[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 34 artiklit, väljastan 30.


[et]
01.01.02

andmed

Informatsiooni taastõlgendatav esitus formaliseeritud kujul, mis sobib edastuseks, tõlgenduseks või töötluseks.
Märkus:
Andmeid võivad töödelda inimesed või automaatsed vahendid.
Vt. joonis 1.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.01.02

data

A reinterpretable representation of information in a formalized manner suitable for communication, interpretation, or processing.
Märkus:
Data can be processed by humans or by automatic means.
See figure 1.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
17.01.08

andmemudel

Andmete korralduse kirjeldus ettevõtte info struktuuri peegeldaval viisil.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.01.08

data model

A description of the organization of data in a manner, that reflects the information structure of an enterprise.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
23.06.20

automaatne leheküljenummerdus

Tekstiprotsessori võime automaatselt genereerida ettemääratud viisil dokumendi järjestikustele lehekülgedele leheküljeidentifikaatoreid.
Märkus:
Seda terminit ei tohi segi ajada automaatse lehekülgjaotusega.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

[en]
23.06.20

automatic page numbering

The capability of a text processor to automatically generate page identifiers on successive pages of a document in a predefined manner.
Märkus:
This term should not be confused with automatic pagination.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
23.06.22

automaatne lõigunummerdus

Tekstiprotsessori võime automaatselt genereerida ettemääratud viisil dokumendi järjestikustele lõikudele lõiguidentifikaatoreid.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

[en]
23.06.22

automatic paragraph numbering

The capability of a text processor to automatically generate sequential paragraph identifiers on successive paragraphs of a document in a predefined manner.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
28.04.10

dialoogimoodul

dialoogliides (synonym)

Teadmussüsteemi komponent, mis suhtleb kasutajaga dialoogrežiimis.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.04.10

dialog component

The component of a knowledge-based system that interfaces with the user in a conversational manner.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
10.03.03

dialoogrežiim

interaktiivne režiim (synonym)

ajajaotus (synonym; vananenud)

Arvutisüsteemi tööviis, mille puhul kasutaja ja süsteemi vahel leiavad aset vahelduvad sisestused ja reaktsioonid kahe inimese vahelise dialoogi meenutava sarjana.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

[en]
10.03.03

conversational mode

interactive mode (synonym)

time sharing (synonym; deprecated)

A mode of operation of a computer system in which a sequence of alternating entries and responses between a user and the system takes place in a manner similar to a dialogue between two persons.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
13.05.14

elastimine

Punkti või objekti ümberpaigutus, mis säilitab sidususe teiste punktide või objektidega nende ühendusjoonte venituse, * ikoonimise või reorienteerimisega.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.05.14

rubberbanding

The result of moving a point or an object in a manner that preserves interconnectivity with other points or objects through stretching iconizing, or reorienting their interconnecting lines.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
C11

funktsioon

Matemaatiline olem, mille väärtus, st sõltuva muutuja väärtus sõltub kindlaksmääratud viisil ühe või mitme sõltumatu muutuja väärtustest, kusjuures sõltumatute muutujate igale lubatavale väärtuste kombinatsioonile vastab mitte rohkem kui üks sõltuva muutuja väärtus.

[en]
C11

function

A mathematical entity whose value, i.e. the value of the dependent variable, depends in a specified manner on the values of one or more independent variables, not more than one value of the dependent variable corresponding to each permissible combination of values from the respective ranges of the independent variables.

Püsilink


[et]
33.06.08

interaktiivne (adjektiiv)

Tähistab kasutaja või arvuti võimet juhtida hüpermeedium esitust mitte ainult esitatava materjali valimisega, vaid ka selle materjali esitusviisi mõjutades.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.06.08

interactive (adjective)

Pertaining to the ability of a user or a computer to control a hypermedia presentation, not only in selecting the material presented but also in affecting the manner in which the material is presented.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
33.06.10

interaktiivne video

Video ja arvuti tehnika ühendamise protsess, mille puhul kasutaja toimingud, valikud ja otsused mõjutavad programmi kulgemisviisi.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.06.10

interactive video

The process of combining video and computer technology so that the user's actions, choices, and decisions affect the manner in which the program unfolds.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
13.05.15

joonistamine

Joonte tekitamine lokaatori liigutamisega mööda ekraani, nii et lokaatori järele jääb jälg pliiatsiga paberile joonistamise sarnaselt.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.05.15

inking

Creating a line by moving a locator over a screen and leaving a trail behind the locator in the manner of a pen drawing a line on paper.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
07.07.12

jälgkäitus

Meetod, mille puhul programmi või programmiosa täitmise ajalugu jäädvustatakse nii, et sisendandmed ja väljundandmed saab regenereerida kasutaja kontrolli all, võimalik et edasi- või tagasisuunda valides.
Märkus:
Seda meetodit kasutatakse silumisel.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.07.12

playback

A technique in which a history of execution of all or part of a program is recorded in such a manner that the input and output can be regenerated under the user's control, perhaps in either the forward or backward direction.
Märkus:
This technique is used in debugging.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink


[et]
13.05.56

kerimine

Kuvaelementide nihutamine kuvaaknas, tavaliselt püst- või rõhtsihis, nii et akna ühest servast ilmuvad uued andmed, vastasservast aga kaovad vanad.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.05.56

scrolling

The movement, usually vertical or horizontal, of the display elements within a window (1) in a manner such that new data appear at one edge of the window as old data disappear at the opposite edge.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
06.03.08

kodeerima

Andmeid * kodeerimissüsteemi kasutamise teel konvertima nii, et oleks võimalik tagasi algkujule konvertida.
EVS-ISO 2382-6:1999 (kehtiv)

[en]
06.03.08

to encode

to code (synonym)

To convert * data by the use of a code in such a manner that reconversion to the original form is possible.
EVS-ISO 2382-6:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
07.12.05

kohesioon

Ühe mooduli tegevuste omavahelise seotuse viis ja määr.
Märkus:
Tugev kohesioon tähendab ulatuslikke seoseid mooduli tegevuste vahel.
Kohesiooni liike saab tugevast nõrgani reastada nii:
funktsionaalne kohesioon
informatsiooniline kohesioon
suhtluse kohesioon
ajaline kohesioon
loogiline kohesioon
juhuslik kohesioon
Vrd sidestus.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.12.05

cohesion

module strength (synonym)

The manner and degree to which the activities of a single module are related to one another.
Märkus:
Strong cohesion implies extensive relationships between activities of the module.
Kinds of cohesion may be ranked from strong to weak as follows :
functional cohesion
informational cohesion
communicational cohesion
temporal cohesion
logical cohesion
coincidental cohesion
Contrast with coupling.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink


[et]
01.01.26

konfiguratsioon

Infotöötlussüsteemi * riistvara ja tarkvara organiseerimise ja omavahel ühendamise viis.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.01.26

configuration

The manner in which the hardware and software of an information processing system are organized and interconnected.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
01.01.47

koostalitlusvõime

interoperaablus (synonym)

Erinevate funktsionaalüksuste võime omavahel suhelda, programme * täita või andmeid * teisaldada sellisel viisil, mis ei nõua kasutajalt mingeid või peaaegu mingeid teadmisi nende üksuste spetsiifiliste omaduste kohta.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.01.47

interoperability

The capability to communicate, execute * programs, or transfer * data among various functional units in a manner that requires the user to have little or no knowledge of the unique characteristics of those units.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
07.07.13

korduskäitus

Meetod, mille puhul sisendandmed hõivatakse ja neid saab uuesti sisestada programmi nii, et programmi täitmine analüüsimiseks toimuks kontrollitavates tingimustes.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.07.13

replay

A technique in which the input is captured and can be reintroduced into a program in such a manner as to cause execution of the program under controlled conditions for analysis.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink


[et]
15.10.05

laiendatavus

Uute keeletarindite spetsifitseerimise võimalikkus programmikeeles ja nende kasutamise võimalus algsete keeletarinditega süntaktiliselt ühesugusel viisil.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.10.05

extensibility

The capability of a programming language to allow the specification of new language constructs and their use in the same syntactic manner as the standard language constructs.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink


[et]
06.04.08

lineaarotsing

järjestotsing (synonym)

Otsing, milles andme kogum skaneeritakse järjestikku.
EVS-ISO 2382-6:1999 (kehtiv)

[en]
06.04.08

linear search

sequential search (synonym)

A search in which a set of data is scanned in a sequential manner.
EVS-ISO 2382-6:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
25.03.09

loogiline ring

Sellise lubasiinvõrgu abstraktne esitus, kus luba antakse ühelt andmejaamalt teisele üle viisil, mis jäljendab juhtimise edasiandmist ringvõrgus.
Märkus:
Vt. joonis 4.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

[en]
25.03.09

logical ring

The abstract representation of a token-bus network, that is passing a token between data stations in a manner that simulates the passing of control in a ring network.
Märkus:
See figure 4.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
28.02.30

metareegel

Mingi teise reegli või reeglikogumi kehtivustingimusi, -astet ja -viisi ettekirjutav reegel.
Märkus:
Ekspertsüsteemides ja reegelsüsteemides võivad metareeglid olla tõhusateks juhtimismehhanismideks.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.02.30

metarule

A rule that prescribes the conditions, order, and manner in which another rule or a given set of rules should apply.
Märkus:
Metarules may be effective control mechanisms in expert systems and rule-based systems.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
21.03.10

multiplekser

Seade, mis ühendab mitu sisend * signaali üheksainsaks väljund signaaliks nii, et kõiki sisendsignaale saab taastada.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

[en]
21.03.10

multiplexer

A device that takes several input * signals and combines them into a single output signal in such a manner that each of the input signals can be recovered.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
09.05.05

n-ndkodeerimine

Digitaalandmete kodeerimine nii, et signaal võib igal hetkel olla suvalises füüsikalises olekus kahest või enamast võimalikust.
Märkus:
Juhule n = 2 vastab termin „kahendkodeerimine„.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.05.05

n-ary encoding

Encoding of digital data in such a manner that, at any given instant, the signal can assume any one of two or more possible physical states.
Märkus:
In the case of n = 2, the term is „binary encoding„.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
10.03.01

pakktöötlus

Eelnevalt kogutud andmete * töötlemine või töödete sooritamine sellisel viisil, et kasutaja ei saa käimasolevat töötlust enam mõjutada.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

[en]
10.03.01

batch processing

The processing of data or the accomplishment of jobs, accumulated in advance, in such a manner that the user cannot further influence its processing while it is in progress.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
32.04.22

paljundus

Edastussündmus, mille käigus teisaldusagent paljundab sõnumi või sondi, et selle iga uus eksemplar edastussammul eri viisil üle kanda ta esmasaajatele.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.04.22

splitting

A transmittal event in which a message transfer agent replicates a message or probe, in order to convey each new instance in the transmittal step to its immediate recipients in a different manner.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink


[et]
08.05.45

peitkanal

Edastuskanal, mida saab kasutada andmete * teisalduseks * turvapoliitikat rikkuval viisil.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.05.45

covert channel

A transmission channel that may be used to transfer * data in a manner that violates security policy.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
28.03.31

plaanimine

Soovitud sihi saamiseks toimingute sooritamise viisi ja järjestuse etteotsustamise protsess.
Märkus:
Plaanimisel peetakse silmas otsingu tõhustamist ja sihikonfliktide lahendamist.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.03.31

planning

The process of deciding beforehand the manner and order of applying actions in order to reach a desired goal.
Märkus:
Planning is performed with a view toward enhancing search efficiency and solving goal conflicts.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
25.04.04

radiaalringvõrk

tähtringvõrk (synonym)

Ühesuunalise edastusega ringvõrk, mis on ehitatud nii, et mitu andmejaama on grupeeritud ja ühendatud võrguga magistraalikolmiku abil.
Märkus:
Selline konfiguratsioon võimaldab andmejaamu lisada ja kõrvaldada võrgu talitlust katkestamata.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

[en]
25.04.04

star/ring network

A ring network with unidirectional transmission laid out in such a manner that several data stations are grouped and interconnected to the network by means of trunk coupling unit.
Märkus:
This configuration allows attaching and removal of data stations without disrupting network operation.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
11.02.14

taimer

kellaregister
Register, mille sisu muudetakse regulaarsete ajavahemike järel aja mõõtmist võimaldaval viisil.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

[en]
11.02.14

timer

clock register (synonym)

A register whose contents are changed at regular intervals in such a manner as to measure time.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
07.12.23

tõendatavus

Mõõt, mis näitab, mil määral on programm projekteeritud ja struktureeritud nii, et kõiki ta osi on hõlbus testida.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.12.23

confirmability

A measure of the extent to which a program is designed and structured in such a manner that all of its parts can be readily tested.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur