[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 50 artiklit, väljastan 30.


[et]
33.10.16

aditiivne värvussüsteem

Süsteem, mis reprodutseerib kujutise raalgraafikas punase, rohelise ja sinise valguse segamise (liitmise) teel vastavas vahekorras. Vt ka põhivärvus. Vrd subtraktiivne värvussüsteem.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.10.16

additive color system

In computer graphics, a system that reproduces an image by mixing (adding) appropriate quantities of red, green, and blue light See also primary color. Contrast with subtractive color system.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
3.49

ajutine hindaja

isik, kellel on vajalikud oskused ja pädevus hindamiste sooritamiseks pädeva hindaja suunamisel ja järelevalvel
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.49

provisional assessor

a person who has the skills and competencies to carry out assessments under the guidance and supervision of a competent assessor
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink


[et]
37.06.01

andmekinnas

sisendkinnas (synonym)

Seade, mis on mõeldud muundama käe- ja sõrmeliigutusi arvutiga loetavaks koodiks.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

[en]
37.06.01

data glove

gesture-sensing glove (synonym)

glove input device (synonym)

Device designed to translate the movements of the hand and fingers into code that is readable by a computer.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
33.10.04

CMYK

tsüaan-magenta-kollane-must (synonym)

Tsüaani, magenta, kollase ja musta segamisel põhinev trükinduses kasutatav värvusmudel. CMYK on CMY-mudeli edasiarendus, mis loodi pärast seda, kui trükkalid avastasid, et spetsiaalsete mustade värvainetega võib saada tumedama musta kui tsüaani, magenta ja kollase seguga.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.10.04

cyan/magenta/yellow/black

CMYK (synonym)

A color model used by the printing industry based on mixing cyan, magenta, yellow, and black. CMYK is an enhancement of the cyan/magenta/yellow (CMY) model, created after printers discovered they could obtain a darker black using special black colorants rather than by combining cyan, magenta, and yellow alone.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
33.10.20

diferentsiaalne PCM

DPCM (synonym)

Raalgraafika digitaalsüsteem, kus edastatavad või salvestatavad andmed esitavad mitte andmeelemente (nt pikseleid) endid, vaid nende erinevusi.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.10.20

differential PCM

DPCM (synonym)

In computer graphics, a digital system where the data transmitted or stored represents the difference between data elements (for example, pixels), rather than the data elements themselves.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
35.03.29

elektronkaubandus

e-kaubandus (synonym)

Kaubandus, mille tehingud sooritatakse arvutivõrkude kaudu reaalajas.
Näide:
onlain-sisseostud, mille puhul inimesed saavad tellida kaupu arvutivõrgu kaudu, näiteks brauseri abil.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.03.29

electronic commerce

Commerce in which transactions are performed via computer networks in real time.
Näide:
On-line shopping, where people can order goods via a computer nertwork or, for instance, by means of a network browser.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
02.06.01

esitustäpsus

täpsus (synonym)

Peaaegu võrdsete väärtuste eristusvõime mõõt.
Näide:
Neljakohalised numeraalid on vähem täpsed kui kuuekohalised, kuid mõistlikult arvutatud neljakohaline numeraal võib olla täpsem kui ebamõistlikult arvutatud kuuekohaline.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.06.01

precision

A measure of the ability to distinguish between nearly equal values.
Näide:
Four-place numerals are less precise than six-place numerals; nevertheless a properly computed four-place numeral may be more accurate than an improperly computed six-place numeral.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
33.10.25

fraktaalkujundid

fraktaalid (synonym)

Lihtsate matemaatiliste valemitega loodavad korrapäratud loomutruud maastikud ja hargvormid raalgraafikas.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.10.25

fractals

In computer graphics, irregular, lifelike landscapes and branching forms produced through simple mathematical formulas.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
29.03.15

häälkonsultant

Häälvastus süsteem toonklahvide või suuliste päringutega antavate kutsete ja/või sõnumite suunamise abistamiseks.
Märkus:
Häälkonsultant on häälserveri näide.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.03.15

automated attendant

auto-attendant (synonym)

A voice response system for helping routing of calls and/or messages via either touch-tone or spoken requests.
Märkus:
An automated attendant is an example of voice server.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink


[et]
33.06.10

interaktiivne video

Video ja arvuti tehnika ühendamise protsess, mille puhul kasutaja toimingud, valikud ja otsused mõjutavad programmi kulgemisviisi.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.06.10

interactive video

The process of combining video and computer technology so that the user's actions, choices, and decisions affect the manner in which the program unfolds.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
18.02.13

jaotur

Tähtvõrguna konfigureeritud arvutivõrgu tsentraalne funktsionaalüksus, mis koordineerib andmesidet ja võib anda pääsu teistesse arvutivõrkudesse.
Märkus:
Vt joonis 3.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

[en]
18.02.13

hub

In a computer network configured as a star network, a central functional unit that coordinates data communication and may provide access to other computer networks.
Märkus:
See figure 3.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

Püsilink


[et]
12.08.17

juhtpult

operaatoripult (synonym)

Arvutioperaatori ja arvuti vaheliseks suhtluseks kasutatavaid seadmeid sisaldav funktsionaalüksus.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.08.17

operator console

console (synonym)

A functional unit containing devices that are used for communications between a computer operator and a computer.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
31.03.16

juhtumipõhine õppimine

Õpistrateegia, mis seisneb käsiloleva probleemi võrdlemises varem lahendatud probleemide hulgaga ning nende probleemide lahenduste kasutamises käsiloleva probleemi lahenduse väljatöötamiseks.
Märkus:
Pärast edukat verifitseerimist lisatakse juhtumipõhise õppimisega väljatöötatud lahendus ja vastav probleem juhtumibaasi.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

[en]
31.03.16

case-based learning

A learning strategy that consists in comparing the problem at hand with a set of previously solved problems and using their solutions to develop a solution to the problem at hand.
Märkus:
After successful verification, the solution developed through case-based learning and its corresponding problem are added to the case base.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
37.03.08

kinnassisestus

Piki sõrmi kulgevate kiudoptiliste anduritega varustatud kindaga seiratav käega viipesisestus, mis muundatakse virtuaalilmas kajastuvateks arvutikäskudeks.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

[en]
37.03.08

glove input

glove-based input (synonym)

Gestural input (37.03.07) of the hand that is monitored through a glove fitted with fiber-optic sensors running along the fingers and translated into computer commands that are reflected in a virtual world (37.01.03).
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
30.08.17

kujuvõrdlus

Kujundi identifitseerimine ta võrdlemise teel mingi etteantud kujundite kogumiga ning lähima valimise teel mingi etteantud kriteeriumi alusel.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.08.17

pattern matching

The identification of a pattern by comparing it with a predetermined set of patterns and by choosing the closest one according to given criteria.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
28.03.19

kujuvõrdlus

filtreerimine (synonym)

Kujundi identifitseerimine ta võrdlemise teel mingi etteantud kujundite kogumiga ning lähima valimise teel etteantud kriteeriumi alusel.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.03.19

pattern matching

filtering (synonym)

The identification of a pattern by comparing it with a predetermined set of patterns and by choosing the closest one according to given criteria.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
07.01.11

kõrgkeel

Programmikeel, mis on eeskätt mõeldud ja süntaktiliselt orienteeritud teatud probleemiklassidele ja on oluliselt sõltumatu konkreetsest arvutist või arvutiklassist.
Näide:
Ada, COBOL, Fortran, Pascal.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.01.11

high-level language

high-order language (synonym)

HOL (synonym)

A programming language that is primarily designed for, and syntactically oriented to, particular classes of problems and that is essentially independent of the structure of a specific computer or class of computers.
Näide:
Ada, COBOL, Fortran, Pascal.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink


[et]
33.10.19

kõverad ja kaared

Mitmesugust tüüpi põhikujundid raalgraafikas, näiteks lekaalkõverad ja kolmpunktkõverad. Vt ka lekaalkõver, kolmpunktkõver.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.10.19

curves and arcs

In computer graphics, basic shapes of various types; for example, spine curves and three-point curves. See also spline curve, three-point curve.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
33.10.30

küllastusvärvused

Väga eredad värvused (eriti punased ja oranžid) raalgraafikas; ei reprodutseeru hästi videos, kuid küllastavad värvuse kuval.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.10.30

saturated colors

In computer graphics, very bright colors (in particular, reds and oranges) that do not reproduce well on video but instead saturate the screen with color.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
33.10.32

lekaalkõver

Raalgraafika kujund, mille loomiseks kasutaja annab ette rea punkte, tarkvara aga joonestab kõvera, mis sujuvalt läbib neid punkte.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.10.32

spine curve

In computer graphics, a shape created when a user specifies a series of points and the computer software draws a curve that smoothly approaches those points.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
07.01.06

masinakeel

Ainult konkreetse arvuti või arvutiklassi masinakäskudest koosnev tehiskeel.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.01.06

machine language

An artificial language composed only of the machine instructions of a specific computer or class of computers.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink


[et]
07.01.05

masinorienteeritud keel

Programmikeel, mille lihtlaused oma struktuurilt ühtuvad või sarnanevad konkreetse arvuti või arvutiklassi masinakäskudega.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.01.05

machine-oriented language

computer-oriented language (synonym)

A programming language, the simple statements of which have the same or similar structure as the machine instructions of a specific computer or class of computers.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink


[et]
07.04.36

masinsõltumatu

Omane tarkvarale, mis ei toetu teatud liiki arvuti ainulaadsetele eriomadustele ning on seetõttu täidetav mitut liiki arvutitel.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.04.36

machine-independent

Pertaining to software that does not rely on features unique to a particular kind of computer and, therefore, may be executed on computers of more than one kind.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink


[et]
13.04.20

morfimine

Raalanimatsiooni protsess, mis võimaldab eriefektide tekitamiseks ühendada ja kokku sulatada kaht või mitut pilti.
Märkus:
Seda protsessi kasutatakse sageli visuaalmeediumides, näiteks filmis, videoklippides ja reklaamis.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.04.20

morphing

A computer animation process that allows the linking and merging of two or more images to produce special effects.
Märkus:
This process is often used in visual media such as motion pictures, videoclips and advertising.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
31.02.19

mõiste valideerimine

Induktiivne meetod õpitud mõistete testimiseks kirjelduste rakendamisega katselistele näidetele ja eksimismaatriksi arvutamisega.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

[en]
31.02.19

concept validation

An inductive method of testing learned concepts by applying their descriptions to tentative examples and by computing a confusion matrix.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
09.07.19

pakettkommutatsioon

Andmevõrgus * andmete marsruutimise ja edastuse protsess, mis kasutab adresseeritud pakette, nii et iga edastuskanal kahe sõlme vahel jagatakse dünaamiliselt eri aadressidega pakettidele.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.07.19

packet switching

In a data network, the process of routing and transferring * data by means of addressed packets so that, between two nodes, each transmission channel is allocated dynamically to packets having different addresses.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
33.10.28

paleti nihe

Soovimatu värvusemuutus raalgraafikas, tingitud suurema arvu värvuste kuvamisest kui võimaldab kasutatav režiim; näiteks üle 16 värvuse VGA-režiimis, üle 256 värvuse MCGA-režiimis.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.10.28

palette shift

In computer graphics, an undesired color change on an image caused by placing more colors on the screen than the current mode can handle; for example, more than 16 colors in VGA, or more than 256 colors in MCGA mode.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
33.10.27

palettesitus

Värvipiltide levinud kodeerimismeetod raalgraafikas. Iga pikseli värvusväärtuse salvestamise asemel loob graafikatarkvara paleti, mis sisaldab pildil kasutatavad värvused.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.10.27

palette lookup

In computer graphics, an encoding technique commonly used for color images. Instead of storing the color value of every pixel, the graphics software creates a palette that contains the colors used in the image.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
33.10.23

pikseliluup

Kujutiste pikselhaaval hõlpsat redigeerimist võimaldav üksikpikselite suurendamise meetod raalgraafikas.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.10.23

fatbits

In computer graphics, the technique of magnifying individual pixels to allow easy editing of images, one pixel at a time.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
33.10.29

primitiiv

Suvaline lihtne joonistusfunktsioon raalgraafikas, näiteks ristkülik, sirgjoon, ellips, hulknurk vms.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.10.29

primitive

In computer graphics, one of several simple functions for drawing on the screen, induding, for example, the rectangle, line, ellipse, polygon, and so on.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
3.48

protsessi etalonmudel

mudel, mis koosneb mingisse elutsüklisse kuuluvate protsesside määratlustest, väljendatult protsessi eesmärgi ja tulemitena, koos protsesside vahelisi seoseid kirjeldava arhitektuuriga
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.48

Process Reference Model

a model comprising definitions of processes in a life cycle described in terms of process purpose and outcomes, together with an architecture describing the relationships between the processes
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur