[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 52 artiklit, väljastan 30.


[et]
33.05.26

ajabaas

Filmi jaoks aja suunda ja kiirust määrav vektor.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.05.26

time base

Vector that defines the direction and velocity of time for a movie.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
15.04.23

alustüüp

baastüüp (synonym)

Andmetüüp, millest tuleneb alamtüüp.
Märkus:
Vrd ematüüp.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.04.23

base type

host type (synonym)

underlying type (synonym)

A data type from which a subtype is descended.
Märkus:
Contrast with parent type.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink


[et]
04.07.14

andmepank

Mingi teemaga seotud ja selliselt korraldatud andmete kogum, et kasutajad saavad selle poole pöörduda.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

[en]
04.07.14

data bank

A set of data related to a given subject and organized in such a way that it can be consulted by users.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
01.08.04

andmepank

Andmete kogum teatava teema kohta, korraldatud nii, et abonendid saavad selle poole pöörduda.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.08.04

data bank

A set of data related to a given subject and organized in such a way that it can be consulted by subscribers.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
05.03.08

arvusüsteemi alus

alus (synonym)

raadiks (synonym)

baas (synonym; vananenud)

Alusega arvusüsteemis, positiivne täisarv, millega korrutatakse iga numbrikoha * kaal, et saada järgmise suurema kaaluga numbrikoha kaalu.
Näide:
Kümnendsüsteemis on iga numbrikoha alus 10.
Märkus:
Selles tähenduses on termin baas mittesoovitatav ta matemaatilise tähenduse tõttu (vt. määratlus artiklis 05.02.01).
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

[en]
05.03.08

radix

base (synonym; deprecated)

In a radix numeration system, the positive integer by which the weight of any digit place is multiplied to obtain the weight of the digit place with the next higher weight.
Näide:
In the decimal numeration system the radix of each digit place is 10.
Märkus:
The term base is deprecated in this sense because of its mathematical use (see definition in 05.02.01).
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
07.09.34

baasaadress

Aadresside arvutamisel alguspunktina kasutatav aadress.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.09.34

base address

An address used as the origin in the calculation of addresses.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink


[et]
09.06.20

bitiveategur

Vigaste bittide arvu ja mingil kokkulepitud perioodil edastatud, vastu võetud või töödeldud bittide koguarvu jagatis.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.06.20

bit error ratio

BER (synonym)

bit error rate (synonym; deprecated)

The number or erroneous bits divided by the total number of bits transmitted, received, or processed over some stipulated period of time.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
26.02.04

esituskiht

Kiht, mis tagab ühise süntaksi valimise andmete esituseks ning rakendusandmete transformatsiooni sellesse süntaksisse ja sellest süntaksist.
Märkus:
Vt. artikli 26.02.01 märkus 1 ja joonis 1.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

[en]
26.02.04

presentation layer

The layer that provides for the selection of a common syntax for representing data and for transformation of application data into and from this common syntax.
Märkus:
See note 1 to 26.02.01 and figure 1.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
26.02.09

füüsiline kiht

Kiht, mis annab bittide * edastusmeediumi kaudu teisalduseks vajalike füüsiliste ühenduste loomise, käigushoiu ja lahutamise mehaanilised, elektrilised, funktsionaalsed ja protseduurilised vahendid.
Märkus:
Vt. artikli 26.02.01 märkus 1 ja joonis 1.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

[en]
26.02.09

physical layer

The layer that provides the mechanical, electrical, functional, and procedural means to establish, maintain and release physical connections for transfer of bits over a transmission medium.
Märkus:
See note 1 to 26.02.01 and figure 1.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
12.08.21

hooldepaneel

Seadme osa, mida kasutatakse selle seadme ja hoolde töötaja vaheliseks interaktsiooniks.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.08.21

maintenance panel

A part of a unit of equipment that is used for interaction between the unit of equipment and a maintenance engineer.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
17.02.04

infobaas

Omavahel ja kontseptuaalskeemiga kooskõlas olevate lausete kogum, mis väljendab konkreetse olemkonna puhul kehtivaid propositsioone.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.02.04

information base

A collection of sentences, consistent with each other and with the conceptual schema, expressing the propositions that hold for a specific entity world.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
12.08.18

juhtpaneel

Funktsionaalüksus, mis sisaldab lüliteid arvuti või ta mingi osa juhtimiseks ja võimalikke indikaatoreid, mis annavad teavet arvuti talitluse kohta.
Märkus:
Juhtpaneel võib olla juhtpuldi või muu operaatoriseadme osa.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.08.18

operator control panel

A functional unit that contains switches used to control a computer or part of it and possibly indicators giving information about its functioning.
Märkus:
An operator control panel may be part of an operator console or other operator-controlled device.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
05.02.01

järgualus

baas (synonym)

alus (synonym; vananenud)

Arv, mis esitatava arvu määramiseks mingis arvusüsteemis võetakse järguga märgitud astmesse, seejärel aga korrutatakse mantissiga.
Näide:
Arv 5 avaldises 2,8 x 52 = 70.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

[en]
05.02.01

base

radix (synonym; deprecated)

In a numeration system, the number that is raised to the power denoted by the exponent and then multiplied by the mantissa to determine the number represented.
Näide:
The number 5 in the expression.
2,8 x 52 = 70.

Märkus:
The term radix is deprecated in this sense because of its use in the term radix numeration system (see definition 05.03.08).
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
12.07.08

kangprinter

Löökprinter, mille märgitemplid on kinnitatud tähekangidele.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.07.08

bar printer

An impact printer in which the type slugs are carried on a type bar.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
32.09.05

kataloogi infobaas

Info kogum, mida haldab kataloogisüsteem.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.09.05

directory information base

The set of information managed by the directory system.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink


[et]
13.05.58

kerimisriba

veoriba (synonym)

Ekraani või kuvaakna mingile servale paigutatud riba, mida kasutatakse kerimis protsessi juhtimiseks või parajasti kuvatavate * andmete või pildi suhtelise asukoha näitamiseks.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.05.58

scroll bar

A bar placed on any edge of a screen or a window (1), used to control the scrolling process or to indicate the position range of the data or display image currently displayed.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
26.02.01

kiht

Avatud süsteemide ühendamise etalonmudelis üks seitsmest teenuste, funktsioonide ja protokollide kontseptuaalselt täielikust hierarhiliselt korraldatud rühmast, mis ulatub läbi kõigi avatud süsteemide.
Märkus:
Need seitse kihti on esitatud joonisel 1. Iga kihi nimes sisalduvat täpsustavat komponenti (nt „rakendus-„) võib kasutada ka selle kihi mingi subjekti, teenuse, protokolli, funktsiooni või muu aspekti nimetuses.
Kihinimede asemel tähistatakse vaadeldavat kihti ja ta naaberkihte nii:
(N)-kiht: suvaline vaadeldav kiht
(N+1)-kiht: vahetult kõrgem kiht
(N-1)-kiht: vahetult madalam kiht
Seda tähistusviisi kasutatakse ka nende kihtidega seotud muude mudeli mõistete, nt protokollide ja teenuste puhul (vt.
joonis 2).
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

[en]
26.02.01

layer

In the open systems interconnection reference model, one of seven conceptually complete, hierarchically arranged groups of services, functions, and protocols, that extend across all open systems.
Märkus:
The seven layers are represented in figure 1. The qualifier in each layer name (for example, „application„) may also be used to designate an entity, service, protocol, function, or some other aspect of that layer.
Instead of using the layer names, a given layer and its adjacent layers are identified as follows:
(N)-layer: any given layer
(N+1)-layer: the next higher layer
(N-1)-layer: the next lower layer.
This notation is also used for other concepts in the model which are related to these layers, for example protocol, service (see
figure 2).
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
33.06.02

kiht

Mahuti, mis sisaldab ühe või mitu lõnga, mis võivad olla omavahel seotud.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.06.02

layer

< hypermedia and multimedia > A container of one or more tracks that may be related to one another.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
34.02.06

kiht

Hierarhilise korraldusega neurovõrku kuuluv rühm tehisneuroneid, mille väljundid saab siduda võrgu väljundi pool asuvas rühmas olevate neuronitega, kuid mitte tagapool, võrgu sisendi pool asuvas rühmas olevatega.
Märkus:
Sama kihi tehisneuronite vahel võib olla seoseid.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

[en]
34.02.06

layer

In a hierarchically organized neural network, a group of artificial neurons whose outputs may connect to neurons in a group toward the output of the network but not to neurons in a group back toward the input of the network.
Märkus:
Artificial neurons of the same layer may have connections among them.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

Püsilink


[et]
18.01.10

kiht

Tervikuna käsitletav võimete, funktsioonide ja protokollide rühm, mis kuulub hierarhiliselt korraldatud rühmade kogumisse ning läbib kõigi vaadeldava võrguarhitektuuri * andmetöötlussüsteeme.
Märkus:
Näide on joonisel 1.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

[en]
18.01.10

layer

A group of capabilities, functions and protocols considered as a whole, that belongs to a set of hierarchically arranged groups, and that extends across all data processing systems of a given network architecture.
Märkus:
See figure 1 for an example.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

Püsilink


[et]
30.AA.12.13

kiirekalluti
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.AA.12.13

beam bender
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
12.07.20

laserprinter

Löögita printer, mis loob valgustundlikule pinnale suunatud laserikiirega latentse kujutise, mis seejärel tehakse tooneriga nähtavaks, kantakse üle paberile ja kinnistatakse.
Märkus:
Sageli nimetatakse laserprinteriteks kõiki elektrostaatilisi printereid.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.07.20

laser printer

laser beam printer (synonym)

A nonimpact printer that creates, by means of a laser beam directed on a photosensitive surface, a latent image which is then made visible by a toner and transferred and fixed on paper.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
30.12.07

laserskanner

Funktsionaalüksus, mis liigutab laservalguse täppi üle objekti ja loob pildianduri jälgitavast peegeldusest pildi.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.12.07

laser scanner

A functional unit (1) that moves a spot of laser light across an object (30.01.07 A) and creates an image (30.01.08) from the reflection observed by a vision sensor (30.12.07).
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
08.05.50

laviinkiri

bakter (synonym)

Programm, mis levitab end elektronposti kaudu kõigile, kes on iga saaja postiloendis.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.05.50

bacterium

chain letter (synonym)

A program that propagates itself by electronic mail to everyone in each recipient's distribution list.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
12.07.24

lintpaber

lintformular (synonym)

Tühi või formularidega paber, mida saab läbi printeri sööta pidevalt.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.07.24

continuous forms

continuous forms paper (synonym)

Blank paper of forms fed through a printer continuously.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
12.07.15

lintprinter

Löökprinter, mille prindi märgistik asub painduval lindil.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.07.15

band [belt] printer

An impact printer in which the character set available for printing is carried on a flexible band [on a belt].
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
12.07.25

lõõtspaber

voltpaber (synonym)

Eelnevalt lõõtsana volditud ja tavaliselt mõlemal äärel asuvate veomulkude abil söödetav lintpaber.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.07.25

fanfold paper

zig-zag fold paper (synonym)

z-fold paper (synonym)

Continuous forms previously folded as a fan and usually feed by means of feed holes on each side.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
26.02.08

lülikiht

Kiht, mis annab teenuseid * võrgukihi * subjektide vaheliseks andmete teisalduseks, tavaliselt naabersõlmede vahel.
Märkus:
Lülikiht avastab võimalikke füüsilises kihis tekkivaid vigu ja võib neid ka parandada.
Vt. artikli 26.02.01 märkus 1 ja joonis 1.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

[en]
26.02.08

data link layer

The layer that provides services to transfer data between network layer * entities, usually in adjacent nodes.
Märkus:
The data link layer detects and possibly corrects errors that may occur in the physical layer.
See note 1 to 26.02.01 and figure 1.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
13.05.42

menüüriba

Piki kuvaakna üht serva paiknev ala, mida kasutatakse menüü nimede või - ikoonide * kuvamiseks.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.05.42

menu bar

action bar (synonym)

An area along one edge of a window (1) used to display names or icons for menus.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
34.02.10

nähtamatu kiht

vahekiht (synonym)

Kiht, mille sõlmed ei suhtle otse välissüsteemidega.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

[en]
34.02.10

hidden layer

A layer whose artificial neurons do not directly communicate with external systems.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

Püsilink


[et]
34.02.09

nähtav kiht

pinnakiht (synonym)

Kiht, mille sõlmed suhtlevad otse välissüsteemidega.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

[en]
34.02.09

visible layer

A layer whose nodes directly communicate with external systems.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

Püsilink

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur