[HAR] Educational dictionary

Lisad@arvamused.ja.lisandused


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 58 artiklit

ajaviideaja kulutamine ebaolulisele, aga meeldivale tegevusele; vastav tegevus
ingl pastime, spending one’s leisure time
sks Zeitvertrieb m, Unterhaltung f
sm ajanviete, viihde
vn времяпровождение (на досуге), проведение досуга
Aspergeri sündroomsotsiaalse suhtlemise kvalitatiivne kahjustus koos huvide ja tegevuse piiratuse, stereotüüpsuse ja ühetaolisusega; erinevalt autismist puudub mahajäämus keele või psüühiliste protsesside arengus
ingl Asperger’s syndrome
sks Asperger-Syndrom n
sm Aspergerin oireyhtymä, Aspergerin syndrooma
vn синдром Аспергера
autoreferaat ajautori enda koostatud kokkuvõte oma uurimusest, hrl väitekirjast
ingl abstract of one’s own thesis
sks Autoreferat n
sm tiivistelmä, omaseloste
vn автореферат
bakalaureus (1), lüh bakbakalaureusekraadi omandanud õppur
ingl holder of bachelor’s degree
sks Bakkalaureus m, Bachelor m
sm kandidaatti (kandidaatin tutkinnon suorittanut henkilö)
vn бакалавр (лицо, имеющий степень бакалавра)
bakalaureuseeksambakalaureuseõppe lõpueksam, mille eduka sooritamise korral pälvib üliõpilane bakalaureusekraadi
ingl bachelor’s examination
sks Bakkalaureatsprüfung f
sm kandidaatin opintojen lopputentti
vn экзамен на степень бакалавра
bakalaureusekraadbakalaureuseõppe lõpetanule antav akadeemiline kraad
ingl bachelor’s degree, baccalaureate
sks Bakkalaureat n
sm kandidaatin oppiarvo, kandidaatin tutkinto
vn степень бакалавра
bakalaureusetööuurimus bakalaureusekraadi saamiseks
ingl bachelor’s thesis
sks Bakkalaureusarbeit f, Bakkalaureatsarbeit f
sm kandidaatin tutkimus
vn работа на степень бакалавра
bakalaureuseõpekõrghariduse esimese astme õpe, mille kestel üliõpilane omandab eriala alusteadmisi ja -oskusi ning magistriõppeks ja kutsetöö alustamiseks vajalikke teadmisi ja oskusi
ingl bachelor’s studies
sks Bachelor-Studium n
sm kandidaatin opinnot, kandidaattiopinnot
vn бакалавриат
daltonismrohe-punapimesus, rohelise ja punase värvuse eristamatus
ingl Dalton’s disease
sks Daltonismus m, Farbenblindheit f
sm puna-vihersokeus, daltonismi
vn дальтонизм
dekanaat (2) ● kõrgkooli teaduskonna kantselei
ingl dean’s office
sks Dekanat n
sm tiedekunnan kanslia
vn деканат
dekvalifitseerumaoma kvalifikatsiooni kaotama
ingl to lose one’s qualification
sks Qualifikation verlieren
sm kaudtõlge menettää virkaan tai muuhun tehtävään vaadittava pätevyys
vn деквалифицироваться, утрачивать квалификацию
distantseerumadistantsi hoidma, lähedust vältima
ingl to keep one’s distance
sks sich distanzieren
sm ottaa etäisyyttä, välttää läheisyyttä
vn дистанцироваться
doktoreerumadoktorikraadi omandama
ingl to obtain doctor’s degree
sks promovieren
sm suorittaa tohtorin tutkinto, saada tohtorinarvo, tohtoroitua
vn докторироваться (получить учёную степень доктора)
doktorikraadteaduskraad ehk kolmas akadeemiline kraad. Märkus: Doktorikraad on olnud ka kutsekraad. Vrd teadusdoktori kraad Vt ka kutsedoktori kraad
ingl doctor’s degree, doctoral degree
sks Doktorgrad m, Doktorwürde f
sm tohtorin oppiarvo, tohtorinarvo
vn учёная степень доктора
Downi sündroomüks pärilikke haigusi
ingl Down’s syndrome, mongolism van
sks Down-Syndrom n, Langdon-Downsche Krankheit f
sm Downin oireyhtymä, Downin syndrooma
vn синдром Дауна
elujärk, eluperiood
ingl period of one’s life, chapter
sks Lebensabschnitt m, Lebensperiode f
sm elämänvaihe
vn период жизни, этап жизни
emakool ajJ. Á. Komenský (Comeniuse) järgi koolisüsteemi esimene aste, nn emasüli, lapse sünnist kuni 6. eluaastani
ingl mother’s school
sks Mütterschule f
sm äidinkoulu
vn материнская школа
emakõneemale või teda asendavale isikule soovitatav imikuga rääkimise viis: aeglane, rõhutatult selge hääldusega, lühikeste lausete ja paljude kordustega kõne, õrna tooniga, kuid ei ole ninnutamine
ingl mother’s speech
sks Redeweise der Mutter f
sm äidinpuhe
vn рекомендуемая манера речи (матери) с грудным ребёнком
Flandersi interaktsioonianalüüsmeetod õpetaja ja õpilase sõnalise suhtluse uurimiseks õppetunnis
ingl Flander’s verbal interaction analysis
sks Flanders Interaktionsanalyse f
sm Flandersin vuorovaikutusanalyysi, Flandersin interaktioanalyysi
vn анализ интеракции по Фландерсу
isetegevus (2) ajõpilase aktiivne tegevus õppes J. Käisi käsitluses
ingl kaudtõlge student’s active engagement in learning process
sks Selbsttätigkeit f
sm omatoiminen työskentely
vn kaudtõlge активная деятельность самих учащихся в обучении
järeljonnjonnihoole järgnev jonlemine, kui laps on kogenud, et saab niimoodi kasvatajat mõjutada; teadlik, pikemaajaline katse oma soovi täitmist saavutada, jonnieas sageli kisa, nutu ja palvetega, hiljem ka mossitamisega, kontaktist keeldumisega Vt ka jonn
ingl kaudtõlge being capricious in order to achieve one’s goal, deliberately prolonged temper tantrum
sks Nachtrotzen n
sm kaudtõlge uhmaikäisen lapsen kiukuttelu tavoitteen saavuttamiseksi
vn kaudtõlge последующая капризу сознательная попытка добиться своего
karjääri planeerimineteadlik õppimine ja valikute tegemine oma karjääri kujundamisel
ingl planning one’s career
sks Karriereplanung f
sm (oman) uran suunnittelu
vn планирование карьеры
kutsemagisterkutsemagistri kraadi omandanud isik
ingl kaudtõlge a person who has master’s degree in vocational education
sks Berufsmagister m
sm kaudtõlge henkilö joka on suorittanut yliopistossa ylemmän ammatillisen tutkinnon
vn kaudtõlge человек, который защитил магистерскую работу прикладного характера
kutsemagistri kraadpraktilise suunaga töö eest antav magistrikraad
ingl master’s degree in vocational education
sks Berufsmagistergrad m
sm ylempi ammatillinen akateeminen oppiarvo
vn степень магистра присвоенная за работу прикладного характера
käelisusVt ka mõlemakäelisus, paremakäelisus, vasakukäelisus
ingl kaudtõlge leading, dominating in a person’s manual activity
sks Händigkeit f
sm kätisyys
vn kaudtõlge рукость, слово для обозначения 1) ведущей, доминирующей в деятельности человека руки (праворукость, леворукость), или же 2) неопределённости таковой (амбидектрия)
lapse tervise hooletussejätmineväärkohtlemine, mille puhul ilmneb vanemate tegevusetus lapse terviseseisundi hoidmisel või parandamisel, nt tervisekontrollist keeldumine, arsti poole pöördumata jätmine raske haiguse puhul, ravimite mitteandmine
ingl carelessness to a child’s health
sks gesundheitliche Vernachlässigung des Kindes f
sm lapsen terveyden laiminlyönti
vn запущенность здоровья ребёнка, халатное отношение к здоровью ребёнка
lapse vältiv käituminelapse püüd jääda märkamatuks kartuses saada väärkoheldud
ingl child’s evasive behaviour
sks Vermeidungsverhalten des Kindes n
sm lapsen välttelevä käyttäytyminen
vn избегающее поведение ребёнка
lasteajakiri
ingl children’s magazine
sks Kinderzeitschrift f
sm lastenlehti
vn детский журнал
lasteasutus nt lasteaed, üldhariduskool, erikool
ingl children’s institution
sks Kindereinrichtung f
sm kaudtõlge lasten kasvatuksesta ja koulutuksesta vastaava laitos
vn детское учреждение
lastekultuurlastele mõeldud kultuur, nt lastekirjandus, -muusika, -teater
ingl children’s culture
sks Kinderkultur f
sm lastenkulttuuri, lapsille tarkoitettu kulttuuri
vn произведения культуры для детей
lastekunstikoolkunstikool üldhariduskoolis käivaile lastele
ingl children’s art school
sks Kinderkunstschule f
sm lasten taidekoulu
vn детская художественная школа
lastemuusikakoolmuusikakool üldhariduskoolis käivaile lastele
ingl children’s music school
sks Kindermusikschule f
sm lasten musiikkikoulu
vn детская музыкальная школа
lasteorganisatsioonmitmesuguseid vaba aja tegevusi võimaldav kasvatuslike eesmärkidega ühendus, nt ELO
ingl children’s organization
sks Kinderorganisation f
sm lastenjärjestö, lapsijärjestö
vn детская организация
lasteraamatlaste ealist eripära arvestav raamat
ingl children’s book
sks Kinderbuch n
sm lastenkirja
vn детская книга, книга для детей
lastespordikoolspordikool üldhariduskoolis käivaile lastele
ingl children’s sports school
sks Kindersportschule f
sm lasten urheilukoulu, lasten liikuntakoulu
vn детская спортивная школа
laste õigusvahemees, {laste ombudsman} halblaste õiguste rikkumise kohta esitatud kaebusi menetlev sõltumatu riigiametnik
ingl children’s ombudsman
sks Ombudsmann der Kinder m
sm lapsiasiavaltuutettu
vn детский омбудсман
litsentsiaadikraaddoktorist madalam akadeemiline kraad mõnel maal
ingl licentiate’s degree
sks Lizenziatsgrad m
sm lisensiaatin oppiarvo
vn академическая степень лиценциата
magistrantmagistrantuuris õppija
ingl master’s student
sks Magistrand m
sm maisteriopiskelija
vn магистрант
magistreerumamagistrikraadi omandama
ingl to obtain master’s degree
sks Magistergrad erwerben
sm valmistua maisteriksi, suorittaa maisterin tutkinto, saada maisterin oppiarvo
vn становиться магистром
magistrikraadmagistriõppe lõpetanule, samuti bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekaval põhineva õppe lõpetanule antav akadeemiline kraad
ingl master’s degree
sks Magistergrad m
sm maisterin oppiarvo, maisterin tutkinto
vn академическая степень магистра
magistritööuurimus magistrikraadi saamiseks
ingl master’s thesis, master’s work
sks Magisterarbeit f
sm maisteriopintojen päättötyö, maisterintutkielma, (Suomessa) pro gradu -tutkielma
vn магистерская работа
magistriõpe, magistrantuurkõrghariduse teise astme õpe
ingl master’s studies
sks Magisterstudium n
sm maisteriopinnot, maisteriohjelma
vn магистратура
naisharidushariduse osa, kus tegeldakse naiste eriõiguste probleemidega, eriti Põhjamaades
ingl women’s education
sks Frauenbildung f
sm naisasialiike, naisliike, naisten koulutus
vn kaudtõlge образование, предметом которого являются специфические права женщин
noorte suvepäevad ajnõukogudeaegne leeri asendaja, kõnekeeles: võsaleer
ingl summer’s days for the gathering of youth
sks Jugendweihe f
sm nuorten kesäpäivät
vn летние дни молодёжи
omaloomingiseseisev algupärane looming mingil harrastusalal
ingl one’s own creation, amateur (artistic) activities
sks eigenschöpferische Leistung f
sm oma luova taideharrastus
vn самодеятельное творчество
omapäi, omapead, ulajärelevalveta, nt lapsed üksi kodus või tänaval
ingl on one’s own, all alone, by oneself
sks unbeaufsichtigt
sm omin päin, itsekseen
vn без присмотра, предоставленный самому себе
omas <pl omaksed> ● lähisugulane, kellega ollakse seotud nii suguluse tõttu kui ka emotsionaalselt
ingl one’s own, relative, kin
sks Verwandte m, f
sm omainen, lähisukulainen
vn близкий родственник
pi-keellaste mängukeel, milles rõhulise silbi lõppu lisatakse -pi
ingl kaudtõlge children’s word game by adding -pi after a stressed syllable
sks Pi-Sprache (Kindersprache) f
sm pi-leikkikieli
vn язык пи (детский игровой язык)
rahvaharidusühiskonna kõigi kihtide haridus, mida saab omandada koolis või iseõppimise teel
ingl people’s education, popular education
sks Volksbildung f
sm kansanvalistus, kansansivistys
vn народное просвещение
rektoraat (2) ● kõrgkooli juhtkonna ametiruumid
ingl rector’s office
sks Rektorat n
sm korkeakoulun johdon toimitilat
vn ректорат
stuudiumitööüliõpilasuurimus, nt seminaritöö, bakalaureusetöö
ingl research exercise, student’s research exercise
sks Studienarbeit f
sm (yliopisto-opiskelijan) opintotutkielma
vn студенческая исследовательская работа
teadusmagisterteadusmagistri kraadi omandanud isik
ingl holder of the research master’s degree
sks Magister der Wissenschaft m
sm tiedemaisteri
vn магистр наук
teadusmagistri kraad3- või 4-aastasele bakalaureuseõppele või varasemale ülikooli diplomile järgnenud 2-aastase magistrantuuri lõpetanule antud magistrikraad (Eestis anti kuni augustini 2010)
ingl research master’s degree
sks Magister der Wissenschaft (akademischer Grad) m
sm tiedemaisterin oppiarvo
vn степень магистра наук (научная степень ниже докторской степени)
õpetaja ametijärkatesteerimisel õpetajaile kvalifikatsiooni ja tööedukuse põhjal antav tasememäärang
ingl teacher’s qualification
sks Qualifikationsstufe des Lehrers f, Qualifikationsstufe der Lehrerin f
sm opettajan virka-aste
vn квалификационный разряд учителя
õpetajaraamatjuhend- ja lisamaterjal teatud aine ja teatud klassi õpiku või õppekomplektiga töötamiseks
ingl teacher’s book, teacher’s manual
sks Lehrerhandbuch n
sm opettajan kirja
vn пособие для учителя
õpetaja suuline esitusüks õppemeetodeid, nt jutustus, seletus
ingl teacher’s oral presentation
sks TPR-Methode f
sm opettajapuhe
vn устное изложение материала учителем
õpilaspäevik
ingl student’s study journal
sks Schülertagebuch n
sm oppilaspäiväkirja
vn учeничeский днeвник
õpinguraamatdokument, kuhu kantakse õppuri eksami-, arvestus- jms tulemused Vrd matrikkel
ingl student’s record book
sks Studienbuch n
sm opintokirja
vn зачётная книжка, учебная книжка, зачётка kõnek

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur