[HAR] Educational dictionary

Lisad@arvamused.ja.lisandused


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 225 artiklit, väljastan 100

abikool vankerge intellektipuudega laste üldhariduskool Vt ka erikool
ingl special school
sks Hilfsschule f
sm (lievästi kehitysvammaisten lasten) erityiskoulu, apukoulu van
vn вспомогательная школа, спецшкола
aedkoollasteaiaga ühendatud algkool või põhikool Vrd lasteaed-algkool, lasteaed-põhikool
ingl kindergarten school
sks Kindergarten-Schule f
sm päiväkoti-alakoulu, päiväkoti-peruskoulu
vn детский сад-школа, детсад-школа
aianduskoolüks kutseõppeasutusi
ingl horticultural school
sks Gartenbauschule f
sm puutarhaoppilaitos, puutarhaopisto
vn садоводческое училище
algklassidesimene kooliaste, tavaliselt 1.–3. või 4. klassini
ingl primary school classes
sks Primarstufe f
sm (koulun) alaluokat
vn начальные классы
algklassiõpetaja aj1.–4. klassi õpetaja Vt ka klassiõpetaja
ingl primary school teacher
sks Grundschullehrer m, Grundschullehrerin f
sm alakoulunopettaja
vn учитель начальных классов
algkool aj, lüh algküks koolitüüpe minevikus. Märkus: Tänapäeval võib esineda kooli nimetuses. Vt ka algharidus
ingl primary school, elementary school
sks Grundschule f, Elementarschule f
sm alakoulu, kansakoulun alaluokat
vn начальная школа
alternatiivkool, vabakooltraditsioonilisest erineval hariduskontseptsioonil põhinev kool, nt katoliku kool, Waldorfi kool
ingl alternative school
sks Alternativschule f
sm vaihtoehtoinen koulu, vapaakoulu
vn альтернативная школа, свободная школа
autokoolkool, kus õpetatakse mootorsõidukite juhtimist
ingl driving school
sks Fahrschule f
sm autokoulu, liikennekoulu
vn автошкола
avalik õppeasutus, avalik haridusasutusõppeasutus, mille pidajaks on riik või kohalik omavalitsus Vastand eraõppeasutus
ingl public school, public educational institution
sks öffentliche Bildungseinrichtung f
sm julkinen oppilaitos
vn публичное учебное заведение
balletikool, koreograafiakoolüks kutseõppeasutusi
ingl ballet school
sks Ballettschule f, choreographische Schule f
sm balettikoulu, koreografiakoulu
vn хореографическое училище
beebikoolhuvitegevuse vorm, kus alla kolmeaastased lapsed omandavad koos vanemaga mängu ja muusika kaudu mitmesuguseid oskusi
ingl baby school
sks Baby-Schule f, Babyschule f
sm musiikkileikkikoulu, muskari kõnek
vn школа для младенцев
doktorikoolkõrgkooli(de) struktuuriüksus, mis koordineerib doktoriõpet; selle üksuse korraldatav üritus
ingl doctoral school
sks kaudtõlge Organisationseinheit an einer Hochschule, die die Tätigkeit der Doktoranden koordiniert
sm tutkijakoulu, tohtorikoulu
vn докторская школа
ehituskoolüks kutseõppeasutusi
ingl vocational school of construction
sks Bauberufschule f
sm rakennusalan ammattioppilaitos
vn строительное училище
e-koolinternetipõhine õppeinfosüsteem, kooli ja kodu vahelise suhtlemise keskkond
ingl web-based communication environment between school and home, e-school
sks E-Schule f
sm verkkokoulu, sähköinen opiskeluympäristö, sähköinen viestintäyhteys koulun ja kodin välillä
vn электронная школа, электронная система e-kool
elementaarkool ajvaldavalt linnakodanike lastele algõpetust andnud saksakeelne kool (Eestis 19. saj)
ingl elementary school
sks Elementarschule f
sm alkeiskoulu
vn элементарная школа
eliitkool kõnekkoolikatsete põhjal valitud õpilastega kool, kus õpilastele esitatakse kõrgemaid nõudmisi
ingl elite school
sks Eliteschule f
sm eliittikoulu
vn элитарная школа
emakool ajJ. Á. Komenský (Comeniuse) järgi koolisüsteemi esimene aste, nn emasüli, lapse sünnist kuni 6. eluaastani
ingl mother’s school
sks Mütterschule f
sm äidinkoulu
vn материнская школа
erakoolkool, mille pidajaks on eraisik või -organisatsioon
ingl private school
sks Privatschule f
sm yksityiskoulu
vn частная школа
eriinternaatkool, erivajadusega õpilaste internaatkoolintellekti-, keha-, meelepuudega või käitumishäiretega õpilaste internaatkool
ingl boarding school for children with special educational needs
sks Sonderinternatschule f, Internatschule für Schüler mit spezifischem Bildungsbedürfnis f
sm erityistarpeisten lasten sisäoppilaitos
vn специализированная школа-интернат
erikool, erivajadusega õpilaste koolintellekti-, keha-, meelepuudega või käitumishäiretega laste üldhariduskool. Märkus: Ei soovita tähenduses ’süvakool’. Vastand tavakool Vt ka abikool
ingl special school
sks Sonderschule f
sm erityiskoulu, erityistarpeisten oppilaiden koulu
vn специализированная школа, спецшкола kõnek
grammatisti kool ajAteenas 6. sajandiks e.m.a kujunenud haridussüsteemi kool, kus 7–14aastased poisid õppisid lugema, kirjutama ja arvutama Vt ka kitarristi kool
ingl school of grammatist
sks Schule des Grammatisten f
sm alkeiskoulu (muinaisessa Ateenassa)
vn школа грамматиста
gümnaasium (1) ● üldhariduskeskkool või selle ülemaste mitmesugustes koolisüsteemides
ingl secondary school, gymnasium, high school
sks Gymnasium n
sm lukio, kymnaasi van
vn гимназия
gümnaasiumi lõputunnistusüldkeskhariduse omandatust tõendav dokument
ingl high school certificate
sks Abschlusszeugnis des Gymnasiums n, Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife n
sm lukion päättötodistus
vn свидетельство об окончании гимназии
gümnaasiumiõpetaja
ingl secondary school teacher
sks Gymnasiallehrer m, Gymnasiallehrerin f
sm lukion opettaja
vn учитель гимназии
hariduslik integratsioon (1) ● hariduse saamise võimaluste ühtlustamine, sõltumata õppijate võimetest, soost, rahvusest, majanduslikust olukorrast, positsioonist ühiskonnas Vastand hariduslik segregatsioon Vt ka kaasav hariduskorraldus
ingl school integration
sks Bildungsintegration f
sm opetuksen eriyttäminen, segregaatio
vn образовательная интеграция
harjutuskool ajõpetajate seminari praktikakool enne ja pärast Teist maailmasõda Vt ka praktikakool
ingl training school
sks Übungsschule f
sm harjoituskoulu
vn школа педагогической практики
hooldusõppekava, lüh HÕK, hoolduskooli õppekavaõppekava, mille alusel õpetatakse raske ja sügava intellekti- ja liitpuudega õpilasi
ingl kaudtõlge curriculum of school for children with severe and profound intellectual disability
sks kaudtõlge Lehrplan der Schule für Kinder mit schwerer und profunder geistiger Behinderung
sm kaudtõlge vaikeasti tai syvästi kehitysvammaisten lasten opetussuunnitelma
vn kaudtõlge программа обучения навыкам самообслуживания детей с тяжёлой или глубокой недостаточностью интеллекта
huvikoolteatud alal hariv õppeasutus, nt keeltekool, loodusmaja, muusikakool, malekool
ingl hobby school
sks Beschäftigungsschule f
sm harrastuspohjainen koulu
vn школа по интересам
internaatkoolõppeasutus, mille õpilased elavad kooli juures asuvas internaadis ja õpivad õpetajate ja kasvatajate järelevalve all Vrd koolkodu, õpilaskodu
ingl boarding school
sks Internatsschule f
sm sisäoppilaitos, asuntolakoulu
vn школа-интернат
kaevanduskoolüks kutseõppeasutusi
ingl mining school
sks Bergwerkschule f
sm kaivosalan oppilaitos
vn шахтёрское училище
kakskeelne kool
ingl bilingual school
sks bilinguale Schule m
sm kaksikielinen koulu
vn двуязычная школа
kalanduskoolüks kutseõppeasutusi
ingl fishery school
sks Fischereischule f
sm kalatalousoppilaitos, kalastusalan oppilaitos
vn училище рыбной промышленности
katsekooluurimis- või õppeasutus(t)ele teadus- ja arendustöö baasiks olev kool
ingl pilot school, experimental school
sks Experimentalschule f
sm kokeilukoulu
vn экспериментальная школа
kaugõppekool
ingl correspondence school
sks Fernschule f
sm etäopiskelukoulu
vn заочная школа
keelekümbluskoolkool, kus õpitakse keelekümblusprogrammi alusel
ingl language immersion school
sks Immersionsschule f
sm kielikylpykoulu
vn школа языкового погружения
keeltekoolkool (kursused) keelte õppimiseks
ingl language school
sks Sprachenschule f
sm kielikoulu
vn школа иностранных языков
keskeriõppeasutus ajõppeasutus, mis andis peale kutsehariduse ka üldise keskhariduse, nt tehnikum, muusikakool
ingl secondary vocational school
sks Fachschule f
sm ammattiopisto, toisen asteen ammattioppilaitos, keskiasteen ammattioppilaitos
vn среднее специальное учебное заведение
keskkoolkool, mis annab keskhariduse
ingl secondary school, high school
sks Mittelschule f, Gymnasium n
sm lukio, oppikoulu van
vn средняя школа
kihelkonnakool ajteise astme talurahvakool 19. saj-l ja 20. saj algul Vt ka talurahvakool
ingl parish school
sks Parochialschule f, Kirchspielschule f
sm pitäjänkoulu, kihlakunnankoulu
vn приходская школа
kiitusega lõputunnistuspõhikoolilõpetaja väga heade õpitulemuste eest tunnustamise vahend
ingl school certificate with honours
sks Abschlusszeugnis mit Auszeichnung n
sm peruskoulun päättötodistus kiitoksen kera
vn свидетельство об окончании основной школы с отличием
kirikukool ajkiriku rajatud, vaimuliku juhatusel töötav kool
ingl church school
sks Kirchenschule f
sm kirkkokoulu
vn церковная школа
kitarristi kool ajAteenas 6. sajandiks e.m.a kujunenud haridussüsteemi kool, kus poisid õppisid muusikat, laulmist ja deklameerimist, selles käidi paralleelselt grammatisti kooliga või pärast seda Vt ka grammatisti kool
ingl guitar school
sks Schule des Kitharisten f
sm musiikkikoulu (muinaisessa Ateenassa)
vn школа гитариста
klassi kordama jätmine, istumajätmine, {klassikursust kordama jätmine} halbedutu, mitmes aines puudulike teadmistega õpilase jätmine samasse klassi teiseks aastaks
ingl repetition of a school year
sks Sitzenlassen n
sm luokalle jättäminen
vn оставление ученика на второй год
klassiõpetajapõhikooli I ja II astme õpetaja, kellel on haridus mitme aine õpetamiseks
ingl primary school teacher
sks Klassenlehrer (in der Primarstufe und in der Sekundarstufe I in einer Klasse mehrere Fächer unterrichtende Lehrer) m, Klassenlehrerin f
sm (peruskoulun) luokanopettaja
vn классный учитель
kloostrikool ajkloostri juurde kuulunud kool, millel oli sageli kaks osakonda: üks tulevastele munkadele, teine ajutiselt kloostrisse õppima võetud lastele
ingl abbey school, monastic school, convent school
sks Klosterschule f
sm luostarikoulu
vn монастырская школа
kodukoolalternatiivkool: väike erakool kellegi kodus, hrl vanem(ad) õpetajaina, sagedasem nt USAs (J. Holt)
ingl home school
sks Schule zu Hause f
sm (yksityinen) kotikoulu
vn домашняя школа
kodumajanduskool aj
ingl school of domestic economy
sks Haushaltungsschule f
sm kotitalousoppilaitos, talouskoulu
vn школа домоводства
kokanduskoolüks kutseõppeasutusi
ingl vocational school of culinary arts
sks Berufschule für Köchinnen und Köche f
sm kokkikoulu
vn кулинарное училище
kommertskoolüld- ja kaubandusharidust andev kool
ingl commercial school
sks Kommerzschule f
sm kauppaoppilaitos, kauppakoulu
vn коммерческое училище, коммерческая гимназия van
kool
ingl school
sks Schule f
sm koulu
vn школа
kooliajaloolanekooli- ja haridusajaloo uurija
ingl researcher of school history
sks Schulhistoriker m, Schulhistorikerin f
sm koulu- ja sivistyshistorian tutkija
vn исследователь истории образования и школы, исследователь истории школьного образования
kooliarst(osaliselt) koolis töötav, laste tervist kontrolliv ning selle tagamise meetmeid soovitav ja korraldav arst
ingl school doctor
sks Schularzt m, Schulärztin f
sm koululääkäri
vn школьный врач
kooliaste
ingl school stage
sks Schulstufe f
sm kouluaste
vn школьная ступень
kooliatlasõppeotstarbeline kaardikogu
ingl school atlas
sks Schulatlas m
sm koulukartasto
vn школьный атлас
kooli atmosfäär, kooli kliimakooli vaim, kooli kui sotsiaalse struktuuri omaduste kogum, mis moodustub osalt õpetajaskonna ja õpilaste eripärast ning suhetest, osalt kooli traditsioonidest ja normidest
ingl school atmosphere, school climate
sks Schulatmosphäre f, Klima der Schule n
sm koulun ilmapiiri, koulun (henkinen) ilmasto
vn социально-психологический климат школы, социально-психологическая атмосфера школы
koolieksamkooli koostatud ja kinnitatud materjaliga eksam Vrd riigieksam
ingl school examination
sks Schulprüfung f
sm koulukoe, koulun (oma) koe
vn школьный экзамен
koolihirm, koolifoobialapse hirm kooli ja koolimineku ees, võib olla põhjustatud kooliga seotud tegureist (nt koolivägivald) või ahistusest, mis tuleneb vanematest lahkumisest
ingl school fear
sks Schulangst f
sm koulupelko
vn фобия школы, страх перед школой
kooli-igakooliskäimise iga, riigi seadustes ettenähtud ja kohustuslik aeg nõutava hariduse omandamiseks
ingl school age
sks Schulalter n
sm kouluikä
vn школьный возраст
kooliinspektor (1) ajkoole inspekteeriv ametnik Vrd koolinõunik
ingl school inspector
sks Schulinspektor m, Schulinspektorin f
sm (koulujen) tarkastaja
vn инспектор школ
kooliinspektor (2) ajkoolijuhataja abi õppes ja kasvatuses, hrl inspektriss
ingl school inspector
sks Schulinspektor m, Schulinspektorin f
sm kaudtõlge koulunjohtajaa/rehtoria opetuksessa ja kasvatuksessa avustava henkilö
vn инспектриса, инспектор
koolikatseteadmiste ja võimete väljaselgitamine edasise õpivõimaluse üle otsustamisel
ingl school test
sks Einschulungstest m
sm koulutesti
vn kaudtõlge конкурсные испытания для поступления в школу
koolikiusaminekorduv pahatahtlik käitumine mõne kaasõpilase või õpetaja suhtes, võib olla kehaline (löömine, tõukamine, asjade äravõtmine) ja verbaalne kas otse või kübervormis (õelad suulised või kirjalikud märkused ja kirjad kiusatavale, narrimine, mõnitamine, solvavad hüüdnimed) Vt ka kiusamine
ingl school bullying
sks Belästigung in der Schule f
sm koulukiusaaminen, koulukiusaus
vn школьное издевательство, школьное притеснение
koolikohustusriigi kehtestatud kohustus õppida üldhariduskoolis. Märkus: Eestis alates 7. eluaastast kuni põhihariduse omandamiseni või 17-aastaseks saamiseni.
ingl compulsory school attendance
sks Schulpflicht f
sm oppivelvollisuus
vn всеобщее обязательное обучение, всеобуч kõnek
koolikultuurkooli kui institutsiooni olemusest tulenevad väärtused, hoiakud, normid ja rollid koos iga kooli subkultuuriga, mille moodustavad mitteametlike rühmitiste väärtused, hoiakud, normid, rollid
ingl school culture
sks Schulkultur f
sm koulun kulttuuri
vn культура школы
kooliküpsussotsiaal-emotsionaalne, füüsiline ja vaimne valmisolek kohanemiseks koolis Vrd koolivalmidus Vt ka eelõpe (1)
ingl school maturity
sks Schulreife f
sm koulukypsyys
vn школьная зрелость
koolimaja
ingl school house
sks Schulhaus n
sm koulutalo, koulurakennus
vn школьное здание
koolimuuseumkooli hallatav muuseum, kus säilitatakse kooli ajalugu
ingl school museum
sks Schulmuseum n
sm koulumuseo
vn школьный музей
koolinõunik ajkoole kontrolliv ja nõu andev ametnik Vrd kooliinspektor (1)
ingl school counsellor
sks Schulrat m
sm koulujen tarkastaja
vn школьный советник
koolipedagoogikapedagoogika haru, mis uurib kooliga seotud pedagoogilisi probleeme
ingl school pedagogy
sks Schulpädagogik f
sm koulupedagogiikka
vn педагогика школы
kooliperekooli töötajad ja õpilased
ingl school body, school community
sks Schulfamilie f
sm kouluyhteisö
vn школьный коллектив, школьная семья
kooli pidajakooli pidav juriidiline isik: vald või linn (munitsipaalkool), riik (riigikool), eraõiguslik juriidiline isik (erakool)
ingl legal school keeper
sks Schulbesitzer m, Schulbesitzerin f
sm koulun (juridinen) ylläpitäjä
vn содержащее школу юридическое лицо
koolipidu
ingl school party
sks Schulfest n
sm koulujuhla
vn школьный вечер
koolipikenduskoolikohustuse täitmise edasilükkamine vanemate taotluse alusel ja nõustamiskomisjoni otsuse põhjal
ingl postponement of school attendance
sks Aufschub der Schulpflichterfüllung m
sm koulunkäynnin (aloittamisen) lykkääminen
vn отсрочка начала всеобщего обязательного обучения
koolipoliitika
ingl school politics
sks Schulpolitik f
sm koulupolitiikka
vn школьная политика
koolipraktikapedagoogilise praktika liik: õpitava rakendamine õpetaja väljaõppes
ingl school practice
sks Schulpraktikum f
sm kenttäharjoittelu (opettajaharjoittelun osana)
vn школьная практика
koolipsühholoog
ingl school psychologist
sks Schulpsychologe m, Schulpsychologin f
sm koulupsykologi
vn школьный психолог
koolipsühholoogiaüks pedagoogilise psühholoogia uurimisvaldkondi
ingl school psychology
sks Schulpsychologie f
sm koulupsykologia
vn школьная психология
kooliraadio (1) ● ringhäälingu koolisaated
ingl school broadcasting
sks Schulfunk m
sm kouluradio, radion koululähetykset
vn школьное радио, школьные передачи радиовещания
kooliraadio (2) ● õpilaste tehtud raadiosaated oma koolis
ingl school radio
sks Schulradio n
sm oppilaiden (oma) kouluradio
vn школьное радио, подготовленные учащимися радиопередачи (в своей школе)
kooliraamatukogu
ingl school library
sks Schulbibliothek f
sm koulukirjasto
vn школьная библиотека
koolirahuõppurite ja kooli töötajaskonna vaheline kokkulepe luua ja säilitada sõbralik, toetav keskkond
ingl school peace
sks Schulfrieden
sm koulurauha, koulun työrauha
vn kaudtõlge договор учащихся с персоналом школы о создании и сохранении дружественной, поддерживающей обстановки в школе
koolireformkoolisüsteemi ümberkorraldamine
ingl school reform
sks Schulreform f
sm koulureformi
vn школьная реформа
koolistressõpilastel ja õpetajail koolitöö eripärast tulenev seisund, ilmneb vastumeelsuse, ärrituvuse, kurnatuse, madala enesehinnanguna, ka koolihirmuna
ingl school stress
sks Schulstress m
sm koulustressi, koulupaine
vn школьный стресс
kooli sulgemine
ingl school closing
sks Schließung der Schule f
sm koulun lakkauttaminen
vn закрытие школы
koolitarbedõpilaste kasutuses olev kooliks vajalik varustus
ingl school supplies
sks Schulsachen pl
sm koulutarvikkeet
vn школьные принадлежности
koolitelevisioon (1) ● televisiooni koolisaated Vrd telekool
ingl school programme on TV
sks Schulfernsehen n
sm koulutelevisio, opetustelevisio
vn школьные передачи телевещания
koolitelevisioon (2) ● õpilaste tehtud telesaated oma koolis
ingl school television
sks Schulfernsehen n, Schultelevision f
sm oppilaiden (oma) koulutelevisio
vn телевидение школы, подготовленные учащимися телепередачи (в своей школе)
koolitoit
ingl school food
sks Schulessen n
sm kouluruoka
vn школьное питание
koolitransport, koolisõit nt koolibussiteenus
ingl school transport
sks Schultransport m
sm koulukuljetus, koululaiskuljetus
vn школьный транспорт
koolitus (2) ● õppe võimaldamine, koolitamine
ingl schooling, school education
sks Schulung f
sm kouluttaminen
vn образование, обеспечение образованием, школение van
koolitüüp nt põhikool, gümnaasium, kutseõppeasutus, huvikool
ingl type of school
sks Schultyp m
sm oppilaitostyyppi, koulutyyppi
vn тип школы
kooliuuendushariduse sisu ja metoodika, kasvatuse vm kooliga seotu uutele nõuetele vastavaks muutmine
ingl school innovation
sks Schulinnovation f, Schulneuerung f
sm koulunuudistus
vn инновация школы
koolivalitsus ajkoolielu juhtinud haridusministeeriumi allüksus
ingl department of school administration
sks Schulverwaltung f
sm kouluhallitus
vn школьное управление
koolivalmiduskooliküpsus koos koolis õppimise alustamiseks vajalike oskuste ja teadmistega Vrd kooliküpsus Vt ka eelõpe (1)
ingl school readiness
sks Schulreife f
sm kouluvalmius, koulukypsyys
vn подготовленность к школе, готовность к школе, готовность к школьному обучению
koolivormõpilaste vormiriietus
ingl school uniform
sks Schuluniform f
sm yhtenäinen kouluasu, koulu-univormu
vn школьная форма
koolivõrkkoolide paiknemus haldusüksuse või riigi territooriumil, nt Tallinna või Eesti koolivõrk
ingl school network
sks Schulnetz n
sm oppilaitosverkko, kouluverkko
vn территориальная сеть школ
koolivõõrandumussoovimatus koolis käia, kooli tajumine võõra ja isegi vaenulikuna
ingl school alienation
sks Schulentfremdung n
sm kouluhaluttomuus, koulusta vieraantuminen
vn отчуждённость от школы
koolivägivaldvägivald õppeasutuses õpilaste või koolitöötajate vastu
ingl school violence
sks Schulgewalt f
sm kouluväkivalta
vn насилие в школе
kooliõpe (2) ● lapse õppimine ja õpetamine koolis Vastand koduõpe
ingl school teaching
sks Schulunterricht m
sm kouluopetus
vn школьное обучение
kooli õppekavariikliku õppekava alusel koostatud kooli õppe- ja kasvatustegevuse alusdokument, mis määrab õppe- ja kasvatuseesmärgid, õppesisu ja -mahu, metoodika põhimõtted ja hindamise alused, nõuded õppekeskkonnale, pidades silmas ka piirkonna vajadusi, kooli töötajate, vanemate ja õpilaste soove ning vaimseid ja ainelisi ressursse
ingl school curriculum
sks Lehrplan der Schule m
sm koulun opetussuunnitelma
vn программа обучения (конкретной) школы

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur