[EVS] Estonian-Russian dictionary

Eessõna@arvamused.ja.ettepanekudAllalaadimine


Query: in

Sama päring vene-eesti sõnaraamatus

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 34 artiklit

ilma+kord s <+k'ord korra k'orda k'orda, k'orda[de k'orda[sid ~ k'ord/i 22>
maailmakord
общественный строй,
мировой порядок
uus ja parem ilmakord новый и лучший мировой порядок

joonde adv <j'oonde>
korda, valmis
в порядок
ajas selle asja joonde он уладил это дело / он привёл это дело в порядок / он утряс это дело kõnek
tervis läks joonde здоровье уладилось ~ поправилось
sain tööga joonde я справился с работой

jutti adv <j'utti>
1. kõnek joonde, korda
в порядок
ajan ise oma asjad jutti я сам приведу свои дела в порядок, я сам улажу свои дела
elu hakkab jutti minema жизнь налаживается, жизнь входит в нормальное русло
dokumendid said õigeks ajaks jutti с документами всё уладилось ~ утряслось вовремя
2. kõnek ühtejärge
подряд
kolm päeva jutti три дня подряд

järgnevus s <j'ärgnevus j'ärgnevuse j'ärgnevus[t j'ärgnevus[se, j'ärgnevus[te j'ärgnevus/i 11>
последовательность <последовательности ж>,
порядок следования
ajaline järgnevus временная последовательность
sündmuste järgnevus последовательность событий

järje+kord s <+k'ord korra k'orda k'orda, k'orda[de k'orda[sid ~ k'ord/i 22>
1. järgnemise, reastumise kord
порядок <порядка sgt м>,
последовательность <последовательности sgt ж>,
очередь <очереди sgt ж>,
очерёдность <очерёдности sgt ж>
harjumuspärane järjekord привычный ~ принятый порядок
kindel järjekord определённый ~ известный порядок
kronoloogiline järjekord хронологический порядок / хронологическая последовательность
tavaline järjekord обычный ~ привычный порядок
tähestikuline järjekord алфавитный порядок
pöördjärjekord ~ vastupidine järjekord обратный порядок
tööoperatsioonide järjekord порядок ~ последовательность рабочих ~ производственных операций
järjekorras в порядке очереди ~ очерёдности / по очереди / по порядку
esimeses järjekorras в первую очередь / первым делом kõnek
sõnade järjekord lauses порядок слов в предложении
järjekorrast kinni pidama соблюдать/соблюсти* очерёдность ~ последовательность ~ очередь ~ порядок, придерживаться очерёдности ~ последовательности ~ очереди ~ порядка
kõigest järjekorras rääkima говорить обо всём по порядку
sündmuste ajalisest järjekorrast kinni pidama придерживаться временной последовательности событий
ärge rääkige kõik korraga, vaid järjekorras не говорите все вместе, а по очереди
alles viimases järjekorras hoolitses ta enese eest лишь в последнюю очередь он заботился о себе
2. kelle v mille koht mingis reastuses v järjestuses; inimeste rida, kes ootavad midagi
очередь <очереди, мн.ч. род. очередей ж>,
хвост <хвоста м> kõnek
pikk järjekord большая ~ длинная очередь
elav järjekord живая очередь
palgajärjekord очередь за зарплатой / хвост за получкой kõnek
piletijärjekord очередь за билетами
väljaspool järjekorda вне очереди
järjekorras в порядке очереди, по очереди
järjekorda kinni panema ~ ära võtma занимать/занять* очередь
järjekorda asuma ~ võtma вставать/встать* ~ становиться/стать* ~ выстраиваться/выстроиться* в очередь
järjekorras seisma стоять в очереди
järjekorrast kinni pidama соблюдать/соблюсти* очередь
end järjekorda panema становиться/стать* на очередь
varsti jõuab järjekord minuni скоро очередь дойдёт до меня, скоро будет ~ придёт моя очередь
järjekord valgus laiali очередь рассосалась kõnek

järjestus s <järjestus järjestuse järjestus[t järjestus[se, järjestus[te järjestus/i 11>
порядок <порядка sgt м>,
расположение <расположения sgt с>,
расстановка <расстановки sgt ж>,
последовательность <последовательности sgt ж>,
очерёдность <очерёдности sgt ж>
ajaline järjestus временная последовательность
kronoloogiline järjestus хронологическая последовательность ~ расстановка
tähestikuline järjestus алфавитное расположение / алфавитный порядок / алфавитная расстановка

järjestus+viis s <+v'iis viisi v'iisi v'iisi, v'iisi[de v'iisi[sid ~ v'iis/e 22>
порядок следования,
способ расположения,
способ расстановки

järk s <j'ärk järgu j'ärku j'ärku, j'ärku[de j'ärku[sid ~ j'ärk/e 22>
1. väärtuse v tähtsuse aste, kategooria
степень <степени, мн.ч. род. степеней ж> ka sõj, ka sport,
разряд <разряда м>,
категория <категории ж>
kvalifikatsioonijärk квалификационный разряд
küpsusjärk степень зрелости
spordijärk sport спортивный разряд
tariifijärk maj тарифный разряд
kõrgusjärk ehit ярус
vanusejärk возрастная категория
esimese järgu diplom диплом первой степени
teise järgu medal медаль второй степени
esimese järgu orden орден первой степени
viienda järgu lukksepp слесарь пятого разряда
hea esimese järgu tõlk хороший первоклассный переводчик
esimese järgu hotell первоклассная ~ перворазрядная гостиница / гостиница первого разряда
kolmanda järgu söökla третьесортная ~ третьеразрядная столовая kõnek
teise järgu tähtsusega asi вещь ~ дело второстепенной важности
järguta sportlane не имеющий разряда спортсмен / спортсмен без разряда
2. piiratud osa, lõik
отрезок <отрезка м>,
отрывок <отрывка м>,
этап <этапа м>,
очередь <очереди, мн.ч. род. очередей ж>
tee viimane järk последний отрезок ~ этап пути
elektrijaama esimene järk первая очередь электростанции
3. ajajärk, periood; arengu- v teostusaste
ступень <ступени, мн.ч. род. ступеней ж>,
стадия <стадии ж>,
период <периода м>,
этап <этапа м>,
фаза <фазы ж>
algusjärk начальная стадия / начальный период ~ этап
ehitusjärk очередь строительства
elujärk период ~ этап жизни
ettevalmistusjärk подготовительный период ~ этап / подготовительная стадия / стадия ~ период ~ этап подготовки чего
kasvujärk стадия роста
kujunemisjärk стадия формирования
peitejärk скрытая стадия, скрытый период
üleminekujärk переходный период ~ этап
4. mat
порядок <порядка м>
5. sõj
ранг <ранга м>
esimese järgu kapten капитан первого ранга

kord3 s <k'ord korra k'orda k'orda, k'orda[de k'orda[sid ~ k'ord/i 22>
1. süsteem, korraldus
строй <строя sgt м>,
порядок <порядка sgt м>,
режим <режима м>
ühiskondlik kord общественный строй ~ порядок
ürgkogukondlik kord первобытнообщинный строй
orjanduslik kord рабовладельческий строй
kapitalistlik kord капиталистический строй / капитализм
demokraatlik kord демократический строй ~ порядок
agraarkord аграрный ~ земельный строй
feodaalkord феодальный строй / феодализм
riigikord государственный строй
astus välja kehtiva korra vastu он выступил против существующего порядка ~ режима
pärisorjuslik kord lagunes крепостной строй распался / крепостничество распалось
see oli nõukogude korra ajal это было при советском строе ~ режиме ~ при советской власти
2. reeglid, eeskirjad, toimimisnormid
порядок <ка м>,
распорядок <ка м>,
режим <режима м>,
правила <правил pl>
nendele vastav olukord
дисциплина <дисциплины sgt ж>
avalik kord общественный порядок
karm ~ kõva ~ vali kord строгий порядок / строгая дисциплина
erikord особый порядок
kasarmukord казарменный порядок ~ режим / казарменная дисциплина
kasutuskord правила пользования чем
lahingukord sõj боевой порядок
päevakord (1) [рас]порядок ~ режим дня; (2) повестка дня
rivikord sõj строевой порядок
sisekord внутренний [рас]порядок
toetuse väljamaksmise kord порядок выплаты пособия
asutuses valitseb eeskujulik kord в учреждении царит образцовый порядок
kord on käest ära нет никакой дисциплины ~ никакого порядка
politseinik valvas korra järele ~ pidas korda полицейский следил за порядком
poiss rikub tunnis korda мальчик нарушает на уроке дисциплину
korrapidajad hoiavad korda дежурные поддерживают порядок
on alles kord! ну и дисциплина! kõnek / ну и порядки kõnek
mis kord see on! что за порядки! kõnek
asi lahendatakse kohtu korras дело будет решено в судебном порядке
heinategu tuleb kiiremas korras lõpetada сенокос надо срочно кончить / с сенокосом надо кончать в срочном порядке
3. korrasolek
порядок <порядка sgt м>
töökõlblikkus
исправность <исправности sgt ж>
haiglas valitses puhtus ja kord в больнице царили чистота и порядок
park on heas korras парк благоустроен ~ ухожен
tee oma laud korda! приведи в порядок свой стол!
neiu seab juukseid korda девушка поправляет причёску
vanad hooned on korrast ära старые здания запущены ~ не ухожены
ma ei jõua enam aeda korras hoida мне не под силу ухаживать за садом ~ содержать сад в порядке
tegin jalgratta korda я отремонтировал велосипед / я привёл велосипед в исправность
küll ma kõik asjad korda ajan я улажу ~ налажу ~ устрою все дела
kas said oma paberid korda? ты уладил свои документы? / с документами у тебя всё уладилось?
minu isiklik elu on korras моя личная жизнь в порядке
närvid on korrast ära нервы не в порядке у кого / нервы расстроились у кого / нервы расшатались у кого kõnek
lapsel on kõht korrast ära у ребёнка расстройство желудка
ta tervis sai korda его здоровье поправилось / он поправился ~ выздоровел

nagu kord ja kohus честь честью; честь по чести; чин чином; чин по чину; как положено; должным ~ надлежащим образом; как подобает
korda majja looma ~ lööma наводить/навести* порядок; закручивать/закрутить* ~ завинчивать/завинтить* гайки madalk
kord on majas порядок в чём, где, с чем
korda majja saama наводить/навести* ~ водворять/водворить* порядок
korda minema (1) [kellel] õnnestuma удаваться/удасться* кому; (2) [kellele] kellessegi puutuma касаться кого; (3) [kellele] kellessegi mitte puutuma [чьё] дело сторона kõnek; [чья] хата с краю kõnek
korda saatma [mida] совершать/совершить* что
korrale kutsuma [keda] призывать/призвать* [кого] к порядку

korda adv
heaks, sobivaks, vastavaks
в порядок
kõik on korda aetud всё приведено в порядок

korraldama v <korralda[ma korralda[da korralda[b korralda[tud 27>
1. ette valmistama ja läbi viima
устраивать <устраиваю, устраиваешь> / устроить* <устрою, устроишь> что,
проводить <провожу, проводишь> / провести* <проведу, проведёшь; провёл, провела> что
organiseerima
организовывать <организовываю, организовываешь> / организовать[*] <организую, организуешь> что
koosolekuid korraldama устраивать собрания
konverentsi korraldama устраивать/устроить* ~ организовывать/организовать[*] конференцию
põgenemist korraldama устраивать/устроить* ~ организовывать/организовать[*] побег
kelle auks einet korraldama давать/дать* завтрак в честь кого
riigipea auks korraldati vastuvõtt в честь главы государства был устроен ~ организован приём
kunstnik korraldas oma maalide näituse художник устроил ~ организовал выставку своих картин
korraldati korjandus kannatanute abistamiseks организовали ~ был организован сбор средств в фонд помощи пострадавшим
tooraine kohalevedu on hästi korraldatud доставка сырья хорошо организована
staadionil korraldatakse spordivõistlusi на стадионе проводятся спортивные соревнования
naine korraldas mehele skandaale жена устраивала мужу сцены
majas korraldati läbiotsimine в доме был произведён обыск
2. joonde, korda ajama
устраивать <устраиваю, устраиваешь> / устроить* <устрою, устроишь> что,
улаживать <улаживаю, улаживаешь> / уладить* <улажу, уладишь> что,
налаживать <налаживаю, налаживаешь> / наладить* <налажу, наладишь> что
ole mureta, ma korraldan selle asja ära не беспокойся, я улажу это дело
läks äriasju korraldama он пошёл по коммерческим делам ~ налаживать коммерческие дела
3. korrastama, korda seadma
приводить/привести* в порядок что
korraldas pabereid kirjutuslaual он приводил в порядок бумаги на письменном столе
neiu korraldas juuksed soengusse девушка уложила волосы ~ сделала причёску
4. korraldusi andma; määrama
распоряжаться <распоряжаюсь, распоряжаешься> / распорядиться* <распоряжусь, распорядишься>,
отдавать/отдать* распоряжение
majas korraldab kõike peremees в доме всем распоряжается хозяин
kohtu korraldav istung jur распорядительное заседание суда

korrapärastama
kindla korra (nt teatavate ettekirjutuste) järgi toimima, toimuma või esinema panema
упорядочивать <упорядочиваю, упорядочиваешь> / упорядочить* <упорядочу, упорядочишь> что
väliskujult, ehituselt, asetuselt kindlale korrale (nt kujule, mõõdule) vastavaks tegema
регулировать <регулирую, регулируешь> / урегулировать* <урегулирую, урегулируешь> что,
приводить/привести* в порядок что,
делать/ сделать* правильно что,
делать/ сделать* по правилам что
jumal on korrapärastanud kogu universumi Бог упорядочил всю вселенную

korrapärastatud vormid приведённые в порядок формы
range ja korrapärastatud struktuur строгая и урегулированная структура

korras+olek s <+olek oleku oleku[t -, oleku[te oleku[id 2>
порядок <порядка sgt м>
töökorras olek
исправность <исправности sgt ж>
vastutan tööruumide korrasoleku eest я отвечаю за порядок в рабочих помещениях
kontrolliti masinate korrasolekut проверяли исправность машин

korrastama v <korrasta[ma korrasta[da korrasta[b korrasta[tud 27>
korda tegema
приводить/привести* в порядок что
süsteemi viima
упорядочивать <упорядочиваю, упорядочиваешь> / упорядочить* <упорядочу, упорядочишь> что
kohendama
поправлять <поправляю, поправляешь> / поправить* <поправлю, поправишь> что,
оправлять <оправляю, оправляешь> / оправить* <оправлю, оправишь> что
suusavarustust korrastama приводить/привести* в порядок лыжное снаряжение
töölauda korrastama приводить/привести* в порядок рабочий стол
margikogu korrastama приводить/привести* в порядок ~ упорядочивать/упорядочить* коллекцию марок
oskussõnavara korrastama упорядочивать/упорядочить* ~ систематизировать[*] терминологию
juukseid korrastama поправлять/поправить* ~ оправлять/оправить* ~ приводить/привести* в порядок волосы
korrasta end pisut! оправь себя! / оправься!
hästi korrastatud park ухоженный ~ благоустроенный парк
korrastamata õu запущенный ~ неубранный двор

korrastatus s <korrastatus korrastatuse korrastatus[t korrastatus[se, korrastatus[te korrastatus/i ~ korrastatuse[id 11 ~ 9?>
порядок <порядка sgt м>
süsteemsus
упорядоченность <упорядоченности sgt ж>
asula paistab silma oma hea korrastatusega посёлок выделяется своей благоустроенностью

korrastus s <korrastus korrastuse korrastus[t korrastus[se, korrastus[te korrastus/i 11>
1. korrastamine
приведение в порядок,
наведение порядка kõnek
süsteemiviimine
упорядочение <упорядочения sgt с>
kohendamine
поправка <поправки sgt ж>,
поправление <поправления sgt с>
kogutud materjali korrastus упорядочение ~ систематизирование собранного материала
soengu korrastus võtab vaid mõne hetke на поправление причёски уйдёт лишь несколько секунд
tegime siin põhjaliku korrastuse мы привели здесь всё в полный порядок
2. kord
порядок <порядка sgt м>,
упорядоченность <упорядоченности sgt ж>
hoovide korrastus jätab soovida порядок ~ убранность дворов оставляет желать лучшего

laad1 s <l'aad laadi l'aadi l'aadi, l'aadi[de l'aadi[sid ~ l'aad/e 22>
1. viis
склад <склада sgt м>,
строй <строя м>,
способ <способа м>,
лад <лада, ладу, предл. о ладе, в ладу, мн.ч. им. лады м>
sort, liik
род <рода sgt м>
iseloom
характер <характера м>,
порядок <порядка sgt м>
hingelaad душевный склад
mõttelaad склад мыслей / строй мышления
inimese psüühiline laad психический склад человека
laadilt lüürilised luuletused стихи лирического характера
isiklikku laadi motiivid мотивы личного порядка
poliitilist laadi põhjused причины политического характера ~ порядка
uut laadi на новый лад
pojad on ema laadi сыновья похожи на мать
2. muus heli-
лад <лада, мн.ч. им. лады м>

maja+kord s <+k'ord korra k'orda k'orda, k'orda[de k'orda[sid ~ k'ord/i 22>
1. kõnek korrus
этаж <этажа м>
2. kõnek maja, pere kord
домашний порядок
kõnek range
домострой <домостроя sgt м>

male+kord s <+k'ord korra k'orda k'orda, k'orda[de k'orda[sid ~ k'ord/i 22>
malelaua ruute meenutav asetus
шахматный порядок[расположения],
шашечный порядок[расположения]
malekorras paigutus расположение в шахматном ~ в шашечном порядке

mest s <m'est mesti m'esti m'esti, m'esti[de m'esti[sid ~ m'est/e 22>
1.hrl sisekohakääneteskõnek kamp, seltskond
компания <компании ж>,
компашка <компашки, мн.ч. род. компашек ж> madalk
löö meiega mesti присоединяйся к нашей компании
nad tulid neljakesi mestis они пришли компанией -- вчетвером / их пришло четверо в компании
minister ja kantsler on ühes mestis министр и канцлер действуют сообща / министр с канцлером заодно
nad on ühe mesti mehed они одного поля ягоды / они -- одна компаха madalk
2.hrl osastavaskõnek liik, sort, laad
род <рода sgt м>,
порядок <порядка sgt м>
kõnek mast
масть <масти, мн.ч. род. мастей ж>
igat mesti sulisid liigub ringi ходят ~ бродят тут разные ~ разного рода жулики
mis mesti mees ta päriselt on? что за человек он на самом деле?

moodus s <m'oodus m'ooduse m'oodus[t m'oodus[se, m'oodus[te m'oodus/i ~ m'ooduse[id 11 ~ 9; moodus mooduse moodus[t -, moodus[te mooduse[id 9>
1. viis, laad
способ <способа м>,
образ <образа м>,
порядок <порядка sgt м>
toiminguviis
приём <приёма м>
uus juukselõikuse moodus новый способ стрижки волос
kõige otstarbekam moodus informatsiooni saada самый целесообразный способ [для] получения информации
see moodus probleemi lahendamiseks ei sobi этот способ [для] разрешения проблемы не пригоден ~ не подходит
2. lgv kõneviis
наклонение <наклонения с>
3. filos, loog olemisviis, mööduv omadus
модус <модуса м>

organisatsioon s <organisatsi'oon organisatsiooni organisatsi'ooni organisatsi'ooni, organisatsi'ooni[de organisatsi'ooni[sid ~ organisatsi'oon/e 22>
1.
организация <организации ж>
poliitiline organisatsioon политическая организация
ühiskondlik organisatsioon общественная организация
põrandaalune organisatsioon подпольная организация
algorganisatsioon первичная организация
ametiühinguorganisatsioon профсоюзная ~ профессиональная организация / профорганизация
ehitusorganisatsioon строительная организация
majandusorganisatsioon хозяйственная организация / хозорганизация
massiorganisatsioon массовая организация
noorsooorganisatsioon молодёжная организация
parteiorganisatsioon партийная организация / парторганизация
pioneeriorganisatsioon nõuk пионерская организация
õpilasorganisatsioon организация школьников
kunstnike organisatsioon организация художников
üliõpilaste organisatsioon студенческая организация
Ühinenud Rahvaste Organisatsioon Организация Объединённых Наций
2. organismi ehitus, struktuur
организация <организации sgt ж>,
строение <строения sgt с>,
структура <структуры ж>
vetikate primitiivne üherakuline organisatsioon примитивное одноклеточное строение водорослей
3. organiseeritus, korrastus
организованность <организованности sgt ж>,
собранность <собранности sgt ж>,
порядок <порядка sgt м>,
упорядоченность <упорядоченности sgt ж>
organisatsioon mitmekordistab jõudu организованность многократно увеличивает силы

organiseeritus s <organiseeritus organiseerituse organiseeritus[t organiseeritus[se, organiseeritus[te organiseeritus/i 11>
организованность <организованности sgt ж>,
организация <организации sgt ж> kõnek,
собранность <собранности sgt ж>,
порядок <порядка sgt м>,
упорядоченность <упорядоченности sgt ж>
süsteemi organiseeritus упорядоченность системы

ornung s <ornung ornungi ornungi[t -, ornungi[te ornunge[id 2>
kõnek kord, korrasolek
порядок <порядка sgt м>
hoiab maja ornungis он [со]держит дом в порядке
hoolitses ornungi eest он следил ~ смотрел за порядком

parlanks s
hrl sisekohakääneteskõnek tasakaal; kord
равновесие <равновесия sgt с>,
порядок <порядка м>
peab oma tulud ja kulud ikkagi parlanksi saama надо добиться равновесия между своими доходами и расходами
tervis on enam-vähem parlanksis olnud здоровье более-менее в порядке

pretensiooni+kord s <+k'ord korra k'orda k'orda, k'orda[de k'orda[sid ~ k'ord/i 22>
jur
претензионный порядок

reastus s <r'eastus r'eastuse r'eastus[t r'eastus[se, r'eastus[te r'eastus/i ~ r'eastuse[id 11 ~ 9>
reastamine
последовательность <последовательности sgt ж>,
очерёдность <очерёдности sgt ж>,
порядок <порядка sgt м>,
расположение <расположения sgt с>,
расстановка <расстановки sgt ж>
klassiku teoste ajaline reastus хронология ~ хронологическая последовательность произведений классика
sõnade reastus lauses порядок слов в предложении

režiim s <rež'iim režiimi rež'iimi rež'iimi, rež'iimi[de rež'iimi[sid ~ rež'iim/e 22>
1. riigikord
режим <режима м>,
[государственный] строй
marionetlik režiim марионеточный режим
diktatuurirežiim диктаторский режим
okupatsioonirežiim оккупационный режим
tsaarirežiim царизм / царский режим
2. kindel elu-, töökorraldus; töötamis-, toimumistingimused; kasutamise kord
режим <режима м>,
распорядок <распорядка м>,
порядок <порядка м>
avariirežiim аварийный режим
enamsoodustusrežiim maj режим наибольшего благоприятствования
erirežiim особый режим ~ распорядок
haiglarežiim больничный режим
kütterežiim режим отопления
ooterežiim режим ожидания
töörežiim режим работы / трудовой распорядок / рабочий режим
voodirežiim постельный режим
režiimi pidama соблюдать/соблюсти* режим ~ распорядок
haige peab režiimist kinni pidama больной должен соблюдать режим
sõjaväes ei saa läbi ilma range režiimita в армии нельзя обойтись без строго заведённого распорядка ~ режима
3. looduslike tegurite avaldumise rütm
режим <режима м>
klimaatiline režiim климатический режим
soojusrežiim тепловой режим [растений]

rihti adv <r'ihti>
kõnek õigeks, täpseks
точь-в-точь,
как раз,
аккурат madalk
korda, joonde
в порядок
otse
ровно,
прямо,
в [один] ряд
vaata, kas toolide read on rihti saanud посмотри, стулья стоят ровными рядами или нет
asja on võimalik veel rihti ajada дело ещё можно утрясти kõnek

riigi+kord s <+k'ord korra k'orda k'orda, k'orda[de k'orda[sid ~ k'ord/i 22>
1. riigi võimukorraldus
государственный режим,
государственный строй,
государственное устройство,
система государственного управления
riigivorm
форма правления
monarhistlik riigikord монархический строй
parlamentlik riigikord парламентарная форма правления
2. kõnek ühiskondlik kord
порядок <порядка м>,
режим <режима м>,
общественный строй,
система общественного устройства
mitmeid riigikordi on üle elatud при разных порядках пожили

seadma v <s'ead[ma s'ead[a s'ea[b s'ea[tud, s'ead[is s'ead[ke 34>
1. kuhugi v mingisse asendisse panema, asetama
ставить <ставлю, ставишь> / поставить* <поставлю, поставишь> что, на что,
класть <кладу, кладёшь; клал, клала> / положить* <положу, положишь> что, на что,
помещать <помещаю, помещаешь> / поместить* <помещу, поместишь> что, где,
располагать <располагаю, располагаешь> / расположить* <расположу, расположишь> что, где
kohale
устанавливать <устанавливаю, устанавливаешь> / установить* <установлю, установишь> что
seadis toolid seina äärde ritta он поставил стулья в ряд у стены / он расставил стулья возле стены
seadis kõik asjad oma kohale он положил ~ поставил все вещи на своё место
perenaine seab taldrikuid lauale хозяйка ставит тарелки на стол
seab pesu nöörile вешает бельё на верёвку / развешивает бельё
purjed seatakse tuule järgi ~ tuulde паруса устанавливают по ветру
seadis suusad alla он надел лыжи / он встал на лыжи
seadis end vaibale istuma он устроился на ковре / он уселся на ковре ~ на ковёр
ta seati fakti ette его поставили перед фактом
ta elu oli ohtu seatud его жизнь была подвергнута опасности
tüdrukuid seatakse poistele eeskujuks девочек ставят в пример мальчикам
sind seatakse häbiposti тебя выставят на позорище kõnek
2. korrastama
приводить/привести* в порядок что,
поправлять <поправляю, поправляешь> / поправить* <поправлю, поправишь> что,
оправлять <оправляю, оправляешь> / оправить* <оправлю, оправишь> что
korraldama
устраивать <устраиваю, устраиваешь> / устроить* <устрою, устроишь> что,
улаживать <улаживаю, улаживаешь> / уладить* <улажу, уладишь> что,
налаживать <налаживаю, налаживаешь> / наладить* <налажу, наладишь> что
hakkas tuba korda seadma он стал приводить в порядок комнату / он стал наводить порядок в комнате / он стал прибирать комнату ~ в комнате kõnek
sea ennast jutti! приведи себя в порядок! / оправь себя! / оправься!
katsusin ise jalgratast korda seada я пытался сам привести велосипед в исправность ~ отремонтировать
las ma sean su kuuekaelust! дай я поправлю воротник у пиджака!
arstid seadsid ta uuesti jalule врачи поставили ~ подняли его снова на ноги kõnek
sa peaksid oma elu paremini seadma тебе следовало бы лучше устроить ~ наладить свою жизнь
kui oli heas tujus, hakkas värsse seadma в хорошем настроении он стал слагать стихи
3. lavateost
ставить <ставлю, ставишь> / поставить* <поставлю, поставишь> что
helitööd
аранжировать[*] <аранжирую, аранжируешь> что, для чего,
обрабатывать <обрабатываю, обрабатываешь> / обработать* <обработаю, обработаешь> что
näidendit lavale seadma ставить/поставить* ~ инсценировать[*] пьесу
helilooja poolt seatud rahvalaul народная песня, аранжированная ~ обработанная композитором
seadis paar rahvalaulu orkestrile он обработал несколько народных песен для оркестра
4. millekski valmistuma
собираться <собираюсь, собираешься> / собраться* <соберусь, соберёшься; собрался, собралась, собралось> куда, что делать, что сделать,
засобираться* <засобираюсь, засобираешься> куда kõnek
külalised seadsid lahkuma гости собрались уходить
kuhu sa end vastu õhtut sead? куда ты ещё засобирался под вечер? kõnek
seab pille häälde настраивает инструменты
seab sajule ~ vihmale ~ sadama дождь собирается

selts s <s'elts seltsi s'eltsi s'eltsi, s'eltsi[de s'eltsi[sid ~ s'elts/e 22>
1. ühing, organisatsioon
общество <общества с>,
компания <компании ж> maj
teaduslik selts научное общество
kindlustusselts страховое общество
kirjandusselts литературное общество
spordiselts спортивное общество
ususelts религиозное общество
üliõpilasselts студенческое общество
Emakeele Selts Общество родного языка
jahimeeste selts охотничье общество / общество охотников
põllumeeste selts общество земледельцев
seltsi juhatus правление общества
seltsi põhikiri устав общества
asutati uus selts основали ~ создали новое общество
2. seltskond, kaaslane
общество <общества с>,
компания <компании ж>,
окружение <окружения с>,
круг <круга, предл. в кругу, мн.ч. им. круги м>
tänas oma kaaslast seltsi eest он [по]благодарил своего товарища за компанию
ega sa meie seltsi ei põlga? уж не пренебрегаешь ли ты нашим обществом?
ta ei hooli teiste inimeste seltsist он не очень хочет общаться с людьми
veetis õhtu sõprade seltsis он провёл вечер в обществе ~ в кругу друзей
koerast on seltsi ~ koer on seltsiks собака -- хороший друг ~ спутник
ta jäi üksinda, ilma seltsita он остался один -- без окружения ~ без компаньонов
3. kõnek salk, seltskond
общество <общества с>,
компания <компании ж>
terve selts tudengeid sõitis linnast välja целая компания студентов выехала за город
4. kõnek liik, sort, tõug
сорт <сорта, мн.ч. им. сорта, род. сортов м>,
вид <вида м>,
род <рода, мн.ч. им. рода, род. родов м>,
порода <породы ж>
pargis kasvab mitut seltsi puid в парке растут деревья нескольких видов ~ пород
paremat seltsi riie ткань лучшего сорта
oskab iga seltsi tööd teha справляется с разного рода ~ со всякой работой
5. biol klassist väiksem süstemaatikaüksus
отряд <отряда м> zool,
порядок <порядка м> bot
alamselts подотряд

suurus+järk s <+j'ärk järgu j'ärku j'ärku, j'ärku[de j'ärku[sid ~ j'ärk/e 22>
mat arv, mis näitab skalaarse suuruse kuulumist teatud kindlaksmääratud vahemikku
порядок величин,
градация по размеру
teise suurusjärgu tähed звёзды второй величины

viis2 s <v'iis viisi v'iisi v'iisi, v'iisi[de v'iisi[sid ~ v'iis/e 22>
1. moodus, meetod, võte
способ <способа м>,
образ <образа м>,
приём <приёма м>,
манера <манеры ж>,
порядок <порядка sgt м>
enesekaitseviis приём ~ способ самозащиты
esitusviis способ ~ манера исполнения ~ изложения чего
hindamisviis способ ~ метод оценки чего
sõiduviis стиль ~ техника катания ~ езды ka sport
seemnete levimise viis способ распространения семян
see on parim viis teda toetada это лучший способ помочь ему
meeldiv oli see viis, kuidas ta käitus было приятно то, как он поступил
2. harjumus, komme, tava
привычка <привычки, мн.ч. род. привычек, дат. привычкам ж>,
обычай <обычая м>,
манера <манеры ж>,
мода <моды ж> kõnek
kassil on laua peal käimise viis у кошки [есть] привычка лазить на стол / у кошки мода лазить по столу kõnek
mul pole viisiks raha laenata у меня нет моды занимать деньги kõnek
igal maal oma viis в каждой стране свои обычаи
3. adessiivis v partitiivis: kombel, moel, moodi
образом,
способом,
путём,
по-
kõik on endist ~ vana viisi всё по-прежнему ~ по-старому
tahab teenida ausal viisil он хочет заработать ~ зарабатывать честным путём
elati vaest viisi жили бедно
õpib keskmist viisi учится средне kõnek
mil viisil saaks sind aidata? каким образом ~ как бы тебе помочь?
igaüks on õnnelik omal viisil каждый счастлив по-своему
4. adessiivis v partitiivis: postpositsiooni laadis
по-
rõõmustas lapse viisil он радовался, как ребёнок
käitu ometi inimese viisi[l] веди себя по-человечески


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur