[EVS] Estonian-Russian dictionary

Eessõna@arvamused.ja.ettepanekudAllalaadimine


Query: in

Sama päring vene-eesti sõnaraamatus

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 39 artiklit

dekreetima v <dekr'eeti[ma dekr'eeti[da dekreedi[b dekreedi[tud 28>
dekreediga määrama
декретировать[*] <декретирую, декретируешь> что,
устанавливать/установить* декретом что

ette nägema v
1. ettepoole nägema
видеть вдаль
udu tõttu ei näe kaugele ette из-за тумана не видно далеко [вперёд]
2. [ette] aimama, oletama, arvama
предвидеть <предвижу, предвидишь> что,
предусматривать <предусматриваю, предусматриваешь> / предусмотреть* <предусмотрю, предусмотришь> что,
предугадывать <предугадываю, предугадываешь> / предугадать* <предугадаю, предугадаешь> что
ilmatark nägi ette varast kevadet предсказатель [погоды] пророчил раннюю весну
muutusi pole ette näha изменений не предвидится
3. [õigusakti kohta:] sätestama, ette kirjutama, kindlaks määrama
предусматривать <предусматриваю, предусматриваешь> / предусмотреть* <предусмотрю, предусмотришь> что,
предписывать <предписываю, предписываешь> / предписать* <предпишу, предпишешь> что,
устанавливать <устанавливаю, устанавливаешь> / установить* <установлю, установишь> что
see paragrahv näeb ette vabadusekaotuse эта статья предусматривает лишение свободы
seda pole eeskirjades ette nähtud это не предусмотрено правилами ~ в правилах
4. planeerima
планировать <планирую, планируешь> / запланировать* <запланирую, запланируешь> что
suveks on ette nähtud tänavate remont на лето запланирован ремонт улиц
tööplaanis nähti ette ka kolm ekskursiooni в плане работы было предусмотрено также три экскурсии

hindama v <h'inda[ma hinna[ta h'inda[b hinna[tud 29>
1. hinda v väärtust määrama
оценивать <оцениваю, оцениваешь> / оценить* <оценю, оценишь> кого-что,
расценивать <расцениваю, расцениваешь> / расценить* <расценю, расценишь> кого-что
väärtust mõistma, tunnustama
ценить <ценю, ценишь> / оценить* <оценю, оценишь> кого-что
kalliks pidama
дорожить <дорожу, дорожишь> кем-чем
varandust hindama оценивать/оценить* имущество / производить/произвести* оценку имущества
kahju hinnati miljonile kroonile убытки были оценены в миллион крон
õpilaste teadmisi õiglaselt hindama справедливо оценивать/оценить* знания учащихся
asjaolusid kainelt hindama трезво оценивать/оценить* все обстоятельства
hindasin seda hiljem kasuliku õppetunnina позднее я оценивал ~ расценивал это как полезный урок
hindan vabadust üle kõige я ценю ~ ставлю превыше всего свободу
hindan kõrgelt meie sõprust я высоко ценю нашу дружбу / я дорожу нашей дружбой
meie kunsti hinnatakse teisteski maades наше искусство ценится и в других странах
hinnatav tulemus ценный результат
ta on hinnatud arst он ценится как врач
2. suurust, hulka umbkaudselt kindlaks määrama
определять <определяю, ешь> / определить* <определю, определишь> что,
устанавливать <устанавливаю, устанавливаешь> / установить* <установлю, устанновишь> что
hindas silma järgi puu kõrgust он на глаз определил ~ установил высоту дерева / он на глаз прикинул высоту дерева kõnek
hinnake kaugust meetrites определите расстояние в метрах

honoreerima v <honor'eeri[ma honor'eeri[da honoreeri[b honoreeri[tud 28>
honorari andma, määrama
назначать/назначить* гонорар,
определять/определить* гонорар,
устанавливать/установить* гонорар
honoreeritav väljaanne гонорарное издание

installeerima v <install'eeri[ma install'eeri[da installeeri[b installeeri[tud 28>
tehn, el installatsiooni teostama
устанавливать <устанавливаю, устанавливаешь> / установить* <установлю, установишь> что
installeeritud võimsus установленная мощность

karantiinima v <karant'iini[ma karant'iini[da karantiini[b karantiini[tud 28>
karantiini kehtestama; karantiini paigutama
карантинировать[*] <карантинирую, карантинируешь> кого-что,
подвергать/подвергнуть* карантину кого-что,
устанавливать/установить* карантин

kehtestama v <kehtesta[ma kehtesta[da kehtesta[b kehtesta[tud 27>
вводить <ввожу, вводишь> / ввести* <введу, введёшь; ввёл, ввела> что,
устанавливать <устанавливаю, устанавливаешь> / установить* <установлю, установишь> что,
учреждать <учреждаю, учреждаешь> / учредить* <учрежу, учредишь> что
viiepäevast töönädalat kehtestama вводить/ввести* пятидневную рабочую неделю
[millele] embargot kehtestama вводить/ввести* эмбарго на что
välismaa kaupadele kehtestati kõrged sisseveotollid на ввоз импортного товара были введены высокие пошлины
varsti kehtestatakse uus tsiviilkoodeks скоро будет введён новый гражданский кодекс

kokku viima v
1. vastamisi viima, kokku juhtima
сводить <свожу, сводишь> / свести* <сведу, сведёшь; свёл, свела> кого-что, с кем-чем kõnek, piltl
sõber viis mind ansambli liikmetega kokku друг познакомил меня с членами ансамбля / друг свёл меня с членами ансамбля kõnek
juhus viis meid kokku случай свёл нас kõnek
2. ühendama, seostama
увязывать <увязываю, увязываешь> / увязать* <увяжу, увяжешь> кого-что, с чем kõnek, piltl,
соотносить <соотношу, соотносишь> / соотнести* <соотнесу, соотнесёшь; соотнёс, соотнесла> что,
устанавливать/установить* связь между кем-чем
ei suuda nägu ja nime kokku viia не могу соотнести лицо с именем

konstateerima v <konstat'eeri[ma konstat'eeri[da konstateeri[b konstateeri[tud 28>
tõsiasjaks tunnistama, sedastama, nentima
констатировать[*] <констатирую, констатируешь> что,
признавать <признаю, признаёшь> / признать* <признаю, признаешь> что,
утверждать <утверждаю, утверждаешь> / утвердить* <утвержу, утвердишь> что,
устанавливать <устанавливаю, устанавливаешь> / установить* <установлю, установишь> что
fakti konstateerima констатировать[*] ~ признавать/признать* факт
arst konstateeris kopsupõletikku врач констатировал воспаление лёгких
tuleb konstateerida, et see on tõepoolest nii придётся ~ надо признаться, что это действительно так
resolutsiooni konstateeriv osa констатирующая часть резолюции

konstitueerima v <konstitu'eeri[ma konstitu'eeri[da konstitueeri[b konstitueeri[tud 28>
rajama, asutama; kindlaks määrama
конституировать[*] <конституирую, конституирешь> что liter,
устанавливать/установить* состав чего,
устанавливать/установить* содержание чего,
определять/определить* состав чего,
определять/определить* содержание чего
konverentsi organeid konstitueerima конституировать[*] органы конференции / определять/определить* состав органов конференции
seltsi konstitueeriv istung учредительное собрание ~ заседание общества

kontakteeruma v <kontakt'eeru[ma kontakt'eeru[da kontakt'eeru[b kontakt'eeru[tud 27>
kontakti sattuma, kontakti leidma v võtma
контактировать <контактирую, контактируешь> с кем,
контачить <контачу, контачишь> с кем kõnek,
устанавливать/установить* контакты с кем,
устанавливать/установить* отношения с кем,
устанавливать/установить* связь с кем,
входить/войти* в контакт с кем
need hõimud kontakteerusid juba kauges minevikus эти племена установили контакты уже в далёком прошлом
ta kontakteerub kergesti töökaaslastega он легко контактирует ~ входит в контакт с коллегами

kontrollima v <kontr'olli[ma kontr'olli[da kontrolli[b kontrolli[tud 28>
1. kontrolli teostama
контролировать <контролирую, контролируешь> / проконтролировать* <проконтролирую, проконтролируешь> кого-что,
проверять <проверяю, проверяешь> / проверить* <проверю, проверишь> кого-что
oma kontrolli all hoidma
контролировать <контролирую, контролируешь> кого-что
õpetaja kontrollis koduseid ülesandeid учительница проверяла домашние задания
konduktor kontrollis sõidupileteid кондуктор проверял ~ контролировал проездные билеты
kontrolliti dokumentide õigsust проверяли правильность документов
piiril kontrolliti pagasit на границе досмотрели багаж ~ произвели досмотр багажа
laboris kontrollitakse seemnete idanevust в лаборатории проверяют всхожесть семян ~ испытывают семена на всхожесть
suurmonopolid kontrollivad riigi majandust крупные монополии держат под своим контролем экономику страны
olin erutatud ega suutnud end enam kontrollida я волновался и не был в состоянии сохранить контроль над собой
2. kindlaks tegema, välja selgitama
проверять <проверяю, проверяешь> / проверить* <проверю, проверишь> что,
устанавливать <устанавливаю, устанавливаешь> / установить* <установлю, установишь> что
kontrolli, kas pass on kaasas проверь, паспорт с собой
kõigepealt kontrollime, kus me asume сначала установим ~ определим ~ выясним, где мы находимся
kontrollige, mis mees ta on проверьте ~ узнайте, что он за человек ~ что он собой представляет

kvoteerima v <kvot'eeri[ma kvot'eeri[da kvoteeri[b kvoteeri[tud 28>
maj, pol kvooti kindlaks määrama
квотировать[*] <квотирую, квотируешь> что,
устанавливать/установить* квоту на кого-что

limiteerima v <limit'eeri[ma limit'eeri[da limiteeri[b limiteeri[tud 28>
piirama, kitsendama; piirnormima
лимитировать[*] <лимитирую, лимитируешь> что,
устанавливать/установить* лимит,
ограничивать <ограничиваю, ограничиваешь> / ограничить* <ограничу, ограничишь> что
kalapüüki limiteerivad eeskirjad правила, лимитирующие ~ ограничивающие лов рыбы
mu aeg on kahjuks limiteeritud к сожалению, моё время лимитировано ~ ограничено

loosima v <l'oosi[ma l'oosi[da loosi[b loosi[tud 28>
loosiga määrama
решать/решить* жеребьёвкой что,
устанавливать/установить* по жребию что,
распределять/распределить* по жребию что
järjekorda loosima устанавливать/установить* ~ определять/определить* очерёдность по жребию
tuli loosida, kes saab tuusikud нужно было провести жеребьёвку ~ тянуть жребий, чтобы распределить путёвки / путёвки распределили по жребию / распределение путёвок решилось жеребьёвкой

maksma v <m'aks[ma m'aks[ta maksa[b m'aks[tud, m'aks[is m'aks[ke 32>
1. mille eest mida tasuma
платить <плачу, платишь> / заплатить* <заплачу, заплатишь> что, за что, чем, кому-чему,
платить <плачу, платишь> / уплатить* <уплачу, уплатишь> что, за что, чем, кому-чему,
оплачивать <оплачиваю, оплачиваешь> / оплатить* <оплачу, оплатишь> что, чем,
расплачиваться <расплачиваюсь, расплачиваешься> / расплатиться* <расплачусь, расплатишься> за что, с кем,
платиться <плачусь, платишься> / поплатиться* <поплачусь, поплатишься> чем, за что ka piltl
sularahas maksma платить/заплатить* ~ платить/уплатить* ~ оплачивать/оплатить* наличными
pangaülekandega maksma платить/заплатить* ~ оплачивать/оплатить* по банковскому переводу ~ по перечислению / производить/произвести* оплату через банк
korteri eest maksma платить/заплатить* ~ платить*/уплатить* за квартиру
teenuste eest maksma платить/заплатить* ~ платить/уплатить* за услуги
üüri maksma платить/заплатить* ~ платить/уплатить* за наём
võlga maksma платить/заплатить* долги / расплачиваться/расплатиться* с долгами
trahvi maksma платить/заплатить* ~ оплачивать/оплатить* штраф
maksis mantli eest kaks tuhat krooni он заплатил за пальто две тысячи крон
korraliku töö eest makstakse hästi за добросовестную работу платят хорошо
maksis viis krooni tükist он заплатил пять крон за штуку
makske kassasse! платите ~ заплатите ~ уплатите в кассу!
liikmemaks on maksmata членский взнос не уплачен
homme makstakse honorari завтра выплачивают гонорар
maksime arve мы оплатили счёт ~ заплатили ~ уплатили по счёту
maksin nõutud summa я заплатил ~ уплатил нужную ~ требуемую сумму
ta maksis vastuhakkamise eest oma eluga он поплатился за сопротивление своей жизнью
vabaduse eest maksti verehinda свобода далась кровью
2. ostmisel, müümisel mingit hinda omama, mida väärt olema
стоить <стою, стоишь> что, чего, сколько ka piltl
ajaleht maksab seitse krooni газета стоит семь крон
mis tomatid maksavad? сколько стоят помидоры? / почём помидоры? kõnek
karusnahad maksavad kallist hinda меха стоят дорого ~ больших денег
paljas lubadus ei maksa midagi пустое обещание ничего не стоит
ah, mis maksavad teised tema kõrval! да чего другие стоят рядом с ним!
3. mille minetamist tähendama; mida nõudma
стоить <-, стоит> чего, кому
selline eksitus võib ta karjääri maksta такая ошибка может стоить ему карьеры
sõda maksis miljoneid inimesi война потребовала миллионы человеческих жизней
maksis palju vaeva kõike korda saada стоило больших усилий, чтобы привести всё в порядок
4. mõtet olema, tasuma; pruukima
стоить <-, стоит> что делать, что сделать
ei maksa rutata не стоит спешить
ei maksa asjatult riskida не стоит напрасно рисковать
seda filmi maksab vaadata этот фильм стоит посмотреть
5. kehtima, jõus olema
действовать <-, действует>
hakkama
вступать/вступить* в силу,
вступать/вступить* в действие
panema
устанавливать <устанавливаю, устанавливаешь> / установить* <установлю, установишь> что
millal uus seadus maksma hakkab? когда новый закон вступит в действие ~ в силу?
siin maksavad kindlad reeglid здесь действуют строгие правила
ta on kõva korra maksma pannud он установил ~ ввёл строгий порядок
see nõue on maksev kõigi kohta это требование распространяется на всех
see dokument ei ole maksev этот документ недействителен
piletid on maksvad järgmisel laupäeval билеты действительны в следующую субботу
oskab end maksma panna он умеет настаивать на своём / он умеет себя поставить

maksku mis maksab во что бы то ни стало; любой ценой; чего бы это ни стоило; хоть умри; хоть тресни ~ лопни madalk

monteerima v <mont'eeri[ma mont'eeri[da monteeri[b monteeri[tud 28>
tehn, ehit, film montaaži teostama
монтировать <монтирую, монтируешь> / смонтировать* <смонтирую, смонтируешь> что
üles seadma, paigaldama
устанавливать <устанавливаю, устанавливаешь> / установить* <установлю, установишь> что
kokku panema, koostama
собирать <собираю, собираешь> / собрать* <соберу, соберёшь; собрал, собрала, собрало> что,
сблокировать* <сблокирую, сблокируешь> что
maja monteerima монтировать/смонтировать* дом
mööblit monteerima собирать/собрать* мебель
mootorit monteerima собирать/собрать* мотор ~ двигатель
filmi monteerima монтировать/смонтировать* фильм
traktorile monteeriti tõstuk на трактор установили подъёмник
uus turbiin on kohale monteerimata новая турбина ещё не установлена на место
monteeritav trepp сборная лестница

määrama v <m'äära[ma määra[ta m'äära[b määra[tud 29>
1. seaduse v õigusakti kohta: ette kirjutama, sätestama
постановлять <-, постановляет> / постановить* <-, постановит> что сделать, с союзом что,
устанавливать <-, устанавливает> / установить* <-, установит> что делать, что сделать, с союзом что,
определять <-, определяет> / определить* <-, определит> что делать, что сделать, с союзом что
milleks käsku, korraldust andma
назначать <назначаю, назначаешь> / назначить* <назначу, назначишь> кого-что, куда, кем, кому,
присуждать <присуждаю, присуждаешь> / присудить* <присужу, присудишь> что, кому
kohtulikult
приговаривать <приговариваю, приговариваешь> / приговорить* <приговорю, приговоришь> кого-что, к чему,
присуждать <присуждаю, присуждаешь> / присудить* <присужу, присудишь> кого-что, к чему, что, кому-чему
teenistusse
причислять <причисляю, причисляешь> / причислить* <причислю, причислишь> кого-что, к кому-чему
ravi
прописывать <прописываю, прописываешь> / прописать* <пропишу, пропишешь> что, кому
sõj toimkonda
наряжать <наряжаю, наряжаешь> / нарядить* <наряжу, нарядишь> кого-что, куда
tuleb teha nii, nagu seadused määravad нужно действовать так, как указано в законе ~ установлено законом
ta määrati töörühma juhiks его назначили руководителем рабочей группы
talle määrati preemia ему присудили ~ назначили премию
tööde lõpetamiseks määrati uus tähtaeg назначили новый срок окончания ~ завершения работы
talle määrati vanglakaristus его приговорили ~ присудили к тюремному заключению
arst määras mulle mudavannid врач прописал ~ назначил мне грязевые ванны
kohtumise määrasime kella kuueks мы назначили встречу на шесть часов
koosolek lükati määramata ajaks edasi собрание отложили на неопределённый срок
2. kindlaks tegema; määratlema
определять <определяю, определяешь> / определить* <определю, определишь> что,
устанавливать <устанавливаю, устанавливаешь> / установить* <установлю, установишь> что
tähtede järgi aega määrama определять/определить* время по звёздам
vahemaad silma järgi määrama определять/определить* расстояние на глаз
arst määrab diagnoosi врач ставит диагноз
kogub ja määrab taimi собирает и определяет растения
laboris määrati aine tihedus в лаборатории определили ~ установили плотность вещества
naise vanust oli näo järgi võimatu määrata по лицу невозможно возраст было установить ~ определить женщины
3. milleks v kellele ette nähtud olema
предназначать <предназначаю, предназначаешь> / предназначить* <предназначу, предназначишь> что, для чего, на что, что делать
millegi paratamatult
обрекать <обрекаю, обрекаешь> / обречь* <обреку, обречёшь; обрёк, обрекла> кого-что, на что, что делать, что сделать liter
need sõnad polnud määratud sulle эти слова были адресованы не тебе / эти слова были не для тебя
polnud saatusest määratud не было предназначено судьбой
nooremale koolieale määratud raamat книга, предназначенная для младшего школьного возраста
hukkumisele määratud inimesed обречённые на гибель люди liter
4. milleski tooniandev, oluline, peamine olema
определять <-, определяет> / определить* <-, определит> что,
обуславливать <-, обуславливает> / обусловить* <-, обусловит> что,
обусловливать <-, обусловливает> / обусловить* <-, обусловит> что,
предопределять <-, предопределяет> / предопределить* <-, предопределит> что
kliima määrab taimede ja loomade levikuala климат определяет ареал растений и животных
mis määras sellise otsuse? чем вызвано ~ обусловлено такое решение?

määratlema v <määratle[ma määratle[da määratle[b määratle[tud 27>
defineerima
определять <определяю, определяешь> / определить* <определю, определишь> что,
давать/дать* определение чего,
давать/дать* дефиницию чего liter
kõnek kindlaks määrama
определять <определяю, определяешь> / определить* <определю, определишь> что,
устанавливать <устанавливаю, устанавливаешь> / установить* <установлю, установишь> что
mõistet täpselt määratlema точно определять/определить* понятие / давать/дать* точное определение понятия / давать/дать* точную дефиницию понятия liter

nentima v <n'enti[ma n'enti[da nendi[b nendi[tud 28>
tõsiasja kinnitama, sedastama, konstateerima
констатировать[*] <констатирую, констатируешь> что,
отмечать <отмечаю, отмечаешь> / отметить* <отмечу, отметишь> что,
утверждать <утверждаю, утверждаешь> / утвердить* <утвержу, утвердишь> что,
устанавливать <устанавливаю, устанавливаешь> / установить* <установлю, установишь> что
täheldama, märkama
замечать <замечаю, замечаешь> / заметить* <замечу, заметишь> что
tuleb nentida tõika следует отметить ~ признать факт
pean nentima, et sa valetad я должен заметить, что ты лжёшь
nende sündmuste vahel võib nentida teatavat seost между этими событиями прослеживается определённая связь

noteerima v <not'eeri[ma not'eeri[da noteeri[b noteeri[tud 28>
1. märkima, üles tähendama
записывать <записываю, записываешь> / записать* <запишу, запишешь> что,
отмечать <отмечаю, отмечаешь> / отметить* <отмечу, отметишь> что,
фиксировать <фиксирую, фиксируешь> / зафиксировать* <зафиксирую, зафиксируешь> что
kogu malepartii noteeritakse вся шахматная партия записывается ~ фиксируется
2. maj börsil kaupade hinda v kurssi määrama, koteerima
котировать[*] <котирую, котируешь> что,
устанавливать/установить* биржевую цену чего,
назначать/назначить* биржевую цену на что
piltl hindama
оценивать <оцениваю, оцениваешь> / оценить* <оценю, оценишь> что,
котироваться <котируюсь, котируешься>
uusi hindu pole veel noteeritud maj новые цены ещё не котировались ~ не установлены
kriitika noteeris uut romaani üsna madalalt критика довольно низко оценила новый роман

nullistama v <nullista[ma nullista[da nullista[b nullista[tud 27>
1. nulliks muutma, olematuks tegema
сводить/свести* к нулю что,
сводить/свести* к нолю что,
сводить/свести* на нет что
meie saavutusi püüti nullistada наши достижения пытались свести к нулю
2. mõõteskaala osutit nullile seadma
ставить/поставить* стрелку на шкале измерительного прибора на ноль,
устанавливать/установить* стрелку на шкале измерительного прибора на ноль

paigaldama v <paigalda[ma paigalda[da paigalda[b paigalda[tud 27>
paigale panema, kohale seadma
устанавливать <устанавливаю, устанавливаешь> / установить* <установлю, установишь> что,
укладывать <укладываю, укладываешь> / уложить* <уложу, уложишь> что,
прокладывать <прокладываю, прокладываешь> / проложить* <проложу, проложишь> что,
вправлять <вправляю, вправляешь> / вправить* <вправлю, вправишь> что med
juhtmeid paigaldama устанавливать/установить* провода
torustikku paigaldama прокладывать/проложить* трубопровод
gaasipliiti paigaldama устанавливать/установить* ~ ставить/поставить* газовую плиту
rööpaid paigaldama укладывать/уложить* ~ прокладывать/проложить* рельсы
nihestust paigaldama med вправлять/вправить* вывих

püstitama v <püstita[ma püstita[da püstita[b püstita[tud 27>
1. midagi rajades püsti ajama
устанавливать <устанавливаю, устанавливаешь> / установить* <установлю, установишь> что,
возводить <возвожу, возводишь> / возвести* <возведу, возведёшь; возвёл, возвела> что,
водружать <водружаю, водружаешь> / водрузить* <водружу, водрузишь> что liter,
ставить <ставлю, ставишь> / поставить* <поставлю, поставишь> что kõnek
õue ümber tuleb tara püstitada вокруг двора надо [будет] установить ~ возвести забор / вокруг двора надо [будет] поставить забор kõnek
ta püstitas poja hauale mälestussamba он поставил на могиле сына памятник kõnek
2. hoonet vm ehitist ehitama
строить <строю, строишь> / построить* <построю, построишь> что,
сооружать <сооружаю, сооружаешь> / соорудить* <сооружу, соорудишь> что,
возводить <возвожу, возводишь> / возвести* <возведу, возведёшь; возвёл, возвела> что,
воздвигать <воздвигаю, воздвигаешь> / воздвигнуть* <воздвигну, воздвигнешь; воздвигнул, воздвиг, воздвигла> что liter,
ставить <ставлю, ставишь> / поставить* <поставлю, поставишь> что kõnek
hakati püstitama esimesi hooneid начали строить первые здания
selle linna püstitasid naftapuurijad этот город выстроили нефтяники
sajandi alguses püstitatud loss построенный ~ возведённый в начале века замок
3. eesmärke, ülesandeid vms üles seadma, esitama
ставить <ставлю, ставишь> / поставить* <поставлю, поставишь> что,
выдвигать <выдвигаю, выдвигаешь> / выдвинуть* <выдвину, выдвинешь> что
eesmärke püstitama ставить/поставить* цели
küsimusi püstitama ставить/поставить* вопросы
hüpoteesi püstitama выдвигать/выдвинуть* гипотезу
oletusi püstitama строить предположения
elu püstitab omad nõudmised жизнь ставит свои требования
püstitatud ülesanded поставленные ~ выдвинутые задачи
4. sport
rekordit püstitama устанавливать/установить* ~ ставить/поставить* рекорд
püstitatud rekord установленный рекорд

rakestama v <rakesta[ma rakesta[da rakesta[b rakesta[tud 27>
tehn üles seadma, monteerima
монтировать <монтирую, монтируешь> / смонтировать* <смонтирую, смонтируешь> что,
устанавливать <устанавливаю, устанавливаешь> / установить* <установлю, установишь> что,
собирать <собираю, собираешь> / собрать* <соберу, соберёшь; собрал, собрала, собрало> что
rakestatakse uut seadmestikku устанавливают ~ монтируют новое оборудование

rekordi+katse s <+katse k'atse katse[t -, katse[te k'atse[id 6>
katse püstitada rekordit
попытка установить рекорд
rekordikatse ebaõnnestus попытка установить рекорд не удалась

seadma v <s'ead[ma s'ead[a s'ea[b s'ea[tud, s'ead[is s'ead[ke 34>
1. kuhugi v mingisse asendisse panema, asetama
ставить <ставлю, ставишь> / поставить* <поставлю, поставишь> что, на что,
класть <кладу, кладёшь; клал, клала> / положить* <положу, положишь> что, на что,
помещать <помещаю, помещаешь> / поместить* <помещу, поместишь> что, где,
располагать <располагаю, располагаешь> / расположить* <расположу, расположишь> что, где
kohale
устанавливать <устанавливаю, устанавливаешь> / установить* <установлю, установишь> что
seadis toolid seina äärde ritta он поставил стулья в ряд у стены / он расставил стулья возле стены
seadis kõik asjad oma kohale он положил ~ поставил все вещи на своё место
perenaine seab taldrikuid lauale хозяйка ставит тарелки на стол
seab pesu nöörile вешает бельё на верёвку / развешивает бельё
purjed seatakse tuule järgi ~ tuulde паруса устанавливают по ветру
seadis suusad alla он надел лыжи / он встал на лыжи
seadis end vaibale istuma он устроился на ковре / он уселся на ковре ~ на ковёр
ta seati fakti ette его поставили перед фактом
ta elu oli ohtu seatud его жизнь была подвергнута опасности
tüdrukuid seatakse poistele eeskujuks девочек ставят в пример мальчикам
sind seatakse häbiposti тебя выставят на позорище kõnek
2. korrastama
приводить/привести* в порядок что,
поправлять <поправляю, поправляешь> / поправить* <поправлю, поправишь> что,
оправлять <оправляю, оправляешь> / оправить* <оправлю, оправишь> что
korraldama
устраивать <устраиваю, устраиваешь> / устроить* <устрою, устроишь> что,
улаживать <улаживаю, улаживаешь> / уладить* <улажу, уладишь> что,
налаживать <налаживаю, налаживаешь> / наладить* <налажу, наладишь> что
hakkas tuba korda seadma он стал приводить в порядок комнату / он стал наводить порядок в комнате / он стал прибирать комнату ~ в комнате kõnek
sea ennast jutti! приведи себя в порядок! / оправь себя! / оправься!
katsusin ise jalgratast korda seada я пытался сам привести велосипед в исправность ~ отремонтировать
las ma sean su kuuekaelust! дай я поправлю воротник у пиджака!
arstid seadsid ta uuesti jalule врачи поставили ~ подняли его снова на ноги kõnek
sa peaksid oma elu paremini seadma тебе следовало бы лучше устроить ~ наладить свою жизнь
kui oli heas tujus, hakkas värsse seadma в хорошем настроении он стал слагать стихи
3. lavateost
ставить <ставлю, ставишь> / поставить* <поставлю, поставишь> что
helitööd
аранжировать[*] <аранжирую, аранжируешь> что, для чего,
обрабатывать <обрабатываю, обрабатываешь> / обработать* <обработаю, обработаешь> что
näidendit lavale seadma ставить/поставить* ~ инсценировать[*] пьесу
helilooja poolt seatud rahvalaul народная песня, аранжированная ~ обработанная композитором
seadis paar rahvalaulu orkestrile он обработал несколько народных песен для оркестра
4. millekski valmistuma
собираться <собираюсь, собираешься> / собраться* <соберусь, соберёшься; собрался, собралась, собралось> куда, что делать, что сделать,
засобираться* <засобираюсь, засобираешься> куда kõnek
külalised seadsid lahkuma гости собрались уходить
kuhu sa end vastu õhtut sead? куда ты ещё засобирался под вечер? kõnek
seab pille häälde настраивает инструменты
seab sajule ~ vihmale ~ sadama дождь собирается

sedastama v <sedasta[ma sedasta[da sedasta[b sedasta[tud 27>
nentima, konstateerima
констатировать[*] <констатирую, констатируешь> что,
отмечать <отмечаю, отмечаешь> / отметить* <отмечу, отметишь> что,
утверждать <утверждаю, утверждаешь> / утвердить* <утвержу, утвердишь> что,
устанавливать <устанавливаю, устанавливаешь> / установить* <установлю, установишь> что
täheldama, märkama
замечать <замечаю, замечаешь> / заметить* <замечу, заметишь> что
sedastati, et elujärg on paranenud было отмечено, что жизненный уровень повысился

selgitama v <selgita[ma selgita[da selgita[b selgita[tud 27>
1. selgeks tegema, seletama
объяснять <объясняю, объясняешь> / объяснить* <объясню, объяснишь> что, кому,
разъяснять <разъясняю, разъясняешь> / разъяснить* <разъясню, разъяснишь> что, кому-чему,
истолковывать <истолковываю, истолковываешь> / истолковать* <истолкую, истолкуешь> что, кому-чему,
пояснять <поясняю, поясняешь> / пояснить* <поясню, пояснишь> что, кому-чему,
комментировать[*] <комментирую, комментируешь> / прокомментировать* <прокомментирую, прокомментируешь> что,
толковать <толкую, толкуешь> что, кому-чему kõnek
seda asja tuleb inimestele selgitada это [дело] нужно разъяснить ~ объяснить людям
lektor selgitab rahvusvahelist olukorda лектор комментирует международное положение
selgitage, kuidas see juhtus объясните, как это случилось
2. kindlaks tegema, välja uurima
выяснять <выясняю, выясняешь> / выяснить* <выясню, выяснишь> что,
выявлять <выявляю, выявляешь> / выявить* <выявлю, выявишь> кого-что,
устанавливать <устанавливаю, устанавливаешь> / установить* <установлю, установишь> кого-что
juurdlus peab selgitama tulekahju põhjuse дознание должно установить ~ выявить причину пожара
süüdlane jäi selgitamata виновника не удалось установить ~ выявить / виновник не выяснился
3. lahendama, klaarima
выяснять <выясняю, выясняешь> / выяснить* <выясню, выяснишь> что,
улаживать <улаживаю, улаживаешь> / уладить* <улажу, уладишь> что, с кем-чем
vahekordi selgitama выяснять/выяснить* отношения
arusaamatused selgitati kiiresti недоразумения быстро уладили
4. selgeks muutma
прояснять <-, проясняет> / прояснить* <-, прояснит> что ka piltl,
просветлять <-, просветляет> / просветлить* <-, просветлит> что ka piltl
vedelikku
осветлять <осветляю, осветляешь> / осветлить* <осветлю, осветлишь> что,
просветлять <просветляю, просветляешь> / просветлить* <просветлю, просветлишь> что
loodetuul selgitab taeva северо-западный ветер разгоняет тучи / при норд-весте небо проясняется
mahla selgitama дать соку отстояться
läksin jalutama, et selgitada väsinud pead я пошёл гулять, чтобы просветлить ~ прояснить усталую голову

sisse seadma v
1. kusagil elama, tegutsema asuma
устраиваться <устраиваюсь, устраиваешься> / устроиться* <устроюсь, устроишься> где
sel otstarbel sisustama
обставлять <обставляю, обставляешь> / обставить* <обставлю, обставишь> что
kõik toad on kenasti sisse seatud все комнаты хорошо обставлены
2. kehtestama, maksma panema
вводить <ввожу, вводишь> / ввести* <введу, введёшь; ввёл, ввела> что,
устанавливать <устанавливаю, устанавливаешь> / установить* <установлю, установишь> что,
учреждать <учреждаю, учреждаешь> / учредить* <учрежу, учредишь> что
sisse viima
заводить <завожу, заводишь> / завести* <заведу, заведёшь; завёл, завела> что
seati sisse uus maksusüsteem ввели ~ была введена новая налоговая система
riigis seati sisse sõjaväediktatuur в государстве установили военную диктатуру
raamatute kohta seadsin sisse kartoteegi я завёл ~ составил картотеку книг
seati sisse teadussekretäri ametikoht учредили должность учёного секретаря

sätestama v <sätesta[ma sätesta[da sätesta[b sätesta[tud 27>
jur normdokumendiga kindlaks määrama, ette kirjutama
устанавливать <устанавливаю, устанавливаешь> / установить* <установлю, установишь> что,
предписывать <предписываю, предписываешь> / предписать* <предпишу, предпишешь> что, что делать, что сделать
seadusega sätestatud korras в установленном законом порядке

telefoniseerima v <telefonis'eeri[ma telefonis'eeri[da telefoniseeri[b telefoniseeri[tud 28>
tehn telefoniga varustama, telefoni sisse seadma
телефонизировать[*] <телефонизирую, телефонизируешь> что,
проводить/провести* телефон где,
устанавливать/установить* телефон где
maapiirkondi telefoniseerima телефонизировать[*] сельские регионы

tempereerima v <temper'eeri[ma temper'eeri[da tempereeri[b tempereeri[tud 28>
1. vajaliku temperatuurini viima ning sellel hoidma
регулировать/отрегулировать* температуру чего,
устанавливать/установить* температурный режим,
поддерживать температуру
tempereeritud koht veinide säilitamiseks помещение с регулируемой ~ отрегулированной температурой для хранения вин
2. muus mingi muusikasüsteemi helide täpseid kõrgusi määrama
темперировать[*] <темперирую, темперируешь> что,
производить/произвести* темперацию чего
3. mahendama, pehmendama, mõõdukaks timmima
умерять <умеряю, умеряешь> / умерить* <умерю, умеришь> что,
смягчать <смягчаю, смягчаешь> / смягчить* <смягчу, смягчишь> что
hääletooni tempereerima смягчать/смягчить* тон

tuvastama v <tuvasta[ma tuvasta[da tuvasta[b tuvasta[tud 27>
1. mingit asjaolu kindlaks tegema
устанавливать <устанавливаю, устанавливаешь> / установить* <установлю, установишь> что ka jur,
определять <определяю, определяешь> / определить* <определю, определишь> что,
распознавать <распознаю, распознаёшь> / распознать* <распознаю, распознаешь> кого-что,
опознавать <опознаю, опознаёшь> / опознать* <опознаю, опознаешь> кого-что ka jur
komisjon tuvastas seaduserikkumise комиссия установила нарушение закона
2. info vastu võtma ja tõlgendama, ära tundma
распознавать <распознаю, распознаёшь> / распознать* <распознаю, распознаешь> кого-что
arvuti suudab tuvastada inimkõnet компьютер может распознать человеческую речь

tõestama v <t'õesta[ma t'õesta[da t'õesta[b t'õesta[tud 27>
1. väite tõesust kindlaks tegema, midagi põhjendama
доказывать <доказываю, доказываешь> / доказать* <докажу, докажешь> что,
устанавливать <устанавливаю, устанавливаешь> / установить* <установлю, установишь> что
geoloogiliste kihtide vanust tõestama устанавливать/установить* возраст горизонтов
teoreemi tõestama доказывать/доказать* теорему
tõestage, et teil on õigus! докажите, что вы правы! / докажите свою правоту!
2. õigeks, ehtsaks kinnitama
свидетельствовать <свидетельствую, свидетельствуешь> что,
засвидетельствовать* <засвидетельствую, засвидетельствуешь> что,
удостоверять <удостоверяю, удостоверяешь> / удостоверить* <удостоверю, удостоверишь> что,
заверять <заверяю, заверяешь> / заверить* <заверю, заверишь> что
allkirja tõestama заверять/заверить* ~ засвидетельствовать* ~ удостоверять/удостоверить* подпись
notariaalselt tõestatud testament нотариально заверенное завещание
3. kedagi oma võimekuses veenma, oma suutlikkust näitama
доказывать <доказываю, доказываешь> / доказать* <докажу, докажешь> что, кому-чему

välja selgitama v
kindlaks tegema, välja uurima
выяснять <выясняю, выясняешь> / выяснить* <выясню, выяснишь> что,
выявлять <выявляю, выявляешь> / выявить* <выявлю, выявишь> кого-что,
устанавливать <устанавливаю, устанавливаешь> / установить* <установлю, установишь> кого-что
selgita välja ebaõnnestumise põhjused выясни причины неудачи

ära määrama v
kindlaks määrama
определять <определяю, определяешь> / определить* <определю, определишь> что,
устанавливать <устанавливаю, устанавливаешь> / установить* <установлю, установишь> что
see määrabki ära meie omavahelised suhted именно это и определяет наши отношения

üles seadma v
1. kohale seadma
устанавливать <устанавливаю, устанавливаешь> / установить* <установлю, установишь> что,
ставить <ставлю, ставишь> / поставить* <поставлю, поставишь> что
seadis hiirelõksu üles он поставил мышеловку
väljakule seati jõulukuusk üles на площади поставили [рождественскую] ёлку
tehases seati üles uus automaatliin на заводе установили новую автоматическую линию
laearmatuur on vaja üles seada нужно повесить светильник на потолок
ehitajad seadsid tellingud üles строители установили леса
2. esitama
выдвигать <выдвигаю, выдвигаешь> / выдвинуть* <выдвину, выдвинешь> кого-что, куда
püstitama
ставить <ставлю, ставишь> / поставить* <поставлю, поставишь> что
küsimusi üles seadma ставить/поставить* ~ поднимать/поднять* ~ выдвигать/выдвинуть* вопросы
direktori kohale seati üles kaks kandidaati на должность директора выдвинули двух кандидатов

üles sättima v
üles seadma
устанавливать <устанавливаю, устанавливаешь> / установить* <установлю, установишь> что
toas sätiti kangasteljed üles в комнате установили ткацкий станок


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur