[EVS] Estonian-Russian dictionary

Eessõna@arvamused.ja.ettepanekudAllalaadimine


Query: in

Sama päring vene-eesti sõnaraamatus

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 20 artiklit

aktiivselt adv <akt'iivselt>
активно,
энергично
aktiivselt tegutsema действовать активно ~ энергично
aktiivselt spordiga tegelema активно заниматься спортом
[millest] aktiivselt osa võtma активно участвовать в чём / принимать/принять* активное участие в чём

aktus s <'aktus 'aktuse 'aktus[t 'aktus[se, 'aktus[te 'aktus/i ~ 'aktuse[id 11 ~ 9>
торжественное собрание,
акт <акта м>
pidulik aktus торжественный акт
aastapäevaaktus торжественное собрание в честь ~ по случаю годовщины чего / торжественное собрание, посвящённое годовщине чего
juubeliaktus торжественное собрание в честь ~ в ознаменование юбилея кого-чего / торжественное собрание по случаю юбилея кого-чего / торжественное собрание, посвящённое юбилейной годовщине ~ дате кого-чего
kontsertaktus торжественное собрание-концерт / торжественный акт-концерт
lõpuaktus выпускной акт / торжественное собрание по случаю окончания чего
mälestusaktus торжественное собрание, посвящённое памяти кого-чего
aktusel viibima присутствовать на торжественном собрании
aktust korraldama проводить/провести* торжественное собрание
aktusest osa võtma участвовать ~ принимать/принять* участие в торжественном собрании

arutlus s <arutlus arutluse arutlus[t arutlus[se, arutlus[te arutlus/i 11>
обсуждение <обсуждения с>,
рассуждение <рассуждения с>
mõttevahetus
дискуссия <дискуссии ж>,
диспут <диспута м>
projekti arutlus обсуждение проекта
arutluse käigus в ходе обсуждения
ettekandele järgnes arutlus за докладом последовало обсуждение
arutluses osalema ~ [mille] arutlusest osa võtma принимать/принять* участие в обсуждении чего
missugused küsimused nõupidamisel arutlusele tulevad? какие вопросы будут обсуждаться на совещании?
nad ei laskunud arutlustesse они не пустились в рассуждения
tal on loogilise arutluse oskust он умеет логически рассуждать
jutustusse on põimitud filosoofilisi arutlusi в рассказ вплетены философские рассуждения

diskussioon s <diskussi'oon diskussiooni diskussi'ooni diskussi'ooni, diskussi'ooni[de diskussi'ooni[sid ~ diskussi'oon/e 22>
дискуссия <дискуссии ж>
elav diskussioon живая ~ оживлённая дискуссия
äge diskussioon горячая дискуссия
kirjanduslik diskussioon дискуссия по вопросам литературы / литературная дискуссия
teadusdiskussioon научная дискуссия
diskussiooni esile kutsuma вызывать/вызвать* дискуссию
diskussiooni laskuma вступать/вступить* в дискуссию
diskussioonist osa võtma участвовать в дискуссии
puhkes diskussioon возникла дискуссия

eemale jääma v
mitte osa võtma, mitte kaasa lööma, tagaplaanile jääma
оставаться/остаться* в стороне от кого-чего
eemal asuma
быть в стороне от чего,
находиться в стороне от чего
oma eakaaslaste lõbustustest eemale jääma оставаться/остаться* в стороне от развлечений своих сверстников
kooliteema on jäänud lastekirjanduse vaateväljast eemale школьная тема пройдена стороной ~ обойдена ~ не затрагивается ~ не затронута в детской литературе
meie maja jääb suurest teest eemale наш дом стоит ~ находится в стороне от большой дороги

ekskursioon s <ekskursi'oon ekskursiooni ekskursi'ooni ekskursi'ooni, ekskursi'ooni[de ekskursi'ooni[sid ~ ekskursi'oon/e 22>
экскурсия <экскурсии ж>
kahepäevane ekskursioon двухдневная экскурсия
bussiekskursioon автобусная экскурсия
ekskursioon Lõuna-Eestisse экскурсия по Южной Эстонии
ekskursioon kunstinäitusele экскурсия на художественную выставку
ekskursioonile sõitma поехать на экскурсию
ekskursioonist osa võtma участвовать ~ принимать/принять* участие в экскурсии
käisime ekskursioonil loomaaias мы ходили на экскурсию в зоопарк

elavalt adv <elavalt>
elusalt
живым
aktiivselt
живо,
оживлённо
ilmekalt, eredalt
ярко
leidke ta elavalt või surnult найдите его живым или мёртвым
elavalt vestlema беседовать оживлённо
elavalt osa võtma принимать/принять* живое участие в чём
elavalt žestikuleerima оживлённо жестикулировать
võin seda elavalt kujutleda я могу это ярко ~ живо представить

istung s <istung istungi istungi[t -, istungi[te istunge[id 2>
заседание <заседания с>,
сессия <сессии ж>
erakorraline istung чрезвычайное заседание / чрезвычайная сессия
korraline istung очередное заседание / очередная сессия
päevane istung дневное заседание
ühine istung объединённое заседание
avalik kohtuistung открытое судебное заседание ~ заседание суда
lõppistung заключительное заседание
plenaaristung пленарное заседание
väljasõiduistung выездное заседание
parlamendi istung парламентская сессия
komisjoni istung заседание комиссии
istungi protokoll протокол заседания
istungi avamine открытие заседания
istungist osa võtma заседать / участвовать ~ принимать/принять* участие в заседании
istungit juhatama вести заседание
istungeid peeti teatrisaalis заседали в театральном зале
esinesin istungil sõnavõtuga я выступил на заседании с сообщением
valitsus kogunes korralisele istungile правительство собралось на очередное заседание

kaasa mängima v
1. osa võtma, kaasa tegema
играть <играю, играешь> в чём ka piltl,
участвовать в игре ka piltl
tänases matšis mängib kaasa üks varumeestest в сегодняшнем матче играет один из запасных игроков
2. kaasa mõjuma
играть/сыграть*[свою] роль в чём
inimese käitumises mängib kaasa ka alateadvus в поведении человека играет [свою] роль и подсознание

kaasa tegema v
1. osalema, osa võtma
участвовать <участвую, участвуешь> в чём,
принимать/принять* участие в чём
tegin ekspeditsiooni kaasa я принял участие ~ участвовал в экспедиции
2. millegagi v kellegagi koos samu liigutusi tegema
двигаться в такт кому-чему
tormilatern tegi kaasa kõik laeva õõtsumised штормовой фонарь качался в такт кораблю

kongress s <k'ongr'ess k'ongressi k'ongr'essi k'ongr'essi, k'ongr'essi[de k'ongr'essi[sid ~ k'ongr'ess/e 22>
1. suurnõupidamine
конгресс <конгресса м>,
съезд <съезда м>
erakorraline kongress внеочередной ~ чрезвычайный конгресс ~ съезд
geograafiakongress географический конгресс / конгресс географов
geoloogiakongress геологический конгресс / конгресс геологов
parteikongress партийный съезд / съезд партии
rahvusvaheline fennougristide kongress международный конгресс финно-угроведов
ametiühingu kongress конгресс ~ съезд профсоюзов
heliloojate kongress конгресс ~ съезд композиторов
kirjanike kongress конгресс ~ съезд писателей
õpetajate kongress конгресс ~ съезд учителей
Pariisi kongress aj Парижский конгресс
Viini kongress aj Венский конгресс
kongressi ettevalmistus подготовка к конгрессу ~ к съезду
kongressi delegaadid делегаты конгресса ~ съезда
kongressi avamine открытие конгресса ~ съезда
kongressi lõpetamine закрытие конгресса ~ съезда
kongressist osa võtma принимать/принять* участие ~ участвовать в конгрессе ~ в съезде ~ в работе конгресса ~ съезда
kongress toimus Taanis конгресс ~ съезд проходил ~ состоялся в Дании
esines kongressil ettekandega он выступил на конгрессе ~ на съезде с докладом
2. parlament v partei mõnes riigis
конгресс <конгресса м>
USA Kongress Конгресс США
India Rahvuskongress Индийский национальный конгресс

konkureerima v <konkur'eeri[ma konkur'eeri[da konkureeri[b konkureeri[tud 28>
1. võistlema
конкурировать <конкурирую, конкурируешь> с кем-чем, в чём,
соперничать <соперничаю, соперничаешь> с кем-чем, в чём
millegi saavutamiseks v võitmiseks
оспаривать <оспариваю, оспариваешь> что
esikoha pärast konkureerivad kaks sportlast первенство оспаривают два спортсмена
konkureeriv firma конкурирующая фирма
2. konkursist osa võtma
участвовать в конкурсе
dotsendikohale konkureerib kaks kandidaati в конкурсе на замещение вакантной должности доцента участвует два человека / на должность доцента претендует два человека

koos+olek s <+olek oleku oleku[t -, oleku[te oleku[id 2>
собрание <собрания с>,
заседание <заседания с>
külakogukonna
сход <схода м>
külakogukonna ja revolutsiooniliselt meelestatute
сходка <сходки, мн.ч. род. сходок ж>
avalik koosolek открытое ~ публичное собрание
erakorraline koosolek экстренное собрание ~ заседание
kinnine koosolek закрытое собрание
lahtine koosolek открытое собрание
laiendatud koosolek расширенное собрание
otsustusvõimeline koosolek правомочное собрание
pidulik koosolek торжественное собрание ~ заседание
rahvarohke koosolek многолюдное собрание
aastakoosolek годичное ~ ежегодное собрание
aruandekoosolek отчётное собрание
asutamiskoosolek учредительное собрание
ettekandekoosolek заседание ~ собрание с докладами
kihutuskoosolek агитационное собрание
klassikoosolek классное собрание
salakoosolek тайное ~ нелегальное собрание
töökoosolek рабочее собрание ~ заседание
tööliskoosolek рабочая сходка
valimiskoosolek выборное собрание
üldkoosolek общее собрание
seltsi juhatuse koosolek собрание ~ заседание правления общества
volinike koosolek собрание уполномоченных
koosoleku juhataja председатель собрания ~ заседания / председательствующий [на собрании ~ на заседании]
koosoleku kuulutus ~ teade извещение о собрании
koosoleku kutse повестка на собрание
koosoleku päevakord повестка дня собрания ~ заседания
koosoleku töökord регламент собрания ~ заседания
koosolekut avama открывать/открыть* собрание ~ заседание / объявлять/объявить* собрание ~ заседание открытым
koosolekut juhatama вести собрание / председательствовать на собрании
koosolekut kokku kutsuma созывать/созвать* собрание
koosolekut edasi lükkama откладывать/отложить* собрание
koosolekutel käima ходить на собрания
koosolekul esinema выступать/выступить* на собрании
koosolekust osa võtma принимать/принять* участие в собрании ~ в заседании / участвовать в собрании ~ в заседании
võttis koosolekul sõna он выступил на собрании
koosolek jääb ära собрание отменяется
koosolek venis pikale собрание затянулось

kutsuma v <k'utsu[ma k'utsu[da kutsu[b kutsu[tud 28>
1. kuhugi, millestki osa võtma v midagi tegema
звать <зову, зовёшь; звал, звала, звало> / позвать* <позову, позовёшь; позвал, позвала, позвало> кого-что ka piltl
millestki osa võtma
приглашать <приглашаю, приглашаешь> / пригласить* <приглашу, пригласишь> кого-что
juurde, ligi, kohale
подзывать <подзываю, подзываешь> / подозвать* <подзову, подзовёшь, подозвал, подозвала, подозвало> кого-что, к кому-чему
eemale, kõrvale
отзывать <отзываю, отзываешь> / отозвать* <отзову, отзовёшь; отозвал, отозвала, отозвало> кого-что
hüüdega, hõikega
кликать <кличу, кличешь> kõnek,
скликать <скликаю, скликаешь> / скликать* <скличу, скличешь> кого-что kõnek
ametlikus korras
вызывать <вызываю, вызываешь> / вызвать* <вызову, вызовешь> кого-что, к кому
õhutama, agiteerima
призывать <призываю, призываешь> / призвать* <призову, призовёшь; призвал, призвала, призвало> кого-что, на что, к чему
appi kutsuma звать/позвать* ~ призывать/призвать* [кого-что] на помощь
külla kutsuma звать/позвать* ~ приглашать/пригласить* в гости кого-что
kiirabi kutsuma вызывать/вызвать* скорую помощь
läks abi kutsuma он пошёл за помощью
lapsed kutsuti tuppa детей позвали домой ~ в комнату
kutsu neiu tantsima ~ tantsule пригласи девушку на танец ~ танцевать
kõik kutsuti lauda всех пригласили к столу ~ за стол
tule ruttu, isa kutsub! иди скорее, отец зовёт!
kutsu ta tagasi позови его обратно
kutsus mu hetkeks kõrvale он на минутку отозвал ~ позвал меня в сторону
perenaine kutsub karja koju хозяйка кличет стадо домой kõnek
karjapasun kutsub lõunale пастуший рожок зовёт на обед
oota, ma kutsun takso! подожди, я позову ~ вызову такси!
kutsuge kiiresti arst срочно вызовите врача / срочно пошлите за врачом ~ за доктором
kutsus rivaali duellile он вызвал соперника на дуэль ~ на поединок
õpilane kutsuti tahvli juurde ученика вызвали к доске
vanemad kutsuti kooli родителей вызвали в школу
selle tembu eest kutsus direktor poisid kohvile piltl за эту проделку директор вызвал мальчиков на ковёр kõnek
mind kutsuti kohtusse tunnistajaks меня вызвали ~ я был вызван в суд в качестве свидетеля
teda kutsutakse kaupluse juhatajaks его зовут в магазин на место заведующего / ему предлагают место заведующего магазином
võistlejad kutsuti starti участников соревнования вызвали на старт / участники соревнования были вызваны на старт
kutsealused kutsuti sõjaväkke призывники были призваны в армию
kutsus kõiki koostööle он призывал всех к сотрудничеству
kutsutud külaline званый ~ приглашённый гость
kutsumata külaline незваный ~ непрошеный гость
2. piltl ahvatlema, ligi tõmbama
звать <-, зовёт; звал, звала, звало> кого-что,
манить <-, манит> кого-что,
влечь <-, влечёт, влекут; влёк, влекла> кого-что, к чему,
тянуть <-, тянет> кого-что
meri ja võõrad rannad kutsuvad море и дальние берега зовут ~ влекут
luuletus kutsub edasi mõtisklema стихотворение располагает ~ влечёт к размышлению
3. nimetama, hüüdma
звать <зову, зовёшь; звал, звала, звало> кого-что, кем-чем, кто-что,
называть <называю, называешь> кого-что, кем-чем, кто-что,
именовать <именую, именуешь> кого-что, кем-чем, кто-что liter,
величать <величаю, величаешь> кого-что, кем-чем, кто-что van
sõbrad kutsusid Robertit Robiks друзья звали ~ называли Роберта Роби
koolipõlves kutsuti teda professoriks в школьные годы его звали профессором
rahvas kutsub silmu sageli ussiks народ часто называет миногу змеёй ~ змея / в народе минога часто называется змеёй
kuidas seda mäge kutsutakse? как называется эта гора?

kõrvale jääma v
mitte osa võtma, eemale jääma
оставаться/остаться* в стороне от кого-чего,
отступать/отступить* на задний план
eemal asuma
быть в стороне от чего,
находиться в стороне от чего
olen viimasel ajal koosviibimistest kõrvale jäänud в последнее время я не принимал участия в вечеринках
küla jääb raudteest kolm kilomeetrit kõrvale деревня находится в трёх километрах от железной дороги

manifesteerima v <manifest'eeri[ma manifest'eeri[da manifesteeri[b manifesteeri[tud 28>
manifestatsioonist osa võtma; manifestatsiooni korraldama; teatavaks tegema; kuulutama
манифестировать[*] <манифестирую, манифестируешь> что
sajad tuhanded inimesed manifesteerisid rahu kaitseks сотни тысяч людей участвовали в манифестациях в защиту мира

mässama v <m'ässa[ma mässa[ta m'ässa[b mässa[tud 29>
1. mässu tõstma, mässust osa võtma
бунтовать <бунтую, бунтуешь> против кого-чего kõnek, ka piltl,
поднимать/поднять* мятеж против кого-чего,
поднимать/поднять* бунт против кого-чего,
бунтоваться <бунтуюсь, бунтуешься> madalk,
крамольничать <крамольничаю, крамольничаешь> piltl
hakkama
забунтовать* <забунтую, забунтуешь>,
взбунтоваться* <взбунтуюсь, взбунтуешься>
talupojad hakkasid mõisnike vastu mässama крестьяне забунтовали ~ стали бунтовать против помещиков / крестьяне подняли бунт против помещиков
mässavate talupoegade vastu saadeti karistussalgad против бунтующих ~ мятежных крестьян были направлены карательные отряды
kogu klass mässas kontrolltöö vastu весь класс бунтовал против контрольной работы kõnek
2. tormitsema, möllama
бушевать <-, бушует>,
штормить <-, штормит>,
штормовать <-, штормует>,
бурлить <-, бурлит>,
бунтовать <-, бунтует> piltl,
разгуливаться <-, разгуливается> / разгуляться* <-, разгуляется> kõnek, piltl
veekogu kohta
хлестать <-, хлещет>
hakkama
взбушеваться* <-, взбушуется>,
разбушеваться* <-, разбушуется>,
разволноваться* <-, разволнуется>,
закипеть* <-, закипит> piltl,
заиграть* <-, заиграет> piltl
meri mässab море бушует ~ штормит ~ бунтует
lained mässavad волны бушуют
veri mässab кровь играет ~ кипит ~ бродит ~ горит ~ бунтует
kired mässavad страсти бушуют
3. rähklema, askeldama, sekeldama
хлопотать <хлопочу, хлопочешь>,
суетиться <суечусь, суетишься>,
возиться <вожусь, возишься> kõnek,
мотаться <мотаюсь, мотаешься> madalk
mässab aias päev läbi хлопочет ~ суетится весь день в ~ на огороде / возится весь день на огороде kõnek
4. hullama, tembutama
шалить <шалю, шалишь>,
резвиться <резвлюсь, резвишься>,
дурачиться <дурачусь, дурачишься> kõnek,
баловаться <балуюсь, балуешься> kõnek
lapsed mässasid heinte sees дети шалили на сене / дети баловались на сене kõnek
pulmas möllati ja mässati kogu öö на свадьбе веселились и дурачились всю ночь kõnek
ära mässa! не шали! / не дурачься! kõnek

osa s <osa osa osa 'ossa, osa[de osa[sid ~ os/i 17>
1.
часть <части, мн.ч. род. частей ж>,
доля <доли, мн.ч. род. долей ж>
teatav osa определённая часть
põhiline ~ valdav osa основная ~ большая часть
algusosa начало / начальная часть
allosa нижняя часть / низ kõnek
eesosa передняя часть / перёд
keskosa центральная ~ средняя часть
linnaosa часть города
lõviosa piltl львиная часть ~ доля
lõpposa конец / конечная часть
lõunaosa юг / южная часть
metallosa металлическая часть
murdosa частица
põhiosa основная часть
põhjaosa (1) север / северная часть; (2) дно
sõjaväeosa воинская часть
jalgratta osad части ~ детали велосипеда
elamu osa часть дома
terviku osa часть целого
neljas osa [millest] четвёртая часть чего / четверть чего / четвертушка чего kõnek
kontserdi teine osa второе отделение концерта
saare põhjapoolne osa северная часть острова
osade suurus размеры долей ~ пая / размеры частей kõnek
suures osas большей частью / по большей части
suuremal osal inimestel ~ inimestest у большинства ~ у большей части людей
osade viisi ~ kaupa по частям / частями
osadeks lahti võtma разбирать/разобрать* [на части] что
osadeks lahutama разделять/разделить* на части что
kübar on riietuse oluline osa шляпа -- важный компонент ~ элемент одежды
jaotas ringi kümneks osaks он разделил круг на десять частей
osa külalistest ~ külalisi lahkus varsti часть гостей вскоре ушла
kõik pärijad olid oma osa kätte saanud все наследники получили причитающуюся им долю / все наследники получили причитающуюся им часть kõnek
mitu lammast langes huntide osaks несколько овец досталось волкам
talle ei olnud osaks antud kuulsaks saada ему не суждено было стать знаменитым
tema osaks elus on olnud pettumused на его долю в жизни выпали только разочарования
2. roll, osatäitmine
роль <роли, мн.ч. род. ролей ж>
juhtiv osa руководящая ~ ведущая роль
peaosa главная роль
pisiosa эпизодическая роль
näitleja töö osa kallal ~ osaga работа актёра над ролью
isiksuse osa ajaloos роль личности в истории
kunsti osa elus роль искусства в жизни
osasse süvenema ~ sisse elama входить/войти* ~ вживаться/вжиться* в роль
osast välja langema выходить/выйти* из роли
talle pakuti osa uues filmis ему предложили роль в новом фильме
esines kohtus kaitsja osas он выступал на суде в роли ~ в качестве защитника
tuli peoperemehe osaga hiilgavalt toime он великолепно справился с ролью тамады
milline osa tal selles asjas on? какова его роль в этом деле?
3. ligikaudselt määratletud suurusega kogus vm hulk
с кого-что,
около кого-чего,
на кого-что,
в кого-что,
приблизительно
naela osa liha с фунт мяса
kaasa võeti nädala osa toitu еды взяли на неделю

▪ [millist] osa etendama играть/сыграть* [какую] роль в чём
osa võtma (1) midagi kaasa tegema, milleski osalema участвовать в чём; принимать/принять* участие в чём; (2) kaasa tundma сопереживать кому-чему liter; сочувствовать кому-чему

osalema v <osale[ma osale[da osale[b osale[tud 27>
osa võtma
участвовать <участвую, участвуешь> в чём,
принимать/принять* участие в чём
kaasa tegema
соучаствовать <соучаствую, соучаствуешь> в чём
osaleb aktiivselt näiteringis он активно участвует в работе драмкружка
osales koosolekul он участвовал в собрании
keeldus intriigis osalemast он отказался быть соучастником этой интриги

simultaan s <simult'aan simultaani simult'aani simult'aani, simult'aani[de simult'aani[sid ~ simult'aan/e 22>
sport üheaegne mäng mitme vastasega, simultaanmäng
одновременная игра с несколькими партнёрами,
сеанс одновременной игры
malesimultaan сеанс одновременной игры в шахматы
simultaanil mängima играть одновременно с несколькими партнёрами
simultaanist osa võtma участвовать в сеансе одновременной игры


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur