[HAR] Educational dictionary

Lisad@arvamused.ja.lisandused


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 24 artiklit

asjatundlikkusteatud küsimuse, ala vms hea tundmine Vastand võhiklikkus Vrd professionaalsus
ingl competence
sks Sachkenntnis f, Kompetenz f
sm asiantuntemus, asiantuntijuus
vn компетентность
digipädevus, infotehnoloogiline pädevussuutlikkus kasutada oskuslikult ja kriitiliselt infoühiskonna tehnoloogiat toimetulekuks muutuvas ühiskonnas nii õppimisel, kodanikuna tegutsedes kui ka kogukondades suheldes
ingl digital competence, infotechnological competence
sks digitale Kompetenz f, informationstechnologische Kompetenz f
sm digipätevyys, digikompetenssi, tietotekninen osaaminen, digitaaliset taidot
vn дигитальная компетентность, цифровая компетентность
erialane pädevus, erialane kompetentsusteadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud oma erialal toimetulekuks
ingl professional competence
sks Fachkompetenz f
sm erikoisalan asiantuntemus, alan erikoisosaaminen
vn профессиональная компетентность
keelepädevussuhtluspädevuse komponent: keele formaalsete vahendite tundmine ja võime neid kasutada
ingl linguistic competence
sks Sprachkompetenz f
sm kielellinen kompetenssi, kielentuntemus ja kielenkäyttötaidot
vn языковая компетентность
kodanikupädevussuutlikkus ja soov kasutada oma kodanikuõigusi
ingl citizen competence
sks Bürgerkompetenz f
sm kaudtõlge kyky ja halu käyttää kansalaisoikeuksiaan
vn гражданская компетентность
kompetents (1), võimkond, võimupädevusametialased võimupiirid, nt haridusministri kompetentsi ehk võimkonda ehk (võimu)pädevusse kuuluv muudatus
ingl competence, competency
sks Kompetenz f, Zuständigkeit f
sm toimivalta
vn компетенция, вéдение, сфера полномочий
kultuuripädevusasjatundlikkus kultuuri alal, nt kunsti, kirjanduse valdkonnas
ingl cultural competence
sks kulturelle Kompetenz f
sm kulttuurinen asiantuntemus, kulttuurinen asiantuntijuus
vn компетентность в области культуры
kutsemeisterlikkus
ingl professional competence
sks Professionalität im Beruf f
sm mestaruus, mestarin ammattitaito
vn профессиональное мастерство
kutsepädevus, kutsekompetentsuskindla kutsealaga seotud pädevus
ingl professional competence, occupational competence
sks Berufskompetenz f
sm ammattipätevyys, ammatillinen osaaminen
vn профессиональная компетентность
looduspädevussuutlikkus orienteeruda loodusnähtustes ja loodushoidlik ellusuhtumine
ingl nature competence
sks Naturkompetenz n
sm (ympäristönsuojelullinen) luontotietoisuus, luonnontuntemus
vn естественно-научная компетентность
matemaatiline pädevus, {matemaatikapädevus} halbsuutlikkus kasutada matemaatilist mõtlemist eri eluvaldkondades
ingl mathematical competence
sks mathematische Kompetenz f
sm matemaattiset taidot, matemaattinen osaaminen
vn математическая компетентность
miinimumpädevusoskuste ja teadmiste miinimum, nt kutsetööks
ingl minimum competence
sks Minimum-Kompetenz f
sm vähimmäistaidot, minimiosaaminen
vn минимальная компетентность
pragmaatikapädevussuhtluspädevuse komponent: suutlikkus kasutada suhtluseesmärgi saavutamiseks kõiki teadmisi olukohaselt
ingl pragmatic competence
sks pragmatische Kompetenz f
sm pragmaattinen kompetenssi, käytännön viestintätiedot ja -taidot
vn прагматическая компетентность
pädevus, kompetentsus, kompetents (2) ● asjakohaste teadmiste, oskuste ja hoiakute kogum, mis tagab suutlikkuse teatud tegevusalal või -valdkonnas tulemuslikult toimida. Märkus: Sõna kompetents kasutamine ’pädevuse’ tähenduses on Emakeele Seltsi keeletoimkonna mööndus juunis 2012. Siinne sõnaraamat kasutab termineid pädevus ehk kompetentsus.
ingl competence, competency
sks Kompetenz f, Sachkenntnis f, Sachkunde f
sm pätevyys, kompetenssi, asiantuntijuus
vn компетeнтность
sotsiaalne pädevussotsiaalsed oskused, hoiakud ja tõekspidamised, mis võimaldavad tulemuslikult toimida sotsiaalsetes suhetes ühiskonna- ja tööelus
ingl social competence
sks soziale Kompetenz f
sm sosiaalinen kompetenssi, sosiaalinen osaaminen
vn социальная компетeнтность
sotsiolingvistiline pädevussuhtluspädevuse komponent: kultuuriomaste suhtlusnormide ja -tavade tundmine ning nende väljendamise vahendite valdamine
ingl sociolinguistic competence
sks soziolinguistische Kompetenz f
sm sosiolingvistinen kompetenssi
vn социолингвистическая компетентность
suhtluspädevus, {kommunikatiivne kompetentsus} halbsuutlikkus ennast selgelt ja asjakohaselt väljendada nii kõnes kui ka kirjas, arvestades olukordi ja suhtluspartnereid
ingl communicative competence
sks kommunikative Kompetenz f
sm kommunikatiivinen kompetenssi, viestintätaidot
vn коммуникaтивная компетeнтность
tegevuspädevussuutlikkus oma tegevust kavandada, vastavalt tegutseda ja tulemust hinnata
ingl activity competence
sks Handlungskompetenz f
sm toimintataito, toimintakyky
vn деятельностная компетентность, компетентность в деятельности
tehnoloogia arenduskeskusavaliku võimu esindajate, teadus- ja arendusasutuste ning ettevõtete ühendus piirkondliku ettevõtluse uuendamiseks
ingl centre of technological competence
sks technologisches Entwicklungszentrum n
sm teknologian kehittämiskeskus, osaamiskeskus
vn центр технологических разработок, центр по вопросам технологических разработок
valdkonnapädevusasjatundlikkus toimimiseks teatud valdkonnas, nt pädevus loodusainetes või kunstiainetes
ingl competence in related field
sks Kompetenz im Fachgebiet f
sm alan asiantuntijuus, alan asiantuntemus
vn компетентность в предметной области
väärtuspädevussuutlikkus hinnata inimsuhteid ja tegevusi üldkehtivate moraalinormide seisukohalt, väärtustada loodust ja kultuuripärandit
ingl value competence
sks Wertekompetenz f
sm arvo-osaaminen
vn ценностная компетентность
õpetaja kutseoskus
ingl professional competence of the teacher
sks Fachkompetenz des Lehrers f, Fachkompetenz der Lehrerin f
sm opettajan ammattitaito, opettajan ammattiosaaminen
vn профессиональные умения учителя
õpetamispädevussuutlikkus asjatundlikult ja tulemuslikult õppetegevust kavandada ja korraldada
ingl teaching competence
sks Lehrkompetenz f
sm opetustaito
vn компетентность обучения (кого-то чему-то)
õpipädevussuutlikkus kavandada õppimist, kasutades otstarbekaid õpioskusi ja -strateegiat ning luua oma isikupärane õpistiil
ingl learning competence
sks Lernkompetenz f
sm oppimisen taidot, opiskelutaidot
vn учебная компетентность

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur