[HAR] Educational dictionary

Lisad@arvamused.ja.lisandused


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 184 artiklit, väljastan 100

ainekava, {aineprogramm} halbdokument, mis hõlmab ühe aine õppe-eesmärgid, õppesisu, metoodika ja hindamise põhimõtted
ingl syllabus
sks Fachlehrplan m
sm oppiaineen opetussuunnitelma
vn учебная программа по предмету, программа (учебного) предмета
ainevaldkond, {ainetsükkel} halblähedase eesmärgiseade ja sisuga õppeainete kogum üldhariduskooli õppekavas, nt loodusained, kunstiained
ingl subject field
sks Fachgebiet n
sm lähi(oppi)aineet
vn сфера учебного предмета, цикл учебных предметов
akadeemiline ränne, akadeemiline liikuvus, {akadeemiline mobiilsus} halbkõrgkooli õppurite, õppejõudude või teadurite võimalus õppida või töötada mõnda aega teises kõrgkoolis Vt ka õpiränne, tööränne
ingl academic mobility
sks akademische Mobilität f
sm akateeminen liikkuvuus
vn академическая мобильность
akadeemiline sekretär, {akadeemik-sekretär} halbkõrgkooli, teadusasutuse või -seltsi töötaja, kelle pädevusse kuulub teadustegevuse koordineerimine ja aruandlus, teaduskontaktide ja -konverentside korraldamine jms
ingl academic secretary
sks akademischer Sekretär m, akademische Sekretärin f
sm tieteellinen sihteeri
vn учёный секретарь
aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps, hüperaktiivne laps, ATH-laps, ATH-ga laps, {hüpik} halb, {hüpi} halbülivilgas, äärmiselt püsimatu, keskendumisraskustega laps
ingl child with ADHD, child with attention deficit and hyperactivity disorder
sks Kind mit Konzentrations- und Aktivitätsstörung n
sm yliaktiivinen lapsi, ADHD-lapsi lüh
vn ребёнок с синдромом дефицита внимания и гиперактивности, ребёнок с СДВГ lüh, гиперактивный ребёнок
algharidus aj, {elementaarharidus (2)} halbkohustuslik haridustase minevikus, tänapäeval on sulandunud põhiharidusse ja omaette haridustasemena ei eristata Vt ka algkool
ingl primary education, elementary education
sks Primarbildung f, Primarbereich m
sm alkeisopetus, alkuopetus
vn начальное образование
alusharidus, {eelharidus} halbkoolieelses eas omandatav teadmiste, oskuste, vilumuste ja käitumisnormide kogum, mis loob eeldused edukaks edasijõudmiseks igapäevaelus ja koolis Vt ka eelõpe (1) Vrd baasharidus
ingl early childhood education, pre-primary education, pre-school education
sks frühkindliche Bildung f, Elementarbereich m
sm varhaiskasvatus, esiopetus
vn дошкольное образование
alusoskus, põhioskus, {baasoskus} halbalus, põhi, millel muud oskused rajanevad, nt lugemine, kirjutamine, suhtlusoskus Vrd võtmeoskus
ingl basic skill
sks Basisfähigkeit f
sm perustaito
vn базовое умение, основное умение, основополагающее умение
annotatsioon, {abstrakt} halbteadusartikli, filmi vms lühike tutvustus Vrd resümee
ingl abstract, annotation
sks Annotation f
sm lyhyt esittely, selostus
vn аннотация
arvuti, raal, {kompuuter} halb
ingl computer
sks Computer m, PC m
sm tietokone
vn компьютер, электронно-вычислительная машина
autorsus, {autorlus} halbautoriks olemine
ingl authorship
sks Autorschaft f
sm tekijyys
vn авторство
avastusmeetod, {otsingumeetod} halbõppemeetod, mille puhul õppurit suunatakse õppimisel uue otsimisele
ingl search method, discovery method
sks entdeckende Methode f
sm oivaltamismenetelmä
vn поиcкoвый метод
dialoogiaken, {dialoogiboks} halbarvutiga suhtlemise infokast, mis ilmub ekraanile enamiku sisestatud käskude peale
ingl dialogue site
sks Dialogfenster n, Bildschirmfenster n
sm valintaikkuna
vn окно диалога
digiteerima, digima, {digitaliseerima} halbandmeid digitaalsel kujul esitama
ingl to digitize
sks digitalisieren
sm digitoida
vn оцифровывать, дигитализировать
ehitusmäng, {konstruktsioonimäng} halbüksikosade vaba kokkupanek ehituseks Vt ka meisterdama
ingl game with building blocks, construction game
sks Spiel mit Bauklötzen n
sm rakenteluleikki, palikkaleikki
vn строительная игра, игра в конструктор
eksamineerija, {eksaminaator} halb
ingl examiner
sks Prüfer m, Prüferin f, Examinator m, Examinatorin f
sm tutkinnon kuulustelija, tentaattori, näytön vastaanottaja
vn экзаменатор
emotsioon, tundmus, {fiiling} halbtundeelamus, subjektiivne reageering sise- või välisärritajatele, inimese poolt läbielatav suhtumine ümbritsevasse ja iseendasse, nt kadedus, armastus Vrd tunne
ingl emotion
sks Emotion f, Gemütsbewegung f
sm emootio, tunne(tila)
vn эмоция
endamisi lugemine, {vaikne lugemine} halb
ingl silent reading
sks stilles Lesen n
sm äänetön lukeminen, itsekseen lukeminen
vn чтение пpо cебя
enesekontroll, {isekontroll} halbiseenese, oma käitumise ja töö kontrollimine
ingl self-control
sks Selbstkontrolle f
sm itsekontrolli
vn самоконтроль, самопроверка
erialane väljaõpe, väljaõpe, {erialane ettevalmistus} halbteadmiste, oskuste ja kogemuste omandamine mingil (eri)alal asjatundjana tegutsemiseks
ingl professional training (kõrghariduse puhul), vocational training (kutseõppes)
sks Fachausbildung f
sm erikoistumiskoulutus, ammatillinen asiantuntijakoulutus
vn специальная подготовка, профессиональная подготовка
eripära, {iseärasused} halb nt ealine eripära, sooline eripära
ingl peculiarity
sks Eigenart f
sm erityispiirteet, tunnusomaiset piirteet
vn особенности
eristamata hindamine, diferents[eer]imata hindamine, {mitteeristav hindamine} halbõpitulemuste hindamine positiivseks või negatiivseks, nt arvestatud või mittearvestatud
ingl pass/fail assessment, undifferentiated assessment
sks undifferenzierte Leistungsbeurteilung f, undifferenzierte Leistungsbewertung f
sm erottelematon arviointi, hyväksytty–hylätty-kriteerillä arviointi
vn недифференцированное оценивание, система оценивания „зачёт-незачёт”
erivajaduse ennetamine, erivajaduse preventsioon, {erivajaduse profülaktika} halbmeetmed erivajaduse väljakujunemise vältimiseks: arengu varajane ja pidev hindamine, vajaduse korral kiire eripedagoogiline sekkumine
ingl prevention of the special need
sks Vorbeugung von Sonderbedürfnissen f
sm erityistarpeen ennaltaehkäisy
vn превентивная деятельность по предупреждению особой потребности
erivajadusega laps, arengulise erivajadusega laps, {vaegurlaps} halb, {hälvik} halbeakaaslastest erinev koolieelses eas laps, kelle võimetest, terviseseisundist, kultuuritaustast või isiksuseomadustest tingitud arenguvajaduste toetamiseks on vaja muuta lapse kasvukeskkonda või rühma tegevusi
ingl child with a special developmental need
sks Kind mit spezifischem Entwicklungsbedürfnis n
sm (kehityksellisesti) erityistä tukea tarvitseva lapsi, (kehityksellisesti) erityistarpeinen lapsi
vn ребёнок с особыми потребностями развития
esitlema, {presenteerima} halbtutvustama uut käsitlust, teooriat, teost
ingl to introduce, to present
sks vorstellen, präsentieren
sm esitellä, tutustuttaa
vn представлять
esitlus, {presentatsioon} halb nt „Eesti kooli ajaloo“ esitlus
ingl presentation
sks Vorstellung f, Präsentation f
sm esittely, presentaatio
vn презентация
etteütlus, {diktaat} halbetteloetava teksti üleskirjutamine õigekirja õppimiseks; üleskirjutatav või üleskirjutatud tekst
ingl dictation
sks Diktat n
sm sanelu
vn диктант
e-õpimapp, digitaalne õpimapp, {e-portfoolio} halb, {digitaalne portfoolio} halbveebi vahendusel esitatud autentse ja mitmekesise tõendusmaterjali kogum, mis annab pildi õpimapi omaniku (üksikisiku või rühma) arengust, pädevustest, sooritustest või õpitulemustest mingis valdkonnas
ingl e-portfolio
sks E-Portfolio n
sm verkkosalkku, verkkoportfolio
vn электронное портфолио
femineeruma, {feminiseeruma} halbnaistemõjuliseks või naiselikuks muutuma, naiste ülekaalule alluma, nt femineerunud kool
ingl to become feminine
sks sich feminisieren
sm naisistua, naisellistua
vn феминизироваться
filmiprojektor, {kinoprojektor} halb
ingl film projector
sks Filmprojektor m
sm filmiprojektori
vn кинопроектор
hindeline arvestus, {diferentseeritud arvestus} halbkvalitatiivselt eristatud tulemusega arvestus Vt ka arvestus
ingl graded credit
sks differenziert zensierte Vorprüfung f, Vorprüfung mit Zensur f
sm erotteleva arviointi
vn дифференцированный зачёт
hinnete teisendamine, {hinnete konverteerimine} halbhinnete ümberarvestamine ühest hindamissüsteemist teise, nt viiepallisüsteemist kümnepallisüsteemi
ingl converting of marks, converting of grades
sks Umrechnung von Noten f, Umrechnen von Noten n
sm kaudtõlge arvosanojen muuntaminen yhdestä arviointijärjestelmästä toiseen
vn преобразование оценок, модифицирование оценок сообразно системам оценивания
hooajaõpe, {sesoonõpe} halb nt sügis-, jõulu- jms temaatikaga seotud õpe
ingl seasonal teaching, intermittent learning
sks Saisonunterricht m
sm kaudtõlge vuodenajan teemaan kytkeytyvä opetus
vn сезонное обучение
häälik, {kõnehäälik} halbvähim kuuldeliselt eristatav kõneüksus
ingl speech sound, phone
sks Laut m, Sprechlaut m
sm äänne
vn звук (речи)
ideeskeem, {ideekaart} halbskeem probleemi lahendust võimaldava info leidmiseks ja süstematiseerimiseks Vrd mõisteskeem
ingl mindmap
sks Ideeschema n
sm miellekartta
vn схема реализации идеи
individuaalne eripära, {individuaalsed iseärasused} halb, {individuaalsed eripärad} halbkonkreetsele isikule iseloomulikud psüühilised omadused
ingl individual characteristic
sks individuelle Eigenart f
sm yksilölliset ominaispiirteet, yksilöllinen ominaislaatu
vn индивидуальные особенности
individuaalne kohtlemine, isikupärane kohtlemine, {individuaalne lähenemine} halb
ingl individual approach
sks individuelle Behandlung f
sm yksilöllinen kohtelu
vn индивидуальный подход
inimvara, {inimressursid} halb, {inimkapital} halb
ingl human resource, human asset
sks menschliches Kapital n
sm ihmistyövoima, henkilöresurssit
vn человеческий капитал, человеческий ресурс
intellektipuudepedagoogika, {vaimupuudepedagoogika} halb, {oligofrenopedagoogika} halb
ingl education of the intellectually retarded
sks Geistigbehindertenpädagogik f
sm älyllisesti kehitysvammaisten opetus
vn олигофренопедагогика
intellektipuue, {vaimupuue} halb, {oligofreenia} halb, {nõrgamõistuslikkus} halbvaimne alaareng Vt ka kerge intellektipuue, mõõdukas intellektipuue, raske intellektipuue, sügav intellektipuue
ingl intellectual disability
sks intellektuelle Behinderung f, geistige Behinderung f
sm älyllinen kehitysvamma, henkinen jälkeenjääneisyys
vn интеллектуальная недоразвитость
iseseisev õppija, {ennastjuhtiv õppija} halbõppija, kes koostab endale ise õppimise plaani ja õpib selle järgi Vrd autodidakt
ingl independent learner, self-directed learner
sks selbständiger Lerner m, selbstgesteuerter Lerner m
sm itsenäinen oppija, omin päin oppija
vn самоуправляемый учащийся, управляющий своей учебной деятельностью учащийся
iseseisev õppimine, enesejuhitud õppimine, {sõltumatu õppimine} halb, {ennastjuhtiv õppimine} halb, {autonoomne õppimine} halbõpetajata, enese plaanitud ja iseseisvalt toimuv õppimine Vastand kontaktõpe Vrd individuaalõpe
ingl self-study, independent study, self-directed learning
sks selbständiges Lernen n, selbstbestimmtes Lernen n
sm itsenäinen opiskelu, itseopiskelu, omin päin opiskelu
vn самостоятельное учение, самостоятельная учёба
jaotvara, jaotusvara, {jaotusmaterjal} halb, {didaktiline materjal} halbjaotvahendite kogum
ingl handouts
sks Handreichungen pl
sm (tunnilla) jaettavat opetusmateriaalit
vn дидактический материал, раздаточный материал
juhtteadur, {juhtivteadur} halbametikoht kõrgkoolis või uurimisasutuses
ingl lead research fellow, research professor
sks leitender wissenschaftlicher Mitarbeiter m, leitende wissenschaftliche Mitarbeiterin f
sm johtava tutkija
vn ведущий научный сотрудник
juhtumiuuring, {juhu-uurimus} halbuuring, mis põhineb üksikasjalikul teabel üksikjuhtumist või väikesest omavahel seotud juhtumite hulgast
ingl case study
sks Fallforschung f
sm tapaustutkimus
vn кейс-стади
juhtumiõpe, {keisiõpe} halbõppimine konkreetse juhtumi põhjal
ingl case-based learning
sks Fallstudie f
sm tapauspohjainen opetus
vn кейс-стади, обучение на примере конкретного случая
kaardistav uurimus, {survey-uurimus} halbtegelikkuses valitsevaid tingimusi ja asjaolusid selgitav kvantitatiivne uurimus
ingl survey research
sks kartierende Forschung f
sm kartoittava tutkimus
vn обзорное исследование
kaasav hariduskorraldus, {hariduslik integratsioon (2)} halb, kaasav haridusharidusliku erivajadusega lapsi õpetatakse koos eakohaselt arenenud lastega kodulähedases koolis Vt ka ühisõpe (2), hariduslik integratsioon (1)
ingl inclusive education
sks inklusive Bildung f, einbeziehende Bildung f
sm osallistava opetus, integroiva opetus
vn инклюзивное образование
kasvav tarve, {kasvutarve} halbtarve, mis selle rahuldamise tulemusena ei vähene, vaid kasvab, nt eneseteostustarve, tunnustustarve Vt ka rahulduv tarve
ingl growing need
sks wachsendes Bedürfnis n
sm kasvava tarve, lisääntyvä tarve
vn растущая по мере удовлетворения потребность
kaugõpe (2), distantsõpe (2), {mittestatsionaarne õpe} halbõppevorm, kus õpitakse pms iseseisvalt ja kaugõppesessiooni ajal toimuva õppetöö kaudu, tänapäeval e-õppe meetodeid kasutades Vastand statsionaarne õpe
ingl distance learning
sks Fernunterricht m, Fernstudium n
sm etäopiskelu, etäopetus
vn заочное обучение - vananenud vaste
kaugüliõpilane, {mittestatsionaarne üliõpilane} halb Vastand statsionaarne üliõpilane
ingl distance student
sks Fernstudent m, Fernstudentin f
sm etäopiskelija (yliopistossa)
vn студент-заочник
kehaline kasvatus (1), {füüsiline kasvatus} halbkasvatuse osa, mis soodustab kehalist arengut ja püüab tekitada soovi liikuda
ingl physical education
sks körperliche Erziehung f, Körpererziehung f
sm liikuntakasvatus
vn физическое воспитание, физкультура
kerge intellektipuudega laps, {debiilne laps} halb, {debiilik} halblaps, kes on võimeline õppima põhihariduse lihtsustatud õppekava alusel
ingl child with a mild intellectual disability
sks Kind mit leichter intellektueller Behinderung n
sm älyltään lievästi kehitysvammainen lapsi
vn ребёнок с лёгкой умственной недостаточностью
kerge intellektipuue, {kerge vaimupuue} halb, {debiilsus} halbkerge vaimne alaareng, sünnipärase või varases lapseeas tekkinud alaarengu kergeim aste
ingl mild intellectual disability
sks leichte intellektuelle Behinderung f
sm lievä älyllinen kehitysvamma(isuus), lievä heikkolahjaisuus
vn лёгкая умственная недостаточность, лёгкая недостаточность интеллекта
klassikordaja, istumajääja, {klassikursuse kordaja} halb
ingl a pupil repeating a class, grade repeater
sks Sitzenbleiber m, Wiederholer m
sm luokallejääjä, luokankertaaja
vn второгодник, второгодница
klassi kordama jätmine, istumajätmine, {klassikursust kordama jätmine} halbedutu, mitmes aines puudulike teadmistega õpilase jätmine samasse klassi teiseks aastaks
ingl repetition of a school year
sks Sitzenlassen n
sm luokalle jättäminen
vn оставление ученика на второй год
klassikordamine, istumajäämine, {klassikursuse kordamine} halbedutu, mitmes aines puudulike teadmistega õpilase jäämine samasse klassi teiseks aastaks
ingl repeating a class, grade repetition, repeating a year
sks Sitzenbleiben n
sm luokallejäänti, luokan kertaaminen
vn второгодничество, повторение курсов обучения
klassiõpetajakoolitus, {klassiõpetaja õpetajakoolitus} halbbakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekaval põhinev klassiõpetajate väljaõpe
ingl class teacher education
sks Klassenlehrerausbildung (Ausbildung der Lehrer und der Lehrerinnen, die in der Primarstufe und in der Sekundarstufe I in einer Klasse mehrere Fächer unterrichten) f
sm luokanopettajakoulutus
vn подготовка классных учителей
kogemusõpe, juhuõpe, {informaalõpe} halb, {informaalne haridus} halbõppuri seisukohast eesmärgistamata õppimine, mis toimub igapäevaelu situatsioonides (nt perekonnas, töökohas, vabal ajal) Vrd vabaõpe
ingl informal learning, experiential learning, post-experience training
sks erfahrungsbasiertes Lernen n, informelles Lernen n
sm kokemuksesta oppiminen, kokemusperäinen oppiminen, kokemuksellinen oppiminen
vn обучение на опыте, обучение через опыт
kogumtest, {testipatarei} halbomavahel seotud testid või alltestid, millest igaüks mõõdab üht oskust; tulemuste alusel võib panna koondhinde
ingl test battery
sks Testkomplex m
sm testisarja, testipatteri kõnek
vn тестовая батарея, батарея тестов
kokkuvõtlik hindamine, arvestuslik hindamine, {summatiivne hindamine} halbtervikliku aineosa õppimise järel omandatud teadmistele ja oskustele hinnangu andmine üldhariduskoolis Vt ka kujundav hindamine
ingl summative assessment
sks summative Leistungsbewertung f, summative Bewertung f
sm päättöarviointi, summatiivinen arviointi
vn зачётное оценивание
konsultantprofessor, {professor-konsultant} halbametikoht kõrgkoolis, teadusasutuses, kliinikus vm
ingl consulting professor
sks konsultierender Professor m, konsultierende Professorin f
sm konsultoiva professori
vn профессор-консультант
kontaktõpe, {silmast-silma õpe} halb, {vahetu õpe} halbauditoorses või veebipõhises õppekeskkonnas toimuv õppetöö, milles osalevad korraga nii õppija kui ka õpetaja, nt loeng, seminar, juhendamine, konsultatsioon Vastand iseseisev õppimine Vrd auditoorne õpe
ingl face-to-face teaching
sks Präsenzunterricht m
sm kontaktiopetus, lähiopetus, kasvokkaisopetus
vn контактное обучение
kontekstõpe, {kontekstualiseeritud õpe} halbõpetatavat tuttava kontekstiga ühendav õpe Vrd teemapõhine õpe
ingl contextualized learning
sks Kontextlernen n
sm kontekstualisoitu opetus
vn контекстуализированное обучение
kontsenterõpe, {spiraalõpe} halbsama sisu õpetamine aste-astmelt süveneval tasemel Vt ka lineaarõpe
ingl concentric education
sks konzentrischer Unterricht m
sm kaudtõlge sisältöä asteittain syventävä opetus
vn концентрическое обучение
koolieelse lasteasutuse pedagoog, {eelkoolipedagoog} halbkoolieelse lasteasutuse juhataja, õpetaja vm spetsialist
ingl pre-school teacher
sks Pädagoge der vorschulischen Kindereinrichtung m, Pädagogin der vorschulischen Kindereinrichtung f
sm varhaiskasvatuslaitoksen pedagogi, lastentarhanopettaja
vn педагог детского дошкольного учреждения
koondhinne, {kokkuvõttev hinne} halb nt veerandihinne, aastahinne, kooliastmehinne
ingl final mark
sks Gesamtnote f
sm (lukukauden, lukuvuoden, kurssin) kokonaisarvosana
vn итоговая оценка, итоговая отметка
koostalitlusvõime, {interoperaablus} halbkahe või enama süsteemi või üksuse võime vahetada infot ja kasutada vahetatut nii, et kasutaja ei pea tundma nende üksuste eriomadusi
ingl interoperability
sks Interoperabilität f
sm yhteentoimivuus
vn интероперабельность, способность к взаимодействию
kujundav hindamine, {formatiivne hindamine} halbõpitulemustele õppeprotsessi käigus hinnangu andmine
ingl formative assessment
sks formative Leistungsbewertung f, formative Bewertung f
sm ohjaava opetuksenaikainen arviointi, formatiivinen arviointi
vn формирующее оценивание
kutse, elukutse, {professioon} halbkutsealal vajalik ja ametlikult tunnustatud (kutsestandardis määratud) pädevuste tase
ingl profession, occupation, vocation, job
sks Beruf m, Profession f
sm ammatti (johon on virallisesti tunnustettu pätevyys)
vn профессия
kutse andmine, {kutsekvalifikatsiooni omistamine} halbkutset taotleva isiku kutsepädevuse hindamine, mille positiivse tulemuse puhul väljastatakse taotlejale kutsetunnistus
ingl awarding professional qualification
sks berufsqualifizierender Abschluss m, Anerkennung der Berufsqualifikation f
sm näyttötutkintojen myöntäminen
vn присвоение профессиональной квалификации
kutseeksam, kutseoskuseksam, kvalifikatsioonieksam, {kutsekvalifikatsioonieksam} halbkutsetaseme nõuetele vastavuse hindamine
ingl vocational examination, vocational certification
sks Berufsprüfung f
sm ammattitutkinto, ammatillinen tutkinto, ammattitaitotutkinto
vn квалификационный экзамен
kutsekirjeldus, {professiogramm} halbkutsenõuete ja kutsetööks tarvilike omaduste ning töökeskkonna kirjeldus kutsestandardis
ingl description of professional qualification
sks Berufsbeschreibung f
sm ammatinkuva, ammattikuva
vn профессиограмма
kutsekool, kutseõppeasutus, {ametikool} halbkool, kus on võimalik omandada kutseharidust. Märkus: Sõna ametikool on soome keele eeskujul kasutusel mõne kutsekooli ametlikus nimetuses.
ingl vocational school
sks Berufsschule f
sm ammattioppilaitos, ammattikoulu
vn профессионально-техническое училище, профессиональное учебное заведение
kutsetase, kutseoskustase, kvalifikatsioonitase, {kutsekvalifikatsioon} halbkutsealal vajalike teadmiste, oskuste, iseseisvuse ja vastutuse ulatus
ingl professional qualification, professional level, qualification level
sks Qualifikationsstufe f
sm ammatti(taito)taso, tutkintotaso
vn квалификационный уровень, квалификационный разряд
kuuldeseadmed, {kuuldetehnika} halb, {surdotehnika} halbvahetult kõrva saabuvat heli võimendavad seadmed
ingl technology for the deaf, hearing devices
sks Gehörlosentechnik f
sm kuulokojeet, kuulolaitteet
vn сурдотехника, сурдотехнические средства
kuulmispuue, {kuulmishälve} halbkuulmisvõime osaline või täielik puudumine Vt ka vaegkuulmine, kurtus
ingl hearing impairment
sks Hörbehinderung f
sm kuulovamma, huonokuuloisuus
vn нарушение способностей слуха
kõrgharidusasutus, {kõrgem õppeasutus} halbasutus, mis annab kõrgharidust, või asutus, kus õpe toimub kõrgharidustaseme õppekava järgi
ingl higher education institution, institution of higher education, higher education establishment, establishment of higher education
sks Hochschulbildungseinrichtung f
sm korkeakoulutason oppilaitos
vn высшее учебное заведение
kõrvumäng, {paralleelmäng} halbsama mängu mängimine üksteise lähedal ühistegevuseta
ingl play side by side
sks Spiel nebeneinander n
sm rinnakkaisleikki
vn параллельная игра
käitumishäire, {käitumishälve} halbpüsivamat laadi käitumisraskus Vrd antisotsiaalne käitumine
ingl conduct disorder
sks Verhaltensstörung f
sm käyttäytymishäiriö, käytöshäiriö
vn поведенческое расстройство
laboritund, {laboratoorne tund} halb, {laboratoorse töö tund} halbüks õppevorme Vt ka laboritöö
ingl laboratory lesson
sks Laborstunde f
sm laboratoriotunti, laboratoriotyöskentely (opiskelumuoto)
vn лaбopaтopный ypoк
laboritöö, {laboratoorne töö} halblaboris tehtav katse või uuring Vt ka laboritund
ingl laboratory work
sks laboratorische Arbeit f
sm laboratoriotyöskentely, laboratoriotutkimus
vn лабораторная работа
ladumisaabits, {liikuv aabits} halbtähetasku ja -lipikud lugema õppimiseks
ingl composing spelling book, primer
sks Buchstabentasche und -zettel für Leseunterricht
sm kirjaintaskuaapinen (lukemisen alkeisopetuksessa)
vn разрезная азбука
lalin, lalisemine, {lallamine} halbimiku häälitsemine koogamisele järgneva astmena kõne-eelsel perioodil, iseloomulik on silpide ja häälikuühendite sagenev kasutamine Vt ka koogamine
ingl babble
sks Lallen n
sm (monitavuinen) jokeltelu
vn лепет
lapsevaht, {ekspresslapsehoidja} halbajutiselt, lühikeseks ajaks lapse juurde kutsutav isik, kes tegeleb lapsega ja tagab tema turvalisuse Vrd luurik Vt ka lapsehoidja
ingl babysitter
sks Babysitter m, Babysitterin f
sm lapsenvahti, lapsenlikka kõnek, lapsenpiika van
vn бебиситтер kõnek, экспресс-няня kõnek
laste õigusvahemees, {laste ombudsman} halblaste õiguste rikkumise kohta esitatud kaebusi menetlev sõltumatu riigiametnik
ingl children’s ombudsman
sks Ombudsmann der Kinder m
sm lapsiasiavaltuutettu
vn детский омбудсман
lelukogu, {leluteek} halbsuurema mängude ja mänguasjade valikuga mängutuba, kus saab mängida ja mänguasju koju laenutada Vt ka mängutuba
ingl toy library
sks Kinderspielstube f
sm lelusto, lelulainaamo
vn игротека
logopeed, kõneraviõpetaja, {kõneravispetsialist} halb, {kõneterapeut} halblogopeedia eriteadlane, suhtluspuudega inimeste kõne- ja suhtlusvõime kujundaja ning arendaja
ingl speech therapist
sks Logopäde m, Sprachheilpädagoge m, Sprachheillehrer m
sm puheterapeutti, logopedi
vn логопед, терапевт речи, учитель-терапевт речи
loodusgeograafia, {füüsiline geograafia} halbVt ka inimgeograafia
ingl physical geography
sks physische Geographie f
sm luonnonmaantiede, fyysinen maantiede
vn физическая география
looduskaart, {füüsiline kaart} halb
ingl physical map
sks physische Karte f
sm luontokartta
vn физическая карта
loovus, {kreatiivsus} halbvõime leida iseenda jaoks uusi, seni tundmatuid probleemilahendusi, kasutada uudset, nt kunstilist või tehnilist eneseväljendust Vt ka vaimsed võimed, teadmiste ülekanne
ingl creativity
sks Kreativität f
sm luovuus
vn крeaтивность, созидательность
lugemik, {krestomaatia} halb
ingl reader
sks Lesebuch n
sm lukemisto
vn книга для чтения, хрестоматия
lähtetaseme hindamine, {asukoha hindamine} halbõppurite eelteadmiste ja oskuste kindlaksmääramine õppimise alguses, et kavandada õpetuse järjekord ja sobiv õppeviis
ingl evaluation of initial skills
sks Feststellung des Ausgangsniveaus f
sm lähtötason arviointi
vn оценивание исходного уровня
lüümik, {transparent} halbteksti või kujutisega läbipaistev kileleht grafoprojektori tarkvarana
ingl transparent
sks Folie f
sm piirtoheitinkalvo
vn транспарант
maakaart, {geograafiline kaart} halb
ingl map
sks Landkarte f, geographische Karte f
sm (maantieteellinen) kartta
vn географическая карта
matemaatiline pädevus, {matemaatikapädevus} halbsuutlikkus kasutada matemaatilist mõtlemist eri eluvaldkondades
ingl mathematical competence
sks mathematische Kompetenz f
sm matemaattiset taidot, matemaattinen osaaminen
vn математическая компетентность
metoodikajuhend, {metoodiline juhend} halbmetoodikaalaste soovituste ja juhtnööride kogum, nt hindamisjuhend
ingl methodical instructions
sks metodische Anleitung f
sm opetusmenetelmäopas, didaktinen opas
vn методическое руководство, методическое письмо
metoodikpedagoog, {pedagoog-metoodik} halb, õpetaja-metoodik vanõpetaja vm pedagoogi kõrgeim ametijärk
ingl method teacher
sks Pädagoge-Methodiker m
sm kaudtõlge opettamisen johtava asiantuntija, Suomessa: didaktikko
vn педагог-методист
mitmekultuuriline haridus, {multikulturaalne haridus} halbühiskonna etnilise, keelelise, religioosse, sotsiaalse jm pluralismiga kohandatud haridus
ingl multicultural education
sks interkulturelle Bildung f
sm monikulttuurinen kasvatus, monikulttuurinen koulutus
vn мультикультурное образование, поликультурное образование
mitmikintelligentsuse teooria, {multiintelligentsuse teooria} halbintelligentsuse käsitus (H. Gardner) koosnevana suhteliselt eraldi seisvatest, eristatavatest võimetest, nt muusikaline, interpersonaalne, keeleline intelligentsus
ingl theory of multiple intelligences
sks Theorie der multiplen Intelligenzen f
sm moniälykkyysteoria
vn теория множественности интеллекта

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur