[HAR] Educational dictionary

Lisad@arvamused.ja.lisandused


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 52 artiklit

duaalne kutseõppesüsteem, duaalne kutseõpeteooria ja praktika kombinatsioonil põhinev kutseõppevorm Mandri-Euroopas, mida kasutatakse nii ameti õppimisel ettevõttes kui ka kutseõpet andvas rakenduskõrgkoolis ja kutseõppeasutuses Vt ka koolipõhine kutseõpe, kutseõppevorm
ingl dual vocational education system
sks duale Berufsausbildung f, duales Berufsausbildungssystem n
sm oppisopimuskoulutus, duaalikoulutus
vn двойная система профессионального обучения
ehituskoolüks kutseõppeasutusi
ingl vocational school of construction
sks Bauberufschule f
sm rakennusalan ammattioppilaitos
vn строительное училище
erialane väljaõpe, väljaõpe, {erialane ettevalmistus} halbteadmiste, oskuste ja kogemuste omandamine mingil (eri)alal asjatundjana tegutsemiseks
ingl professional training (kõrghariduse puhul), vocational training (kutseõppes)
sks Fachausbildung f
sm erikoistumiskoulutus, ammatillinen asiantuntijakoulutus
vn специальная подготовка, профессиональная подготовка
esmakutseõpe, esmaõpeõpe, mille puhul õppima asumine ei eelda erialaste teadmiste ja oskuste olemasolu Vt ka jätku-kutseõpe
ingl initial vocational education and training, IVET lüh
sks primäre Berufsausbildung f
sm ammatillinen peruskoulutus
vn первичное профессиональное обучение
jätkuõpe, jätkukutseõpekutseõpingute jätkamine Vt ka esmakutseõpe, varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine
ingl continuing vocational education and training, CVET lüh, further vocational education, further vocational training
sks Fortsetzung der Berufsausbildung
sm ammatillinen jatkokoulutus, ammatilliset jatko-opinnot
vn продолжение профессионального образования
karjäärinõustamine, karjäärinõustusinimese toetamine tulevikuplaanide koostamisel, teadlike karjääriotsuste tegemisel ja elluviimisel Vt ka kutsenõustamine
ingl career counselling, career guidance, vocational guidance
sks Karrierberatung f
sm uraohjaus
vn карьерное консультирование
keskeriharidus ajkeskeriõppeasutuses omandatud haridus
ingl secondary vocational education
sks Fachoberschulbildung f, Fachoberschulabschluβ m
sm toisen asteen ammattikoulutus, keskiasteen ammattikoulutus
vn среднее специальное образование
keskeriõppeasutus ajõppeasutus, mis andis peale kutsehariduse ka üldise keskhariduse, nt tehnikum, muusikakool
ingl secondary vocational school
sks Fachschule f
sm ammattiopisto, toisen asteen ammattioppilaitos, keskiasteen ammattioppilaitos
vn среднее специальное учебное заведение
keskharidusjärgne kutseõpe, kutseõpe keskhariduse aluselkutseõpe, mille puhul õpingute alustamise eeltingimus on omandatud üldkeskharidus
ingl vocational education after secondary education
sks auf dem Sekundarbereich II basierte Barufsausbildung f
sm toisen asteen (keskiasteen) jälkeinen ammattikoulutus
vn профессиональное обучение на базе средней школы
kokanduskoolüks kutseõppeasutusi
ingl vocational school of culinary arts
sks Berufschule für Köchinnen und Köche f
sm kokkikoulu
vn кулинарное училище
koolipõhine kutseõpekutseõppevorm, mille puhul kutse õpitakse pms koolis ja lisandub praktiline õpe töökeskkonnas (kuni pool õppekava mahust) Vt ka töökohapõhine kutseõpe, duaalne kutseõpe, kutseõppevorm
ingl school-based vocational education
sks schulbasierte Berufsausbildung f
sm oppilaitosmuotoinen ammattikoulutus
vn профессиональное обучение на базе школы
kutseainekutse- või kutsealaspetsiifiline õppeaine kutseõppes Vastand üldaine
ingl vocational subject
sks berufliches Fach n, Berufsfach n
sm ammattiaine, erikoisalan (oppi)aine
vn предмет по профессии
kutsealane täiend[us]koolitus, kutsealane täiend[us]õpekoolitus kutsealaste oskuste ja vilumuste täiendamiseks
ingl vocational continuing education, refresher courses
sks Berufsfortbildung f
sm ammatillinen täydennyskoulutus
vn повышение профессиональной квалификации
kutsealane ümberõpeuue kutseala omandamine
ingl vocational retraining
sks Berufsumschulung f
sm ammatillinen uudelleenkoulutus, muuntokoulutus kõnek
vn профессиональное переобучение, профессиональная переподготовка
kutsealusõpealus- või tugiteadmiste ja oskuste omandamine kutseõppes
ingl initial vocational training
sks Berufserstausbildung f, berufliche Erstausbildung f
sm ammatillisten opintojen perusteet
vn базовая профессиональная подготовка, базовое профессиональное обучение
kutsedoktorkutsedoktori kraadi omandanud isik
ingl kaudtõlge a person having vocational doctoral degree
sks Berufsdoktor m
sm kaudtõlge henkilö joka on suorittanut ammatillisen tohtoritutkinnon
vn лицо со степенью профессионального доктора
kutsedoktori kraadpraktilise suunaga töö eest antav doktorikraad. Märkus: Eestis anti enne 2002. a kõrgharidusastmete reformi.
ingl kaudtõlge vocational doctoral degree
sks Berufsdoktorgrad m
sm kaudtõlge ammatillisesta tohtoritutkinnosta saatu oppiarvo
vn профессиональная степень доктора
kutseeksam, kutseoskuseksam, kvalifikatsioonieksam, {kutsekvalifikatsioonieksam} halbkutsetaseme nõuetele vastavuse hindamine
ingl vocational examination, vocational certification
sks Berufsprüfung f
sm ammattitutkinto, ammatillinen tutkinto, ammattitaitotutkinto
vn квалификационный экзамен
kutseharidusmingil kutsealal töötamiseks vajalik haridus
ingl vocational education
sks Berufsausbildung f
sm ammatillinen koulutus, ammattikoulutus (tietylle alalle)
vn профессиональное образование
kutsehariduskeskus, kutseõppekeskuskutseharidusasutus, kus on võimalik õppida paljudel erialadel
ingl vocational education centre, vocational training centre
sks Berufsausbildungszentrum n
sm monialainen ammattioppilaitos, ammattikoulutuskeskus
vn центр профессионального образования
kutseharidusstandardühtsete nõuete kogum põhi- ja keskhariduse tasemel toimuvale kutse- ja erialaõppele Vt ka kutseõppe riiklik õppekava
ingl standard of vocational education
sks Standard für Berufsausbildung m
sm ammattikoulutusstandardi
vn стандарт профессионального образования
kutseharidussüsteem
ingl system of vocational education
sks Berufsausbildungssystem n
sm ammattikoulutusjärjestelmä
vn система профессионального образования
kutsekeskhariduspõhiharidusjärgne kutseharidus, mis võimaldab õpinguid jätkata kõrgkoolis
ingl secondary vocational education
sks Berufsausbildung im sekundären Bildungsbereich f
sm ammatillinen peruskoulutus, toisen asteen ammatillinen koulutus, keskiasteen ammatillinen koulutus
vn среднее профессиональное образование
kutsekeskharidusõpepõhiharidusjärgne kutseõpe, millega kaasneb üldharidusainete õpe tasemel, mis võimaldab õpinguid jätkata kõrgkoolis
ingl secondary vocational education
sks Berufsausbildung im sekundären Bildungsbereich f
sm ammatillinen peruskoulutus, toisen asteen ammatillinen koulutus, keskiasteen ammatillinen koulutus
vn среднее профессиональное обучение
kutsekeskkool ajkutsekool, mis andis peale kutsehariduse ka täieliku keskhariduse
ingl occupational secondary school, vocational secondary school
sks Berufsschule mit Abitur f, Fachschule f, Schule für Berufsausbildung mit Abitur f
sm kaudtõlge ammattioppilaitos jossa voi suorittaa yhdistelmäopintoina ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon, ammattilukio kõnek
vn среднее профессиональное училище, среднее профессиональное учебное заведение
kutsekiirõpekiirendatud kutseõpe
ingl accelerated vocational training
sks schnelle Berufsausbildung f
sm ammatillinen pikakoulutus
vn ускоренная профессиональная подготовка
kutsekool, kutseõppeasutus, {ametikool} halbkool, kus on võimalik omandada kutseharidust. Märkus: Sõna ametikool on soome keele eeskujul kasutusel mõne kutsekooli ametlikus nimetuses.
ingl vocational school
sks Berufsschule f
sm ammattioppilaitos, ammattikoulu
vn профессионально-техническое училище, профессиональное учебное заведение
kutsekooliõpilane
ingl vocational school student
sks Berufsschüler m, Berufsschülerin f, Fachschüler m, Fachschülerin f
sm ammattikoululainen
vn учащийся профессионально-технического училища, ученик профессионально-технической школы
kutsemagisterkutsemagistri kraadi omandanud isik
ingl kaudtõlge a person who has master’s degree in vocational education
sks Berufsmagister m
sm kaudtõlge henkilö joka on suorittanut yliopistossa ylemmän ammatillisen tutkinnon
vn kaudtõlge человек, который защитил магистерскую работу прикладного характера
kutsemagistri kraadpraktilise suunaga töö eest antav magistrikraad
ingl master’s degree in vocational education
sks Berufsmagistergrad m
sm ylempi ammatillinen akateeminen oppiarvo
vn степень магистра присвоенная за работу прикладного характера
kutsenõuandlakutsevalikul nõu andev asutus
ingl vocational counselling centre
sks Berufsberatungsstelle f
sm ammatinvalintakeskus
vn профессиональная консультация, профессиональный консультационный центр
kutsenõustajanõuandja haridustee ja kutsevaliku kavandamisel Vrd karjäärinõustaja
ingl career advisor, vocational counsellor
sks Berufsberater m, Berufsberaterin f
sm ammatinvalinnanohjaaja
vn консультант по выбору профессии
kutsenõustamine, kutsenõustusnõuandmine kutsevalikul kui karjäärinõustamise osa Vt ka karjäärinõustamine
ingl vocational guidance, vocational counselling
sks Berufsberatung f
sm ammatinvalinnanohjaus
vn консультирование по выбору профессии, консультация по выбору профессии
kutseoskus, kvalifikatsioon (1), ametioskusõppimise ja harjutamise teel omandatud asjatundlikkus, meisterlikkus, kogemus mingil kutse- või erialal
ingl qualification, vocational skill, professional skill, occupational skill
sks berufliches Können n, Fachkompetenz f, Qualifikation f
sm ammattitaito, ammatillinen asiantuntemus, ammattiosaaminen
vn профессиональная квалификация, профессиональные умения
kutsepedagoogikapedagoogika haru, mis hõlmab nii kutseõppedidaktikat kui ka kutsekasvatust
ingl vocational pedagogy
sks Berufspädagogik f
sm ammattikasvatus(tiede)
vn педагогика профессионального образования
kutseseaduskutseoskusnõuete, nendele vastavuse tõestamise ning kutse andmise tingimusi ja korda sätestav seadus
ingl vocational law
sks Berufsgesetz n
sm ammattitaitolaki, ammattitutkintolaki kõnek
vn закон о профессиях
kutsesuundushoiak kutsevalikul
ingl vocational guidance, career guidance
sks Berufsrichtung f
sm suuntautuneisuus (jollekin ammattialalle), taipumus
vn установочная направленность при выборе профессии
kutsesuunitlusinimeste sihipärane suunamine kutsevalikul neile sobiva elukutse juurde Vrd karjääriõpe
ingl vocational guidance
sks Berufslenkung f
sm ammatinvalinnanohjaus
vn профессиональная ориентация, профориентация kõnek
kutsevõistlusühe kutseala piires peetav meisterlikkuse võistlus
ingl vocational skills competition
sks Berufswettbewerb m
sm ammattitaitokilpailu, ammattitaitokisa
vn профессиональный конкурс
kutseõpeõpe, mille käigus omandavad õppurid teadmised, oskused ja hoiakud oskustöö tegemiseks kutse-, eri- või ametialal
ingl vocational training
sks Berufslehre f, Berufsausbildung f
sm ammatilliset opinnot, ammattiopinnot, ammatillinen koulutus
vn профессиональное обучение, профессиональная подготовка
kutseõpe põhikoolis ja gümnaasiumiskutseõppekava alusel toimuv õpe, mida viib läbi kutseõppeasutus ning mille kaudu põhiharidust või üldkeskharidust omandavad õpilased saavad kutse-, eri- ja ametialased esmateadmised ja -oskused
ingl vocational training in comprehensive and secondary schools
sks berufsvorbereitende Ausbildung in der Sekundarstufe I und II f
sm kaudtõlge ammattioppilaitoksen tarjoamat ammatillisten opintojen alkeet peruskoululaisille ja lukiolaisille
vn профессиональная подготовка в основной школе и в гимназии
kutseõpetaja, meister (2) vankutseainete õpetaja kutseõppeasutuses
ingl teacher in vocational school
sks Berufslehrer m, Werklehrer m van
sm ammatillisten opintojen opettaja, mestari
vn преподаватель предметов по специальности, преподаватель предметов по профессии, мастер van
kutseõpetajakoolitus
ingl training teacher for vocational school
sks Schulung der Berufslehrer f
kutseõppeasutuse seaduskutseõppeasutuse töö- ja elukorraldust sätestav seadus
ingl law of vocational school
sks Berufslehranstaltengesetz m
sm ammattioppilaitoslaki
vn закон о профессиональном училище
kutseõppeasutuse õppekavariiklike standarditega vastavuses olev, kooli eripära arvestav kutseõpingute alusdokument Vt ka kooli õppekava
ingl vocational school curriculum
sks Lehrplan für (konkreten) Berufslehranstalt m
sm ammattioppilaitoksen opetussuunnitelma
vn программа обучения (конкретного) профессионального учебного заведения
kutseõppedidaktikadidaktika osa, mis tegeleb kutseõppe küsimustega
ingl didactics of vocational training
sks Berufsbildungsdidaktik f
sm ammattiopintojen didaktiikka
vn дидактика профессионального обучения
kutseõppe riiklik õppekavadokument, mis määrab kindlaks ühe või mitme eriala õppe eesmärgid ja ülesanded, saavutatavad õpitulemused ja seose kvalifikatsiooniraamistikuga, õpingute alustamise ja lõpetamise nõuded, õppekava moodulid ja nende mahu koos lühikirjeldustega, moodulite valiku võimalused ja tingimused ning spetsialiseerumisvõimalused Vt ka kutseharidusstandard
ingl national vocational training programme
sks staatliches Rahmencurriculum für Berufs- und Fachausbildung n
sm valtakunnallinen ammattiopintojen opetussuunnitelma
vn государственная программа профессионального обучения
kutseõppevormVt ka koolipõhine kutseõpe, töökohapõhine kutseõpe, duaalne kutseõpe
ingl form of the vocational education
sks Form der beruflichen Bildung f
sm ammattikoulutusmuoto
vn форма профессионального обучения
maamajanduskoolüks kutseõppeasutusi
ingl agricultural vocational school
sks Landwirtschaftsschule f
sm maatalousalan (ammatillinen) oppilaitos
vn сельскохозяйственное профессиональное училище
põhihariduse nõudeta kutseõpekutseõpe koolikohustuse ea ületanud põhihariduseta isikutele, kutseõppe 2. õppetase
ingl vocational education for persons without basic education
sks Berufsausbildung ohne Grundbildungspflicht f
sm ammattikoulutus ilman peruskoulutusvaatimusta
vn профессиональное обучение без требования основного образования
põhiharidusjärgne kutseõpe, kutseõpe põhihariduse aluselkutseõpe, mille puhul õpingute alustamise eeltingimus on omandatud põhiharidus
ingl vocational education after basic education
sks Berufsausbildung nach der Grundbildung f
sm peruskoulutuksen jälkeinen ammattikoulutus
vn профессиональное обучение на базе основного образования
õppetase, kutseõppe taseõpetuse tase teatud kutsetaseme saavutamiseks, nt kutsekeskharidusõpe (4. õppetase), kutseeriharidusõpe (5. õppetase)
ingl level of vocational training
sks Niveau der Berufsausbildung n
sm ammattikoulutuksen opetustaso
vn уровень профессионального обучения

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur