[HAR] Educational dictionary

Lisad@arvamused.ja.lisandused


Query: in

Leitud 18 artiklit

ainepõhine õppekava, ainekeskne õppekavaüksikuist eraldi õppeaineist koosnev õppekava Vt ka üldõpetus
ingl subject-centred curriculum
sks fachzentrierter Lehrplan m
sm oppiainejakoinen opetussuunnitelma
vn центрированная на предмете программа обучения
gümnaasiumi riiklik õppekavaõigusaktiga kehtestatud gümnaasiumi õppe- ja kasvatuseesmärgid, õppekorraldus ja üldkeskhariduse standard Vt ka õppekava, kooli õppekava
ingl national curriculum of the gymnasium
sks staatlicher Lehrplan für Gymnasien m, staatliches Curriculum für Gymnasien n
sm valtiollinen lukion opetussuunnitelma
vn государственная программа обучения для гимназии
hooldusõppekava, lüh HÕK, hoolduskooli õppekavaõppekava, mille alusel õpetatakse raske ja sügava intellekti- ja liitpuudega õpilasi
ingl kaudtõlge curriculum of school for children with severe and profound intellectual disability
sks kaudtõlge Lehrplan der Schule für Kinder mit schwerer und profunder geistiger Behinderung
sm kaudtõlge vaikeasti tai syvästi kehitysvammaisten lasten opetussuunnitelma
vn kaudtõlge программа обучения навыкам самообслуживания детей с тяжёлой или глубокой недостаточностью интеллекта
individuaalne õppekava, lüh IÕKõpilase individuaalsetele omadustele, nt võimetele kohandatud õppekava, milles määratakse suurendatud või vähendatud nõuded õpisisule ja -tulemustele Vt ka põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava
ingl individual curriculum
sks individueller Lehrplan m
sm henkilökohtainen opintosuunnitelma, HOPS lüh, yksilöllinen opetussuunnitelma
vn индивидуальная программа обучения
kooli õppekavariikliku õppekava alusel koostatud kooli õppe- ja kasvatustegevuse alusdokument, mis määrab õppe- ja kasvatuseesmärgid, õppesisu ja -mahu, metoodika põhimõtted ja hindamise alused, nõuded õppekeskkonnale, pidades silmas ka piirkonna vajadusi, kooli töötajate, vanemate ja õpilaste soove ning vaimseid ja ainelisi ressursse
ingl school curriculum
sks Lehrplan der Schule m
sm koulun opetussuunnitelma
vn программа обучения (конкретной) школы
kutseõppeasutuse õppekavariiklike standarditega vastavuses olev, kooli eripära arvestav kutseõpingute alusdokument Vt ka kooli õppekava
ingl vocational school curriculum
sks Lehrplan für (konkreten) Berufslehranstalt m
sm ammattioppilaitoksen opetussuunnitelma
vn программа обучения (конкретного) профессионального учебного заведения
kutseõppe riiklik õppekavadokument, mis määrab kindlaks ühe või mitme eriala õppe eesmärgid ja ülesanded, saavutatavad õpitulemused ja seose kvalifikatsiooniraamistikuga, õpingute alustamise ja lõpetamise nõuded, õppekava moodulid ja nende mahu koos lühikirjeldustega, moodulite valiku võimalused ja tingimused ning spetsialiseerumisvõimalused Vt ka kutseharidusstandard
ingl national vocational training programme
sks staatliches Rahmencurriculum für Berufs- und Fachausbildung n
sm valtakunnallinen ammattiopintojen opetussuunnitelma
vn государственная программа профессионального обучения
kõrgkooli õppekavaõppe alusdokument, mis määrab kindlaks õppe eesmärgid, nominaalkestuse ja mahu, õppeainete loetelu ning valikuvõimalused jms
ingl curriculum of the higher education institution
sks Lehrplan der Hochschule m
sm korkeakoulun opetussuunnitelma
vn программа обучения (конкретного) высшего учебного заведения
lõimitud õppekava, integreeritud õppekava
ingl integrated curriculum
sks integrierter Lehrplan m
sm eheytetty opetussuunnitelma, kokonaisopetussuunnitelma
vn интегрированная программа обучения
läbiv teema, õppekava läbiv teemaõppeainete lõimingu vahend, üht ühiskonnas tähtsustatud valdkonda hõlmav teema, nt keskkond ja jätkusuutlik areng, tervis ja ohutus, teabekeskkond, mida käsitletakse eri õppeainetes lähtuvalt aine spetsiifikast
ingl leading topic of the curriculum
sks durchlaufendes Thema n
sm läpäisyaihe, oppiaineille yhteinen teema
vn сквозная тема
moodul, õppemoodul, õppekava moodulõppekava sisulise liigendamise üksus, mis koondab õppeained või teemad eesmärgistatud kogumiks
ingl module, unit of study
sks Modul n, Einheit des Lehrplanes f
sm moduuli, opintomoduuli, opintosuunnitelman moduuli
vn модуль, модуль обучения, модуль программы обучения
põhikooli lihtsustatud riiklik õppekavaõigusaktiga kehtestatud õppe- ja kasvatuseesmärgid, õppekorraldus ja põhihariduse standard intellektipuudega õpilastele, kes nõustamiskomisjoni soovitusel ja vanema nõusolekul õpivad lihtsustatud, toimetuleku- või hooldusõppes Vt ka individuaalne õppekava
ingl simplified national curriculum of basic schools
sks staatlicher vereinfachter Lehrplan der 9-jährigen allgemeinbildenden Schule m
sm valtiollinen peruskoulun yksilöllistetty opetussuunnitelma, valtiollinen peruskoulun mukautettu opetussuunnitelma
vn упрощённая государственная программа обучения для основной школы
põhikooli riiklik õppekavaõigusaktiga kehtestatud põhikooli õppe- ja kasvatuseesmärgid, õppekorraldus ja põhihariduse standard Vt ka õppekava, kooli õppekava
ingl national curriculum for basic schools
sks staatlicher Lehrplan der 9-jährigen allgemeinbildenden Schule m
sm valtiollinen peruskoulun opetussuunnitelma
vn государственная программа обучения для основной школы
pädevuspõhine õppekavamingis valdkonnas pädevuse saavutamisele orienteeritud õppekava
ingl competence-oriented curriculum
sks kompetenzorientierter Lehrplan m
sm asiantuntijuustavoitteinen opetussuunnitelma
vn программа обучения на основе компетентностей
õppekava, {õppeprogramm} halbõppe ja kasvatuse alusdokument, mis määrab õppe- ja kasvatuseesmärgid, õppe sisu ja mahu, metoodika põhimõtted ning hindamise alused, nõuded õppekeskkonnale jms
ingl study programme, curriculum
sks Lehrplan m, Curriculum n
sm opetussuunnitelma
vn программа обучения
õppekava arendusõppekava täiustamine nii riiklikul kui ka kooli tasandil
ingl curriculum development
sks Lehrplanentwicklung f, Curriculumentwicklung f
sm opetussuunnitelman kehittäminen
vn развитие программы обучения
õppekava juhtkõrgkooli õppejõud või teadur, kelle lisaülesanne on ühe õppekava pidev sisuline arendamine ja ajakohastamine
ingl head of curriculum
sks Studienprogrammleiter m, Studienprogrammleiterin f
sm opetussuunnitelmapäällikkö, opetussuunnitelmajohtaja
vn kaudtõlge лицо, ответственное за развитие одной конкретной программы обучения
õppekava rikastusõppekava täiendamine ja süvendamine
ingl curriculum enrichment
sks Bereicherung des Lehrplanes f, Fortschreibung des Lehrplanes f
sm opetussuunnitelman täydentäminen ja syventäminen
vn обогащение программы обучения

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur