[HAR] Educational dictionary

Lisad@arvamused.ja.lisandused


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 119 artiklit, väljastan 100

aktiivõpe, aktiivsusõpeõppijaid intensiivsele tegevusele ja iseseisvusele suunav õpe
ingl active learning
sks Aktivunterricht m
sm aktiivisuuden opiskelu
vn активное обучение
andmepõhine õpekeeleõppemeetod, mille puhul õppijad avastavad keelekorpusi ja sõnaloendeid kasutades õpitavas keeles esinevaid malle
ingl data-driven learning, DDL lüh
sks datengesteuertes Lernen n
sm tietopohjainen oppiminen
vn обучение на основе данных
avastusõpeõppevorm, milles on esikohal uue avastamine
ingl discovery learning, exploratory learning
sks entdeckendes Lernen n
sm oivaltava oppiminen
vn эвристическое обучение
avatud õppekeskkond, avatud õpikeskkondkeskkond e-õppes, kus kasutatakse sotsiaalset tarkvara (blogid, vikid jne), mida saab teatud määral kohandada õppetööks
ingl open learning environment
sks offenes Lernmilieu n
sm avoin oppimisympäristö, avoin opiskeluympäristö
vn открытая среда обучения
avatud õppekeskustäiskasvanute õppekeskus, mille tegevus on suunatud kõigile vastavast valdkonnast huvitatuile
ingl open learning centre
sks offenes Lernzentrum n
sm avoin oppimiskeskus
vn открытый учебный центр
digiõppevara, digitaalne õppevaradigitaalsel kujul õppematerjal, nt e-õpik, õpiotstarbeline mobiilirakendus, õpimäng, e-tööleht, veebipõhine test, õpiobjekt
ingl digital learning resource
sks digitale Lernmaterialien pl
sm sähköinen oppimateriaali
vn электронные учебные ресурсы, электронные учебные материалы, учебные интернет-ресурсы
eesmärgile orienteeritud õppimineõppur peab õppimisel silmas eesmärki, mida ta tahab saavutada Vt ka õppimisele orienteeritud õppimine
ingl goal-orientated learning
sks zielorientiertes Lernen n
sm päämäärätavoitteinen opiskelu
vn учёба ориентированная учащимся на достижение желаемой им цели
formaalse õppimise põhimõteettekujutus teatud ainete (nt matemaatika ja klassikaliste keelte) loogilist mõtlemist arendavast mõjust
ingl principle of formal learning
sks Prinzip des formalen Lernens n
sm formaalin oppimisen periaate
vn принцип формального учения
holistlik õpistrateegiastrateegia, mille puhul õppimise alguses püütakse õpitavast luua tervikpilt
ingl holistic learning strategy
sks holistische Lernstrategie f
sm holistinen oppimisstrategia
vn стратегия обучения холизма
hooajaõpe, {sesoonõpe} halb nt sügis-, jõulu- jms temaatikaga seotud õpe
ingl seasonal teaching, intermittent learning
sks Saisonunterricht m
sm kaudtõlge vuodenajan teemaan kytkeytyvä opetus
vn сезонное обучение
interaktiivne õppevara, interaktiivne õppematerjal
ingl interactive learning materials
sks interaktives Lernmaterial n
sm interaktiivinen oppimateriaali
vn интерактивный учебный материал
iseseisev tööõpetajata, omal jõul töötamine Vrd individuaaltöö
ingl independent learning
sks selbständige Arbeit f
sm itsenäinen työskentely
vn cамостоятельная работа
iseseisev õppimine, enesejuhitud õppimine, {sõltumatu õppimine} halb, {ennastjuhtiv õppimine} halb, {autonoomne õppimine} halbõpetajata, enese plaanitud ja iseseisvalt toimuv õppimine Vastand kontaktõpe Vrd individuaalõpe
ingl self-study, independent study, self-directed learning
sks selbständiges Lernen n, selbstbestimmtes Lernen n
sm itsenäinen opiskelu, itseopiskelu, omin päin opiskelu
vn самостоятельное учение, самостоятельная учёба
isetegevus (2) ajõpilase aktiivne tegevus õppes J. Käisi käsitluses
ingl kaudtõlge student’s active engagement in learning process
sks Selbsttätigkeit f
sm omatoiminen työskentely
vn kaudtõlge активная деятельность самих учащихся в обучении
isikustatud õpe, personaliseeritud õpeisiku aktiivne enese eesmärgistatud ja juhitud õpiprotsess, mis järgib tema õpivajadusi, tugineb eelteadmistele, kogemustele ja huvidele
ingl personalized teaching, personalized learning
sks personalisiertes Lernen n
vn персонализированное обучение
juhtumiõpe, {keisiõpe} halbõppimine konkreetse juhtumi põhjal
ingl case-based learning
sks Fallstudie f
sm tapauspohjainen opetus
vn кейс-стади, обучение на примере конкретного случая
kahes vahetuses õppimineõppekorraldus, kus osa klasse käib koolis hommikupoolikul, osa õhtupoolikul
ingl learning in two shifts
sks Unterricht in zwei Schichten m
sm vuoroluku
vn обучение в двух сменах
kaugõpe (2), distantsõpe (2), {mittestatsionaarne õpe} halbõppevorm, kus õpitakse pms iseseisvalt ja kaugõppesessiooni ajal toimuva õppetöö kaudu, tänapäeval e-õppe meetodeid kasutades Vastand statsionaarne õpe
ingl distance learning
sks Fernunterricht m, Fernstudium n
sm etäopiskelu, etäopetus
vn заочное обучение - vananenud vaste
kaugõppeosakondõppeasutuse osakond, mis korraldab kaugõpet
ingl department of distance learning
sks Fernunterrichtsabteilung f, Abteilung für Fernunterricht f
sm (oppilaitoksen) etäopiskeluosasto, etäopetusosasto
vn заочное отделение
keeleõpe
ingl language study, language learning, language teaching
sks Sprachunterricht m
sm kielenopetus, kielenopiskelu, kieliopinnot
vn языковое обучение
kogemusõpe, juhuõpe, {informaalõpe} halb, {informaalne haridus} halbõppuri seisukohast eesmärgistamata õppimine, mis toimub igapäevaelu situatsioonides (nt perekonnas, töökohas, vabal ajal) Vrd vabaõpe
ingl informal learning, experiential learning, post-experience training
sks erfahrungsbasiertes Lernen n, informelles Lernen n
sm kokemuksesta oppiminen, kokemusperäinen oppiminen, kokemuksellinen oppiminen
vn обучение на опыте, обучение через опыт
kognitiivne õpistiilõpistiil, mis iseloomustab inimeste erinevusi info tajumisel ja korraldamisel
ingl cognitive learning style
sks kognitiver Lernstil m
sm kognitiivinen oppimistyyli
vn когнитивный стиль учения
kognitiivne õppiminemõtlemisega seotud uute teadmiste omandamine ja sobitamine olemasolevatega, nõuab õppuri sisemist aktiivsust
ingl cognitive learning
sks kognitives Lernen n
sm kognitiivinen oppiminen
vn когнитивные подходы к процессу учения
kontekstõpe, {kontekstualiseeritud õpe} halbõpetatavat tuttava kontekstiga ühendav õpe Vrd teemapõhine õpe
ingl contextualized learning
sks Kontextlernen n
sm kontekstualisoitu opetus
vn контекстуализированное обучение
kooliõpe (1), formaalõpekindlatele standarditele vastav struktureeritud institutsiooniline õpe Vt ka vabaõpe
ingl formal instruction, formal learning
sks Schulunterricht m, institutioneller Unterricht m
sm kouluopetus, formaali opetus
vn школьное обучение, формальное обучение
latentne õppiminevarjatud õppimine, toimub ilma kinnituseta
ingl latent learning
sks latentes Lernen n
sm latentti oppiminen
vn латентное учение, скрытое учение
loote õpivõimeloote võime jätta meelde enda poolt tajutavat, nt hääli
ingl fetal learning
sks Lernfähigkeit des Embryos f
sm sikiön oppimiskyky
vn kaudtõlge способность фетуса к запоминанию перцепций
lõimitud aine- ja keeleõpe, LAK-õpekeele ja aine koosõpe Vrd keelekümblus
ingl content and language integrated learning, CLIL lüh
sks integrierter Fach- und Sprachunterricht m, CLIL-Unterricht m
sm asiasisältöjen opiskelu vieraalla kielellä, vieraskielinen opetus, CLIL-opetus
vn интегрированное предметно-языковое обучение, ИПЯО lüh
mehaaniline õppimine Vastand mõttega õppimine
ingl mechanical learning
sks mechanisches Lernen n
sm mekaaninen oppiminen
vn механическое учение
Moodlevabavaraline e-õppe keskkond
ingl Moodle, Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
sks Moodle, Lernplattform auf Open Source-Basis f
sm Moodle (virtuaalinen oppimisympäristö)
vn Моодле (электронная среда обучения)
m-õpe, mobiilne õpemobiilsete seadmete (mobiiltelefon, tahvelarvuti, nutitelefon jne) abil toimuv õpe
ingl mobile learning
sks M-Learning n, mobiles Lernen n
sm mobiiliopiskelu
vn обучение с помощью мобильных устройств, мобильное обучение
mõttega õppimine Vastand mehaaniline õppimine
ingl meaningful learning
sks sinngebendes Lernen n
sm mieltävä oppiminen
vn осмысленное учение
paindlik õpeõppeviis, mis võimaldab õppuril valida õppimiseks endale sobiva aja ja koha ning teatud piirides ka õppimise tempo Vrd avatud õpe
ingl flexible teaching and learning
sks flexibler Unterricht m
sm (järjestelyiltään) joustava opiskelu
vn гибкое обучение
personaalne õpiteekond, individuaalne õpiradaindividuaalne haridustee, mis kajastab igal eluperioodil õppuri huve ja vajadusi
ingl individual learning pathway
sks individueller Bildungsweg m
sm yksilöllinen opintie, yksilöllinen koulutuspolku
vn индивидуальная образовательная траектория, индивидуальный образовательный маршрут
pidev kutsealane enesetäiendamine
ingl ongoing professional learning, ongoing professional development, continuing professional development, continuous professional development
sks ständige berufliche Selbstvervollkommnung f
sm jatkuva ammatillisten tietojen ja taitojen täydentäminen
vn непрерывное профессиональное совершенствование
pidevõpe, elukestev õpe, {pidevharidus} halb, {permanentne haridus} halbõppimine kogu elu jooksul
ingl lifelong learning, continuing education, lifelong education, continuous learning
sks lebenslanges Lernen n
sm jatkuva koulutus, elinikäinen oppiminen, elinikäinen opiskelu
vn перманентное обучение, непрерывное обучение
probleemõpeõppeviis, mis seisneb probleemide leidmises ja lahendamises
ingl problem-solving teaching, problem-based learning
sks Problemunterricht m
sm ongelmanratkaisuopetus, ongelmanratkaisuopiskelu
vn прoблемнoe обучениe
programmõpe aj1960. aastatel Eestis jm levinud õppeviis, mille puhul materjal omandatakse iseseisvalt, õpiprogrammiga määratud ja järjestatud osade kaupa, seejuures tagasisidet saades
ingl programmed teaching, programmed learning
sks programmierter Unterricht m
sm ohjelmoitu opetus, ohjelmoitu opiskelu
vn прoгpaммиpoваннoe обучение
põimõpe, kombineeritud õpe, {segaõpe} halbõppevorm, kus osa õppest toimub lähi- ja osa kaugõppena (DPS)
ingl blended learning, combined teaching
sks Blended Learning, gemischtes Lernen n
sm monimuoto-opiskelu, sulautuva oppiminen, sulautuva opiskelu
vn смешанное обучение, комбинированное обучение
põlvkondadevaheline õpeõpe, mis seisneb kogemuste, teadmiste ja oskuste edasiandmises ühelt põlvkonnalt teisele
ingl intergenerational learning
sks generationenübergreifendes Lernen n
sm kaudtõlge hiljaisen tiedon välittäminen ikäpolvelta toiselle
vn взаимное обучение между поколениями
päevaõpe, päevane õpeõppevorm, kus õpingud on üliõpilase põhitegevus ja õppetöö toimub regulaarselt igal õppenädalal Vt ka õhtuõpe
ingl daytime learning
sks Direktstudium n
sm kokopäiväinen opiskelu, päiväopiskelu
vn дневное обучение
päheõppimine
ingl learning by heart, memorizing
sks Auswendiglernen n
sm ulkoaoppiminen, ulkoaopettelu
vn заучивaние нaизycть
refleksiivne õppimineõppeviis, mille käigus õppija oma õpitegevust ja tulemusi pidevalt analüüsib ja hindab
ingl reflexive learning
sks reflexives Lernen n
sihtrühmaõpe, rätsepõpekonkreetsele sihtrühmale spetsiaalse kava ja materjali alusel toimuv õpe, nt ametikeele õpe omavalitsustöötajaile
ingl tailored learning
sks kaudtõlge Unterricht für bestimmte Zielgruppe
sm kaudtõlge tietylle kohderyhmälle täsmäkoulutuksena räätälöity opetus
vn направленное на конкретную целевую группу обучение
situatsioonõpeõppimine tulevases töökeskkonnas tegevusi jälgides või kaasa töötades, nt teadus- või õppelaboris
ingl situated learning
sks situativer Unterricht m, situiertes Lernen n
sm tilannesidonnainen opiskelu, situatiivinen oppiminen
vn ситуативная учёба
sotsiaalne õppimineõppimine jäljendamise teel, sageli eeskuju ühekordsel nägemisel või ühistegevuses
ingl social learning
sks soziales Lernen n
sm sosiaalinen oppiminen, mallioppiminen
vn социальное научение
sotsiaalse õppimise teooriaõpiteooria, mis seletab inimeste käitumist kui pidevalt toimuvat kognitiivsete, käitumuslike ja keskkonna tingimuste vastastikmõju tulemust
ingl social learning theory
sks Theorie des sozialen Lernens f
sm sosiaalisen oppimisen teoria
vn теория социального научения
spetsiifilised õpiraskusedõppimisel esinevad raskused mingis ühes valdkonnas, nt matemaatikas Vt ka õpiraskused
ingl specific learning difficulties
sks spezifische Lernschwierigkeiten pl
sm erityiset oppimisvaikeudet
vn специфические трудности в учёбе, специфические трудности учения
suhtlev-kogemuslik meetodkeeleõppemeetod, mille puhul lähtutakse põhimõttest, et keele esmafunktsioon on suhtlemine, keelt arendatakse neljast aspektist: kogemuslikust, keelelisest, kultuurilisest ja üldarendavast aspektist
ingl communicative-experiential language learning
sks kommunikativ-erfahrungsorientiertes Sprachenlernen ?
sujuvõpe, {õmblusteta haridus} halb, {õmblusteta hariduskorraldus} halbavatud haridusruum, barjääride puudumine üldharidust, kutseharidust ja huviharidust andvate õppeasutuste ja muude õppevormide vahel
ingl seamless learning
sks nahtloses Lernen n
vn бесшовное образование
suletud õppekeskkond, suletud õpikeskkondkeskkond e-õppes, mis on loodud spetsiaalselt õppetööks ning sisaldab kõiki olulisi vahendeid ja tegevusi e-kursuse loomiseks, haldamiseks ja läbiviimiseks, nt Moodle, Blackboard Vista, IVA
ingl closed learning environment
sks geschlossenes Lernmilieu n
sm suljettu oppimisympäristö, suljettu opiskeluympäristö
vn закрытая среда обучения
šeffõpe ajtugevama kaasõpilase abi õppimisel Vt ka šeflus
ingl peer learning
sks Lernhilfe dem Patenschüler f
sm kaudtõlge opiskelu edistyneemmän koulutoverin avustamana
vn шефское обучение
tahteline õppimineuute teadmiste ja oskuste teadvustatud ja eesmärgistatud omandamine Vastand tahtmatu õppimine
ingl intentional learning
sks willentliches Lernen n
sm tavoitteellinen oppiminen, tietoinen oppiminen
vn произвольное учение
tahtmatu õppimineteadvustamata protsessina toimuv õppimine Vastand tahteline õppimine
ingl unintentional learning, random learning
sks unbewusstes Lernen n
sm tiedostamaton oppiminen
vn непроизвольное учение, нецеленаправленное учение
tandemõpekeeleõppemeetod, mille puhul kaks eri keelt kõnelevat isikut õpivad ja õpetavad vastastikku teineteise keelt, nt eesti ja vene keele tandemõpe
ingl tandem language learning
sks Tandemunterricht m
sm tandem-opiskelu
vn тандем-метод
tasandusklassklass õpiraskustega laste õpetamiseks eesmärgiga saavutada riiklikus õppekavas eeldatud õpitulemused
ingl remedial class, class for children with learning disability
sks Ausgleichklasse f, Klasse für Kinder mit Lehrbehinderung f
sm kaudtõlge oppimisvaikeuksisten lasten luokka, jossa tavoitteena on päästä valtakunnallisen opetussuunnitelman edellyttämiin oppimistuloksiin
vn класс выравнивания
tasanduskoolkool õpiraskustega õpilastele
ingl remedial school, school for children with learning disability
sks Schule für Lernbehinderte f, Schule für Kinder mit Lehrbehinderung f
sm oppimisvaikeuksisten lasten koulu, harjaantumiskoulu van
vn kaudtõlge школа для учащихся с трудностями в учёбе и в обучении
tasandusõpe (1) ● õpe, mis võimaldab korvata lünki senises hariduses
ingl compensatory education, compensatory learning
sks Ausgleichunterricht m, kompensatorischer Unterricht m
sm täydentävä opiskelu, siltakoulutus
vn компенсаторное выравнивающее обучение
tasandusõpe (2), {kompenseeriv õpe} halbõpiraskustega laste õpetamine neile sobiva metoodikaga
ingl compensatory learning, education of children with learning disability
sks Ausgleichunterricht m, Unterricht für Kinder mit Lernbehinderung m
sm oppimisvaikeuksisten lasten (pienryhmä)opetus, harjaantumisopetus van
vn kaudtõlge использование в процессе обучения учащихся с учебными трудностями наиболее подходящих методов
teemapõhine õpeteatud teemaringiga seotud aineülene õpe, nt teemal vesi Vrd kontekstõpe
ingl theme-based learning
sks Themen basierter Unterricht m
sm teemapohjainen opiskelu, aihepiiripohjainen opiskelu
vn базирующее на определённой межпредметной тематике обучение
tegevusõpeõppimine tegevuse käigus
ingl action learning
sks handlungsorientierter Unterricht m
sm tekemällä oppiminen
vn деятельностное обучение
töökoolipedagoogika aj, töökool ajkooliuuenduslik pedagoogikasuund 19. saj lõpul ja 20. saj I poolel, mis tähtsustas õpilase käelist tegevust ning võimetekohast tööd
ingl work-based learning pedagogy
sks Arbeitsschule f
sm työkoulu(pedagogiikka)
vn педагогика трудовой школы, трудовая школа
töölõppimineigasugune töökeskkonnas toimuv õppimine Vrd töökohapõhine kutseõpe
ingl on-the-job learning, workplace learning
sks Lernen am Arbeitsplatz n
sm työssäoppiminen
vn обучение на рабочем месте, обучение на месте работы
vabaõpe, {mitteformaalne õpe} halbvabatahtlik õpe eri keskkondades väljaspool kooli eesmärgiga end arendada Vt ka kooliõpe (1)
ingl non-formal learning
sks nichtformales Lernen n
sm (vapaaehtoinen ja) epämuodollinen opiskelu
vn неформальное обучение
varajane õpeühe või mitme aine (nt võõrkeelte) õppe tavapärase algusaja varasemaks nihutamine
ingl early learning
sks frühes Lernen n
sm aikaistettu opetus, varhennettu opetus
vn раннее начало обучения
varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine, lüh VÕTAprotsess, mille kaudu saab inimene lasta oma varasemaid õpi- ja töökogemusi edaspidiste õpingute tarbeks arvesse võtta Vt ka jätkuõpe
ingl accreditation of prior and experiential learning, APEL lüh
sks Berücksichtigung der früheren Lern- und Arbeitserfahrungen f
sm aiempien opintojen ja työkokemuksen hyväksilukeminen
vn учёт предыдущей учёбы и предшествующего опыта работы.
vastastikõpeõpe, kus õppurid õpivad koos ja õpetavad üksteist
ingl peer learning, reciprocal teaching and learning
sks wechelseitiges Lehren und Lernen n
sm vastavuorainen opettaminen
vn обучение по принципу «равный – равному» (от ученика к ученику)
võrguõpekaugõppe nüüdisvorm, kus kasutatakse mitmekülgselt infotehnoloogia- ja kommunikatsioonivahendeid, praegu on harilikum termin e-õpe
ingl network learning, on-line learning
sks Netzunterricht m
sm verkko-opetus, verkko-opiskelu
vn онлайн обучение, дистанционное обучение
õpiaegõppimise aeg
ingl learning time, time-on-task
sks Lernzeit f
sm oppimisaika
vn время обучения
õpianalüütikavaldkond, mis võimaldab haridusuuringute raames kasutada veebipõhiste keskkondade kogutavaid avatud andmeid tõenduspõhiste otsuste tegemiseks
ingl learning analytics
sks Online-Lernanalyse f, Lernanalyse f
sm oppimisen analytiikka
vn учебная аналитика
õpiblogiõppuri e-päevik õppeülesannete täitmise kohta
ingl learning blog, learning weblog
sks E-Tagebuch n, Online-Tagebuch n
sm verkko-opiskelun oppimispäiväkirja
vn э-дневник учащегося
õpieesmärkõppuri kujutlus õppimise tulemusest
ingl learning objective
sks Lernziel n
sm oppimistavoite, opiskelun päämäärä
vn цель учения, цель учёбы
õpihaldussüsteemveebipõhine serveritarkvara õppe sisu (nt õpikud, harjutused, testid) ja õppeprotsesside (nt juhendamine, tagasiside, arutelud, kodutööd, rühmatöö, hindamine) haldamiseks
ingl learning management system, LMS lüh
sks System der Lernsoftware n
sm oppimisen hallintajärjestelmä
vn система администрирования обучением
õpiharjumusvajadus teatud viisil või ajal õppida
ingl learning habit
sks Lerngewohnheit f
sm opiskelutottumus
vn привычка к учению (в определённых условиях)
õpihuvitunnetuslik huvi, tahe ja valmidus õppida
ingl learning interest
sks Lerninteresse n
sm kiinnostus opiskeluun, opinhalu, opiskeluinto
vn интерес к учению, интерес к учёбе
õpijaameelkõige võõrkeele õpetamisel kasutatav meetod
ingl station learning, learning station, learning in stops
sks Stationenlernen n
õpikäitumine nt pingutav või vältiv õpikäitumine
ingl study behaviour, learning behaviour
sks Lernverhalten n
vn учебное поведение
õpikäsitus, õppimiskäsitusarusaam sellest, mis eesmärkidel ja mil viisil õppimine toimub, millistes suhetes on õppeprotsessis osalejad, ning nende arusaamade rakendamine praktikas
ingl concept of learning
sks Lernverständnis n
sm oppimiskäsitys
vn понимание учения
õpimeetodmeetod, mida õpilane õppimisel kasutab
ingl study method, learning method
sks Lernmethode f
sm opiskelumenetelmä, opiskelumetodi
vn метод учения
õpimotivatsioonõppima ajendavate motiivide kogum
ingl learning motivation, motivation for studies
sks Lernmotivation f
sm oppimismotivaatio, opiskelumotivaatio
vn мотивация учения
õpinõustaminenõu andmine õpingute sisu ja sooritusliku külje kohta
ingl learning guidance
sks Lernberatung f
sm opinto-ohjaus, opintoneuvonta
vn консультация по вопросам учёбы
õpiobjektterviklik, mitmesuguses õppekontekstis taaskasutatav, õppimist toetav digitaalne materjal, nt interaktiivne harjutus või tekstiküsimus
ingl learning object
sks Lernobjekt n
sm sähköinen oppimateriaali
vn дигитальный учебный объект
õpiobjektide [digi]hoidla, {õpiobjektide repositoorium} halb
ingl learning object repository
sks Repositorium n
sm digitaalisen oppimateriaalin tallennuspaikka
vn хранилище дигитальных учебных объектов
õpioskusedõppimiseks vajalikud oskused, nt lugemisoskus, teatmeteoste kasutamise oskus
ingl study skills, learning skills
sks Lernfertigkeiten pl
sm oppimistaidot, oppimaan oppimisen taidot, opiskelutaidot
vn учeбныe умения
õpiprojektkavand õpitegevuseks, mis keskendub mingi probleemi lahendamisele või teema käsitlemisele Vt ka projektõpe
ingl learning project
sks Lernprojekt n
sm oppimisprojekti
vn учебный проект
õpiprotsessprotsess, mille käigus õppur omandab teadmisi, oskusi, väärtusi
ingl learning process
sks Lernprozess m
sm oppimisprosessi
vn процeсс учения
õpipsühholoogiapedagoogilise psühholoogia uurimisvaldkond, mille ülesanne on õpiprotsessi käigu ja seaduspärasuste analüüs Vt ka pedagoogiline psühholoogia, õpiteooria
ingl psychology of learning
sks Lernpsychologie f
sm oppimispsykologia
vn психология учения, психология обучения
õpipädevussuutlikkus kavandada õppimist, kasutades otstarbekaid õpioskusi ja -strateegiat ning luua oma isikupärane õpistiil
ingl learning competence
sks Lernkompetenz f
sm oppimisen taidot, opiskelutaidot
vn учебная компетентность
õpiraskusedpsüühiliste protsesside eripärast tulenevad raskused õppimisel Vt ka spetsiifilised õpiraskused
ingl learning difficulties
sks Lernschwierigkeiten pl
sm oppimisvaikeudet
vn трудности в учёбе, трудности учения
õpiränne, {õpiliikuvus} halbõppimine mõnda aega teises õppeasutuses kas omal maal või välismaal (õpilas- ja üliõpilasränne) Vt ka akadeemiline liikuvus
ingl learning mobility
sks Lernmobilität f
sm opiskelijaliikkuvuus
vn образовательная мобильность
õpisimulatsioon, õpimatkimineõppevorm, kus matkitakse reaalelu situatsioone, nt riigikogu istungit, autojuhtimist
ingl learning by simulation
sks Lernsimulation f
sm simulointi, simulaatio
vn учебная симуляция
õpistiiligale õppurile eriomane viis teadmisi ja oskusi omandada
ingl learning style
sks Lernstil m
sm oppimistyyli, opiskelutyyli
vn стиль учения
õpistrateegiaeesmärkide ja võtete kogum teadmiste ja oskuste omandamiseks ning õpitava töötlemiseks Vt ka õpimeetod
ingl learning strategy
sks Lernstrategie f
sm oppimisstrategia, opiskelustrategia
vn учeбная стрaтeгия
õpisuutlikkusõppimiseks vajalikud omadused, nt keskendumisvõime, püsivus
ingl learning ability
sks Lernfähigkeit f
sm oppimiskyky, pystyvyys opiskeluun
vn способности к учению, общая способность к учению
õpitarkvaraõppuri elektrooniline õppematerjal
ingl educational software, learning software
sks Unterrichtssoftware f, Lernsoftware f
sm sähköinen oppimateriaali
vn учебное программное обеспечение
õpitarvikõppimise abivahend, nt sirkel, kustukumm
ingl learning device
sks Lernhilfsmittel n
sm opiskeluväline, opiskelutarvike
vn учебная принадлежность
õpiteooriaõpiprotsessi käiku käsitlev teooria Vt ka biheiviorism, kognitiivne psühholoogia
ingl learning theory
sks Lerntheorie f
sm oppimisteoria
vn теоpия обучения
õpitulemused, õpiväljundidõppimisega omandatud teadmised, oskused, väärtushinnangud ja hoiakud
ingl learning outcomes, learning result
sks Lernergebnisse pl
sm oppimistulokset
vn результаты учёбы, учебные результаты
õpitulemuste hindamineõpitu ulatuse ja taseme määramine ning sellele hinnangu andmine
ingl assessment of learning outcomes
sks Leistungsbewertung f, Leistungsbeurteilung m
sm oppimistulosten arviointi
vn оценивание учебных результатов
õpitulemuste kontrollõppekavaga määratud teadmiste ja oskuste nõuetele vastavuse kindlakstegemine
ingl checkup of learning outcomes
sks Leistungskontrolle f
sm oppimistulosten tarkistus
vn проверка учебных результатов

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur