[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 45 artiklit, väljastan 30.


[et]
17.01.12

andmekäitlusreegel

Eeskiri andmeobjektide manipuleerimiseks teatava andmetüübi eksemplaridena, vastavalt sellesse andmetüüpi kuuluvate andmete jaoks lubatavatele operatsioonidele.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.01.12

data manipulation rule

A prescription for manipulating data objects as instances of a certain data type according to the permissible operations upon data of this data type.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
17.01.10

andmestruktureerimisreegel

Reegel, mis spetsifitseerib andmete struktuuri teatud andmetüübi eksemplaridena.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.01.10

data structuring rule

A rule that specifies the structure of data as instances of a certain data type.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
09.05.17

bitiedastuskiirus

bitikiirus (synonym)

Kiirus, millega bitid * teisaldatakse.
Märkus:
Bitiedastuskiirus väljendatakse tavaliselt bittidena sekundis (bit/s), kilobittidena sekundis (kbit/s) või megabittidena sekundis (Mbit/s).
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.05.17

bit rate

The speed at which bits are transferred.
Märkus:
The bit rate is usually expressed in bits per second, kilobits per second, megabits per second, etc.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
09.06.20

bitiveategur

Vigaste bittide arvu ja mingil kokkulepitud perioodil edastatud, vastu võetud või töödeldud bittide koguarvu jagatis.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.06.20

bit error ratio

BER (synonym)

bit error rate (synonym; deprecated)

The number or erroneous bits divided by the total number of bits transmitted, received, or processed over some stipulated period of time.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
09.05.21

bruto-edastuskiirus

edastuskiirus (synonym)

Ajaühikus kahe punkti vahel teisaldatav keskmine bittide, * märkide või plokkide arv.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.05.21

actual transfer rate

transfer rate (synonym)

The average number of bits, * characters, or blocks * transferred per unit time between two points.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
33.02.14

dünaamilise linkimise reegel

Reegel reeglistikust hüperlinkide genereerimiseks hüpermeediumsõlmede vahel nende sõlmede atribuutide ja andmemudeli põhjal.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.02.14

dynamic linking rule

One of a set of rules for generating the hyperlinks among the hypermedia nodes based on the attributes of the nodes and a data model.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
12.02.39

efektiiv-edastuskiirus

tegelik edastuskiirus (synonym)

Kasutaja andmete tegelik ajaühikus edastatavate märkide arv.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.02.39

effective transfer rate

The actual number of characters of user's data that are transferred per unit of time.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
09.05.22

efektiiv-edastuskiirus

kasulik edastuskiirus (synonym)

Ajaühikus kahe punkti vahel teisaldatav ja vastuvõtupoolel veatuks tunnistatud keskmine bittide, * märkide või plokkide arv.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.05.22

effective transfer rate

The average number of bits characters, or blocks * transferred per unit time between two points and accepted as valid at the reception.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
30.04.40

Euleri arv

Kahendpildi * laikude arv miinus tütarlaikude arv.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.04.40

Euler number

The number of blobs (30.03.13) in a binary image minus the number of children.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
28.03.09

heuristiline reegel

Kindla juhtumi tarbeks koostatud reegel, millega formaliseeritakse teadmus ja kogemus, mida ekspert kasutab probleemi lahendamiseks.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.03.09

heuristic rule

An ad hoc rule written to formalize the knowledge and experience an expert uses to solve a problem.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
23.06.19

joonlaud

Joon, mis näitab, kuhu on seatud vasak ja parem veeris ning tabelduskohad.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

[en]
23.06.19

ruler line

A line that indicates where the left and right margins and any tab stops are set.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
17.05.05

juurtipp

Ematiputa tipp.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.05.05

root node

A node that has no parent node.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
08.04.22

kasutaja identifikaator

kasutaja ident (synonym)

Märgistring või -muster, mille abil andmetöötlussüsteem identifitseerib kasutaja.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.04.22

user ID

user identification (synonym)

A character string or pattern that is used by a data processing system to identify a user.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
26.05.05

kaugoperatsioonide teenuseelement

ROSE (synonym)

Rakendusteenuseelement, mis annab üldistatud vahendi operatsioonide kaugkäivituseks ja -juhtimiseks.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

[en]
26.05.05

remote operations service element

ROSE (synonym)

An application service element that provides a generalized facility for initiating and controlling operations remotely.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
16.04.10

keskmine infoedastuskiirus

infoedastuskiirus (synonym)

Märgi keskmise entroopia H' ja märgi keskmise kestuse jagatis; matemaatilises väljenduses:
H* = H' / t ( X),
kus
X = { x1... xn } on märkide xi ( i =1 ... n) hulk ja

160410a.gif
on märgi xi (mis esineb tõenäosusega p ( xi)) kestuse t ( xi) keskväärtus.
Märkus:
Keskmist infokiirust võib väljendada näiteks šannonitena sekundis.
EVS-ISO/IEC 2382-16:1998 (kehtiv)

[en]
16.04.10

average information rate

information rate (synonym)

The quotient of the character mean entropy H' by the mean duration of a character, in mathematical notation, this quantity is
H* = H' / t ( X)
where
X = { x1... xn } is the set of characters xi ( i =1 ... n), and
160410a.gif
is the mean value of the duration t ( xi) of a character xi which occurs with probability p ( xi).
Märkus:
The average information rate may be expressed in a unit such as the shannon per second.
EVS-ISO/IEC 2382-16:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
21.03.19

keskmine nimitäpsus

Veatolerants, mis ei sisalda sisend mürast tingitud vigu ja mida ei tohi ületada seadme kasutamisel normaalsetes töötingimustes.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

[en]
21.03.19

mean rate accuracy

Error margin, excluding errors caused by noise at input, which should not be exceeded when a device is used under normal operating conditions.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
16.04.12

keskmine vastastikuse informatsiooni edastuskiirus

Märgi keskmise edastatava infosisalduse T' ning sisend- ja väljundmärgipaaride keskmise kestuse jagatis; matemaatilises väljenduses:
T* = T' / t ( X,Y),
kus
X = { x1... xn } on sisendmärkide xi ( i = 1 ... n) hulk, Y = { y1... ym } on väljundmärkide yj ( j = 1 ... m) hulk ja

160412a.gif
on ühistõenäosusega p ( xi ,yj) esineva märgipaari ( xi ,yj) kestuse t ( xi ,yj) keskväärtus.
Märkus:
Keskmist edastatava informatsiooni kiirust võib väljendada näiteks šannonitena sekundis.
EVS-ISO/IEC 2382-16:1998 (kehtiv)

[en]
16.04.12

average transinformation rate

The quotient of the character mean transinformation content T' by the mean duration of a pair of input and output characters; in mathematical notation, this quantity is:
T* = T' / t ( X, Y)
where
X = { x1... xn } is the set of input characters xi ( i =1 ... n), Y = { y1... ym } is the set of output characters yj = (1 ... m), and
160412a.gif
is the mean value of the duration t ( xi, yj) of the pair of characters ( xi, yj) which occurs with joint probability p ( xi, yj).
Märkus:
The average transinformation rate may be expressed in a unit such as the shannon per second.
EVS-ISO/IEC 2382-16:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
28.02.31

kitsendusreegel

Reegel, mis piirab otsingut probleemiruumi mingi etteantud osaga.
Märkus:
Ekspertsüsteemides ja reegelsüsteemides võivad kitsendusreeglid olla tõhusateks juhtimismehhanismideks.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.02.31

constraint rule

A rule that limits a search to a designated portion of the problem space.
Märkus:
Constraint rules may be effective control mechanisms in expert systems and rule-based systems.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
28.02.32

käivitama (reeglit)

Algatama reeglis spetsifitseeritud toimingut reeglis väljendatud tingimuste täitumisel.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.02.32

fire (a rule)

To initiate the action specified by a rule when the condition stated by the rule is satisfied.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
07.09.10

käsukood

Baitide kogum konkreetse arvuti kõigi lubatavate masinakäskude esituseks.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.09.10

instruction code

computer instruction code (synonym)

machine code (synonym; deprecated)

The set of bytes for representing the permissible different machine instructions of a particular computer.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink


[et]
12.07.07

leheprinter

Printer, mis prindib lehekülghaaval.
Näide:
filmiprinter, * laserprinter.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.07.07

page printer

A printer that prints one page as a unit.
Näide:
A COM printer, a laser printer.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
12.08.10

leheriider

Märgiriider, mille sisendandmeteks on trüki tekst.
Märkus:
Mõeldud on üksiklehtedel asuvat teksti.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.08.10

page reader

A character reader whose input data is a printed text.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
12.08.04

loger

Funktsionaalüksus, mis registreerib sündmusi ja füüsilisi tingimusi, tavaliselt kronoloogiliselt.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.08.04

logger

A functional unit that records events and physical conditions, usually with respect to time.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
14.03.12

logima

Funktsionaalüksuse sisemist olekut avastatud rikke korral hoolduse või selle soodustamise eesmärgil mäluseadmesse salvestama.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

[en]
14.03.12

journalize (verb)

log out (synonym; verb)

To save into a storage device the internal status of a functional unit in the event of a detected fault for the purpose of facilitating maintenance.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
30.AA.08.09

lähima naabri otsustusreegel
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.AA.08.09

nearest neighbor decision rule
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
31.03.02

mehaaniline õppimine

tuupimine (synonym)

Õpistrateegia, mis seisneb uue teadmuse otseses akumuleerimises, tegemata saadud informatsioonist * järeldusi.
Märkus:
Mehaaniline õppimine hõlmab õppimist antud mõistekirjelduste otsese meeldejätmisega ning õppimist programmeerituse teel.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

[en]
31.03.02

rote learning

A learning strategy that consists in directly accumulating new knowledge without any inference being performed on the information provided.
Märkus:
Rote learning includes learning by direct memorization of given concept descriptions and learning by being programmed.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
09.05.19

modulatsioonikiirus

Moduleeritud signaali nominaalse tähendusliku intervalli pöördväärtus.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.05.19

modulation rate

The reciprocal of the nominal significant interval of the modulated signal.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
16.04.09

märgi keskmine entroopia

märgi keskmine infosisaldus (synonym)

Kõigi statsionaarsest sõnumiallikast lähtuvate võimalike sõnumite keskmine entroopia ühe märgi kohta, matemaatiliselt määratletuna piirprotsessiga:

160409a.gif
kus Hm on kõigi allikast lähtuvate m-märgiliste jadade hulga entroopia.
Märkus:
Märgi keskmist entroopiat võib väljendada näiteks šannonites märgi kohta.
Kui allikas pole statsionaarne, ei tarvitse piirväärtus eksisteerida.
EVS-ISO/IEC 2382-16:1998 (kehtiv)

[en]
16.04.09

character mean entropy

character mean information content (synonym)

character average information content (synonym)

character information rate (synonym)

The mean per character of the entropy for all possible messages from a stationary message source, defined in mathematical notation by the limit:
160409a.gif
where Hm is the entropy of the set of all sequences of m characters from the source.
Märkus:
1 The character mean entropy may be expressed in a unit such as the shannon per character.
2 The limit may not exist if the source is not stationary.
EVS-ISO/IEC 2382-16:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
12.02.38

nimi-edastuskiirus

nominaalne edastuskiirus (synonym)

Ettenähtud või teoreetiline märkide arv, mida saab edastada ajaühikus.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.02.38

nominal transfer rate

The designated or theoretical number of characters that can be transferred per unit of time.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
30.AA.12.08

optiline leheriider
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.AA.12.08

optical page reader
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
12.06.14

perfolindiriider

Sisendseade, mis loeb või tuvastab perforeeritud lindi l * perfomustreid, teisaldades andmed perfomustri kujult elektrilisteks signaalideks.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.06.14

punched tape reader

An input unit that reads or senses the hole patterns in a punched tape, transforming the data from hole patterns to electric signals.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur