[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 20 artiklit


[et]
30.12.19

eristusvõime

Mõõt, mis näitab nägemissüsteemi võimet hõivata lähestikku asuvate objektide * pilte.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.12.19

resolving power

A measure of the ability of a vision system (30.01.00) to acquire images (30.01.08) of closely spaced objects (30.01.07 A).
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
02.06.01

esitustäpsus

täpsus (synonym)

Peaaegu võrdsete väärtuste eristusvõime mõõt.
Näide:
Neljakohalised numeraalid on vähem täpsed kui kuuekohalised, kuid mõistlikult arvutatud neljakohaline numeraal võib olla täpsem kui ebamõistlikult arvutatud kuuekohaline.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.06.01

precision

A measure of the ability to distinguish between nearly equal values.
Näide:
Four-place numerals are less precise than six-place numerals; nevertheless a properly computed four-place numeral may be more accurate than an improperly computed six-place numeral.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
22.03.04

funktsioonide eelvalimine

Mingi juhttoime või klahviga mitme funktsiooni täitmise võime.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

[en]
22.03.04

function preselection capability

The ability to perform more than one function by a particular control or key.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
33.10.35

graafikapealistus

pealistus (synonym)

Videofilmile või -kaadrile teksti või graafika pealepaigutamise võime.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.10.35

overlay

The ability to superimpose text or graphics onto motion or still video. Synonymous with graphic overlay.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
14.01.06

hooldatavus

Funktsionaalüksuse võime olla antud kasutamistingimuste korral, kui hooldust sooritatakse antud tingimustel ning kindlaksmääratud protseduuride ja ressurssidega, säilitatav seisundis, milles ta suudab täita nõutavat funktsiooni, või sellesse seisundisse ennistatav.
Märkus:
Standardiartiklis IEV 191-02-07 on kasutatud ingliskeelset terminit „maintainability performance„ ja sama määratlust.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

[en]
14.01.06

maintainability

The ability of a functional unit, under given conditions of use, to be retained in, or restored to, a state in which it can perform a required function when maintenance is performed under given conditions and using stated procedures and resources.
Märkus:
The term used in IEV 191-02-07 is „maintainability performance„ and the definition is the same.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
33.06.08

interaktiivne (adjektiiv)

Tähistab kasutaja või arvuti võimet juhtida hüpermeedium esitust mitte ainult esitatava materjali valimisega, vaid ka selle materjali esitusviisi mõjutades.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.06.08

interactive (adjective)

Pertaining to the ability of a user or a computer to control a hypermedia presentation, not only in selecting the material presented but also in affecting the manner in which the material is presented.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
16.04.13

kanali läbilaskevõime

kanali läbitusvõime (synonym)

Spetsiifiliste kitsendustega toimiva kanali edastusvõime mõõt sõnumite edastusel mingist piiritletud sõnumiallikast, väljendatuna maksimaalse märgi keskmise edastatava infosisaldusena ajaühikus või maksimaalse võimaliku keskmise vastastikuse informatsiooni edastuskiirusena, mille võib sobiva koodi kasutamisel saavutada suvalise väikese vigade tõenäosusega.
EVS-ISO/IEC 2382-16:1998 (kehtiv)

[en]
16.04.13

channel capacity

The measure of the ability of a given channel subject to specific constraints to transmit messages from a specified message source expressed either as the maximum possible character mean transinformation content or as the maximum possible average transinformation rate, which can be achieved with an arbitrary small probability of errors by use of an appropriate code.
EVS-ISO/IEC 2382-16:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
14.01.04

kestvus

Funktsionaalüksuse võime antud kasutamis- ja hooldus tingimustes täita nõutavat funktsiooni kuni mingisse piiravasse seisundisse jõudmiseni.
Märkus:
Funktsionaalüksuse piiravat seisundit võib iseloomustada kasuliku eluea lõpuga, ebasobivusega majanduslikel või tehnilistel põhjustel või muude asjakohaste teguritega.
Standardiartiklis IEV 191-02-02 on sama määratlus ja märkus.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

[en]
14.01.04

durability

The ability of a functional unit to perform a required function under given conditions of use and maintenance, until a limiting state is reached.
Märkus:
A limiting state of a functional unit may be characterized by the end of the useful life, unsuitability for any economic or technological reasons, or other relevant factors.
The definition and the note are the same in IEV 191-02-02.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
22.03.05

kolmikutena esitus

Kuvatavate või prinditavate arvude komamärgist vasakul oleva osa numbri kolmikuteks jaotamise võime.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

[en]
22.03.05

punctuation capability

The ability to divide displayed or printed numbers into groups of three digits to the left of the decimal marker.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
14.01.07

käideldavus

Funktsionaalüksuse võime olla antud tingimuste korral antud ajahetkel või antud ajavahemiku jooksul seisundis, milles ta on valmis täitma nõutavat funktsiooni, eeldusel, et on tagatud vajalikud välised ressursid.
Märkus:
Standardiartiklis IEV 191-02-05 on kasutatud ingliskeelset terminit „availability performance„ ja sama määratlust lisamärkustega.
Käideldavus on siin määratletud kui sisemine käideldavus, mille puhul välised ressursid (välja arvatud hooldus ressursid) ei mõjuta funktsionaalüksuse käideldavust. Teisalt nõuab ekspluatatsiooniline käideldavus, et välised ressursid oleksid tagatud.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

[en]
14.01.07

availability

The ability of a functional unit to be in a state to perform a required function under given conditions at a given instant of time or over a given time interval, assuming that the required external resources are provided.
Märkus:
The term used in IEV 191-02-05 is „availability performance„ and the definition is the same, with additional notes.
The availability defined here is an intrinsic availability where external resources other than maintenance resources do not affect the availability of the functional unit. Operational availability, on the other hand, requires that the external resources be provided.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
15.09.10

polümorfism

Eri objektide võime reageerida samale teatele erinevalt.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.09.10

polymorphism

The ability of different object s to respond to the same message differently.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink


[et]
3.33

protsessi suutvus

iseloomustus protsessi võime kohta saavutada praegusi või kavandatud eesmärke
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.33

process capability

a characterization of the ability of a process to meet current or projected business goals
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink


[et]
14.04.06

rikketaluvus

Funktsionaalüksuse võime jätkata nõutava funktsiooni täitmist rikete või vigade korral.
Märkus:
Määratlus standardiartiklis IEV 191-15-05 puudutab ainult alamüksuste rikkeid. Märkus termini „rike„ kohta vt 14.10.10.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

[en]
14.04.06

fault tolerance

resilience (synonym)

The ability of a functional unit to continue to perform a required function in the presence of faults or errors.
Märkus:
The definition in IEV 191-15-05 refers only to sub-items faults. See the note for the term „fault„ in 14.01.10.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
2.27

salgamatus

suutlikkus tõendada väidetava sündmuse või toimingu asetleidmist ja seda tekitanud olemeid, lahendamaks vaidlusi selle sündmuse või toimingu asetleidmise kohta ja olemite osaluse kohta selles
EVS-ISO/IEC 27000:2010 (kehtiv)

[en]
2.27

non-repudiation

ability to prove the occurrence of a claimed event or action and its originating entities, in order to resolve disputes about the occurrence or non-occurrence of the event or action and involvement of entities in the event
ISO/IEC 27000:2009 (kehtiv)

Püsilink


[et]
14.04.01

teenindavus

Teenuse omadus olla saadaval kasutaja nõudel ning jätkuda nõutava aja kestel spetsiifiliste tolerantsidega ja antud tingimustel.
Märkus:
Standardiartiklis IEV 191-19-02 kasutatakse termineid „serveability performance„ ja „ serviceability performance„ ning määratlus on sisuliselt sama.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

[en]
14.04.01

servability

serveability (synonym)

serviceability (synonym)

The ability of a service to be obtained at the request of the user, and to continue to be provided for a requested duration, within specific tolerances and under given conditions.
Märkus:
The terms used in IEV 191-19-02 are „serveability performance„ and „serviceability performance„, and the definition is essentially the same.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
14.01.11

tõrge

Funktsionaalüksuse nõutava funktsiooni täitmise võime lakkamine.
Märkus:
IEV 191-04-01 määratlus on sama, termini „rike„ erinevale tähendusele viitavate lisamärkustega. Vt joonis 1.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

[en]
14.01.11

failure

The termination of the ability of a functional unit to perform a required function.
Märkus:
The definition in IEV 191-04-01 is the same, with additional notes referring to a different meaning of the term „fault„. See figure 1.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
14.01.03

töökindlus

Funktsionaalüksuse võime antud tingimustes mingi etteantud ajavahemiku jooksul täita nõutavat funktsiooni.
Märkus:
Standardiartiklis IEV 191-02-06 kasutatakse ingliskeelset terminit „reliability performance„ ning sama definitsiooni lisamärkustega.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

[en]
14.01.03

reliability

The ability of a functional unit to perform a required function under given conditions for a given time interval.
Märkus:
The term used in IEV 191-02-06 is „reliability performance„ and the definition is the same with additional notes.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
25.02.09

vadatõrje

Kohtvõrgu * meediumiploki võime automaatselt katkestada edastust ebanormaalselt pika väljundandmete voo blokeerimiseks.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

[en]
25.02.09

jabber control

In a local area network, the ability of a medium attachment unit to automatically interrupt transmission to inhibit an abnormally long output data stream.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
33.08.06

versioonimine

Hüpermeedium- andmebaasi komponentide muutuste ajaloo pidamise võime.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.08.06

versioning

< hypermedia > The ability to maintain a history of changes to the components of a hypermedia * database.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
15.02.17

viidatavus

Teatavale !!* mooduli teatud kohast viitamise võimalikkus.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.02.17

visibility

The ability to make a reference to a particular language construct at a specific place in a module.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur