NORSK-ESTISK
ESTISK-NORSK
ORDBOK

NORRA-EESTI
EESTI-NORRA
SÕNARAAMAT

Turid Farbregd
Sigrid Kangur
Ülle Viks

© Eesti Keele Sihtasutus
ISBN: 9985-851-88-9

FORORD

Dette er den første toveis ordboka mellom norsk og estisk. Initiativet ble tatt allerede i 1992. Avgjørende for prosjektet har vært bevilgningene fra det norske utenriksdepartement, først i form av arbeidsstipend til ordboksforfatterne, Turid Farbregd og Sigrid Kangur, og siden som støtte til manusbearbeiding og trykking.

Opprinnelig skulle ordboka omfatte 20 000 oppslag. Under arbeidet har boka vokst og utviklet seg. Omfanget er nå på 19 000 estiske og 21 000 norske, til sammen om lag 40 000 oppslag som er forsynt med grammatiske opplysninger og tallrike eksempler på bruken.

Fra en beskjeden plan om å gi en viss hjelp til forståelse, ble det etter hvert også lagt mer vekt på aktiv bruk av det fremmede språket – enten dette var estisk eller norsk. Dermed ble det uomgjengelig nødvendig å legge til en kortfattet innføring i hvert av de to språka.

Samarbeidet med Eesti keele instituut (Estisk språkinstitutt) i Tallinn har i vesentlig grad bidratt til å skape orden og system. Instituttets datalingvistiske arbeidsgruppe under ledelse av Ülle Viks har bearbeidet manuskriptet maskinelt, sjekket og komplettert opplysningene om bøyningstyper og -former i estisk. Forutsetningene for dette var den morfologimodellen som gruppen de siste åra har utviklet og tillempet.

Evelin Kuusik har laget dataprogrammene som er brukt til å generere bøyningsformene og typenumrene i de estiske ordartiklene, samt til å sette inn estiske henvisninger. Indrek Hein gjorde manuskriptet om til database, tilrettela materialet og gav ordboka den endelige grafiske utformingen. Vi takker disse for en positiv holdning og helhjertet innsats.

Ellers takker vi Toomas Help, Meelis Somelar og Trond Trosterud for gode råd og verdifull hjelp.

Det som tross alt enda måtte finnes av feil og svakheter står selvsagt forfatterne ansvarlig for. Vi håper på tilbakemeldinger fra orboksbrukerne slik at en eventuell ny utgave kan bli enda bedre.

Helsingfors, Tartu og Tallinn, juli 1998

Turid Farbregd
Sigrid Kangur
Ülle Viks

EESSÕNA

Käesolev raamat on esimene kahesuunaline norra-eesti sõnaraamat. Hakatust tehti juba 1992. a. Projekt sai teoks tänu kahele Norra välisministeeriumi eraldisele – algul stipendiumina sõnastiku koostajatele Turid Farbregdile ja Sigrid Kangurile, ja hiljem ka raamatu toimetamiseks ja trükkimiseks.

Algse plaani kohaselt pidi sõnaraamat sisaldama 20 000 märksõna. Töö käigus on raamat paisunud ja arenenud, nii et mahutab praegu ca 19 000 eesti ja 21 000 norra märksõna, seega kokku ca 40 000 märksõna, millele on lisatud grammatilised andmed ja hulgaliselt näiteid sõnade kasutamise kohta.

Esialgne tagasihoidlik kavatsus pakkuda väheke abi eesti ja norra keele mõistmisel on tasapisi muutunud ning nüüdseks on sõnaraamatu eesmärk laienenud ka mõlema keele aktiivsele kasutamisele. Seetõttu osutus möödapääsmatuks lisada mõlemale raamatupoolele lühike ülevaade kummastki keelest.

Koostöö Eesti Keele Instituudiga Tallinnas on oluliselt kaasa aidanud korra ja süsteemi loomisele sõnastikus. Instituudi arvutuslingvistika töörühm Ülle Viksi eestvedamisel toimetas sõnastikuteksti arvuti abil ning kontrollis ja täiendas ka eesti sõnade juures antud muuttüüpe ja muutevorme. Selliseks tööks on eelduse loonud viimastel aastatel töörühmas väljaarendatud reeglipõhine morfoloogiamudel oma seniste rakendustega.

Evelin Kuusik tegi arvutiprogrammid, mille abil on genereeritud sõnaartiklitesse eesti sõnade muutevormid ja tüübinumbrid ning lisatud viiteartiklid. Indrek Hein varustas sõnastiku struktuurimärgenditega, korrastas selle materjali ning andis arvuti abil sõnastikule tema lõpliku vormi. Täname neid nende positiivse suhtumise ja andunud panuse eest.

Lisaks täname Toomas Helpi, Meelis Somelari ja Trond Trosterudi heade nõuannete ja väärtusliku abi eest.

Kõigi võimalike vigade ja puuduste eest, mis raamatus leiduvad, vastutavad muidugi autorid. Loodame saada tagasisidet sõnaraamatu kasutajatelt, selleks et raamatu võimalik edaspidine väljaanne tuleks veelgi parem.

Helsingis, Tartus ja Tallinnas, juuli 1998

Turid Farbregd
Sigrid Kangur
Ülle Viks

FORKORTINGER / LÜHENDID

  Norsk Estisk
adj. adjektiv adjektiiv, omadussõna
adt. additiv, kort illativ aditiiv, lühike sisseütlev (kääne)
adverb adverb, määrsõna
all. allativ allatiiv, alaleütlev (kääne)
anat. anatomi anatoomia
arkit. arkitektur arhitektuur
art. artikkel artikkel
astrol. astrologi astroloogia
astron. astronomi astronoomia
barnesp./lastek. barnespråk lastekeelne
bil./aut. bilistspråk autondus
biol. biologi bioloogia
bm. bokmål bokmål, "kirjakeel"
bot. botanikk botaanika
bygg./ehit. byggeteknisk ehitus
dial. dialekt(isk) dialekt, murdeline
edb./eat. elektronisk databehandling elektronandmetöötlus
elekt. elektrisitet elekter, elektrotehnika
f. femininum, hunkjønn feminiin, naissugu
fam./kõnek. familiært, dagligtale kõnekeelne
farm. farmasi farmaatsia
fig. figurlig, overført betydning figuraalne, piltlik
fisk./kal. fiske(ri) kalandus
foto. fotografering fotograafia
fys./füüs. fysikk füüsika
fysiol. fysiologi füsioloogia
gen. genitiv genitiiv, omastav (kääne)
geogr. geografi geograafia
geol. geologi geoloogia
gl./van. gammel(t) vananenud
hageb./aiand. hagebruk aiandus
hist./aj. historie ajalugu
hvb./avb. hjelpeverb abiverb
imp. imperativ imperatiiv, käskiv kõneviis
impf. imperfektum imperfekt, lihtminevik
inf. infinitiv infinitiiv, da-tegevusnimi
interj. interjeksjon interjektsioon, hüüdsõna
intr. intransitiv(t) intransitiivne, sihitu
ips. impersonal, upersonlig impersonaal, umbisikuline (tegumood)
jur. juridisk jurisprudents, õigusteadus
kjem./keem. kjemi keemia
kmps. komparasjon, gradbøyning komparatsioon, võrdlemine
kok. kokekunst kokandus
komit. komitativ komitatiiv, kaasaütlev (kääne)
komp. komparativ komparatiiv, keskvõrre
konj. konjunksjon konjunktsioon, sidesõna
kort./kaard. kortspill kaardimäng
krk. kirkelig kiriklik
kst. kunst kunst
landb./põll. landbruk põllumajandus
lgv. lingvistikk, språkvitenskap lingvistika, keeleteadus
m. maskulinum, hankjønn maskuliin, meessugu
mat. matematikk matemaatika
med. medisin, legevitenskap meditsiin
mil./sõj. militært, om våpen sõjandus
min. mineralogi mineraloogia
mus. musikk muusika
myt. mytologi mütoloogia
n. nøytrum, intetkjønn neutrum, kesksugu
neds./halv. nedsettende halvustav
neg. negativ(t), nektende negatiiv, eitusvorm
nn. nynorsk nynorsk, "uusnorra"
nom. nominativ nominatiiv, nimetav (kääne)
num. numeral, tall numeraal, arvsõna
part. partitiv partitiiv, osastav (kääne)
pl. pluralis, flertall pluural, mitmus
pol. politikk poliitika
postp. postposisjon postpositsioon, tagasõna
prep. preposisjon prepositsioon, eessõna
pres. presens preesens, olevik
pron. pronomen pronoomen, asesõna
ps. personal, personlig personaal, isikuline (tegumood)
psyk. psykologi psühholoogia
pts. partisipp partitsiip, kesksõna
refl. refleksiv(t) refleksiivne, enesekohane
rel. religion religioon, usuteadus
s. substantiv substantiiv, nimisõna
sg. singularis, entall singular, ainsus
sjakk./male. sjakk male
sjøf./mer. sjøfart merendus
skol./kool. skole, skolevesen kool
slg. slang släng
sport. sportsuttrykk sport ja kehakultuur
spøk./nalj. spøkefullt naljatlev
superl. superlativ superlatiiv, ülivõrre
teatr. teater teater
tekn. teknikk tehnika
tekst. tekstil tekstiil
tr. transitiv(t) transitiivne, sihiline
typ. typografi, trykkeriuttrykk tüpograafia, trükindus
vb. verb verb, tegusõna
zoo. zoologi zooloogia
økon./maj. økonomi majandus

TEGN / MÄRGID

| Skiller den uforanderlige delen av ordet fra resten. Eraldab sõnaosa, mis on ühine järgneva(te) muutevormi(de)ga.
- Erstatter den første og uforanderlige delen av ordet. Asendab sõnaosa, mis on ühine eelneva sõnaga.
- Viser at en endelse mangler eller en form ikke fins. Näitab, et vorm puudub, või on ilma lõputa.
/ Skiller alternativer fra hverandre. Eraldab alternatiive.
^ Følger etter det nummeret som er å foretrekke. Eraldab alternatiive, millest esimene on tavalisem.
& Begge ledd i sammensetningen skal bøyes. Eraldab tüübinumbreid, millest esimene näitab liitsõna esikomponendi muuttüüpi.
` Angir trykkplassering i norsk. Näitab norra märksõna rõhku.
· Viser leddene i sammensatte estiske oppslagsord. Eraldab eesti märksõnas liitsõna osi.
[ ] Gir bøyningen av de estiske orda. Informatsioon eesti sõnade muutmise kohta.
( ) Inneholder mange slags tillegg og forklaringer;
entallsform av estiske flertallsord.
Mitmesugused lisandid ja seletused;
eesti mitmuslike sõnade ainsuse nimetava vorm.