[EVS] Estonian-Russian dictionary

Eessõna@arvamused.ja.ettepanekudAllalaadimine


Query: in

Sama päring vene-eesti sõnaraamatus

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 82 artiklit

aktsia+raamat
ettevõtte aktsiate register, mis sisaldab andmeid aktsionäri, aktsiate liigi, aktsiate omandamise aja jms kohta
книга регистрации именных акций

alluma v <'allu[ma 'allu[da 'allu[b 'allu[tud 27>
1. ametialaselt
подчиняться <подчиняюсь, подчиняешься> / подчиниться* <подчинюсь, подчинишься> кому-чему,
находиться в ведении кого-чего,
быть подведомственным кому-чему,
быть подчинённым кому-чему
pearaamatupidaja allub vahetult ettevõtte juhile главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю предприятия
ministeeriumile alluv asutus подведомственное министерству учреждение
linn allus siis Taani kuningale город подчинялся тогда датскому королю ~ находился под властью датского короля
2. kuuletuma, alistuv olema
подчиняться <подчиняюсь, подчиняешься> / подчиниться* <подчинюсь, подчинишься> кому-чему,
повиноваться <повинуюсь, повинуешься> кому-чему,
покоряться <покоряюсь, покоряешься> / покориться* <покорюсь, покоришься> кому-чему

поддаваться <поддаюсь, поддаёшься> / поддаться* <поддамся, поддашься; поддался, поддалась, поддалось> кому-чему
[kelle] võimule alluma подчиняться/подчиниться* ~ покоряться/покориться* [чьей] власти
[kelle] tahtele alluma подчиняться/подчиниться* ~ покоряться/покориться* [чьей] воле
seadustele alluma повиноваться законам
käsule alluma повиноваться ~ подчиняться/подчиниться* приказу
korraldustele alluma повиноваться распоряжениям
distsipliinile alluma подчиняться/подчиниться* дисциплине
areng allub kindlatele seaduspärasustele развитие подчиняется определённым закономерностям
see haigus allub ravile raskesti эта болезнь трудно поддаётся лечению

arendus+direktor
ettevõtte või asutuse arendamist, tegevuse laiendamist, tulevikuprojekte, riskide hindamist jms korraldav juht
директор по развитию

arendus+juht
ettevõtte või asutuse arendamist, tegevuse laiendamist, tulevikuprojekte, riskide hindamist jms korraldav juht
менеджер по развитию

aru+anne s <+anne 'ande anne[t -, anne[te 'ande[id 6>
отчёт <отчёта м>,
ведомость <ведомости ж>
aruandekõne
отчётный доклад
kirjalik aruanne письменный отчёт
suuline aruanne устный отчёт
üksikasjalik aruanne подробный отчёт
põhjalik aruanne обстоятельный ~ основательный отчёт
asjalik aruanne деловой ~ дельный отчёт
aastaaruanne годовой отчёт
avansiaruanne авансовый отчёт
kassaaruanne кассовый отчёт
kontrolliaruanne контрольная ~ проверочная ведомость
koondaruanne сводный отчёт
kuuaruanne месячный отчёт
kvartaliaruanne квартальный отчёт
tegevusaruanne отчёт о деятельности кого-чего
tööaruanne отчёт о работе
ettevõtte aruanne отчёт предприятия
õppeaasta aruanne отчёт за учебный год
saadiku aruanne valijatele отчёт депутата перед избирателями
aruannet nõudma требовать/потребовать* отчёт
aruannet koostama составлять/составить* отчёт ~ отчётный доклад
aruannet esitama представлять/представить* [кому] отчёт
aruandega esinema выступать/выступить* [перед кем-чем] с отчётом ~ с отчётным докладом
koosolekul kuulati ära aruanne на собрании был заслушан ~ заслушали отчёт ~ отчётный доклад

bilansi+maht
aktivas kajastuv ettevõtte varade kogusumma, mis peab võrduma passivas kajastuva kohustuste ja omakapitali summaga
бухгалтерский баланс

bruto+kasum
ettevõtte kasum koos maksudega, aga ilma tehtud kulutusteta
брутто-прибыль <брутто-прибыли ж>,
прибыль брутто

direktoraat s <direktor'aat direktoraadi direktor'aati direktor'aati, direktor'aati[de direktor'aati[sid ~ direktor'aat/e 22>
asutuse v ettevõtte direktorite kogu
директорат <директората м>
aktsiaseltsi direktoraat директорат акционерного общества

direktsioon s <direktsi'oon direktsiooni direktsi'ooni direktsi'ooni, direktsi'ooni[de direktsi'ooni[sid ~ direktsi'oon/e 22>
juhtkond
дирекция <дирекции ж>
teatri direktsioon дирекция театра
ettevõtte direktsioon дирекция предприятия
direktsiooni koosolek собрание дирекции

dispetšer s <disp'etšer disp'etšeri disp'etšeri[t -, disp'etšeri[te disp'etšere[id 2>
dispetšiametnik, operatiivkorraldaja
диспетчер <диспетчера м>
ettevõtte dispetšer диспетчер предприятия
lennujaama dispetšer диспетчер аэропорта
rongidispetšer диспетчер поезда

esindus+õigus
seadusest tulenev või volitusega antud õiguste kogum, mille piires üks isik saab tegutseda teise isiku nimel; asutuse, ettevõtte liikme (seadusest, põhikirjast tulenev) õigus asutust, ettevõtet esindada õigustoimingutes
право на представительство
juhatuse ühine esindusõigus общее право на представительство правления / общее право правления на представительство

finants+juht
ettevõtte või asutuse rahaasju korraldav ja selle eest vastutav isik
финансовый менеджер

finants+näitaja
hrl mitmusesettevõtte rahanduslikku seisundit iseloomustav näitaja
финансовый показатель

finants+seisund
riigi, inimese, ettevõtte vms rahaline seis teataval ajahetkel
финансовое состояние
minu finantsseisund ei luba praegu korterit osta моё финансовое состояние не позволяет мне сейчас купить квартиру

firma+kauplus
pood, kus müüakse üksnes oma ettevõtte või kaubamärgi toodangut
фирменный магазин
sellel kompaniil on Eestis neli firmakauplust у этой компании есть в Эстонии четыре фирменных магазина

firma+pood
pood, kus müüakse üksnes oma ettevõtte või kaubamärgi toodangut
фирменный магазин

gaasi+tarne
maj hrl mingi ettevõtte varustamine gaasiga; gaas, mida tarnitakse
газоснабжение <газоснабжения с>,
поставка газа
uued gaasitarne reeglid новые правила газоснабжения
võlg gaasitarnete eest долг за поставку газа

haldus+kogu
linna- või vallaosa juhtivad ja valitsevad isikud; asutuse või ettevõtte vm organisatsiooni tegevust juhtivad ja korraldavad isikud; kindlaks otstarbeks mõeldud vara kogumit või sel eesmärgil loodud asutuse ehk fondi vara valitsevad isikud
административный совет

haldus+nõukogu
linna- või vallaosa juhtivad ja valitsevad isikud; asutuse või ettevõtte vm organisatsiooni tegevust juhtivad ja korraldavad isikud; kindlaks otstarbeks mõeldud vara kogumit või sel eesmärgil loodud asutuse ehk fondi vara valitsevad isikud
административный совет

haldus+suutlikkus
mingi asutuse, ettevõtte või riigi piirkonna toimiseks vajalike vahendite ja sobivate inimeste olemasolu, võime oma ülesannetega hakkama saada
административный потенциал
Tapa valla haldussuutlikkus административный потенциал волости Тапа

hinna+siht
väärtpaberiturul tegutseva ettevõtte pakutud hind väärtpabereid või paberraha käibele laskva asutuse (ehk emitendi) aktsiale mingil hetkel tulevikus
тенденция цены,
ценовая тенденция
kompanii hinnasiht ценовая тенденция компании

info+juht
1. asutuse või ettevõtte avalikkussuhetega tegelev töötaja
специалист по связям с общественностью,
менеджер по связям с общественностью
2. (kooli) arvutispetsialist, kes vastutab arvutisüsteemi korrasoleku ja uute infotehnoloogiliste rakenduste eest
системный администратор

info+number
asutuse, ettevõtte ja selle tegevuse kohta infot jagav infoteenistuse telefoninumber, sageli lühinumber
справочный номер
vallavalitsuse infonumber справочный номер местного управления

info+silt
silt või leht ettevõtet, üritust, toodet, teenust vms puudutava infoga
информационный плакат,
этикетка <этикетки, мн.ч. род. этикеток, дат. этикеткам ж>,
инфолисток <инфолистка м>
ettevõtte logoga infosilt информационный плакат с логотипом предприятия

juhi+abi
asutuse, organisatsiooni või ettevõtte juhti igapäevatöös abistav ametnik (ka ametinimetusena)
помощник руководителя,
помощник управляющего

kapitalisatsioon
maj ettevõtte või majandusharu varustamine rahaga vm kapitaliga, kapitaliseerimine; maj omandi väärtus, mis on määratud omandilt saadava tulu suuruse ja protsendimäära alusel ehk ümber arvutatud kapitaliks
капитализация <капитализации ж>

kassa+voog
(suure hulga) raha liikumine, mis iseloomustab ettevõtte rahaliste vahendite jääkide muutust; selliselt liikuv rahahulk
денежный поток,
кассовый поток

kommerts+paber
ettevõtte emiteeritud lühiajaline võlakiri
коммерческая бумага

kommunikatsiooni+juht
asutuse, ettevõtte või organisatsiooni töötaja, kes suhtleb meediaga, koostab pressiteateid, korraldab töötajate omavahelist suhtlust jne
директор по связям с общественностью,
руководитель по связям с общественностью

konservimine s <kons'ervimine kons'ervimise kons'ervimis[t kons'ervimis[se, kons'ervimis[te kons'ervimis/i 12>
1. konservide valmistamine
консервирование <консервирования sgt с>
toiduainete konservimine консервирование пищевых продуктов
kudede konservimine med консервирование тканей
organite konservimine med консервирование органов
2. muististe vms töötlemine
консервирование <консервирования sgt с>,
консервация <консервации sgt ж>
puitehitiste konservimine консервирование ~ консервация деревянных сооружений
muuseumieksponaatide konservimine консервирование ~ консервация музейных экспонатов
3. ajutine seismapanek
консервация <консервации sgt ж>
ettevõtte konservimine консервация предприятия

kontakt+isik
inimene, kes annab ettevõtte, organisatsiooni, mingis tegevuses osalemise vms kohta lähemat infot
контактное лицо

kõrvale2 adv <kõrvale>
1. otsesuunast paremale v vasakule; eemale
в сторону,
от-,
у-
kõrvale vaatama смотреть/посмотреть* в сторону
pööras näo kõrvale он отвернул лицо ~ отвернулся
sirutas käe kõrvale он вытянул руку в сторону
astus paar sammu kõrvale он отошёл пару шагов в сторону / он отшагнул пару шагов
laev kaldus kursist kõrvale корабль отклонился от курса
eksis pimedas teelt kõrvale в темноте он сбился с пути ~ с дороги
keeras maanteelt kõrvale külateele он свернул с шоссе на просёлочную дорогу
äikesepilv kaldus kõrvale грозовая туча прошла мимо
talle istus kõrvale keegi võõras к нему подсел какой-то незнакомец
pildus kivid kõrvale он отбросил камни
tule natuke kõrvale, ütlen sulle midagi отойди немного в сторону, я скажу тебе кое-что
hoiab minust kõrvale он сторонится ~ избегает меня / он держится в стороне от меня
põikab otsesest vastusest kõrvale он уклоняется от прямого ответа / он отвиливает ~ увиливает от прямого ответа kõnek
ära kaldu teemast kõrvale не отклоняйся ~ не уклоняйся ~ не отвлекайся от темы
püüab teiste tähelepanu kõrvale juhtida попытается отвлечь внимание других
ta jäeti ettevõtte juhtimisest kõrvale его не привлекли ~ не приобщили к руководству предприятием / он не был приобщён ~ привлечён к руководству предприятием
pani raamatu kõrvale ja lahkus он положил ~ отложил книгу в сторону и вышел
paneb igast palgast natuke raha kõrvale с каждой зарплаты он откладывает немного денег
2. lisaks, täienduseks
к кому-чему
praele anti kõrvale pohlasalatit к жаркому был подан салат из брусники ~ брусничный салат
pudrule rüübati hapupiima kõrvale кашу запивали простоквашей

kõrvale jätma v
1. mitte arvesse võtma, mitte käsitlema
игнорировать[*] <игнорирую, игнорируешь> кого-что,
пренебрегать <пренебрегаю, пренебрегаешь> / пренебречь* <пренебрегу, пренебрежёшь; пренебрёг, пренебрегла> кем-чем,
не принимать/не принять* во внимание кого-что,
не принимать/не принять* в расчёт кого-что,
не обращать/не обратить* внимания на кого-что,
оставлять/оставить* без внимания кого-что
tormas viisakusreegleid kõrvale jättes direktori kabinetti игнорируя правила приличия ~ пренебрегая правилами приличия ~ не считаясь с правилами приличия ~ не обращая внимания на правила приличия, он ворвался в кабинет директора
2. mitte kaasama
оставлять/оставить* в стороне кого-что,
не привлекать/не привлечь* [кого-что] к участию в чём
kõik ebaoluline on kõrvale jäetud всё несущественное оставлено без внимания ~ в стороне
ta jäeti ettevõtte juhtimisest kõrvale его не приобщили ~ не привлекли к руководству предприятием / он не был приобщён ~ не был привлечён к руководству предприятием

käibe+number
ettevõtte käibe suurus rahasummana
объём оборота
tänaseks ulatub aastane käibenumber üle miljoni euro на сегодняшний день годовой объём оборота превышает миллион евро

käibe+vara
maj ettevõtte kapital, mis oma olemuselt on lühiajaline ehk mis muudetakse rahaks tavaliselt ühe aasta või tootmistsükli jooksul (nt raha, kaubavarud, kulude ja maksude ettemaksed)
оборотные средства

käive s <käive k'äibe käive[t -, käive[te k'äibe[id 6>
1. maj majandusüksuse läbikäik; ringlus
оборот <оборота м>,
обращение <обращения sgt с>
aastakäive годовой оборот
jaekäive розничный товарооборот
kogukäive валовой оборот
müügikäive оборот по продаже
rahakäive денежный оборот
ettevõtte käive оборот предприятия
kapitali käive оборот ~ оборачиваемость капитала
2. kasutus, tarvitus
употребление <употребления sgt с>,
обиход <обихода sgt м>,
обращение <обращения sgt с>,
оборот <оборота sgt м>
lasti käibele uus postmark в обращение пустили новую почтовую марку
valeraha kõrvaldati käibelt фальшивые деньги изъяли ~ были изъяты из обращения
need sõnad on käibelt kadunud эти слова вышли ~ исчезли из обихода ~ из употребления

lahkumis+hüvitis
ühekordne hüvitis, mida teatud tingimustel makstakse (ettevõtte) juhile või juhtkonna liikmele töölepingu ennetähtaegsel lõpetamisel
выходное пособие

lahkumis+kompensatsioon
ühekordne hüvitis, mida teatud tingimustel makstakse (ettevõtte) juhile või juhtkonna liikmele töölepingu ennetähtaegsel lõpetamisel
компенсация при увольнении

liht+aktsia
maj aktsia, mille omanikul on õigus osa saada ettevõtte kasumist pärast dividendide maksmist eelisaktsiate omanikele
простая акция

loov+juht
isik, kes töötab välja ja arendab ettevõtte või asutuse loomingulisi suundi ning juhib loomingulist protsessi (nt reklaamiagentuuris, disainibüroos, teatris)
креативный директор

maine+kujundus
valdkond, mis hõlmab ettevõtte või asutuse maine tõstmist ja hoidmist
имиджмейкинг <имиджмейкинга м>,
имиджмейкерство <имиджмейкерства с>

majandus+mees s <+m'ees mehe m'ees[t -, mees[te meh/i 13>
1. kõnek majandusteadlane
экономист <экономиста м>
kõnek majandusjuht
хозяйственник <хозяйственника м>
majandusmeeste konverents конференция экономистов
ettevõtte majandusmehed хозяйственники предприятия
2. kõnek majandusasjades osav isik
хозяйственный человек
firmajuht on hea majandusmees руководитель фирмы -- хозяйственный человек ~ хороший хозяйственник

maksu+koormus
isiku või ettevõtte makstavate maksude kogusumma; kõigi maksude kogusumma protsendina sisemajanduse kogutoodangust
налоговая нагрузка

maksu+revisjon
jur maksuameti vm pädeva asutuse või komisjoni kontroll ettevõtte või asutuse maksumaksmise õigsuse või seaduslikkuse üle
налоговая проверка

meedia+juht
töötaja, kes korraldab oma asutuse, ettevõtte vms suhtlust meediaga, meediasuhete juht
пресс-секретарь <пресс-секретаря м>

monopol s <monopol monopoli monopoli monopoli, monopoli[de monopol/e 19>
maj ainuõigus; tootmist ja turustamist valitsev suurettevõte v ettevõtete koondis; tootmisharu v turusituatsioon, mida iseloomustab ühe ettevõtte v ettevõtete ühenduse valitsemine; piltl ees- v ainuõigus millelegi
монополия <монополии ж>
riiklik monopol государственная монополия
rahvusvahelised monopolid международные монополии
maamonopol монополия на землю
pangamonopol банковская монополия
tööstusmonopol промышленная монополия
valuutamonopol валютная монополия
viinamonopol винная монополия
viljamonopol хлебная монополия
väliskaubandusmonopol монополия внешней торговли
viina tootmise monopol kuulub riigile государство имеет монополию на винокуренную промышленность
kõrgharidus oli rikaste monopol высшее образование было монополией богатых
mehed istusid monopols van мужчины сидели в монополии

muusika+tööstur s
muusikaäris osaleva ettevõtte omanik vm selles olulist rolli omav inimene
звукозаписывающая компания
suurtel muusikatöösturitel on Euroopas oma tehased у крупных звукозаписывающих компаний в Европе есть свои заводы
USA muusikatöösturite assotsiatsioon Американская ассоциация звукозаписывающих компаний

müügi+direktor
asutuse või ettevõtte turundust ja müügimeeskonna tööd korraldav juht
директор по продажам

müügi+maht
müüdud toodangu kogus; kauba läbimüük
объём продажи
ettevõtte müügimaht on nüüdseks kahekordistunud на сегодняшний день объём продаж предприятия удвоился

müügi+töö
tööala, mis hõlmab ettevõtte või asutuse toodete ja teenuste müüki ning sellega seonduvat
работа по продаже

neto+kasum
ettevõtte kasum pärast maksude ja tehtud kulutuste mahaarvamist
нетто-прибыль <нетто-прибыли м>,
прибыль нетто

neto+vara
ettevõtte omanikele kuuluv kapital, see osa, mille ulatuses ettevõttel on varasid rohkem kui kohustusi
нетто-имущество <нетто-имущества с> EST

offshore [ofšoor]
(ettevõtte kohta:) selline, mis on registreeritud mõnes maksuvabas või väga madala maksumääraga riigis, mitte tegutsemisriigis
офшор <офшора м>

osaniku+tulu
maj ettevõtte kasumi osa, mis ettevõtte aktsionärile välja makstakse
доход пайщика,
доход акционера,
доход участника

pankroti+pesa
nõuded pankrotistunud ettevõtte vastu ning pankrotivõlgniku vara, mille arvel neid nõudeid rahuldatakse
конкурсная масса

pressi+esindus
asutuse või ettevõtte osakond, mis tegeleb avalike suhete ja infoga
пресс-служба <пресс-службы ж>
välisluure pressiesindus keeldus uusi paljastusi kommenteerimast пресс-служба внешней разведки отказалась комментировать новые разоблачения

proovi+reisija s <+r'eisija r'eisija r'eisija[t -, r'eisija[te r'eisija[id 1>
ettevõtte rändagent
коммивояжёр <коммивояжёра м>,
вояжёр <вояжёра м>

põhiteenus
mingit teenust pakkuva ettevõtte, organisatsiooni põhiline tegevus
основная услуга

päästmis+katse s <+katse k'atse katse[t -, katse[te k'atse[id 6>
попытка спасти кого-что
ettevõtte päästmiskatsed nurjusid попытки спасти предприятие потерпели неудачу

rahandus s <rahandus rahanduse rahandus[t rahandus[se, rahandus[te rahandus/i 11>
1. näit riigi rahasuhted
финансы <финансов plt>,
денежные дела kõnek
ettevõtte rahandus финансы предприятия
riigi rahandus государственные финансы / казна van
2. teadus rahalistest suhetest
наука о финансово-экономических отношениях,
финансовое дело
3. kõnek rahandusosakond v -amet
финотдел <финотдела м>,
финансы <финансов plt>

re+kapitaliseerima
muutma ettevõtte raha või aktsiakapitali struktuuri (nt suurendama pangas olevat raha hulka võrreldes laenudega)
рекапитализировать[*] <рекапитализирую, рекапитализируешь>

re+struktureerimine
hrl majanduse või ettevõtte ülesehituse, toimimise, töökorralduse vms uuesti korrastamine
реструктуризация <реструктуризации ж>,
реструктурирование <реструктурирования sgt с>
majanduse restruktureerimine реструктуризация экономики

revisjoni+toimkond
komisjon, kelle ülesanne on kontrollida ettevõtte, asutuse või organisatsiooni rahalise, haldusliku tegevuse õigsust või seaduslikkust
ревизионная комиссия

sisu+turundus s
ettevõtte toote, teenuse või ettevõtte enda tutvustamine avalikkusele; vastav hrl ostetud reklaamtekst
продвижение товаров и услуг,
контент-маркетинг <контент-маркетинга м>,
рекламный текст
ajaleht otsib sisuturunduse toimetajat газета ищет контент-редактора

taristu
ühiskonna või ettevõtte tööks vajalikud põhilised füüsilised ja organisatsioonilised vahendid, nende süsteem (nt internetiühendus, tänavavõrk, veevarustus)
инфраструктура <инфраструктуры ж>

toote+portfell
ühe ettevõtte pakutav eri liiki toodete, teenuste kogum
производственный портфель
firma tooteportfell on lai производственный портфель фирмы широк
tooteportfellis on kaheksa nimetust verivorsti в производственном портфеле - восемь наименований кровяной колбасы

tugi+teenus
1. inimese toimetulekut toetav teenus, nt õpe, nõustamine
опорная услуга EST
tugiteenused puuetega lastele опорный услуги для детей-инвалидов
2. ettevõtte, organisatsiooni põhitegevust toetav teenus, ilma milleta põhiteenust hrl pakkuda ei saa, nt IT-tugiteenus
вспомогательная услуга

tulukus s <tulukus tulukuse tulukus[t tulukus[se, tulukus[te tulukus/i 11>
maj
доходность <доходности sgt ж>,
прибыльность <прибыльности sgt ж>,
рентабельность <рентабельности sgt ж>
ettevõtte tulukus доходность ~ рентабельность предприятия

turundus s <turundus turunduse turundus[t turundus[se, turundus[te turundus/i 11>
maj ettevõtte turukeskne juhtimine; turuteadus
маркетинг <маркетинга sgt м>

turundus+direktor
asutuse või ettevõtte turundust juhtiv ja korraldav isik
директор по маркетингу,
маркетинговый директор

turva+pealik
mingi ettevõtte, ürituse vms turvameeste ülem
начальник отдела безопасности,
начальник охраны
ööklubi turvapealik начальник охраны ночного клуба

tuumteenus
mingit teenust pakkuva ettevõtte, organisatsiooni põhiline tegevus
базовая услуга

töölis+
рабочий <рабочая, рабочее>,
раб-,
рабочего <род. ед.ч.>
töölisasula рабочий посёлок
tööliselukutse рабочая профессия
töölisfakulteet aj, nõuk рабочий факультет / рабфак
tööliskeskkond рабочая среда
töölisklass рабочий класс
tööliskvartal рабочий квартал
töölislaps ребёнок рабочего
töölisliikumine pol рабочее движение
töölislinnaosa рабочий квартал [города]
töölisnoored ~ töölisnoorsugu рабочая молодёжь
töölispere (1) ühe ettevõtte töölised рабочий ~ трудовой коллектив / рабочие одного предприятия / кадры рабочих; (2) töölisperekond рабочая семья piltl
töölisrahutused рабочие волнения
töölisühing рабочий союз

töötama v <t'ööta[ma t'ööta[da t'ööta[b t'ööta[tud 27>
1.
работать <работаю, работаешь> за что, на кого-что, для кого-чего, по чему, кем, с кем-чем, над чем, где,
трудиться <тружусь, трудишься> за что, на кого-что, для кого-чего, над чем, где
vaeva nägema, pingutama
надрываться <надрываюсь, надрываешься> / надорваться* <надорвусь, надорвёшься; надорвался, надорвалась, надорвалось> над чем kõnek, piltl,
корпеть <корплю, корпишь> над чем kõnek,
потеть <потею, потеешь> над чем kõnek, piltl,
проливать пот kõnek,
вкалывать <вкалываю, вкалываешь> madalk,
работать в поте лица kõnek,
работать до седьмого пота kõnek,
работать до кровавого пота kõnek,
трудиться в поте лица kõnek,
трудиться до седьмого пота kõnek,
трудиться до кровавого пота kõnek,
ломить работу madalk
üle jõu töötama надрываться/надорваться* на работе kõnek
väsimatult töötama работать без устали ~ не покладая рук kõnek
töötab kui hobune работает ~ трудится как лошадь ~ как вол / ишачит madalk
töötati käed rakku работали до мозолей
töötab peremehe jaoks работает ~ трудится на хозяина / ломит на хозяина madalk
kirjanik töötab uue romaani kallal писатель работает ~ трудится над новым романом
töötas võla aastaga tasa он за год возместил трудом ~ отработал долг
2. kusagil kellenagi ametis olema, elatist teenima
работать <работаю, работаешь> кем, где,
служить <служу, служишь> кем, где
töötab Tartus pastorina работает ~ служит пастором в Тарту
on kogu elu müürsepana töötanud он всю жизнь работал ~ проработал каменщиком
3. asutuse, ettevõtte kohta: eksisteerima, tegutsema; kehaosade, mõttetegevuse, masinate, seadmete kohta: tegevuses olema, talitlema, liikuma
работать <-, работает>,
действовать <-, действует>,
функционировать <-, функционирует>
haigla töötab nüüd vanadekoduna больница функционирует теперь как дом ~ в качестве дома [для] престарелых
süda töötab rahulikult сердце работает ~ бьётся спокойно
ta kujutlusvõime töötab hiilgavalt его воображение работает блестяще
kuduja näpud töötasid nobedalt вязальщица проворно перебирала спицы / вязальщица проворно орудовала спицами kõnek
masin töötab elektri jõul ~ elektriga машина работает на электричестве ~ действует с помощью электричества
telefon ei tööta телефон не работает

usaldus+isik s <+isik isiku isiku[t -, isiku[te isiku[id 2>
1. ettevõtte töötajate esindaja suhetes tööandjaga
доверенное лицо,
доверенный <доверенного м> van
ametiühingu usaldusisik доверенное лицо профсоюза
2. jur volitatu
уполномоченный <уполномоченного м>,
уполномоченная <уполномоченной ж>,
поверенный <поверенного м>,
поверенная <поверенной ж>,
ходатай <ходатая м> van,
ходок <ходока м> van
3. esindaja, saadik, agent
посланец <посланца м>,
посланник <посланника м>,
посланница <посланницы ж>,
посланный <посланного м> kõnek,
посланная <посланной ж> kõnek
4. usaldusalune
поверенный <поверенного м>,
поверенная <поверенной ж>,
конфидент <конфидента м> van,
конфидентка <конфидентки, мн.ч. род. конфиденток, дат. конфиденткам ж> van,
человек, внушающий доверие

vahend s <vahend vahendi vahendi[t -, vahendi[te vahende[id 2>
1. ese, mille abil midagi tehakse
средство <средства с>
tööriist
орудие <орудия с>
tarbed
принадлежности <принадлежностей pl>
köhavastased vahendid средства от ~ против кашля
valu vaigistavad vahendid болеутоляющие средства ~ препараты
rasestumisvastased vahendid противозачаточные средства
kirjutusvahendid письменные принадлежности
kosutusvahend укрепляющее средство
sidevahendid средства связи
sõiduvahend транспортное средство
tootmisvahendid средства производства
transpordivahendid транспортные средства / транспорт
tulekustutusvahendid огнетушительные средства
töövahend орудие труда
õppevahend учебное пособие
telefon on hädavajalik vahend sidepidamiseks телефон -- необходимое средство связи
võimlemisharjutused vahenditega гимнастические упражнения со снарядами
mis vahendiga sa linna lähed? каким транспортом ~ на чём ты поедешь в город?
pesu pesemine sünteetiliste vahenditega стирка белья синтетическими [моющими] средствами
vahend AIDSi ~ aidsi vastu средство против СПИДа
kohv kuulub ergutavate vahendite hulka кофе относится к бодрящим средствам
2. abinõu
средство <средства с>,
мера <меры ж>
diplomaatilised vahendid дипломатические меры
karistusvahend мера наказания
kasvatusvahend средство воспитания
mõjutusvahend средство воздействия
survevahend принудительная ~ репрессивная мера
väljendusvahend выразительное средство / средство выражения
profülaktilised vahendid nakkushaiguste leviku tõkestamiseks профилактические меры по нераспространению инфекционных заболеваний / профилактические меры, направленные против распространения инфекционных заболеваний
keel on vahend, mille abil inimesed suhtlevad язык является средством общения [людей]
kasutab kõiki vahendeid oma plaani elluviimiseks он использует все средства для осуществления своего плана
teeb vahendeid valimata karjääri делает карьеру, не выбирая средств
3.mitmusesraha, rahalised ressursid
средства <средств pl>,
финансы <финансов pl>
käibevahendid maj оборотные средства
ettevõtte rahalised vahendid денежные средства предприятия
osa vahendeist tuli otse riigieelarvest часть средств выделили прямо из госбюджета

vahetult adv <vahetult>
1. otse
непосредственно,
прямо,
вплоть,
напрямую kõnek
allub vahetult ettevõtte juhile подчиняется непосредственно руководителю предприятия
pöörduge palun vahetult ministri poole! обращайтесь, пожалуйста, прямо ~ непосредственно к министру!
võtsin nendest sündmustest vahetult osa я непосредственно участвовал в этих событиях
see väljend on tulnud vahetult inglise keelest это выражение пришло [в наш язык] из английского языка напрямую kõnek
see puudutab kõige vahetumalt riigiteenistujaid это касается самым непосредственным образом государственных служащих
see juhtus vahetult pärast sõja lõppu это случилось непосредственно ~ сразу после войны
2. loomulikult, siiralt
непосредственно,
откровенно,
открыто,
прямодушно
näitlejanna kehastas oma tegelasi väga vahetult актриса исполняла свои роли очень непринуждённо ~ естественно

velskri+punkt s <+p'unkt punkti p'unkti p'unkti, p'unkti[de p'unkti[sid ~ p'unkt/e 22>
фельдшерский пункт
ettevõtte velskripunkt фельдшерский пункт предприятия

võlg s <v'õlg võla v'õlga v'õlga, v'õlga[de v'õlga[sid ~ v'õlg/u 22>
1.
долг <долга, предл. о долге, в долгу, мн.ч. им. долги м>,
задолженность <задолженности ж>
suured võlad большие ~ крупные долги ~ задолженности
maksuvõlg налоговая задолженность / задолженность по налогам
pangavõlg задолженность банку
riigivõlg государственный долг
vekslivõlg вексельная задолженность
üürivõlg задолженность ~ долг по квартплате / долг за квартиру kõnek
ettevõtte võlg tarnijatele задолженность предприятия поставщикам
teeb võlga ~ võlgu он делает долги / он берёт в долг что
tasub võlga платит долг
maksis võla kinni он уплатил долг / он оплатил задолженность
võlg kustutati долг погасили
pank hakkas võlga tagasi ~ sisse nõudma банк стал требовать уплаты долгов
ta on võlgades он в долгах
perekond sattus võlgadesse семья оказалась в долгах ~ попала в долги
võlad hakkasid üle pea kasvama piltl [кто] погряз в долгах / [кто] запутался в долгах kõnek
2. õigel ajal tegemata jäänud ja sooritamisele kuuluv tegu
задолженность <задолженности ж>,
долг <долга, предл. о долге sgt м>
tänuvõlg долг благодарности
kas sa oled oma võlad likvideerinud? ты сдал свои задолженности?

võõr+vahendid pl
ettevõtte kohustused, laenud
заёмные средства

äri+mudel
ettevõtte olemuse kirjeldus, mis käsitleb kliendile loodavaid väärtusi ning aitab kujustada võimalike arenduste mõjul tulevikus tekkivat tulemust
бизнес-модель <бизнес-модели ж>

üle+laekumine
eelarvega võrreldes suuremas summas laekumine
превышение запланированных поступлений
(ülemääraselt laekunud rahasumma kohta)
избыточные поступления
prognoositi ettevõtte tulumaksu ülelaekumist прогнозировалось превышение поступлений от подоходного налога предприятия


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur