[HAR] Educational dictionary

Lisad@arvamused.ja.lisandused


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 62 artiklit

avalik õppeasutus, avalik haridusasutusõppeasutus, mille pidajaks on riik või kohalik omavalitsus Vastand eraõppeasutus
ingl public school, public educational institution
sks öffentliche Bildungseinrichtung f
sm julkinen oppilaitos
vn публичное учебное заведение
avatud e-õppevaraõpetajate ja õppurite tarvis vabalt ja tasuta kasutada antav digitaalne õppevara
ingl open educational resources
sks offene E-Unterrichtsmaterialien pl, offene E-Lernmaterialien pl
sm avoin e-oppimateriaali
vn электронные учебные материалы открытого доступа
empiiriline kasvatusteadusloodusteaduse ja eksperimentaalpsühholoogia ideid ja meetodeid kasutav kasvatusteaduse suund Vastand hermeneutiline kasvatusteadus
ingl empirical educational science
sks empirische Erziehungswissenschaft f
sm empiirinen kasvatustiede
vn эмпирическая наука о воспитании
eraõppeasutus, eraharidusasutus Vastand avalik õppeasutus
ingl private educational institution
sks private Bildungseinrichtung f
sm yksityinen oppilaitos
vn частное учебное заведение
eriinternaatkool, erivajadusega õpilaste internaatkoolintellekti-, keha-, meelepuudega või käitumishäiretega õpilaste internaatkool
ingl boarding school for children with special educational needs
sks Sonderinternatschule f, Internatschule für Schüler mit spezifischem Bildungsbedürfnis f
sm erityistarpeisten lasten sisäoppilaitos
vn специализированная школа-интернат
eripedagoogiline sekkumineerivajadusega laste arengu toetamine arengukeskkonna muutmisega ning spetsiifiliste meetodite, võtete ja vahendite kasutamisega
ingl special educational support
sks sonderpädagogische Intervention f
sm erityispedagoginen puuttuminen, erityispedagoginen tuki
vn специально-педагогическое вмешательство, педагогическое корректирующее вмешательство
erivajadusega õpilane, haridusliku erivajadusega õpilane(üldhariduskooli) õpilane, kelle andekus või vastupidi õpiraskused, terviseseisund, puue, käitumis- ja tundeeluhäired, õppekeele ebapiisav valdamine vms toob kaasa vajaduse teha muutusi või kohandusi õppe sisus, -protsessis, kestuses, koormuses või õpikeskkonnas
ingl pupil with a special educational need
sks Schüler mit spezifischem Bildungsbedürfnis m
sm (opetuksellisesti) erityistä tukea tarvitseva oppilas, (opetuksellisesti) erityistarpeinen oppilas
vn ученик с особой образовательной потребностью
erivajadusega õppurfüüsilise või sensoorse puudega õppur
ingl learner with a special educational need
sks Lernende mit spezifischem Bildungsbedürfnis m, f
sm (fyysisen tai aistivammaisuuden vuoksi) erityistarpeinen oppija
vn учащийся с особой образовательной потребностью
gerontogoogika, haridusgerontoloogiaeakate inimeste õppe eripära ja võimalusi uuriv teadus
ingl gerontogogy, educational gerontology
sks Gerontogogik f, Bildungsgerontologie f
sm koulutusgerontologia
vn геронтогогика
haridusasutus nt kool, lasteaed, koolituskeskus
ingl educational institution
sks Bildungseinrichtung f
sm sivistyslaitos, koulutuslaitos
vn образовательное учреждение
hariduse infosüsteem
ingl educational information system
sks Bildungsinformationsystem n
sm koulutuksen tietojärjestelma
vn информационная система образования
haridusinstitutsioonharidusega tegelev asutus, organisatsioon või ühendus, nt kool, kutsehariduskeskus, haridusamet, Eesti Lastevanemate Liit
ingl educational institution
sks Bildungsinstitution f
sm koulutusinstituutio, opetusinstituutio, sivistysinstituutio
vn образовательный институт, социальный институт образования
hariduslik erivajadus, lüh HEVvajadus muuta või kohandada eakaaslastest erinevale õpilasele (või laiemalt: õppurile) õppekava ja/või õpikeskkonda Vt ka erivajadus
ingl special educational need, SEN lüh
sks spezifisches Bildungsbedürfnis n
sm opetuksellinen erityistarve, opetuksen erityistarve
vn особая образовательная потребность
hariduslik segregatsioonerinevate hariduse saamise võimaluste rakendamine olenevalt õppijate võimetest, soost, rahvusest, majanduslikust olukorrast, positsioonist ühiskonnas; nt erikoolid võimekamatele õpilastele, erivajadusega laste õpetamine erikoolides Vastand hariduslik integratsioon (1) Vt ka kaasav hariduskorraldus
ingl educational segregation
sks Bildungssegregation f
sm opetuksen eriyttäminen, segregaatio
vn образовательная сегрегация
haridusnõustamineüksikisikute nõustamine võimetele, huvidele, tulevikuplaanidele jne vastava õppekava valikul
ingl councelling on educational affairs
sks Bildungsberatung f
sm koulutusneuvonta, opintoneuvonta
vn консультирование по вопросам образования
haridusprojektide koordineerija
ingl coordinator of educational projects
sks Koordinator von Bildungsprojekten m, Koordinatorin von Bildungsprojekten f
sm koulutushankkeiden koordinoija
vn координатор образовательных проектов
haridusseltsühendus, mille eesmärk on edendada hariduselu ja levitada haridust rahva hulgas, Eestis tekkisid esimesed sellised seltsid 19. saj II poolel
ingl educational society
sks Bildungsverein m
sm sivistysseura
vn просветительное общество
haridusstandardharidustasemele või -astmele kehtestatud üldnõuded
ingl standard of education, educational standard
sks Bildungsstandard m
sm koulutusstandardi
vn стандарт образования
haridusstatistikastatistika haru, mis kogub ja analüüsib arvandmeid õppeasutuste, hariduskulutuste, hariduse omandajate, koolilõpetanute ning õppevaldkondade kohta alusharidusest täiskasvanuhariduseni, on üks hariduspoliitika aluseid
ingl educational statistics
sks Bildungsstatistik f
sm koulutustilastot
vn статистика образования
haridustehnoloogtöötaja, kes aitab sisuspetsialistidel õppeprotsessi planeerida, e-õppe jaoks sobivaid viise ja õpikeskkonna vahendeid valida ning õpikeskkonda kujundada
ingl educational technologist
sks Bildungstechnologe m, Bildungstechnologin f
sm opetusteknologi
vn образовательный технолог
haridustehnoloogiapedagoogika haru, mis uurib võimalusi õppimise soodustamiseks ja tulemuste parandamiseks uute tehnoloogiliste lahenduste abil
ingl educational technology
sks Bildungstechnologie f
sm opetusteknologia, koulutusteknologia
vn образовательная технология
hermeneutiline kasvatusteaduskasvatusteaduse suund, mis positivistlikule teadusele vastandudes taotleb uuritavate käitumise, eesmärkide ja kavatsuste mõistmist ja seletamist, et avada seeläbi kasvatusprotsessi sisemist olemust Vastand empiiriline kasvatusteadus
ingl hermeneutical educational science
sks hermeneutische Erziehungswissenschaft f
sm hermeneuttinen kasvatustiede
vn герменевтическое направление в науке о воспитании
kasvatuseesmärgideesmärgid, mille saavutamist kasvatuse ja õpetuse abil taotletakse; võib eristada lähieesmärke, vahe-eesmärke ja kaug- või üldeesmärke; eesmärkide seadmisel lähtutakse hrl väärtustest Vt ka õppe-eesmärkide taksonoomia
ingl educational goals
sks Erziehungsziele pl
sm kasvatustavoitteet
vn цели воспитания, воспитательные цели
kasvatusfuturoloogiakasvatuse ja õpetuse tulevaste võimaluste ja arengusuundade uurimine, hindamine ja ettenägemine, arvestades ühiskonna võimalikku muutumist (nt haridusfoorumi loodud Eesti haridusstrateegiad)
ingl educational futurology
sks Erziehungsfuturologie f
sm kasvatusfuturologia
vn футурология воспитания
kasvatushoiaküldine suhtumisviis, mis mõjutab kasvatusmeetodite ja -võtete valikut Vt ka implitsiitne hoiak, eksplitsiitne hoiak
ingl educational attitude
sks Erziehungshaltung f, Erziehungseinstellung f
sm kasvatusasenne
vn воспитательная установка
kasvatuslikkasvatava mõjuga, kasvatuseesmärke taotlev
ingl educational
sks erzieherisch
sm kasvattava, kasvatuksellinen, kasvatus-
vn воспитательный
kasvatusmeetodotstarbekohane ja kavakindel toimimisviis toetamaks kasvandiku arengut ja aitamaks vältida taunitavat
ingl educational method
sks Erziehungsmethode f
sm kasvatusmenetelmä
vn метод воспитания
kasvatusprobleemkasvatatava arengut ohustav soovimatu tõrge, vastuolu soovitud tulemusega
ingl educational problem
sks Erziehungsproblem n
sm kasvatusongelma
vn проблема воспитания, воспитательная проблема
kasvatusprotsessüksteisega seotud, üksteisest tulenevate eesmärgistatud tegevuste süsteem ning kasvatusega seotud tegevuste ja sündmuste jada
ingl educational process
sks Erziehungsprozess m
sm (hoito- ja) kasvatusprosessi
vn воспитательный процесс, процесс воспитания
kasvatuspsühholoogiapedagoogilise psühholoogia uurimisvaldkond, mille ülesanne on kasvatusprotsessi psühholoogiliste probleemide teoreetiline analüüs, käsitletakse ka protsessi mõjutavaid tegureid Vt ka pedagoogiline psühholoogia
ingl educational psychology
sks Erziehungspsychologie f
sm kasvatuspsykologia
vn психология воспитания
kasvatuspõhimõtekasvatust ja arengut puudutavate teadmiste, hoiakute ja väärtuste alusel kujunenud tõekspidamine, mida kasvatuses arvestada püütakse
ingl educational principle
sks Erziehungsprinzip n
sm kasvatusperiaate
vn принцип воспитания
kasvatusraskuskasvatatava võimetus või soovimatus käituda ja tegutseda kooskõlas ettenähtud korra ja reeglitega
ingl educational difficulty
sks Erziehungsschwierigkeit f
sm kasvatusvaikeus
vn воспитательная трудность
kasvatusstiilkasvatushoiakute ja -väärtuste realiseerimine kasvatustegelikkuses; neli levinumat: suunav, minnalaskev, hellitav ja autoritaarne kasvatusstiil
ingl educational style
sks Erziehungsstil m
sm (asenteisiin ja arvoihin perustuva) kasvatustyyli
vn стиль воспитания
kasvatussüsteemteatud kasvatuspõhimõtetest lähtuv normide ja reeglite süsteem Vt ka kasvatuspõhimõte
ingl educational system
sks Erziehungssystem n
sm kasvatusjärjestelmä
vn система воспитания
kasvatusteadvuskasvataja võime tajuda kasvatussituatsioonis eesmärke, vahendeid ja tulemusi olenevalt oma kasvatusalastest teadmistest ja arusaamadest
ingl educational consciousness
sks Erziehungsbewusstsein n
sm kasvatustietoisuus
vn воспитательное сознание (педагога)
kasvatustegelikkuskasvatust otseselt või kaudselt, kavandatult või juhuslikult mõjutavate tegurite lõiming
ingl educational reality
sks Erziehungswirklichkeit f
sm kasvatustodellisuus
vn реальность воспитания
kasvatusvahendabinõu konkreetse kasvatustulemuse saavutamiseks
ingl educational means
sks Erziehungsmittel n
sm kasvatuksen väline
vn средство воспитания
kasvatusvigaekslik, soovimatute tagajärgedeni viiv võte, meetod või korraldus kasvatuses
ingl educational mistake
sks Erziehungsfehler m
sm kasvatusvirhe
vn ошибка воспитания, воспитательная ошибка
kasvatusviiskasvatajale isikupärane tegutsemine kasvatussituatsioonides
ingl educational manner
sks Erziehungsweise f
sm kasvatustapa
vn способ воспитания
kasvatusvõtekasvatusmeetodi koostisosa: milline tahes tegevus saavutamaks kasvatatava soovitavat käitumist
ingl educational technique
sks Erziehungsverfahren n
sm kasvatuskeino, kasvatusote, kasvatustoimenpide
vn приём воспитания, воспитательный приём
kasvatusväärtusedkasvataja tegevust juhtivad väärtused
ingl educational values
sks Erziehungswerte pl
sm kasvatusarvot
vn воспитательные ценности
koolitusluba, koolituslitsentskoolitusõigust kinnitav dokument, ametlik luba õppetöö korraldamiseks mingi õppekava alusel
ingl educational licence
sks Schulungserlaubnis f, Schulungslizenz f
sm koulutuslupa, koulutuslisenssi
vn разрешение на проведение обучения, лицензия на обучение
koolitusvajadusindiviidi või organisatsiooni vajadus omandada teadmisi ja oskusi teatud valdkonnas
ingl educational needs
sks Schulungsbedürfnis n
sm koulutustarve
vn учебные потребности, потребность в обучении
koolitusvõimalusõppurite vajaduste ja koolitaja pakkumise kokkulangemine
ingl educational opportunities
sks Schulungsmöglichkeit f
sm koulutusmahdollisuus, kouluttautumismahdollisuus
vn возможность для обучения взрослых
koolitusvõrkkoolitusasutuste paiknemus haldusüksuse või riigi territooriumil
ingl educational network
sks Schulungsnetz n
sm oppilaitosverkosto, koulutusverkosto
vn kaudtõlge сеть учреждений по организации и устройству обучения и переобучения взрослых
lapse hariduslik hooletussejätmineväärkohtlemine, mille puhul ilmneb tegevusetus ja lapse toetusest ilmajätmine hariduse omandamisel, nt huvipuudus ja tegevusetus lapse kooliprobleemide, pideva hilinemise või põhjuseta puudumiste suhtes
ingl educational neglecting of a child
sks Vernachlässigung der Bildung eines Kindes f
sm lapsen koulutuksen laiminlyönti, välinpitämättömyys lapsen koulunkäynnin suhteen
vn образовательная запущенность ребёнка, халатное отношение к образовательным потребностям ребёнка
pedagoogika ajalugupedagoogika haru, mis tegeleb hariduse ja kasvatuse teooria ning praktika arengulooga
ingl history of educational sciences
sks Geschichte der Pädagogik f
sm kasvatustieteen historia, pedagogiikan historia
vn история педагогики
pedagoogiline antropoloogia, kasvatusantropoloogiateadus, mis uurib inimest kasvatatavana ja õpetatavana pedagoogilises mõjuväljas ja kasvatustegelikkuses
ingl educational anthropology, anthropology of education
sks pädagogische Anthropologie f
sm pedagoginen antropologia
vn педагогическая антропология
pedagoogiline optimismusk kasvatuse ja õppe tulemuslikkusesse
ingl educational optimism
sks pädagogischer Optimismus m
sm kasvatusoptimismi, pedagoginen optimismi
vn педагогический оптимизм, воспитательный оптимизм
pedagoogiline pessimismveendumus, et võimalus inimest kasvatuse ja õppe abil muuta on minimaalne, et inimese areng sõltub kasvataja tahtele allumatuist tegureist, nt geenidest, keskkonnast
ingl educational pessimism
sks pädagogischer Pessimismus m
sm kasvatuspessimismi, pedagoginen pessimismi
vn педагогический пессимизм, воспитательный пессимизм
pedagoogiline psühholoogiapsühholoogia haru, mis uurib õppe ja kasvatuse psühholoogilisi seaduspärasusi, jaguneb õpi- ja kasvatuspsühholoogiaks Vt ka kasvatuspsühholoogia
ingl educational psychology
sks pädagogische Psychologie f
sm kasvatuspsykologia, pedagoginen psykologia
vn пeдaгогичеcкaя псиxoлoгия
suunav kasvatusstiil, {autoriteetne kasvatusstiil} halb, {autoritatiivne kasvatusstiil} halbüks kasvatusstiile: nõudmised ja piirangud on seotud lapse toetamise, mõistmise ja innustamisega
ingl authoritative educational style
sks autoritativer Erziehungsstil m
sm ohjaava kasvatustyyli
vn направляющий стиль воспитания
tehnikakõrgkooltehnikaharidust andev kõrgkool
ingl technical college, technical higher educational institution
sks technische Hochschule f
sm tekni(lli)nen korkeakoulu
vn техническое высшее учебное заведение, технический вуз
telekoolõpetava sisuga telesaated hrl lastele Vrd koolitelevisioon (1)
ingl educational television
sks Schulfernsehprogramm n
sm television opetusohjelmat
vn образовательные телевизионные передачи
õpitarkvaraõppuri elektrooniline õppematerjal
ingl educational software, learning software
sks Unterrichtssoftware f, Lernsoftware f
sm sähköinen oppimateriaali
vn учебное программное обеспечение
õppeasutus
ingl educational institution
sks Lehranstalt f
sm oppilaitos
vn учебное заведение
õppefilm
ingl educational film, training film
sks Unterrichtsfilm m, Lehrfilm m
sm opetuselokuva, opetusfilmi
vn учебный фильм
õppe- ja kasvatuseesmärgid
ingl teaching and educational goals
sks Lern- und Erziehungsziele pl
sm opetus- ja kasvatustavoitteet
vn учебно-воспитательные цели
õppekirjandusõppetrükiste kogum, kuhu kuuluvad õpikud, töövihikud, ülesannetekogud ja muud õppematerjalid, nt matemaatika õppekirjandus
ingl educational literature, study literature
sks Lehrbücher pl
sm opetusmateriaalit, opetuskijallisuus, oppikirjallisuus
vn учебная литература
õppeklippüksikküsimust käsitlev lühike õppefilm
ingl educational film clip
sks Lernclip n
sm lyhyt opetuselokuva
vn учебный киноклип, учебный кинофрагмент
õppemäng
ingl didactic game, educational game
sks Lernspiel n, didaktisches Spiel n
sm kehittävä leikki, kehittävä peli
vn обучающая игра, дидактическая игра
õppepuhkus, {koolituspuhkus} halbtöökohalt õpinguteks saadav puhkus Vrd akadeemiline puhkus
ingl educational leave, study leave
sks Bildungsurlaub m
sm opintovapaa
vn учебный отпуск

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur