[HAR] Educational dictionary

Lisad@arvamused.ja.lisandused


Query: in

Leitud 21 artiklit

diferents[eer]itud hindamine (2) ● individuaalset eripära arvestav hindamine
ingl differentiated evaluation
sks differenzierte Bewertung f
sm yksilöllinen arviointi, eriytetty arviointi
vn дифференцированное оценивание, оценивание с учётом индивидуальных особенностей
eelhindamine, diagnoosiv hindamineüks pidevhindamise külgi, et selgitada välja õppimise esmatulemused, õpiraskused ja nende põhjused
ingl diagnostic assessment, diagnostic evaluation
sks diagnostische Leistungsbewertung f
sm diagnosoiva arviointi
vn диагностическое оценивание
eristamata hindamine, diferents[eer]imata hindamine, {mitteeristav hindamine} halbõpitulemuste hindamine positiivseks või negatiivseks, nt arvestatud või mittearvestatud
ingl pass/fail assessment, undifferentiated assessment
sks undifferenzierte Leistungsbeurteilung f, undifferenzierte Leistungsbewertung f
sm erottelematon arviointi, hyväksytty–hylätty-kriteerillä arviointi
vn недифференцированное оценивание, система оценивания „зачёт-незачёт”
eristav hindamine, diferents[eer]itud hindamine (1) ● õpitulemuste eristamine mingi hindeskaala alusel
ingl differentiated assessment, differentiated evaluation
sks differenzierte Leistungsbeurteilung f, differenzierte Leistungsbewertung f
sm erotteleva arviointi, asteikkoarviointi
vn дифференцирующее оценивание, дифференцирование результатов по оценочным шкалам, дифференцированное оценивание
hindamineõppuri teadmistele ja oskustele hinnangu andmine lähtuvalt esitatud nõuetest Vt ka hinne, hinnang, sõnaline hindamine, numbriline hindamine
ingl assessment, evaluation
sks Leistungsbewertung f, Leistungsbeurteilung f, Benotung f
sm (oppimisen) arviointi, arvioiminen, arvosteleminen
vn оценивание
kaasav hindamineerivajadusega õpilasi kaasavas tavakoolis rakendatav hindamiskäsitus, mis annab õpilasele võimaluse osaleda oma õpieesmärkide seadmisel, nende rakendamisel ja saavutustele hinnangu andmisel
ingl inclusive assessment
sks inklusive Bewertung f
sm osallistava arviointi
vn интегрирующее оценивание, вовлекающее учащегося оценивание
kahekordne hindamineeksaminandi sooritust hindavad teineteisest sõltumatult kaks hindajat
ingl double marking
sks Bewertung durch zwei Prüfer f
sm kaksinkertainen arviointi, kaksoisarviointi
vn двойное оценивание
kokkuvõtlik hindamine, arvestuslik hindamine, {summatiivne hindamine} halbtervikliku aineosa õppimise järel omandatud teadmistele ja oskustele hinnangu andmine üldhariduskoolis Vt ka kujundav hindamine
ingl summative assessment
sks summative Leistungsbewertung f, summative Bewertung f
sm päättöarviointi, summatiivinen arviointi
vn зачётное оценивание
koondhindamine, kokkuvõttev hindamineühe õppeperioodi kokkuvõtva hinde väljapanemine: veerandihinde panek veerandi jooksul saadud hinnete alusel, aastahinde panek veerandihinnete alusel, kooliastmehinde panek kursusehinnete alusel
ingl summative assessment
sks Festlegung der Gesamtnote (für eine Lernperiode) f
sm kaudtõlge kokonaisarviointi eripituisten oppijaksojen (lukukausi, lukuvuosi, kurssit) arvosanojen pohjalta
vn итоговое за период обучения оценивание
kujundav hindamine, {formatiivne hindamine} halbõpitulemustele õppeprotsessi käigus hinnangu andmine
ingl formative assessment
sks formative Leistungsbewertung f, formative Bewertung f
sm ohjaava opetuksenaikainen arviointi, formatiivinen arviointi
vn формирующее оценивание
kvaliteedi hindamine
ingl quality assessment
sks Qualitätsbeurteilung f
sm laadunarviointi
vn оценка качества
lähtetaseme hindamine, {asukoha hindamine} halbõppurite eelteadmiste ja oskuste kindlaksmääramine õppimise alguses, et kavandada õpetuse järjekord ja sobiv õppeviis
ingl evaluation of initial skills
sks Feststellung des Ausgangsniveaus f
sm lähtötason arviointi
vn оценивание исходного уровня
mitteformaalne hindamineõpetaja hinnangulised otsustused õpilaste arengutaseme, õpimotivatsiooni ja tunnis kaasatöötamise kohta subjektiivsete kriteeriumide alusel
ingl informal assessment
sks nicht formale Bewertung f
sm epämuodollinen arviointi
vn неформальное оценивание
numbriline hindamineõppuri teadmiste ja oskuste taseme väljendamine numbriga, nt 1–5, 1–10 Vt ka hindamine, hinne, sõnaline hindamine
ingl numerical marking, numerical assessment
sks numerische Leistungsbewertung f, numerische Zensierung f
sm numeroarviointi, numeroarvostelu
vn оценивание в баллах
objektiivne hindamine, erapooletu hindaminehinne ei olene hindaja ega vastaja isikust Vastand subjektiivne hindamine
ingl objective grading, objective marking
sks objektive Bewertung f, objektive Zensierung f
sm objektiivinen arviointi, puolueeton arviointi
vn объективное оценивание, беспристрастное оценивание
pidevhindamine, protsessihindamine, {jooksev hindamine} halbõppimise tulemuste kontroll ja hindamine ühe õppeperioodi (nt õppeveerandi) vältel, hõlmab nii kujundavat hindamist (nt suuline küsitlus, tunnikontroll, tunnis tehtud tööde ja kodutööde kontroll ning hindamine) kui ka kokkuvõtlikku hindamist (nt kontrolltöö õppeteema lõpul)
ingl continuous assessment
sks Prozessbewertung f
sm jatkuva opetuksenaikainen arviointi, prosessiarviointi
vn процессное оценивание, текущее оценивание
subjektiivne hindamine, erapoolik hindamineõpilase isikust, töö välimusest vms teguritest mõjutatud hindamine Vastand objektiivne hindamine Vt ka suhteline hindamine
ingl subjective grading, subjective marking
sks subjektive Bewertung f, subjektive Beurteilung f
sm subjektiivinen arviointi, puolueellinen arviointi
vn субъективное оценивание, небеспристрастное оценивание
suhteline hindamine, relatiivne hindaminehindamine, kus arvestatakse peale teadmiste ja oskuste ka õpilase eripära, nt lähtetaset, terviseseisundit Vt ka subjektiivne hindamine
ingl relative assessment
sks relative Bewertung f, relative Beurteilung f
sm suhteellinen arviointi, relatiivinen arviointi
vn относительное оценивание
sõnaline hindamineõppuri teadmiste ja oskuste taseme kirjeldamine sõnades Vt ka hindamine, hinne, numbriline hindamine
ingl verbal assessment
sks verbale Leistungsbewertung f, verbale Leistungsbeurteilung f
sm sanallinen arviointi
vn словесное оценивание, вербальное оценивание
vastastikhindamine, kaaslaste hindamineeakaaslastele vastastikku hinnangute andmine, et pakkuda kaaslasele tuge adekvaatse enesehinnangu loomiseks Vt ka enesehindamine, vastastiktagasiside
ingl peer evaluation
sks gegenseitige Beurteilung f, Bewertung den Gleichaltrigen f
sm vertaisarviointi
vn взаимное оценивание, оценивание по принципу «равный-равному»
õpitulemuste hindamineõpitu ulatuse ja taseme määramine ning sellele hinnangu andmine
ingl assessment of learning outcomes
sks Leistungsbewertung f, Leistungsbeurteilung m
sm oppimistulosten arviointi
vn оценивание учебных результатов

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur