[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 42 artiklit, väljastan 30.


[et]
04.03.03

alfabeet

Järjestatud märgistik, mille järjestuses on kokku lepitud.
Märkus:
See määratlus hõlmab ka loomulike keelte tähestikke, mis koosnevad tähtedest, sealhulgas diakriitiliste märkidega tähtedest.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

[en]
04.03.03

alphabet

An ordered character set, the order of which has been agreed upon.
Märkus:
This definition also covers the alphabet of natural languages consisting of those characters represented by letters including letters with diacritical marks.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
08.07.01

andmete ennistus

Kaotsiläinud või saastatud andmete regenereerimise toiming.
Märkus:
Ennistusmeetodite hulka kuuluvad andmete kopeerimine arhiivist, andmete rekonstrueerimine lähteandmetest või andmete taasloomine alternatiivsetest allikatest.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.07.01

data restoration

The act of regenerating data that have been lost or contaminated.
Märkus:
Methods include copying data from archive, data reconstruction from source data, or data reconstitution from alternative sources.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
07.09.39

arvutuslik aadress

Programmi * täitmise ajal arvutatud aadress.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.09.39

generated address

An address that has been calculated during the execution of a program.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink


[et]
08.05.15

avalikustamine

Arvutiturbe rikkumine, mille korral andmed satuvad volitamata olemite käsutusse.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.05.15

disclosure

A violation of computer security whereby data have been made available to unauthorized entities.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
23.04.30

ennistama

Taastama teksti või graafikat, mis eelnevalt kustutati, kuid mille muutusi ei tehtud näiteks salvestus käsuga püsivaiks.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

[en]
23.04.30

to undelete

To restore text or graphics that were previously deleted, but whose changes have not been made permanent, such as by use of a save command.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
20.06.02

hindamisaruanne

Süsteemi evitusjärgse läbivaatuse aruanne, mis kirjeldab, kuidas on saavutatud süsteemi eesmärgid, identifitseerib säilinud probleemid ja on mõeldud hõlbustama tulevast edasiarendust.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

[en]
20.06.02

evaluation report

A system follow-up report that describes how the system objectives have been met, identifies the remaining problems and is intended to assist future development.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
26.03.17

indikatsiooniprimitiiv

Teenuseandjalt lähtuv primitiiv, mis näitab, et teenuseandja on käivitanud mingi protseduuri või et teenusetarbija võrdväärse teenusepääsupunkti juures on käivitanud mingi protseduuri.
Märkus:
Vt. joonis 3.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

[en]
26.03.17

indication primitive

A primitive issued by a service provider either to indicate that it has invoked a procedure or to indicate that a procedure has been invoked by the service user at the peer service access point.
Märkus:
See figure 3.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
09.06.22

jaatus

Edastatud * andmete vastuvõttu kinnitav vastuvõtja vastus saajale.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.06.22

acknowledgement

An affirmative response, by a receiver, to a sender, indicating that transmitted * data have been received.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
06.05.04

jada

Jadastatud üksuste sari.
EVS-ISO 2382-6:1999 (kehtiv)

[en]
06.05.04

sequence

A series of items that have been sequenced.
EVS-ISO 2382-6:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
12.02.23

jadapöördus

Võimalus sisestada andmeid * mäluseadmesse või andmekandjale andmete korrastuse järjestuses või saada andmeid nende sisestuse järjestuses.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.02.23

sequential access

serial access (synonym)

The capability to enter data into a storage device or a data medium in the same sequence as the data are ordered, or to obtain data in the same order as they have been entered.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
12.06.21

kaardivirnasti

Kaarditöötlusseadme osa, mis võtab kaardid pärast töötlust vastu.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.06.21

card stacker

The part of a card-processing device that receives the cards after they have been processed.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
28.03.26

kahesuunaline otsing

Otsing, mis algab korraga pärijäreldamise ja pöördjäreldamisega ning peatub otsinguteede kohtumisel lahendiruumis või kõigi võimaluste ammendumisel.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.03.26

bidirectional search

A search that starts simultaneously by forward chaining and backward chaining and stops when the search paths meet in the solution space or when al possibilities have been.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
28.02.24

kompileeritud teadmus

Deklaratiivne teadmus, mis on transleeritud protseduurseks teadmuseks, nii et teda saab vahetult töödelda * arvutiga.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.02.24

compiled knowledge

Declarative knowledge that has been translated into procedural knowledge so that it can be immediately processed by a computer.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
08.01.09

konfidentsiaalsus

Andmete omadus, mis näitab, millises ulatuses need andmed ei ole kättesaadavad või avalikustatud volitamatutele isikutele, protsessidele või muudele olemitele.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.01.09

confidentiality

The property of data that indicates the extent to which these data have not been made available or disclosed to unauthorized individuals, processes, or other entities.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
07.05.10

laadeaadress

Põhimällu * laaditud * programmi esimese mälupesa * aadress.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.05.10

loaded origin

The address of the initial storage location of a program that has been loaded into main storage.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink


[et]
12.01.01

lage kandja

Andmekandja, millele ei ole registreeritud etalonmärgiseid ega kasutaja andmeid.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.01.01

blank medium

virgin medium (synonym)

A data medium in or on which neither marks of reference nor user data have been recorded.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
31.03.23

lahendusteedest õppimine

Kinnitusega õppimine, mis põhineb probleemi täieliku lahendustee leidmise äraootamisel, iga piki lahendusteed tehtud käigu märgistamisel positiivse näitena ning iga lahendusteelt otseselt eemale viiva käigu märgistamisel negatiivse näitena.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

[en]
31.03.23

learning from solution paths

Reinforcement learning that relies on waiting until a complete solution path for a problem has been found, marking every move along the solution path as a positive example, and marking every move leading directly off the solution path as a negative example.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
07.10.10

lõpetatud

Omane tegumi olekule, milles tegum on lõpuni täidetud, kõik sellest tegumist sõltuvad sündmused on lahendatud ja ta aktiveerimiskirje on vabastatud.
Märkus:
Vt joonis 07-7.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.10.10

terminated

Pertaining to the task state of a task that is completed, all events dependent on that task have been resolved and its activation record is released.
Märkus:
See figure 07-7.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink


[et]
11.01.06

mikroprotsessor

Protsessor, mille elemendid on miniaturiseeritud üheks või mitmeks integraallülituseks.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

[en]
11.01.06

microprocessor

A processor whose elements have been miniaturized into one or a few integrated circuits.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
01.03.09

mikroprotsessor

Protsessor, mille elemendid on miniaturiseeritud üheks või mitmeks integraallülituseks.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.03.09

microprocessor

A processor whose elements have been miniaturized into one or a few integrated circuits.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
08.06.23

muutmise tuvastus

Protseduur, millega tuvastatakse, kas andmeid on tahtmatult või sihilikult muudetud.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.06.23

manipulation detection

modification detection (synonym)

A procedure that is used to detect whether data have been modified, either accidentally or intentionally.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
22.04.03

näidu taaste lüliti

Patareitoitega kalkulaatori juhtelement, mis võimaldab taastada näidu, mille kustutas patarei säästu ahel.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

[en]
22.04.03

display recall control

On a battery-powered calculator, a control for recalling a display that has been blanked out by battery-saving circuitry.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
02.03.09

pseudojuhuslike arvude jada

pseudojuhuarvujada (synonym)

Arvujada, milles arvud on määratud mingi kindla aritmeetilise protsessiga, kuid mis on teatud otstarbeks niisama hea kui juhuarvujada.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.03.09

pseudo-random number sequence

A sequence of numbers that has been determined by some defined arithmetic process but is effectively a random number sequence for the purpose for which it is required.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
09.03.11

põhiriba

Modulatsiooniga muutmata sagedusriba, mille hõivab üks signaal või multipleksitud signaalide kogum.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.03.11

baseband

A frequency band occupied by one signal, or by a set of multiplexed signals, that have not been changed by modulation.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
07.07.33

pärisviga

Programmis olev viga, mis ei ole sinna veaistutuse protsessi osana sihilikult lisatud.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.07.33

indigenous error

indigenous fault (synonym)

A fault in a program that has not been purposely inserted as part of a error seeding process.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink


[et]
05.03.17

püsikomasüsteem

Alusega arvusüsteem, milles komakoht on numbrikohtade sarjas ilmutamatult fikseeritud mingi kokkuleppega.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

[en]
05.03.17

fixed-point representation system

A radix numeration system in which the radix point is implicitly fixed in the series of digit places by some convention upon which agreement has been reached.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
07.06.32

restardipunkt

Programmi punkt, kust ta täitmist saab jätkata või uuesti alustada pärast katkestamist katkepunktis või kontrollpunktis.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.06.32

restart point

rescue point (synonym)

A point in a program at which its execution can be continued or resumed after having been interrupted at a breakpoint or a checkpoint.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink


[et]
32.08.10

saajateatis

IPN-teatis (synonym)

Individuaalsõnumi * lähetajale ülekantav informatsioon, mis näitab, kas määratud saaja on sõnumi vastu võtnud või mitte.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.08.10

interpersonal notification

IPN (synonym)

Information conveyed to the originator of an interpersonal message indicating whether or not the message has been received by an intended recipient.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink


[et]
07.10.09

sooritatud

Omane tegumi olekule, milles tegum on lõpuni täidetud ja kõik sellest tegumist sõltuvad sündmused on lahendatud.
Märkus:
Adas on selliseks tegumi sooritatust põhjustavaks ebatavaliseks sündmuseks aktiveerimise ajal seatud erand.
Vt joonis 07-7.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.10.09

completed

Pertaining to the task state of a task that is finished, all events dependent on that task have been resolved.
Märkus:
In Ada, an exception * raised during activation would be such an unusual event causing a task to be completed.
See figure 07-7.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink


[et]
15.02.14

staatiline

Omane objektidele, mis eksisteerivad ja säilitavad oma väärtused kogu programmi* täitmise kestel.
Näide:
alamprogrammi * muutuja, mis on deklareeritud staatilisena ta väärtuste säilitamiseks ühest täitmisest järgmiseni
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.02.14

static (adjective)

Pertaining to object s that exist and retain their values throughout the execution of the entire program.
Näide:
A subprogram * variable that has been declared static to retain its values from one execution to the next.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink


[et]
35.08.03

suhtevõrk

ekstranet (synonym)

Sisevõrk, mida on laiendatud nii, et ta võimaldab juurdepääsu valitud välistele organisatsioonidele, näiteks klientidele või tarnijatele, või nende poolt, mitte aga kogu üldsusele.
Märkus:
Vastav ühendus võidakse saada rendiliinide, sissehelistuse või võrgu liinide kaudu. Võrk tervikuna võib olla virtuaalne privaatvõrk, kuid mitte tingimata.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.08.03

extranet

An intranet that has been extended to include access to or from selected external organizations such as customers or suppliers, but not to the general public.
Märkus:
The connection may be leased lines, dialup, or network interconnections. The overall network may be, but is not necessarily a virtual private network.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur