[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 221 artiklit, väljastan 30.


[et]
25.01.18

aadressihaldus

Kohtvõrgu * aadresside kinnistamine lokaalsel või globaalsel alusel.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

[en]
25.01.18

address administration

The assignment of LAN * addresses locally or on a universal basis.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
25.01.26

abortiiv

Ettemääratud biti muster, mis võib asuda bitivoo suvalises kohas ja mida kasutatakse kaadri edastuse enneaegseks lõpetamiseks.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

[en]
25.01.26

abort sequence

A specified bit pattern, occurring anywhere in the bit stream, that is used to terminate transmission of a frame prematurely.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
33.05.25

ajamastaap

Ajaühikute arv sekundis.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.05.25

time scale

Number of time units per second.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
25.03.05

alla-

Puudutab andmeedastust * siinikeskusest * andmejaama.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

[en]
25.03.05

downlink

Pertaining to data transmission from the headend to a data station.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
24.02.01

analüüs lõplike elementide meetodil

lõplikelement-analüüs (synonym)

Mehaanilise komponendi või üldisemalt, füüsilise tarindi struktuuriomaduste analüüs, mis põhineb simulatiivsel dekomponeerimisel diskreetseteks elementideks.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

[en]
24.02.01

finite-element analysis

The analysis of the structural properties of a mechanical part, or more generally a physical construction, based on simulative decomposition into discrete elements.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
07.06.24

andmekatkepunkt

Katkepunkt, mis sõltub pöördumisest teatava andmeobjekti poole.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.06.24

data breakpoint

A breakpoint that depends upon access to a specific data object.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink


[et]
24.03.01

arvjuhtimine

NC (synonym)

Tööpinkide või tööstus protsesside automaatjuhtimine seadmega, mis kasutab reaalajas antavaid arv kodeeritud käske.
Märkus:
Neid käske võib genereerida raalprojekteerimise ja raalvalmistuse süsteem andmekandjale, mis juhib tööpinki või tööstusprotsessi.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

[en]
24.03.01

numerical control

NC (synonym)

Automatic control of machine tools or industrial processes performed by a device that makes use of numerically coded commands introduced in real time.
Märkus:
These commands may be generated by a computer-aided design and manufacturing system on a data medium that controls a machine tool or an industrial process.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
34.02.24

asünkroonne neurovõrk

Neurovõrk, mille tehisneuronid värskendatakse mitte korraga, vaid näiteks juhuslikult või mingis kindlas järjestuses.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

[en]
34.02.24

asynchronous neural network

A neural network in which the artificial neurons are not updated simultaneously but, for example, at random or in some organized sequence.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

Püsilink


[et]
12.01.25

bititihedus

salvestustihedus (synonym)

Pikkus- või pinnaühiku kohta talletatavate * bittide arvu mõõt.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.01.25

bit density

recording density (synonym)

The number of bits * stored per unit of length or area.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
09.07.24

datagramm

Teistest pakettidest sõltumatu pakett, mis kannab pakettkommutatsioonil piisavat informatsiooni marsruutimiseks allik- andmelõpmikust siht-andmelõpmikuni, sõltumatult eelnenud andmevahetusest andmelõpmike ja võrgu vahel.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.07.24

datagram

In packet switching, a packet, independent of other packets, that carries information sufficient for routing from the originating data terminal equipment (DTE) to the destination DTE, without relying on earlier exchanges between the DTEs and the network.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
09.07.25

datagrammiteenus

Pakettkommutatsiooni teenus, mis marsruudib datagrammi ta aadressi * väljal märgitud sihtkohta, ilma et võrk viitaks mingile teisele datagrammile.
Märkus:
Datagrammid võivad saabuda sihtaadressile nende võrku sisestamisest erinevas järjestuses.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.07.25

datagram service

In packet switching, a service that routes a datagram to the destination identified in its address * field without reference by the network to any other datagram.
Märkus:
Datagrams may be delivered to a destination address in a different order from that in which they were entered in the network.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
09.05.24

demultipleksimine

Multipleksimisega moodustatud signaalile rakendatav protsess algsete sõltumatute signaalide või nende rühmade taastamiseks.
Märkus:
Demultipleksimine võib olla osaline, näiteks mingi rühma väljaeraldamiseks suuremast rühmast.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.05.24

demultiplexing

A process applied to a signal formed by multiplexing, for recovering the original independent signals, or groups of these signals.
Märkus:
Demultiplexing may be partial, for instance, for extracting a group from a supergroup.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
24.02.08

detailipere programmeerimine

Meetod uute detailide loomiseks raalprojekteerimise ja raalvalmistuse süsteemi abil, olemasolevate detailide konstruktsiooni vähese muutmise teel või varem konstrueeritud detailide, sõlmede või struktuuride ühendamise teel.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

[en]
24.02.08

family-of-parts programming

A method creating new parts on a computer-aided design and manufacturing system by making slight changes in the design of existing parts, or by combining parts, subassemblies, or structures designed earlier.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
13.04.25

digitaator

digitaiser (synonym; vananenud)

Graafiline sisendseade geomeetriliste analoogandmete * konverteerimiseks * digitaal kujule.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.04.25

digitizer

graphics digitizer (synonym)

A graphical input unit for converting geometrical analog data into digital form.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
24.03.04

dünaamiline instrumendikuva

Raalprojekteerimise ja raalvalmistuse funktsioon, mis lõiketöötlusprotseduuri simuleerimiseks ja kontrolliks kuvab oma trajektooril liikuva arvjuhitava lõikeinstrumendi kujutise.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

[en]
24.03.04

dynamic tool display

A computer-aided design and manufacturing feature that displays a figure, representing a numerically controlled cutting tool, that is moved along a toolpath displayed on the screen to simulate and verify the cutting procedure.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
07.06.25

dünaamiline katkepunkt

Katkepunkt, mida aktiveerivad sündmused või tingimused võivad teda sisaldava programmi või muu programmi täitmise ajal muutuda.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.06.25

dynamic breakpoint

A breakpoint for which the specific events or conditions that initiate it may change during the execution of its own or another program.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink


[et]
07.07.25

eeltingimus

Tõend, mis puudutab määratud programmi osale täitmisjadas vahetult eelnevat punkti.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.07.25

precondition

An assertion that pertains to a point immediately preceding, in the execution sequence, a specified portion of a program.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink


[et]
33.10.25

fraktaalkujundid

fraktaalid (synonym)

Lihtsate matemaatiliste valemitega loodavad korrapäratud loomutruud maastikud ja hargvormid raalgraafikas.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.10.25

fractals

In computer graphics, irregular, lifelike landscapes and branching forms produced through simple mathematical formulas.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
07.01.24

funktsionaalkeel

funktsioonkeel (synonym)

Programmikeel, mis võimaldab väljendada, kasutades eranditult funktsioonikutseid, mida tuleb andmetöötlussüsteemi toimingutega saavutada.
Näide:
FORTH, LISP, ML, Miranda, Postscript.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.01.24

functional language

A programming language that provides the means to state what is to be achieved by the actions of a data processing system exclusively through the use of function calls.
Näide:
FORTH, LISP, ML, Miranda, Postscript.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink


[et]
12.01.24

füüsiline salvestustihedus

Raja pikkus- või nurgaühiku kohta salvestatav magneetumussiirete arv.
Märkus:
Harilikult kasutatakse pikkuse puhul ühikuna magneetumussiirete arvu millimeetri kohta (ft/mm), nurga puhul magneetumussiirete arvu radiaani kohta (ft/rad).
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.01.24

physical recording density

The number of flux transitions recorded on a track per unit of length or of angle.
Märkus:
Usually, the units used are flux transitions per millimeter (ftpmm) for length, and flux transitions per radian (ftprad) for angles.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
25.05.06

füüsilise meediumiühenduse alamkiht

PMA-alamkiht (synonym)

Kohtvõrgu * füüsilise kihi see osa, mille realiseerivad meediumiploki funktsionaalsed ahelad.
Märkus:
Vt. joonis 3.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

[en]
25.05.06

physical medium attachment sublayer

PMA sublayer (synonym)

In a local area network, that portion of the physical layer implemented by the functional circuitry of the medium attachment unit.
Märkus:
See figure 3.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
25.05.05

füüsilise signaalimise alamkiht

PLS-alamkiht (synonym)

Kohtvõrgu * füüsilise kihi see osa, mis liidestatakse meediumipöörduse juhtimise alamkihiga ning kodeerib ja edastab biti sümboleid, võtab vastu ja dekodeerib bitisümboleid ning täidab fakultatiivseid isoleerimisfunktsioone.
Märkus:
Vt. joonis 3.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

[en]
25.05.05

physical signaling sublayer

PLS sublayer (synonym)

In a local area network, that portion of the physical layer that interfaces with the medium access control sublayer and performs bit symbol encoding and transmission, bit symbol reception and decoding, and optional isolation functions.
Märkus:
See figure 3.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
24.02.03

geomeetriline modelleerimine

Manipuleeritaval kujul ruumilisi vorme esitava mudeli loomine arvutisüsteemil.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

[en]
24.02.03

geometric modeling

The creation, on a data processing system, of a model which represents three-dimensional shapes in a form that can be manipulated.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
25.01.20

globaalne aadressihaldus

Aadressihaldus, mille puhul kõik individuaalaadressid kohtvõrgus on ühesed üle kõigi kohtvõrkude.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

[en]
25.01.20

universal address administration

global address administration (synonym)

Address administration in which all LAN individual addresses are unique within the same or other local area networks.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
25.01.15

grupiaadress

Aadress, mis identifitseerib kohtvõrgus mingi andmejaamade grupi.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

[en]
25.01.15

LAN group address

An address that identifies a group of data stations on a local area network.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
24.03.02

grupitehnika

Tehnoloogia raalplaanimisel kasutatav kodeerimis- ja liigitusmetoodika sarnaste tihti kasutatavate osade ühendamiseks peredena.
Märkus:
See metoodika hõlbustab olemasoleva etteantud parameetriga osa leidmist ja aitab tüpiseerida sarnaste osade valmistust.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

[en]
24.03.02

group technology

Coding and classification techniques used in computer-aided process planning to combine similar, often-used parts into families.
Märkus:
These techniques make it easier to locate an existing part with specified characteristics and help to standardize the manufacturing of similar parts.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
30.06.25

haardenurk

Nurk valgusallikast detektori keskmesse kulgeva sirge ja samast valgusallikast sama detektori servale kulgeva sirge vahel.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.06.25

collection angle

The angle between a line from a light source to the center of a detector and a line from the same source to the edge (30.03.08) of the same detector.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
30.AA.10.24

Hadamardi teisendus

Walsh-Hadamardi teisendus (synonym)
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.AA.10.24

Hadamard transform

Walsh-Hadamard transform (synonym)
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
07.04.54

hostmasin

Arvuti, mida kasutatakse teise arvuti emuleerimiseks.
Märkus:
Vt sihtarvuti (2).
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.04.54

host machine

A computer used to emulate another computer.
Märkus:
See target machine (2).
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink


[et]
30.AA.10.25

Hough' teisendus
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.AA.10.25

Hough transform
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
2.24

infoturvarisk

võimalus, et mingi oht kasutab ära mingi vara või varade rühma nõrkuse ning seeläbi tekitab organisatsioonile kahju
EVS-ISO/IEC 27000:2010 (kehtiv)

[en]
2.24

information security risk

potential that a threat will exploit a vulnerability of an asset or group of assets and thereby cause harm to the organization
ISO/IEC 27000:2009 (kehtiv)

Püsilink

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur