta infosüsteemi hetkeseisule, kaasa arvatud vastav reorganiseerimine.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.08.19

restructuring

A change of the logical structure of a database according to the actual state of its information system including the corresponding reorganization.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
08.01.18

sertifitseerimine

Protseduur, millega kolmas osapool annab tagatise, et andmetöötlussüsteem või selle osa vastab turvanõuetele.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.01.18

certification

Procedure by which a third party gives assurance that all or part of a data processing system conforms to security requirements.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
03.01.12

signaali regenereerimine

Signaali formeerimine, mis taastab signaali nii, et ta vastab oma algsetele tunnusomadustele.
EVS-ISO 2382-3:1999 (kehtiv)

[en]
03.01.12

signal regeneration

Signal transformation that restores a signal so that it conforms to its original characteristics.
EVS-ISO 2382-3:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
17.01.02

skeem

Andmebaasi struktuuri täielik kirjeldus, mis vastab mingile kindlale käsitlustasemele.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.01.02

schema

A complete description of the structure of a database pertaining to a specific level of consideration.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
29.01.44

suulise keele tõlkimine

Protsess, millega tuvastatakse kõne lähtekeeles, tõlgitakse sõnumi sisu sihtkeelde ja sünteesitakse vastav kõnesõnum sihtkeeles, et tagada suhtlus isikute vahel, kes ei kõnele sama keelt.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.01.44

spoken language translation

The process of recognizing speech in a source language, translating the message content into a target language, and synthesizing an appropriate spoken message in the target language, in order to provide communication between people who do not speak the same language.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink


[et]
08.01.27

süsteemi terviklus

Andmetöötlussüsteemi omadus, mis näitab, et süsteem vastab oma talitluslikule otstarbele, ei võimalda volitamata kasutajail muuta ega kasutada ressursse ning ei võimalda volitatud kasutajail ressursse vääralt muuta ega vääralt kasutada.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.01.27

system integrity

The quality of a data processing system fulfilling its operational purpose while both preventing unauthorized users from making modifications to or use of resources and preventing authorized users from making improper modifications to or improper use of resources.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
32.07.02

talletusteavituse teenus

Teenus, mis informeerib kasutajat iga kord, kui sõnumisalvestisse saabuv sõnum vastab etteantud kriteeriumidele.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.07.02

stored message alert service

A service that informs a user whenever a message arriving at the message store satisfies registered criteria.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink


[et]
29.02.28

tekstist sõltumatu tuvasti

tekstist sõltumatu tuvastussüsteem (synonym)

Kõnetuvasti, mis töötab usaldusväärselt sõltumata sellest, kas vastuvõetud kõne näidis vastab mingile eeldefineeritud sõnumile või mitte.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.02.28

text-independent recognizer

text-independent recognition system (synonym)

A speech recognizer that works reliably whether or not the received speech sample corresponds to a predefined message.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink


[et]
29.02.29

tekstist sõltuv tuvasti

tekstist sõltuv tuvastussüsteem (synonym)

Kõnetuvasti, mis töötab usaldusväärselt ainult siis, kui ta võtab vastu kõne näidise, mis vastab mingile eeldefineeritud sõnumile.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.02.29

text-dependent recognizer

text-dependent recognition system (synonym)

A speech recognizer that works reliably only when it receives a speech sample corresponding to a predefined message.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink


[et]
02.06.06

täpsus

Vea puudumise kvalitatiivne hinnang; kõrge hinnang vastab väikesele veale.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.06.06

accuracy

A qualitative assessment of freedom from error, a high assessment corresponding to a small error.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
02.06.07

täpsus

Vea suuruse kvantitatiivne mõõt, eelistatavalt väljendatuna suhtelise vea funktsioonina; mõõdu suur väärtus vastab väikesele veale.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.06.07

accuracy

A quantitative measure of the magnitude of error, preferably expressed as a function of the relative error, a high value of this measure corresponding to a small error.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
13.03.20

tööpunkt

Osutiga tähistatavatele koordinaatidele x, y vastav punkt.
Näide:
Nooleotsa asukoht.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.03.20

hotspot

The x, y position that corresponds to the coordinates reported for a pointer.
Näide:
The position of the tip of an arrow.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
20.05.04

valiidsustest

Test, mille otstarve on välja selgitada, kas teostatud süsteem vastab spetsifitseeritud nõuetele.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

[en]
20.05.04

validationtest

validation (synonym)

A test to determine whether an implemented system fulfils its specified requirements.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
35.08.13

veebileht

WWW reeglitele vastav dokument.
Märkus:
Tavaliselt peab veebilehe paneel olema kirjutatud HTML-keeles, kuid ta alamosad võivad olla muudes notatsioonides.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.08.13

Web page

A document that conforms to the rules of the World Wide Web.
Märkus:
Typically the frame of the Web page must be written in HTML, but its subparts may be in other notations.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur