[HAR] Educational dictionary

Lisad@arvamused.ja.lisandused


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 31 artiklit

arengupuuekaasasündinud või omandatud kõrvalekalle tavapärasest arengust Vt ka puue
ingl deficiency, disability, impairment
sks Entwicklungsbehinderung f
sm kehitysvamma, kehityshäiriö
vn недостаток развития, (врождённое или приобретённое) отклонение от развития в норме, порок развития
hooldusklasshooldusõppel olevate õpilaste klass, raske ja sügava intellektipuudega laste õpetamise klass
ingl kaudtõlge class for children with severe and profound intellectual disability
sks kaudtõlge Klasse für Kinder mit schwerer und profunder geistiger Behinderung
sm kaudtõlge vaikeasti ja syvästi kehitysvammaisten lasten luokka
vn kaudtõlge класс обучения детей с тяжёлой или глубокой недостаточностью интеллекта
hooldusõperaske ja sügava intellektipuudega lastele kohaldatud põhihariduse standardi alusel koostatud individuaalse õppekava järgi toimuv õpe
ingl kaudtõlge education of children with severe and profound intellectual disability
sks kaudtõlge Ausbildung von Kindern mit schwerer und profunder geistiger Behinderung
sm kaudtõlge vaikeasti ja syvästi kehitysvammaisten lasten opettaminen henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaan
vn kaudtõlge обучение детей с тяжёлой и глубокой недостаточностью интеллекта навыкам самообслуживания
hooldusõppekava, lüh HÕK, hoolduskooli õppekavaõppekava, mille alusel õpetatakse raske ja sügava intellekti- ja liitpuudega õpilasi
ingl kaudtõlge curriculum of school for children with severe and profound intellectual disability
sks kaudtõlge Lehrplan der Schule für Kinder mit schwerer und profunder geistiger Behinderung
sm kaudtõlge vaikeasti tai syvästi kehitysvammaisten lasten opetussuunnitelma
vn kaudtõlge программа обучения навыкам самообслуживания детей с тяжёлой или глубокой недостаточностью интеллекта
intellektipuue, {vaimupuue} halb, {oligofreenia} halb, {nõrgamõistuslikkus} halbvaimne alaareng Vt ka kerge intellektipuue, mõõdukas intellektipuue, raske intellektipuue, sügav intellektipuue
ingl intellectual disability
sks intellektuelle Behinderung f, geistige Behinderung f
sm älyllinen kehitysvamma, henkinen jälkeenjääneisyys
vn интеллектуальная недоразвитость
keelepuueajukoores kõnepiirkondade kahjustusega seotud puue, mis ilmneb eelkõige puudustena sõna- ja vormikasutuses ning teksti mõistmises ja loomes, s.o keelevahendite omandamises ja kasutamises Vt ka kõnepuue, suhtluspuue, alakõne, alaalia, afaasia
ingl language disability
sks Sprachbehinderung f
sm kielihäiriö
vn kaudtõlge нарушения как в адекватном восприятии и понимании текста, так и в пользовании словами
kehapuue, füüsiline puueliigutusvõime puudulikkus või anatoomiline puue. Märkus: Laiem termin kui liikumispuue, kuigi sageli kasutatakse sünonüümidena. Vrd liikumispuue
ingl physical disability
sks Körperbehinderung f, physische Behinderung f
sm ruumiinvamma, fyysinen vamma
vn физический недостаток
kerge intellektipuudega laps, {debiilne laps} halb, {debiilik} halblaps, kes on võimeline õppima põhihariduse lihtsustatud õppekava alusel
ingl child with a mild intellectual disability
sks Kind mit leichter intellektueller Behinderung n
sm älyltään lievästi kehitysvammainen lapsi
vn ребёнок с лёгкой умственной недостаточностью
kerge intellektipuue, {kerge vaimupuue} halb, {debiilsus} halbkerge vaimne alaareng, sünnipärase või varases lapseeas tekkinud alaarengu kergeim aste
ingl mild intellectual disability
sks leichte intellektuelle Behinderung f
sm lievä älyllinen kehitysvamma(isuus), lievä heikkolahjaisuus
vn лёгкая умственная недостаточность, лёгкая недостаточность интеллекта
lihtsustatud õppe klass, abiklass vanlihtsustatud õppel olevate õpilaste klass, kerge intellektipuudega õpilaste klass
ingl class for children with mild intellectual disability
sks Klasse für Kinder mit leichter intellektueller Behinderung f
sm erityisluokka, lievästi kehitysvammaisten lasten luokka, mukautetun opetuksen luokka
vn класс (учащихся) упрощённого обучения, вспомогательный класс van
liikumispuueliikumisvõime kahjustus. Märkus: Kitsam termin kui kehapuue, kuigi sageli kasutatakse sünonüümidena. Vrd kehapuue
ingl mobility impairment, mobility disability
sks Bewegungsbehinderung f
sm liikuntavamma
vn нарушение способности к передвижению
liitpuudega laste klass
ingl class for children with multiple disability
sks Klasse für Kinder mit Mehrfachbehinderung f
sm monivammaisten lasten luokka
vn класс обучения детей с множественной недостаточностью
liitpuuerohkem kui üks puue ühel isikul, nt intellektipuue koos nägemispuudega
ingl multiple disability
sks Mehrfachbehinderung f
sm monivammaisuus, monivamma
vn множественное нарушение, множественная недостаточность, сложная недостаточность
meelepuue, sensoorne puuemeeleelundi puue, nt nägemispuue, kuulmispuue
ingl sensory impairment, sensory disability
sks sinnliche Behinderung f, sensorische Behinderung f
sm aistivamma
vn сенсорное нарушение
mõõduka intellektipuudega laps, {imbetsilne laps} halb, {imbetsill} halblaps, kellele on jõukohane toimetulekuõpe Vt ka toimetulekuõpe
ingl child with a moderate intellectual disability
sks Kind mit mäβiger intellektueller Behinderung n
sm älyltään lievästi kehitysvammainen lapsi
vn ребёнок с умеренной умственной недостаточностью
mõõdukas intellektipuue, {mõõdukas vaimupuue} halb, {imbetsilsus} halbmõõdukas vaimne alaareng, tunnuslik IQ 35–49
ingl moderate intellectual disability
sks mäβige intellektuelle Behinderung f
sm lievä älyllinen kehitysvamma(isuus)
vn умеренная умственная недостаточность, умеренная недостаточность интеллекта
nägemispuue, {nägemishälve} halbnägemisvõime osaline või täielik puudumine Vt ka vaegnägemine, pimesus
ingl visual impairment, visual disability
sks Sehbehinderung f
sm näkövamma, heikkonäköisyys, huononäköisyys
vn нарушение зрения
puueinimese psüühika, meele või liigutusvõime puudulikkus, võib olla kaasasündinud või omandatud Vt ka arengupuue
ingl impairment, disability, handicap van
sks Behinderung f
sm vamma, vajavuus
vn недостаток, недостаточность
rahvusvaheline funktsioneerimisvõime, vaeguste ja tervise klassifikatsioon, lüh RFKMaailma Terviseorganisatsiooni poolt 21. mail 2001 vastuvõetud klassifikatsioon täiendamaks rahvusvahelist haiguste klassifikatsiooni
ingl international classification of functioning, disability and health, ICF lüh
sks internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit f, ICF lüh
sm toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus, ICF lüh
vn международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья, МКФ lüh
raske intellektipuudega laps
ingl child with a severe intellectual disability
sks Kind mit schwerer intellektueller Behinderung n
sm älyltään vaikeasti kehitysvammainen lapsi
vn ребёнок с тяжёлой умственной недостаточностью
raske intellektipuue, {raske vaimupuue} halb, {idiootia (1)} halbraske vaimne alaareng, tunnuslik IQ 20–34
ingl severe intellectual disability
sks schwere intellektuelle Behinderung f
sm vaikea älyllinen kehitysvamma(isuus)
vn тяжёлая умственная недостаточность, тяжёлая недостаточность интеллекта
suhtluspuue, kommunikatsioonipuueraskused või võimetus end eesmärgipäraselt kõnes väljendada või mõista kõnet suhtlusprotsessis, hõlmab kõne- ja keelepuuded Vt ka kogelus, kõnepuue, keelepuue
ingl communication disability, communication disorder
sks Kommunikationsbehinderung f
sm kielellisen vuorovaikutuksen vaikeudet, (kielellinen) kommunikointikyvyttömyys
vn нарушение (или трудности) деятельности общения
surdopedagoogeripedagoog, kes õpetab ja kasvatab kuulmispuudega lapsi
ingl teacher of the children with hearing disability
sks Gehörlosenpädagoge m, Gehörlosenpädagogin f
sm kuulovammaisten erityisopettaja, huonokuuloisten erityisopettaja
vn сурдопедагог
sügava intellektipuudega laps
ingl child with a profound intellectual disability
sks Kind mit profunder intellektueller Behinderung n
sm älyltään syvästi kehitysvammainen lapsi
vn ребёнок с глубокой умственной недостаточностью
sügav intellektipuue, {sügav vaimupuue} halb, {idiootia (2)} halbsügav vaimne alaareng, tunnuslik IQ ‹ 20
ingl profound intellectual disability
sks profunde intellektuelle Behinderung f
sm syvä älyllinen kehitysvamma(isuus)
vn глубокая умственная недостаточность, глубокая недостаточность интеллекта
süvenemisvõimetus
ingl concentration disability
sks Oberflächlichkeit f, Flüchtigkeit f
sm kyvyttömyys syventymiseen, pintapuolisuus
vn снижение способности сосредоточиться, недостаточность умения вникать
tasandusklassklass õpiraskustega laste õpetamiseks eesmärgiga saavutada riiklikus õppekavas eeldatud õpitulemused
ingl remedial class, class for children with learning disability
sks Ausgleichklasse f, Klasse für Kinder mit Lehrbehinderung f
sm kaudtõlge oppimisvaikeuksisten lasten luokka, jossa tavoitteena on päästä valtakunnallisen opetussuunnitelman edellyttämiin oppimistuloksiin
vn класс выравнивания
tasanduskoolkool õpiraskustega õpilastele
ingl remedial school, school for children with learning disability
sks Schule für Lernbehinderte f, Schule für Kinder mit Lehrbehinderung f
sm oppimisvaikeuksisten lasten koulu, harjaantumiskoulu van
vn kaudtõlge школа для учащихся с трудностями в учёбе и в обучении
tasandusõpe (2), {kompenseeriv õpe} halbõpiraskustega laste õpetamine neile sobiva metoodikaga
ingl compensatory learning, education of children with learning disability
sks Ausgleichunterricht m, Unterricht für Kinder mit Lernbehinderung m
sm oppimisvaikeuksisten lasten (pienryhmä)opetus, harjaantumisopetus van
vn kaudtõlge использование в процессе обучения учащихся с учебными трудностями наиболее подходящих методов
toimetulekuklasstoimetulekuõppel olevate õpilaste klass, mõõduka intellektipuudega laste õpetamise klass põhikoolis Vt ka toimetulekuõpe
ingl kaudtõlge class for children with moderate intellectual disability
sks kaudtõlge Klasse für Kinder mit mäβiger intellektueller Behinderung
sm kaudtõlge älyltään lievästi kehitysvammaisten lasten luokka peruskoulussa
vn kaudtõlge класс для учащихся с умеренными недостатками интеллектуального развития
toimetulekuõpemõõduka intellektipuudega õpilastele kohaldatud põhihariduse standardi alusel koostatud individuaalse õppekava järgi toimuv õpe. Märkus: Aastani 2011 kehtis riiklik toimetulekuõppekava.
ingl kaudtõlge education of children with moderate intellectual disability
sks kaudtõlge Unterricht von Schülern mit mässiger intellektueller Behinderung
sm kaudtõlge (perusopetuksen standardia noudattava) yksilöllisen opetussuunnitelman mukainen opetus (älyltään lievästi kehitysvammaisille)
vn kaudtõlge обучение детей с умеренными недостатками интеллектуального развития

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur