[HAR] Educational dictionary

Lisad@arvamused.ja.lisandused


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 44 artiklit

audioloogiakuulmisega seotud küsimusi käsitlev teadus; kuulmise diferentsiaaldiagnostika
ingl audiology, hearing assessment
sks Audiologie f
sm audiologia, kuulo-oppi
vn аудиология, дифференциальная диагностика слуха
eelhindamine, diagnoosiv hindamineüks pidevhindamise külgi, et selgitada välja õppimise esmatulemused, õpiraskused ja nende põhjused
ingl diagnostic assessment, diagnostic evaluation
sks diagnostische Leistungsbewertung f
sm diagnosoiva arviointi
vn диагностическое оценивание
eristamata hindamine, diferents[eer]imata hindamine, {mitteeristav hindamine} halbõpitulemuste hindamine positiivseks või negatiivseks, nt arvestatud või mittearvestatud
ingl pass/fail assessment, undifferentiated assessment
sks undifferenzierte Leistungsbeurteilung f, undifferenzierte Leistungsbewertung f
sm erottelematon arviointi, hyväksytty–hylätty-kriteerillä arviointi
vn недифференцированное оценивание, система оценивания „зачёт-незачёт”
eristav hindamine, diferents[eer]itud hindamine (1) ● õpitulemuste eristamine mingi hindeskaala alusel
ingl differentiated assessment, differentiated evaluation
sks differenzierte Leistungsbeurteilung f, differenzierte Leistungsbewertung f
sm erotteleva arviointi, asteikkoarviointi
vn дифференцирующее оценивание, дифференцирование результатов по оценочным шкалам, дифференцированное оценивание
hindamineõppuri teadmistele ja oskustele hinnangu andmine lähtuvalt esitatud nõuetest Vt ka hinne, hinnang, sõnaline hindamine, numbriline hindamine
ingl assessment, evaluation
sks Leistungsbewertung f, Leistungsbeurteilung f, Benotung f
sm (oppimisen) arviointi, arvioiminen, arvosteleminen
vn оценивание
hindamise eesmärktoetada õppimist ning anda õppurile teavet õppimise tulemuslikkuse kohta
ingl purpose of assessment
sks Zweck der Leistungsbewertung m, Zweck der Leistungsbeurteilung m
sm arvioinnin tarkoitus
vn цель оценивания
hindamise korraldushindamise põhimõtted, tingimused ja kord
ingl assessment procedures
sks Grundlagen und Ordnung der Leistungsbewertung pl
sm arvioinnin perusteet, arviointijärjestely(t)
vn принципы и порядок оценивания
hindamise objektteadmised, oskused ja käitumine, nende vastavus esitatud nõuetele
ingl object of assessment
sks Bewertungsobjekt n, Beurteilungsobjekt n
sm arvioinnin kohde, arvioitava seikka
vn объект оценивания
hindamise objektiivsus, hindamise erapooletushindamine lähtub konkreetsest tulemusest, mida võrreldakse mingi normiga, hinne ei ole mõjutatud hindajast ega hinde saaja isikust
ingl objectivity of assessment
sks Objektivität der Leistungsbewertung f, Objektivität der Leistungsbeurteilung f
sm arvioinnin objektiivisuus, arvioinnin puolueettomuus
vn объективность оценивания, беспристрастность оценивания
hindamise regulaarsus
ingl regularity of assessment
sks Regelmäβigkeit der Leistungsbewertung f, Regelmäβigkeit der Leistungsbeurteilung f
sm arvioinnin säännöllisyys
vn регулярность оценивания
hindamise subjektiivsus, hindamise erapoolikushinne on mõjutatud hindaja taustateadmistest hinnatava kohta, isiklikust arvamusest vm-st
ingl subjectivity of assessment
sks Subjektivität der Leistungsbewertung f, Subjektivität der Leistungsbeurteilung f
sm arvioinnin subjektiivisuus, arvioinnin puolueellisuus
vn субъективность оценивания, пристрастность оценивания
hindamise suhtelisushindamisel arvestatakse peale teadmiste ja oskuste ka õppuri eripära
ingl relativity of assessment
sks Relativität der Leistungsbewertung f, Relativität der Leistungsbeurteilung f
sm arvioinnin suhteellisuus
vn относительность оценивания
hindamisjuhendjuhend kirjaliku töö, nt eksamitöö kontrollimiseks ja hindamiseks, sisaldab hindamiskriteeriume, õigeid vastuseid ning eri ülesannete eest saadavat punktide arvu
ingl instructions to assessment
sks Bewertungsanleitung f
sm arviointiohjeisto
vn инструкция по оцениванию
hindamiskriteeriumidnõutavate õpitulemuste põhjal määratletud teadmiste, oskuste, soorituste hindamise alused, mis võimaldavad kindlaks teha omandatud teadmiste ja oskuste mahtu ning taset
ingl assessment criteria
sks Leistungsbewertungskriterien pl
sm arviointikriteerit
vn критерии оценивания
hindamiskäituminehindamisstrateegia valik ja kasutamine, nt rõhuasetusega objektiivsusele või õppuri individuaalsuse arvestamisele
ingl behaviour during assessment
sks Bewertungsverhalten n
sm arviointimenettely
vn поведение в ситуации оценивания (применение различных стратегий в процессе оценивания)
hindamismeetodõppuri nõutavate teadmiste ja oskuste omandatuse kontrollimise ja hindamise viis, nt kontrolltöö, eksam, ettekanne, õpimapp
ingl assessment method
sks Bewertungsmethode f
sm arviointimenetelmä, arviointitapa
vn метод оценивания
hindamismetoodikateadmiste, oskuste, soorituste hindamise meetodid, võtted ja vahendid
ingl assessment methods
sks Leistungsbewertungsmethodik f
sm arviointimenetelmät
vn методика оценивания
hindamispõhimõte nt hindamise objektiivsus
ingl evaluation principle, assessment principle
sks Bewertungsprinzip n, Beurteilungsprinzip n
sm arviointiperiaate
vn принцип оценивания
hindamisvõtehindamismeetodi koostisosa, nt suulise üksikvastuse, üleklassivestluses osalemise hindamine
ingl assessment technique
sks Bewertungsverfahren n
sm arviointitapa, arvioinnin kohdistaminen
vn приём оценивания
hinnanghindav otsustus mingi tegevuse tegija või tulemuste kohta Vrd hinne Vt ka hindama
ingl assessment, estimation, evaluation
sks Bewertung f, Beurteilung f
sm arvio, arviointi, arvostelma, lausunto
vn оценка, отзыв
kaasav hindamineerivajadusega õpilasi kaasavas tavakoolis rakendatav hindamiskäsitus, mis annab õpilasele võimaluse osaleda oma õpieesmärkide seadmisel, nende rakendamisel ja saavutustele hinnangu andmisel
ingl inclusive assessment
sks inklusive Bewertung f
sm osallistava arviointi
vn интегрирующее оценивание, вовлекающее учащегося оценивание
kaaslaste hinnang
ingl peer assessment, peer estimation
sks Bewertung den Gleichaltrigen f
sm vertaisarvio
vn оценка со стороны ровесников
kokkuvõtlik hindamine, arvestuslik hindamine, {summatiivne hindamine} halbtervikliku aineosa õppimise järel omandatud teadmistele ja oskustele hinnangu andmine üldhariduskoolis Vt ka kujundav hindamine
ingl summative assessment
sks summative Leistungsbewertung f, summative Bewertung f
sm päättöarviointi, summatiivinen arviointi
vn зачётное оценивание
kontrolli- ja hindamisvormid nt tunnikontroll, kontrolltöö, arvestus, tasemetöö, eksam
ingl assessment forms
sks Kontroll- und Bewertungsformen pl
sm (opitun) kuulustelu- ja arviointimuodot
vn формы контроля и оценивания
koondhindamine, kokkuvõttev hindamineühe õppeperioodi kokkuvõtva hinde väljapanemine: veerandihinde panek veerandi jooksul saadud hinnete alusel, aastahinde panek veerandihinnete alusel, kooliastmehinde panek kursusehinnete alusel
ingl summative assessment
sks Festlegung der Gesamtnote (für eine Lernperiode) f
sm kaudtõlge kokonaisarviointi eripituisten oppijaksojen (lukukausi, lukuvuosi, kurssit) arvosanojen pohjalta
vn итоговое за период обучения оценивание
kriteeriumhindaminetegevuse või tulemuse hindamine varem kindlaksmääratud kriteeriumide alusel
ingl criterion-referenced assessment
sks Kriterienbewertung f
sm kriteeripohjainen arviointi, kriteeriarviointi
vn оценивание на основе (заранее установленных) критериев
kujundav hindamine, {formatiivne hindamine} halbõpitulemustele õppeprotsessi käigus hinnangu andmine
ingl formative assessment
sks formative Leistungsbewertung f, formative Bewertung f
sm ohjaava opetuksenaikainen arviointi, formatiivinen arviointi
vn формирующее оценивание
kvaliteedi hindamine
ingl quality assessment
sks Qualitätsbeurteilung f
sm laadunarviointi
vn оценка качества
kõrghariduse kvaliteediagentuurkõrgkoolide institutsioonilist akrediteerimist läbi viiv asutus
ingl higher education quality assessment council
sks Agentur für Hochschulbildungsqualität f
sm korkeakoulujen laadunvarmistusyksikkö
vn агентство по оценке качества высшего образования
mapphindaminehindamine õppuri teatud ajavahemikul õpimappi kogutud tööde põhjal
ingl portfolio assessment
sks Portfoliobewertung f
sm salkkuarviointi
vn оценивание на основе работ в учебном портфолио
mitteformaalne hindamineõpetaja hinnangulised otsustused õpilaste arengutaseme, õpimotivatsiooni ja tunnis kaasatöötamise kohta subjektiivsete kriteeriumide alusel
ingl informal assessment
sks nicht formale Bewertung f
sm epämuodollinen arviointi
vn неформальное оценивание
normhindaminetulemuste hindamine kindlaksmääratud normide alusel
ingl norm-referenced assessment, normative marking, normative grading
sks Bewertung nach festgelegten Normen f, Normbewertung f
sm normiarviointi, normipohjainen arviointi
vn оценивание по определённым нормам, оценивание по установленным нормам
numbriline hindamineõppuri teadmiste ja oskuste taseme väljendamine numbriga, nt 1–5, 1–10 Vt ka hindamine, hinne, sõnaline hindamine
ingl numerical marking, numerical assessment
sks numerische Leistungsbewertung f, numerische Zensierung f
sm numeroarviointi, numeroarvostelu
vn оценивание в баллах
pidevhindamine, protsessihindamine, {jooksev hindamine} halbõppimise tulemuste kontroll ja hindamine ühe õppeperioodi (nt õppeveerandi) vältel, hõlmab nii kujundavat hindamist (nt suuline küsitlus, tunnikontroll, tunnis tehtud tööde ja kodutööde kontroll ning hindamine) kui ka kokkuvõtlikku hindamist (nt kontrolltöö õppeteema lõpul)
ingl continuous assessment
sks Prozessbewertung f
sm jatkuva opetuksenaikainen arviointi, prosessiarviointi
vn процессное оценивание, текущее оценивание
pidevkontroll, protsessikontroll, {jooksev kontroll} halbkontrollimine õpiprotsessi vältel, nt tunnikontroll Vt ka pisteline kontroll
ingl formative control, continuous assessment
sks ständige Kontrolle f
sm jatkuva seuranta, prosessiarviointi
vn текyщий контроль, формирующий контроль
lüh PISA ingl, rahvusvaheline õpilaste hindamise programmOECD programm, kus hinnatakse õpilaste lugemisoskust, loodusteaduslikku ja matemaatilist kirjaoskust
ingl Programme for International Student Assessment, PISA lüh
sks PISA lüh
sm PISA-arviointiohjelma
vn международная программа по оценке образовательных достижений учащихся, PISA lüh
psühhodiagnostikainimese psüühika eripära tundmaõppimine nt vaatluse, vestluse, testide jm meetoditega Vrd psühhomeetria
ingl psychodiagnostic assessment
sks Psychodiagnostik f
sm psykodiagnostiikka
vn психодиагностика
rühmahindaminerühma töötulemuste kooshindamine
ingl group assessment
sks Gruppenbewertung f
sm ryhmänarviointi, ryhmän työskentelyn ja tulosten arviointi
vn оценка работы группы
suhteline hindamine, relatiivne hindaminehindamine, kus arvestatakse peale teadmiste ja oskuste ka õpilase eripära, nt lähtetaset, terviseseisundit Vt ka subjektiivne hindamine
ingl relative assessment
sks relative Bewertung f, relative Beurteilung f
sm suhteellinen arviointi, relatiivinen arviointi
vn относительное оценивание
suuline hinnangõpitulemuse vm suuline iseloomustus Vastand kirjalik hinnang
ingl oral assessment
sks mündliche Beurteilung f
sm suullinen arviointi
vn устная оценка (результату учёбы)
sõnaline hindamineõppuri teadmiste ja oskuste taseme kirjeldamine sõnades Vt ka hindamine, hinne, numbriline hindamine
ingl verbal assessment
sks verbale Leistungsbewertung f, verbale Leistungsbeurteilung f
sm sanallinen arviointi
vn словесное оценивание, вербальное оценивание
tulemushindamineõppuri, õpetaja või koolijuhi tööle hinnangu andmine üksnes saavutatud tulemuste alusel
ingl outcome-based assessment, performance-based assessment
sks Ergebnisbewertung f
sm tulosarviointi
vn kaudtõlge оценивание работы только лишь на основе достигнутых результатов
õpitulemuste hindamineõpitu ulatuse ja taseme määramine ning sellele hinnangu andmine
ingl assessment of learning outcomes
sks Leistungsbewertung f, Leistungsbeurteilung m
sm oppimistulosten arviointi
vn оценивание учебных результатов
õpitulemuste välishindamine, välishindamineriiklikes õppekavades määratud õpitulemuste saavutamise kontroll ja hindamine üleriigiliste tasemetööde, põhikooli ühtsete ülesannetega lõpueksamite ning riigieksamite kaudu
ingl external assessment of learning outcomes
sks kaudtõlge Leistungsbewertung durch staatliche Tests und Abschlussprüfungen
sm ulkoinen arviointi, oppimistulosten ulkoinen arviointi
vn внешнее оценивание учебных результатов

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur