[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 104 artiklit, väljastan 30.


[et]
33.10.16

aditiivne värvussüsteem

Süsteem, mis reprodutseerib kujutise raalgraafikas punase, rohelise ja sinise valguse segamise (liitmise) teel vastavas vahekorras. Vt ka põhivärvus. Vrd subtraktiivne värvussüsteem.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.10.16

additive color system

In computer graphics, a system that reproduces an image by mixing (adding) appropriate quantities of red, green, and blue light See also primary color. Contrast with subtractive color system.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
33.05.22

ajakoordinaatide süsteem

Ajabaasi konteksti defineeriv väärtusekogum.
Märkus:
Ajakoordinaatide skeem koosneb ajamastaabist ja kestusest. Need väärtused koos määratlevad koordinaadisüsteemi, milles aja väärtusel või ajabaasil on tähendus.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.05.22

time coordinate system

A set of values that defines the context for a time base.
Märkus:
A time coordinate system consists of a time scale and a duration. Together these values define the coordinate system in which a time value or a time base has meaning.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
26.01.11

alamsüsteem

Avatud süsteemi hierarhilise jaotise element, mis on otseses interaktsioonis ainult selle avatud süsteemi vahetult kõrgema jaotise või vahetult madalama jaotise elementidega.
Märkus:
Avatud süsteemi hierarhiline jaotis võib olla kiht või alamkiht.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

[en]
26.01.11

subsystem

An element in a hierarchical division of an open system that directly interacts only with elements in the next higher division or the next lower division of that open system.
Märkus:
A hierarchical division of an open system may be either a layer or a sublayer.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
17.01.03

andmebaasihaldur

DBMS (synonym)

Riistvaral ja tarkvaral põhinev süsteem andmebaaside defineerimiseks, loomiseks, manipuleerimiseks, juhtimiseks, haldamiseks ja kasutamiseks.
Märkus:
Andmebaasi kasutamise tarkvara võib olla andmebaasihalduse süsteemi osa, kuid võib olla ka iseseisev andmebaasihalduse süsteem.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.01.03

database management system

DBMS (synonym)

A system, based on hardware and software, for defining, creating, manipulating, controlling, managing, and using databases.
Märkus:
The software for using a database may be part of the database management system or may be a stand-alone database management system.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
17.06.04

andmesõnastikusüsteem

IRDS (synonym)

Tarkvara süsteem andmesõnastike defineerimiseks, loomiseks, värskendamiseks, töötluseks ja kasutamiseks.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.06.04

data dictionary system

information resource dictionary system (synonym)

IRDS (synonym)

A software system for defining, creating, updating, processing, and using data dictionaries.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
01.01.20

andmetöötlussüsteem

arvutisüsteem (synonym)

Üks või mitu arvutit, * välisseadmed ja tarkvara, mis sooritavad andmetöötlust.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.01.20

data processing system

computer system (synonym)

computing system (synonym)

One or more computers, * peripheral equipment, and software that perform data processing.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
30.AA.11.07

arendussüsteem
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.AA.11.07

development system
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
05.01.02

arvusüsteem

Mis tahes esitus arvude esitamiseks.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

[en]
05.01.02

numeration system

number representation system (synonym)

Any notation for the representation of numbers.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
26.01.07

avatud lõppsüsteem

Avatud süsteem, mis vaadeldaval suhtlusjuhul on andmeallikas, * andmeneel või mõlemad.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

[en]
26.01.07

end open system

An open system that is a data source, or a data sink, or both, for a given instance of communication.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
26.01.03

avatud süsteem

Teiste reaalsete avatud süsteemidega suhtluse seisukohalt asjakohaste reaalse avatud süsteemi aspektide esitus mingis üldistatud abstraktses mudelis.
Märkus:
Seda terminit kirjeldab täiendavalt ISO 7498.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

[en]
26.01.03

open system

The representation within a generalized abstract model of those aspects of a real open system that are pertinent to its communication with other real open systems.
Märkus:
This term is further described in ISO 7498.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
27.01.02

bürooautomaatika süsteem

Bürootegevuste integreerimiseks kasutatav infotöötlussüsteem.
EVS-ISO/IEC 2382-27:1998 (kehtiv)

[en]
27.01.02

office automation system

An information processing system used to integrate office activities.
EVS-ISO/IEC 2382-27:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
35.07.10

domeeninimesüsteem

DNS (synonym)

Andmebaaside kogum, mis seab vastavusse IP-aadressi ja täieliku domeeninime.
Märkus:
Domeeninimesüsteem sisaldab IP-aadresside, hostide ja domeenide teatud tüüpi nimepuu, mis identifitseerib iga Interneti sõlme üheselt.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.07.10

domain name system

DNS (synonym)

The set of databases that performs the correspondence between an IP address and the fully qualified domain name.
Märkus:
The domain name system contains a kind of naming tree for IP addresses, hosts, and domains, identifying each Internet node unambiguously.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
28.01.06

ekspertsüsteem

ES (synonym)

Teadmussüsteem, mis aitab eksperdi kombel lahendada teatava ainevalla või rakendusala probleeme inimkogemusel ja -pädevusel põhinevast teadmusbaasist * järelduste tegemisega.
Märkus:
Mõnikord kasutatakse „ekspertsüsteemi„ teadmussüsteemi sünonüümina, kuid teda tuleks kasutada ekspert teadmuse rõhutamiseks.
Mõned ekspertsüsteemid suudavad täiustada oma teadmusbaasi ning tuletada eelmiste probleemidega saadud kogemustest uusi järeldusreegleid.
See on standardis ISO/IEC 2382-1:1993 esitatud määratluse täiustatud variant.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.01.06

expert system

ES (synonym)

A knowledge-based system that provides for expertly solving problems in a particular domain or application area by drawing inferences from a knowledge base developed from human expertise.
Märkus:
The term „expert system„ is sometimes used synonymously with „ knowledge-based system „, but should be taken to emphasize expert knowledge.
Some expert systems are able to improve their knowledge base and develop new inference rules based their experience with previous problems.
This is an improved version of the definition in ISO/IEC 2382-1:1993
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
01.06.19

ekspertsüsteem

Arvutisüsteem, mis aitab asjatundlikult lahendada probleeme mingis valdkonnas või rakendusalal, tehes järeldusi * teadmusbaasist, mis on rajatud inimkogemuste alusel.
Märkus:
Terminit kasutatakse mõnikord teadmusbaasisüsteemi sünonüümina, kuid harilikult kasutatakse teda ekspertteadmuse rõhutamiseks.
Mõned ekspertsüsteemid on võimelised täiustama oma teadmusbaasi ja töötama välja uusi järeldusreegleid eelmiste probleemidega saadud kogemuse põhjal.
Märkus 1 on tõlgitud prantsuskeelsest originaaltekstist.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.06.19

expert system

ES (synonym)

A computer system that provides for expertly solving problems in a given field or application area by drawing inferences from a knowledge base developed from human expertise.
Märkus:
The term is sometimes used synonymously with, though it is usually taken to emphasize expert knowledge.
Some expert systems are able to improve their knowledge base and develop new inference rules based on their experience with previous problems.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
28.04.08

ekspertsüsteemi kest

kest (synonym)

Tühi ekspertsüsteemi struktuur, millesse ehitatakse asjatundmise konkreetne ala.
Märkus:
Tavaliselt koosneb ekspertsüsteemi kest mingist kõrgkeelest * teadmuse esituseks, ühest või enamast järeldusmootorist ja liidese * programmidest.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.04.08

expert system shell

shell (synonym)

An empty expert system structure into which a particular field of expertise is built.
Märkus:
An expert system shell typically consists of a high-level language for knowledge representation, one or more inference engines, and interface * programs.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
20.02.09

evitusjärgne läbivaatus

Süsteemi mõjude uuring pärast süsteemi töise kasutamise stabiliseerumist.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

[en]
20.02.09

system follow-up

post-implementation review (synonym)

post-development review (synonym)

The study of the effects of a system after it has reached a stabilized state of operational use.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
32.10.02

füüsilise väljastuse süsteem

Füüsilist väljastust sooritav süsteem.
Näide:
postisüsteem.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.10.02

physical delivery system

PDS (synonym)

A system that performs physical delivery.
Näide:
The postal system.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink


[et]
13.01.14

graafikasüsteem GKS

GKS (synonym)

Standardne graafikasüsteem, mis annab komplekti funktsioone raalgraafika programmeerimiseks ning rakendusprogrammide ja graafiliste sisend-väljundseadmete vahelise funktsionaalse liidese.
Märkus:
Süsteemi GKS rahvusvaheline standard on ISO 7942.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.01.14

Graphical Kernel System

GKS (synonym)

A standardized graphical system that provides a set of functions for computer graphics programming, and a functional interface between an application program and the graphical input-output units.
Märkus:
ISO 7942 is the international standard for Graphical Kernel System.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
17.01.05

haldusinfosüsteem

MIS (synonym)

Infotöötlussüsteem, mis aitab organisatsiooni juhtkonnal otsuseid langetada.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.01.05

management information system

MIS (synonym)

An information processing system that supports decision-making by the management of an organization.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
2.26

haldussüsteem

organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks määratud poliitikate, protseduuride, juhiste ja juurdekuuluvate ressursside raamstruktuur
EVS-ISO/IEC 27000:2010 (kehtiv)

[en]
2.26

management system

framework of policies, procedures, guidelines and associated resources to achieve the objectives of the organization
ISO/IEC 27000:2009 (kehtiv)

Püsilink


[et]
37.03.14

huulelugemissüsteem

Huuleliigutuste tuvastusel põhinev kõnetuvastuseks kasutatav süsteem.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

[en]
37.03.14

lipreading system

System used for speech recognition, based on the lip movement recognition.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
29.03.13

häälinteraktiivne süsteem

Funktsionaalüksus * interaktiivseks häälvastuseks.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.03.13

voice interactive response system

VIRS (synonym)

A functional unit for interactive-voice response.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink


[et]
32.08.02

individuaalsõnumiside süsteem

IPMS-süsteem (synonym)

Individuaalsõnumisidet sooritav sõnumipostisüsteem.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.08.02

interpersonal messaging system

IPMS (synonym)

A message handling system that performs interpersonal messaging.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink


[et]
01.01.22

infosüsteem

Informatsiooni andev ja jaotav infotöötlussüsteem koos juurdekuuluvate organisatsiooniliste ressurssidega, sealhulgas inim-, tehniliste ja rahaliste ressurssidega.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.01.22

information system

An information processing system, together with associated organizational resources such as human, technical, and financial resources, that provides and distributes information.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
17.01.04

infosüsteem

Kontseptuaalskeem, * infobaas ja info protsessor, mis koos moodustavad informatsiooni säilitamise ja manipuleerimise süsteemi.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.01.04

information system

The conceptual schema information base and information processor, forming together a system for keeping and manipulating information.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
2.23

infoturbe halduse süsteem
ISMS

äririskikesksel lähenemisel põhinev üldise haldussüsteemi osa infoturbe rajamiseks, evituseks, käigushoiuks, seireks, läbivaatuseks, hoolduseks ja täiustamiseks
EVS-ISO/IEC 27000:2010 (kehtiv)

[en]
2.23

information security management system
ISMS

part of the overall management system, based on a business risk approach, to establish, implement, operate, monitor, review, maintain and improve information security
ISO/IEC 27000:2009 (kehtiv)

Püsilink


[et]
01.01.21

infotöötlussüsteem

Üks või mitu andmetöötlussüsteemi ja seadet, näiteks büroo- ja sideseadet, mis sooritavad infotöötlust.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.01.21

information processing system

One or more data processing systems and devices, such as office and communication equipment, that perform information processing.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
30.AA.11.03

kahend-nägemissüsteem
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.AA.11.03

binary system
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
32.09.01

kataloogisüsteem

Kataloogiteenuste andmiseks koostoimivate avatud süsteemide kogum.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.09.01

directory system

A collection of open systems cooperating to provide directory services.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink


[et]
26.05.10

kataloogisüsteem

Reaalmaailma objektide kogumi kohta informatsiooni sisaldava loogilise andmebaasi käigushoiuks koostöös olevate avatud süsteemide kogum.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

[en]
26.05.10

directory system

A collection of open systems that cooperate to hold a logical database of information about a set of objects in the real world.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
32.09.04

kataloogisüsteemi agent

DSA (synonym)

Kataloogisüsteemi * funktsionaalüksus, mis annab juurdepääsu * kataloogi infobaasis sisalduvale informatsioonile.
Märkus:
Vt 3.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.09.04

directory system agent

DSA (synonym)

A functional unit of the directory system that provides access to the information contained in the directory information base.
Märkus:
See figure 3.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur