Tagasi sõnaraamatusse

Saateks

Inglise-eesti sõnastik on valminud ja täieneb pidevalt hobi korras muu töö kõrvalt. Hetkel on sõnastikus umbes 90 000 ingliskeelset sõna ja püsiühendit. Sõnastik on loodud arvutis kasutamiseks ning raamatuna ei ilmu.

Sõnastiku algne eesmärk oli katsetada kiiret ligikaudset masintõlget. Siit tulenevalt on märksõnavalik lai, hõlmates ka konstruktsioone, mida sõnasõnaliselt tõlkida ei saa, samas vastete hulka on püütud hoida minimaalsena ja kõige tõenäolisem vaste on esikohal. Eesti vasteid eristavad komad või semikoolon, mis tüüpiliselt jagab vasted sõnaliigiti. Sõnaliik ise pole märgitud, puudub ka hääldus, näitelaused jm tavasõnastikule omane lisateave. Vastetele on siiski mõnikord lisatud sulgudes kommentaare keeletarvituse: Br - britipärane, Š - Šoti, Au - Austraalia, Am - USA; vaste homonüümi- v tähenduseristuse: kiivi (lind), lind (lits), kana (Jaapani kirjasüsteem); võõrsõna tähenduse: steno- (kitsas, tihe, piiratud, kokkusurutud), taime v looma ladinakeelse liiginime vms kohta. Leidub ka tüüpilisi eriala- ja stiilimärgendeid nagu sl - släng, halv - halvustav, mer - merendus jne.

Üksikutel juhtudel on vaste kohal kriips ja sulgudes kommentaar, millest võib järeldada, et sõna ei tõlgita (nt määrav artikkel) või siis pole koostajal midagi pakkuda (nt barbula - kitsas habemeriba alahuule all).

Sõnastikust leitud vastete järel kuvatakse lisaks leiud kahest muust allikast. Esiteks Irene Tiiveli raamatust "Inglise vanasõnu eesti vastetega" (koos võimaliku tõlkega), seejärel sõnasõnalisel tõlkemeetodil vigu põhjustavad kujundlikud ütlused sama autori raamatust "Inglise keel inglise meeles" (saadaval http://www.digar.ee/arhiiv/nlib-digar:101978). Aitäh!

Eesti keele instituut lubab selle sõnastiku materjali kasutada mis tahes otstarbel, kuid ei taga, et sõnastik vastab EKI kvaliteedistandardile. Nii mõnigi oluline sõna või tähendus võib puududa, nii mõnigi pakutud vaste võib erineda ÕS-i soovitustest ja sõnastik on ebaühtlane.

Indrek Hein