[EVS] Estonian-Russian dictionary

Eessõna@arvamused.ja.ettepanekudAllalaadimine


Query: in

Sama päring vene-eesti sõnaraamatus

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 18 artiklit

aja+tempel
info digitaalne tõend, mis võimaldab kindlaks teha digidokumendi vms loomise aja
штемпель времени,
отметка времени,
временная отметка,
цифровая отметка времени

asi+tõend s <+t'õend t'õendi t'õendi[t -, t'õendi[te t'õende[id 2>
jur
вещественное доказательство ka piltl
asitõendina kaasa võtma брать/взять* с собой [что] в качестве вещественного доказательства ~ как вещественное доказательство
selle lisame asitõendina это приложим в качестве вещественного доказательства ~ как вещественное доказательство
asitõendid puuduvad вещественные доказательства отсутствуют
vanemast ajaloost on asitõendina jäänud maailmakuulsad saagad доказательством ~ свидетельством древней истории служат всемирно известные саги

boon s <b'oon booni b'ooni b'ooni, b'ooni[de b'ooni[sid ~ b'oon/e 22>
maj aserahana ringlev tõend; käibelt kadunud paberraha
бона <боны ж>

dokumentaalne adj <dokument'aalne dokument'aalse dokument'aalse[t -, dokument'aalse[te dokument'aalse[id 2>
dokumentidel, faktidel põhinev; tõsieluline
документальный <документальная, документальное; документален, документальна, документально>
dokumentaalne tõend документальное доказательство
dokumentaalsed andmed документальные данные
dokumentaalne romaan документальный роман

ilmne adj <'ilmne 'ilmse 'ilmse[t -, 'ilmse[te 'ilmse[id 2>
очевидный <очевидная, очевидное; очевиден, очевидна, очевидно>,
явный <явная, явное; явен, явна, явно>,
несомненный <несомненная, несомненное; несомненен, несомненна, несомненно>,
нескрываемый <нескрываемая, нескрываемое>,
ясный <ясная, ясное; ясен, ясна, ясно, ясны>,
заметный <заметная, заметное; заметен, заметна, заметно>,
осязаемый <осязаемая, осязаемое; осязаем, осязаема, осязаемо> piltl,
неприкрытый <неприкрытая, неприкрытое> piltl,
ощутительный <ощутительная, ощутительное; ощутителен, ощутительна, ощутительно> piltl,
осязательный <осязательная, осязательное; осязателен, осязательна, осязательно> piltl
ilmne erinevus заметная ~ осязаемая разница
ilmne hoolimatus нескрываемое ~ явное пренебрежение
ilmne kasu несомненная ~ явная польза
ilmne paremus явное ~ очевидное превосходство ~ преимущество
ilmne kavatsus явное намерение
ilmne tõend явное доказательство
ilmne vale явная ложь
on ilmne вероятно / очевидно
ilmse mõnuga с очевидным ~ с явным удовольствием
ilmse huviga с неприкрытым ~ с явным интересом
süütõendid on ilmsed улики налицо

kaudne adj <k'audne k'audse k'audse[t -, k'audse[te k'audse[id 2>
косвенный <косвенная, косвенное>,
непрямой <непрямая, непрямое>
kaudsed kulud maj косвенные расходы ~ затраты ~ издержки
kaudne kõne lgv косвенная речь
kaudne kõneviis lgv косвенное наклонение
kaudne maks косвенный налог
kaudne maksustamine косвенное обложение
kaudne planeerimine косвенное планирование
kaudne põhjus косвенная причина
kaudne tõend jur косвенное доказательство / косвенная улика
kaudsed valimised jur косвенные выборы
kaudne vihje косвенный намёк
sain sellest teada kaudsel teel я узнал об этом косвенным ~ окольным путём

kirja+täht s <+t'äht tähe t'ähte t'ähte, t'ähte[de t'ähte[sid ~ t'äht/i 22>
1. aabe
буква <буквы ж>
keerdude ja kõverustega kirjatähed буквы с закавычками и закорючками kõnek
kirjatähtedega kirjutama писать прописью
2. kirjapandu, kirjasõna
слово <слова sgt с>
ettekirjutatu
буква <буквы sgt ж> piltl
bürokraat peab alati kirjatähest kinni бюрократ всегда придерживается буквы
3. kõnek kirjalik tõend, ametlik paber
бумага <бумаги ж>,
буква закона

piisav adj <p'iisav p'iisava p'iisava[t -, p'iisava[te p'iisava[id 2>
küllaldane
достаточный <достаточная, достаточное; достаточен, достаточна, достаточно>
piisaval hulgal ~ määral в достаточном количестве, в достаточной мере
kütusevarud on piisavad запасы топлива достаточны
põhjendused pole piisavad обоснования недостаточны
kas see on piisav tõend? достаточное ли это доказательство?

rohe+sertifikaat
ametlik tõend, mis tõendab, et kasutatud elekter on toodetud taastuvatest energiaallikatest
зелёный сертификат

süü+tõend s <+t'õend t'õendi t'õendi[t -, t'õendi[te t'õende[id 2>
süüd tõendav asjaolu v materjal
улика <улики ж>,
доказательство вины
ümberlükkamatud süütõendid неопровержимые ~ неоспоримые улики ~ доказательства
otsesed süütõendid прямые улики
kohus mõistis ta küllaldaste süütõendite puudumisel õigeks суд оправдал его за недостатком улик

tervise+tõend
tervislikku seisundit, hrl tervise korrasolekut tõendav dokument
справка о состоянии здоровья,
справка о здоровье
mootorsõidukijuhi tervisetõend справка о здоровье водителя транспортного средства

tunnistus s <tunnistus tunnistuse tunnistus[t tunnistus[se, tunnistus[te tunnistus/i 11>
1. tunnistaja antud seletus, ütlus
показание <показания с>,
свидетельство <свидетельства с>
valetunnistus ложное показание
ülestunnistus признание / сознание
avarii pealtnägijate tunnistused показания очевидцев аварии
vande all antud tunnistus показание, данное под присягой
jään oma tunnistuse juurde я остаюсь при своём показании
kohtualuse vastu on esitatud olulisi tunnistusi против подсудимого выдвинуты существенные показания ~ свидетельства
2. kinnitus, väide, ütlus
подтверждение <подтверждения с>,
утверждение <утверждения с>,
признание <признания с>
oma tunnistust mööda on ta palju lugenud по его утверждению ~ признанию, он много читает
3. millelegi viitav märk, midagi tõendav seik
свидетельство <свидетельства с>,
признак <признака м>,
знак <знака м>,
показатель <показателя м>,
примета <приметы ж>
uhke mööbel annab tunnistust pererahva jõukusest импозантная мебель говорит о зажиточности хозяев piltl
4. kirjalik tõend millegi kohta
свидетельство <свидетельства с> о чём,
удостоверение <удостоверения с>
abielutunnistus брачное свидетельство / свидетельство о браке
arstitunnistus медицинское свидетельство
isikutunnistus удостоверение личности
komandeerimistunnistus ~ lähetustunnistus командировочное удостоверение / командировка kõnek
ristimistunnistus свидетельство о крещении
kutseoskuse tunnistus свидетельство о квалификации
tunnistus eksami sooritamise kohta свидетельство о сдаче экзамена
5. kooliõpilase hinnetega dokument
ведомость [успеваемости],
табель [успеваемости]
täna saavad lapsed tunnistused сегодня дети получат ведомости ~ табели

tõend s <t'õend t'õendi t'õendi[t -, t'õendi[te t'õende[id 2>
1. tõestusvahend
доказательство <доказательства с> ka jur,
свидетельство <свидетельства с> ka jur,
факт <факта м>
kaalukad tõendid веские доказательства
ümberlükkamatud tõendid неопровержимые доказательства
esemelised tõendid вещественные доказательства
otsene tõend прямое доказательство
asitõend вещественное доказательство
kaudtõend ~ kaudne tõend косвенное доказательство
süütõend доказательство вины / улика
süüdistus põhineb ~ rajaneb tõenditel обвинение основывается ~ строится на доказательствах
tõendid räägivad kohtualuse vastu свидетельства [говорят] против подсудимого
tõendite puudumisel tunnistati mees süütuks за отсутствием улик человека признали невиновным
2. tõendav dokument
свидетельство <свидетельства с> о чём,
удостоверение <удостоверения с> о чём,
справка <справки, мн.ч. род. справок, дат. справкам ж> о чём
arstitõend ~ arsti antud tõend медицинское ~ врачебное свидетельство / медицинская ~ врачебная справка / справка от врача
elukohatõend справка с местожительства
puudumistõend справка об отсутствии
töökohast saadud tõend справка с места работы
tõend õppemaksu tasumise kohta справка об уплате учебного взноса
näita oma tõend ette предъяви своё удостоверение ~ свою справку

tõend+materjal s <+materjal materjali materjali materjali, materjali[de materjal/e 19>
vt tõendus+materjal

tõendus s <t'õendus t'õenduse t'õendus[t t'õendus[se, t'õendus[te t'õendus/i ~ t'õenduse[id 11 ~ 9>
1. tõendamine
подтверждение <подтверждения sgt с>,
свидетельство <свидетельства с>,
доказательство <доказательства с>,
удостоверение <удостоверения sgt с> в чём,
уверение <уверения с> в чём
näitas oma jutu tõenduseks isikutunnistust в доказательство ~ в подтверждение своих слов он предъявил удостоверение личности / в удостоверение сказанного он показал справку
pealtnägijate tõendusel alustas kaklust just tema по свидетельству ~ по уверению очевидцев зачинщиком драки был именно он
2. tõend, tunnistus
доказательство <доказательства с>,
свидетельство <свидетельства с>,
утверждение <утверждения с>
kes teid usub, kus on teie tõendused? кто вам поверит, где ваши доказательства?
suur lastepere on tõendus tema elujõust многодетная семья свидетельствует ~ говорит о его жизненной силе

täht s <t'äht tähe t'ähte t'ähte, t'ähte[de t'ähte[sid ~ t'äht/i 22>
1. taevakeha
звезда <звезды, мн.ч. им. звёзды, род. звёзд, дат. звёздам ж>
heledad tähed яркие звёзды
muutlikud tähed переменные звёзды
langev täht падающая звезда
aotäht утренняя звезда
ehatäht вечерняя звезда
hiidtäht звезда-гигант
hommikutäht ~ koidutäht утренняя звезда
kääbustäht карликовая звезда
sabatäht ~ sabaga täht комета
õnnetäht piltl счастливая звезда
tähed siravad звёзды мерцают
taevas süttivad ~ löövad sirama tähed на небе загораются звёзды
tähed tuhmuvad ja kustuvad звёзды меркнут и гаснут
õnneliku tähe all sündinud inimene piltl человек, родившийся под счастливой звездой
ta täht kustus ~ langes ~ loojus piltl его звезда закатилась ~ погасла
2. piltl staar
звезда <звезды, мн.ч. им. звёзды, род. звёзд, дат. звёздам ж> kõnek,
светило <светила с>,
знаменитость <знаменитости ж> kõnek
balletitäht звезда балета kõnek
filmitäht звезда экрана kõnek
kinotäht кинозвезда kõnek
tõusev täht muusikataevas восходящее музыкальное светило / восходящая музыкальная звезда kõnek
see näitleja on esimese suurusjärgu täht эта актриса -- звезда первой величины kõnek
3. kujund
звезда <звезды, мн.ч. им. звёзды, род. звёзд, дат. звёздам ж>
viisnurkne täht пятиконечная звезда
kaheksaharuline täht восьмиконечная звезда
kuldtäht золотая звезда
punatäht красная звезда
veterani rinnas särab täht на груди у ветерана сияет звезда
valge täht hobuse otsmikul белая звезда на лбу лошади kõnek, piltl
lill avas oma tulipunased tähed цветок распустил свои огненные бутоны
4. kirjatäht, trükitäht
[печатная] буква
hääliku kohta
звук <звука м>,
буква <буквы ж> kõnek
algustäht ~ esitäht начальная ~ первая буква
suurtäht прописная ~ заглавная ~ большая буква
võõrtäht иноязычная ~ чужая буква / буква иностранного алфавита
väiketäht строчная ~ маленькая буква
lapsel on tähed juba selged ~ käes ребёнок уже выучил все буквы
põristab r-tähte он картавит
susistab s-tähte он шепелявит
5. tõend vms
записка <записки, мн.ч. род. записок, дат. запискам ж>,
справка <справки, мн.ч. род. справок, дат. справкам ж>
arstitäht рецепт [врача]
pääsetäht пропуск
rohutäht рецепт [лекарства]
volitäht доверенность
tähel seisab paki omaniku nimi на записке указано имя владельца пакета
6. [tunnus]märk; märguanne
знак <знака м>,
признак <признака м>
tunnustäht признак
viimsepäeva tähed знаки ~ признаки светопреставления
kinkis mulle sõpruse täheks oma kuue в знак дружбы он подарил мне свой пиджак

tähti taevast alla ~ maha tooma доставать/достать* звёзды с неба

töö+tõend s <+t'õend t'õendi t'õendi[t -, t'õendi[te t'õende[id 2>
справка с места работы,
удостоверение с места работы
läbipääsuluba
пропуск <пропуска, мн.ч. им. пропуска, род. пропусков м> во что, на что,
служебное удостоверение
tehase töötõend пропуск на завод / заводской пропуск
töötõendit esitama предъявлять/предъявить* пропуск

vaesus+tunnistus s <+tunnistus tunnistuse tunnistus[t tunnistus[se, tunnistus[te tunnistus/i 11>
1. aj tõend kehva varalise seisu kohta
справка малоимущего,
справка о материальном положении
2. piltl viletsate oskuste, võimete kohta
свидетельство низкого уровня чего


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur