EESTI-HOLLANDI SÕNASTIK

by E.PILVING, released 1998-08-10
Ajutine eksemplar, kuniks autor otsib sõnastikule uut kodu.
webmaster@eki.ee
Soovitatud parandused:
majandus de ECONOMIE (-e"n)  ë
aset leidma GEBEUR/EN, -de, iI) gebeurd (i)
juhtuma GEBEUR/EN, -de, iI) gebeurd (i)
sündima GEBEUR/EN, -de, iI) gebeurd (i)
sobima PAS/SEN, -de, gepast , -te
sobitama PAS/SEN, -de, gepast , -te     
kuna AAGEZIEN aangezien
pisut een BBETJE beetje
kolm (de) DRIE -e"n ë
põlv de KNIE (-e"n) ë
nafta de OLI/E (-e"n) ë
õli de OLI/E (-e"n) ë
kaks de TWEE (-e"n) ë
meri de ZEE (-e''n) ë
põhimõte de/het IDEE (-e``n) ë
arutama DISCUSSI/E"REN, -eerde, (h) dediscussieerd ë
arutlema DISCUSSI/E"REN, -eerde, (h) dediscussieerd ë
vaidlema DISCUSSI/E"REN, -eerde, (h) dediscussieerd ë
lõppema EINDIG/EN, -de, (i) gee"indigd ë
nõudma EIS/EN, -te, (h) gee"ist ë
koos õhtustama MEEE''TEN ë
liuglema GLIJDEN, gleed, (i) gegleiden gegleden
libisema GLIJDEN, gleed, (i) gegleiden gegleden
hoidma HOUDEN, hield, (h) gehoulden gehouden
pidama HOUDEN, hield, (h) gehoulden gehouden
hull de KEK (-en) gek
parandama MA/KEN, -akte, (h) gemaagt gemaakt
valmistama MA/KEN, -akte, (h) gemaagt gemaakt
sööstma SCHIETEN, schoot, (h) geshcoten geschoten
tulistama SCHIETEN, schoot, (h) geshcoten geschoten
naeratus de GLIMLACHT (-en) glimlach
komitee de COMMISSIE (-s) het comité (-s)
kõrgus de HOOGDE (-s/-n) hoogte
(kodu)perenaine de HUISROIUW (-en) huisvrouw
varjama VER/BERGEN, -borg, (h) veborgen verborgen
varjuma VER/BERGEN,zich -borg, (h) veborgen verborgen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Õ Ä Ö Ü X Y Z
GEOGRAAFILISED NIMED
NUMBRID
NÄDALAPÄEVAD
KUUD
KASUTAMISÕPETUS
HÄÄLDAMINE
GREETINGZ
Lahkumine


A

aadress - het ADRES (-sen)
aasta - het JA/AR (-ren)
aastaaeg - het JAARGETIJDE (-n)
aastaaeg - het SEIZOEN (-en)
abi - de HULP
abielluma - TROUW/EN, -de, (i) getrouwd
abielu - het HUWELIJK (-en)
abikaasa (mees) - de ECHTGENO/OT (-ten)
abikaasa (naine) - de ECHTGENOTE (-s)
abikaasa (mees) - de MAN (-nen)
abil - VIA
abinõu - de MAATREGEL (-en/-s)
abinõu - het MIDDEL (-en)
adopteerima - AANNEMEN, nam aan, (h) aangenomen
aed - het HEK (-ken)
aed - de TUIN (-en)
aeg - de TIJD (-en)
aegamööda - LANGZAMERHAND
aeglane - LANGZAAM
aeglaselt - LANGZAAM
aga - ECHTER
aga - MAAR
ahelaisse panema - BOEI/EN, -de, (h) geboeid
ahi - de OVEN (-s)
aiasaadused - de GROENTE (-n/-s)
aine - het MATERIA/AL (-len)
aine - de STOF (-fen)
ainuke - ENIG
ainukene - ENKEL
ainulaadne - ENIG
ainult - ALLEEN
ainult - SLECHTS
ainus - ENIG
ainus - ENKEL
aitab! - genoeg!
aitama - HELPEN, hielp, (h) geholpen
aitäh! - BEDANKT!
aitäh! - dank u/je!
ajakiri - het TIJDSCHRIFT (-en)
ajakirjandus - de PERIODE (-s)
ajal - GEDURENDE
ajal - IN
ajal - ONDER
ajal - OP
ajal - TIJDENS
ajaleht - het BLAD (-en)
ajaleht - de KRANT (-en)
ajalugu - de GESCHIEDENIS (-sen)
ajavahemik - de PERIODE (-s)
ajend - de AANLEIDING (-en)
aken - het RA/AM (-men)
aken - het VENSTER (-s)
(maa)ala - het TERREIN (-en)
alahindama - ONDERSCHAT/TEN, -te, (h) onderschat
alasti - BLOOT
alasti - NAAKT
alates - PER
alates - VANAF
alati - ALTIJD
algama - BEGINNEN, BEGON, (i), begonnen
algul - EERST
algus - het BEGIN (-nen)
all(pool) - BENEDEN
all - ONDER
alla - AF
alla(poole) - naar beneden
alla - OMLAAG
alla - ONDER
alles - NOG
alles - PAS
alt(poolt) - van beneden
alus - de BASIS (-sen/bases)
alus - de GROND (-en)
alus - het ONDERWERP (-en)
alus - het PRINCIPE (-s)
alustama - BEGINNEN, BEGON, (i), begonnen
alustama - GAAN, ging, (i) gegaan
amet - het BEROEP (-en)
amet - de DIENST (-en)
andma - GEVEN, gaf, (h) gegeven
andmed - GEGEVENS
apelsin - de SINAASAPPEL (-s)
aprill - de APRIL
arendama - ONTWIKKEL/EN, -de, (h) ontwikkeld
arenema - ONTWIKKELEN,zich -de, (h) -d
areng - de ONTWIKKELING (-en)
arg - BANG
arglik - VERLEGEN
armas - LIEF
armastama - LIEFHEBBEN, had lief, (h) geliefgehad
armastama - houden van
armastus - de LIEFDE (-s/n)
armee - het LEGER (-s)
armukade - JALOERS
armunud - VERLIEFD
arst - da ARTS (-en)
arst - de DOKTER (-s)
arstim - het MEDICIJN (-en)
arstirohi - het MEDICIJN (-en)
artikkel - het ARTIKEL (-en/-s)
(ajalehe) artikkel - het STUK (-ken/-s)
aru - het VERSTAND
arusaam - het BEGRIP (-pen)
aru saama - BE/GRIJPEN, -greep, (h) begrepen
aru saama - SNAP/PEN, -de, (h) gesnapt
aru saama - VER/STAAN, -stond, (h) verstaan
arutama - DISCUSSI/E"REN, -eerde, (h) dediscussieerd
arutamine - het OVERLEG
arutlema - DISCUSSI/E"REN, -eerde, (h) dediscussieerd
arutlus - de DISCUSSIE (-s)
arv - het AANTAL (-len)
arv - het CIJFER (-s)
arvama - AANNEMEN, nam aan, (h) aangenomen
arvama - DENKEN, dacht, (h) gedacht
arvama - GELO/VEN, -ofde, (h) geloofd
arvama - ME/NEN, -ende, (h) gemeend
(ära) arvama - RADEN, raadde, (h) geraden
arvama - VINDEN, vond, (h) gevonden
arvamus - de MENING (-en)
arvamus - het STANDPUNT (-en)
arvates - VOLGENS
arve de REKENING (-en)
arvestus - het TENTAMEN (-s)
arvutama - REKEN/EN, -de, (h) gerekend
arvuti - de COMPUTER (-s)
asend - de POSITIE (-s)
asend - de STAND (-en)
asetama - STEL/LEN, -de, (h) gesteld
asetama - ZET/TEN, -te, (h) gezet
aset leidma - GEBEUR/EN, -de, iI) gebeurd
asetsema - BE/VINDEN, zich -vond, (h) bevonden
asi - het DING (-en)
asi - het VOORWERP (-en)
asi - de ZA/AK (-ken)
asja mõte/tähendus - de BEDOELING (-en)
asjasse segama - BE/TREKKEN, -trok, (h) betrokken
asjasse segatud - BETROKKEN
asjatu - VERGEEFS
aspekt - het OPZICHT (-en)
aste - de STAP (-pen)
astuma - STAP/PEN, -te, (i) gestapt
asuma - BE/TREKKEN, -trok, (h) betrokken
asuma - BE/VINDEN, zich -vond, (h) bevonden
asuma - LIGGEN, lag, (h) gelegen
atmosfäär - de SFE/ER (-ren)
au - de EER
august - de AUGUSTUS
auk - het GAT (-en)
aur - de STOOM
aus - EERLIJK
auto - de AUTO ('s)
autoriteet - het GEZAG
ava - het GAT (-en)
aval - OPEN
avaldama - PUBLICE/REN, -erde, (h) gepubliceerd
avaldama - UITSPREKEN, sprak uit, (h) uitgesproken
avama - OPEN/EN, -de, (h) geopend
avanema - UITKIJKEN, keek uit, (h) uitgekeken
avar - RUIM
avar - WIJD
avaralt - RUIM
avatud - OPEN
avastama - ONTDEK/KEN, -te, (h) ondekt

algusesse


B

baar - de BAR (-s)
baar - het CAFÉ (-s)
baarilett - de BAR (-s)
baas - de BASIS (-sen/bases)
banaan - de BANAAN (-nen)
blond - BLOND
buss - de BUS (-sen)
büroo - het BUREAU (-s)
algusesse

C

algusesse

D

daam - de DAME (-s)
defitsiit - het GEBREK (-en)
delikaatne - TEER
detsember - de DECEMBER (-s)
diplomitöö - de SCRIPTIE (-s)
direktor - de DIRECTEUR (-en)
distants - de AFSTAND (-en)
doktor - de DOKTER (-s)
algusesse

E

ebatavaline - BIJZONDER
ebaviisakas - RUW
ebaõiglane - VERKEERD
edasi - VERDER
edasi - VOORUIT
edasi-tagasi - heen en weer
edaspidi - VERDER
edu -het SUCCES (-sen)
eeldama - AANNEMEN, nam aan, (h) aangenomen
eelistus - de VOORKEUR (-en)
eelkõige - VOORAL
eelkõige - VOORNAMELIJK
eelmine - VERLEDEN
eelmine - VORIG
eelnev - VORIG
ees - VOOR
eesistuja - de VOORZITTER (-s)
eeskuju - het MODEL (-len)
eeskuju - het VOORBEELD (-en)
eesmärk - de BEDOELING (-en)
eesnimi - de VOORNA/AM (-men)
eesti - ESTISCH
eestlane - de EST (-en)
ega - NOCH
ehk - MISSCHIEN
ehk - OFTEWEL
ehmatus - de SCHRIK
ehmuma - SCHRIKKEN, schrok, (i) geschrokken
ehtne - EHCT
ei mingi (eitussõna) - GEEN
enam - MEER
enam-vähem - min of meer
enne - EERDER
ennem - EERDER
enne kui - EER
eesmärk - het DOEL (-en)
ehitama - BOUW/EN, -de, (h) gebouwd
ehitamine - de BOUW
ehitis - het GEBOUW (-en)
ehitus - de BOUW
ehkki - HOEWEL
ei - NEE
ei - NIET
eile - GISTEREN
eksam - het EXAMEN (-s)
eksam - het TENTAMEN (-s)
eksima - VERDWA/LEN, -alde, (i) verdwaald
eksima - VERGIS/SEN zich, -te, (h) vergist
eksisteerima - BE/STAAN, -stond, (h) besloten
eksistents - HET BESTAAN
elajas - het BEEST (-en)
elama - LE/VEN, -efde, (h) geleefd
elama (mingis kohas) - WO/NEN, -onde, (h) gewoond
elanik - de INWONER (-s)
elanikkond - de BEVOLKING (-en)
elav -DRUK
elu - het LEVEN (-s)
elukutse - het BEROEP (-en)
ema - de MOEDER (-s)
enamasti - MEESTAL
enamik - de MEERDERHE/ID (-den)
enamjaolt - GROTENDEELS
enamjaolt - MEESTAL
end - JE
enda - EIGEN
enese - EIGEN
enne - EERST
enne - VOOR
ent - DOCH
erakond - de PARTIJ (-en)
eriala - het GEBIED (-en)
eriala - het TERREIN (-en)
eriala - het VAK (-ken)
eriline - BIJZONDER
eriliselt - BIJZONDER
erinev - VERSCHILLEND
erinevus - het VERSCHIL (-len)
eriti - BIJZONDER
eriti - VOORAL
erk - FEL
ese - het VOORWERP (-en)
esialgu - VOORLOPING
esimees - de VOORZITTER (-s)
esimene - EERST
esimene - EERSTE
esitlema - VOORSTELLEN, stelde voor, (h) voorgesteld
esmaspäev - de MAANDAG (-en)
et - DAT
ette - VOOR
ettekujutlus - het BEELD (-en)
ettekujutlus - het BEGRIP (-pen)
ettepanek - het VOORSTEL (-len)
ette tulema - GEBEUR/EN, -de, iI) gebeurd
ette vaatama - OPPASSEN, paste op, (h) opgepast
ettevaatlik - VOORZICHTIG
ettevaatlik olema - OPPASSEN, paste op, (h) opgepast
ettevõte - het BEDRIJ/F (-ven)
ettevõte - de ONDERNEMING (-en)
algusesse

F

fakt - het FEIT (-en)
fantastiline - FANTASTISCH
figuur - de LIJN (-en)
film - de FILM (-s)
firma - het BEDRIJ/F (-ven)
foto - de FOTO ('s)
algusesse

G

golf - de GOL/F (-ven)
grupp - de GROEP (-en)

algusesse

H

haarama - GRIJPEN, greep, (h) gegrepen
haav - de WOND (-en)
habe - de BAARD (-en)
haige - ZEER
haige - ZIEK
haigla - het ZIEKENHUI/S (-zen)
haigus - de ZIEKTE (-s/-n)
haihtuma - VER/DWIJNEN, -dween, (i) verdwenen
haistma - RUIKEN, rook , (h) geroken
hakkama (midagi tegema) - BEGINNEN, BEGON, (i), bagonnen
hakkama - GAAN, ging, (i) gegaan
halb - SLECHT
halbus - het KWA/AD (-den)
hall - (het) GRIJS
halvasti - SLECHT
hammas - de TAND (-en)
hammustama - BIJTEN, beet, (h) gebeten
hani - de GAN/S (-zen)
hankima - AANSCHAFFEN, schafte aan, (h) aangeschaft
hape - het ZU/UR (-ren)
hapu - ZUUR
hapupiim - de KARNEMELK
hari - de BEZEM (-s)
hari - de BORSTEL (-s)
haridus - het ONDERWIJS
haridus - de OPLEIDING (-en)
harilik - GEWOON
harilikult - GEWOONLIJK
harilikult - NORMAAL
harjuma - WEN/NEN, -de, (i) gewend
harjutama - OEFEN/EN, -de, (h) geofend
haru - de TAK (-ken)
hea - AARDIG
hea - GOED
hea - LEKKER
head aega! - DAG!
head isu! - eet smakelijk!
head õhtut! - goedenavond!
head ööd! - goedenacht!
heaks kiitma - AANNEMEN, nam aan, (h) aangenomen
heameelega - GRAAG
heasüdamlik - GEZELLIG
hea võimalus - de KANS (-en)
heitma - GOOI/EN, -de, (h) gegooid
heitma - WERPEN, wierp, (h) geworpen
hele(värvimata puidu kohta) - BLANK
hele - LICHT
heli - het GELUID (-en)
helisema - KLINKEN, klonk, (h) geklonken
helistama - BEL/EN, -de, (h) beloofd
helistama - GAAN, ging, (i) gegaan
helistama - OPBELLEN, belde op, (h) opgebeld
hetk - het MOMENT (-en)
hetk - het OGENBLIK (-ken)
hetkel - NOU
hieroglüüf - het KARAKTER (-s)
hiiglaslik - ENORM
hiir - de MUI/S (-zen)
hilja - LAAT
hiljem - LATER
hiljem - NADERHAND
hiljuti - ONLANGS
hind - de PRIJ/S (-zen)
hindama - PRIJZEN, prijsde, (h) geprijsd
hing- de GEEST (-en)
hing - de ZIEL (-en)
hinnaline - DUUR
hinne - het CIJFER (-s)
hirm - de ANGST (-en)
hirm - de SCHRIK
hirmul - ANGSTIG
hirmuma - SCHRIKKEN, schrok, (i) geschrokken
hirmunud - ANGSTIG
hirmunud - BANG
hobune - het PAARD (-en)
hoiak - de HOUDING (-en)
hoiatama - WAARSCHUW/EN, -de, (h) gewaarschuwd
hoidma - DRAGEN, droeg, (h) gedragen
hoidma - HOUDEN, hield, (h) gehoulden
hollandi - NEDERLANDS
hollandlane - de NEDERLANDER (-s)
homme - MORGEN
hommik - de MORGEN
hommikusöök - het ONTBIJT
(millestki) hoolimata - ONDANKS
hoolitsema - VERZORG/EN, -de, (h) verzorgd
hoone - het GEBOUW (-en)
hoovus - de STRO/OM (-men)
hotell - het HOTEL (-s)
hubane - GEZELLIG
hulgas - ONDER
hulk - het AANTAL (-len)
(suur) hulk - de HO/OP (-pen)
hulk - de TROEP (-en)
hulka - ONDER
hull - de KEK (-en)
hunnik - de HO/OP (-pen)
huul - de LIP (-pen)
huvi - het BELANG (-en)
huvi - de BELANGSTELLING (-en)
huvi - de INTERESSE (-s)
huvitama - INTERESSE/REN, -erde, (h) geinteresseerd
huvitav - INTERESSANT
hõbe - het ZILVER
hõivatud - BEZET
hõivatud - BEZIG
hõivatud - in gesprek
hõlbus - GEMAKKELIJK
hõlbus - MAKKELIJK
hõljuma - ZWE/VEN, -efde, (h) gezweefd
hõlpsalt - GEMAKKELIJK
hõlpsalt - MAKKELIJK
hõõguma - GLOEI/EN, -de, (h) gegloeid
häda - de LAST (-en)
hädapärast - zo nodig
härra - de HE/ER (-ren)
härra - de MENE/ER (-ren)
hästi - GOED
hästi - LEKKER
hää - GOED
hääl - het GELUID (-en)
hääl - de STEM (-men)
hääldama - UITSPREKEN, sprak uit, (h) uitgesproken
hüppama - SPRINGEN, sprong, (i) gesprongen
hüüatama - UITROEPEN, riep uit, (h) uitgeroepen
hüüdma - ROEPEN, riep, (h) geroepen
hüüdma - SCHREEUW/EN, -de, (h) geschreeuwd
hüüdma - UITROEPEN, riep uit, (h) uitgeroepen
algusesse

I

ida - het OOST(EN)
idee - het BEELD (-en)
idee - de GEDACHTE (-n)
idee - de/het IDEE (-e``n)
iga - ELK(E)
iga - IEDER
iga (vanus) - de LEEFTIJD (-en)
iga kord - TELKENS
igal juhul - ALTHANS
igal juhul - in elk geval
igalpool - OVERAL
igasugused - ALLERLEI
igatsema - VERLANG/EN, -de, (h) verlangd
igav - SAAI
igav - VERVELEND
igaüks - ELK(E)
igaüks - IEDEREEN
ihu - de HUID (-en)
iial - OOIT
ikka - ALTIJD
ikka - STEEDS
ikkagi - TOCH
ilm - het WEER
ilma - ZONDER
ilmne - DUIDELIJK
ilmselt - BLIJKBAAR
ilmselt - KENNELIJK
ilmselt - WAARSCHIJNLIJK
ilmuma - VER/SCHIJNEN, -scheen, (i) verschenen
ilus - MOOI
ime - het WONDER (-en)
imelik - RAAR
imelik - VREEMD
imelik - WONDERLIJK
imeline - WONDERLIJK
imestama - VERWONDER/EN, zich -de, (h) verwonderd
imetlema - GEWONDER/EN, -de, (h) bewonderd
inetu - LELIJK
info - de INFORMATIE
informatsioon - de INFORMATIE
inimne - de MAN (-nen)
inimene - de MENS (-en)
inimlik - MENSELIJK
inimlikult - MENSELIJK
isa - de VADER (-s)
isamaa - het VADERLAND
ise - ZELF
isegi - NOG
isegi - ZELFS
iseloom - de AARD
iseloom - het KARAKTER (-s)
iseloom - de NATUUR
iseseisev - ONAFHANKELIJK
iseseisev - ZELFSTANDIG
isik - de PERSO/ON (-en)
isiklik - PERSOONLIJK
isiklik(ud) - EIGEN
iste - de BANK (-en)
istuma - ZITTEN, zat, gezeten
isu - de LUST (-en)
algusesse

J

ja - EN
jaa - JA
jaam - het STATION (-s)
jaanuar - de JANUARI
jagama - DELEN, deelde, (h) gedeeld
jagu - het DE/EL (-len)
jah - JA
jahe - KOEL
jahtima - JAGEN, jaagde/joeg, (h) gejaagd
jakk - de JAS (-en)
jalg - het BE/EN (-nen)
jalg - de PO/OT (-ten)
jalg - de VOET (-en)
jalgraras - de FIETS (-en)
jalutama - WANDEL/EN, -de, (h) gewandeld
ja nii edasi (jne.) - ENZOVOORT (enz.)
janu - het DORST
jaoks - OP
jaoks - VOOR
jook - de DRANK (-en)
jooks - de LO/OP (-pen)
jooksma - LOPEN, liep, (h/i) gelopen
jooksma - REN/NEN, -de, (h) gerend
jooksul - BINNEN
jooksul - GEDURENDE
jooksul - TIJDENS
jooma - DRNKEN, dronk, (h) gedronken
joon - het BELEID
joon - de LIJN (-en)
joon - de STRE/EP (-pen)
joonlaud - LINIAAL
jope - de JAS (-en)
ju - HEUS
ju - IMMERS
juba - AL
juba - REEDS
jube - AFSCHUWELIJK
jube - VERSCHRIKKELIJK
juhatama - LEID/EN, -de, (h) geleid
juhatus - het BELEID
juhatus - het BESTU/UR (-en)
juhatus - de LEIDING (-en)
juhe - de DRAAD (-en) - de DRAAD (-en)
juhe - het SNOER (-en)
juhm - STOM
juht - de DIRECTEUR (-en)
juhtima - LEID/EN, -de, (h) geleid
juhtima - VOER/EN, -de, (h) gevoerd
juhtimine - het BELEID
juhtimine - het BESTU/UR (-en)
juhtkond - het BESTU/UR (-en)
juhtkond - de LEIDING (-en)
juhtum - het GEVAL (-len)
juhtuma - GEBEUR/EN, -de, iI) gebeurd
juhus - de GELEGENHE/ID (-den)
juhus - het TOEVAL
juhuslik - TOEVALLIG
juhuslikult - TOEVALLIG
julgema - DUR/VEN, -fde, (h) gedurfd
julgema - WA/GEN, -agde, (h) gewaagd
julgus - de MOED
jumal - de GOD (-en)
just - JUIST
just - NET
just - PAS
justkui - ALSOF
just nagu - OF
jutt - het GESPREK (-ken)
jutt - het VERHA/AL (-len)
juttu ajama - KLETS/EN, -te, (h) gekletst
juttu ajama - PRAT/TEN, -atte, (h) gepraat
jutustama - VERTEL/LEN, -de, (h) verteld
jutustus - het VERHA/AL (-len)
juuksed - het HA/AR (-ren)
juuksekarv - het HA/AR (-ren)
juuksur - de KAPPER (-s)
juuli - de JULI
juuni - de JUNI
juurde - aan
juurde - TOE
juurde võtma - AANKOMEN, kwam aan, (i) aangekomen
juures - aan
juures - AANWEZIG
juures - BIJ
juurde - NAAR
juurvili - de GROENTE (-n/-s)
juust - de KA/AS (-zen)
jõgi - de RIVIER (-en)
jõud - de KRACHT (-en)
jõud - de MACHT (-en)
jõudma - HA/LEN, -alde, (h) gehaald
jõulud - de KERST
jõulud - de KERSTMIS
jälg - het SPO/OR (-ren)
jälle(gi) - ALWEER
jälle - WEER
järel - ACHTEROP
järel -NA
järel - OVER
järele - OVER
järele mõtlema - NADENKEN, dacht na, (h) nagedacht
järg - het VERVOLG (-en)
järgi - NA
järgi - NAAR
järgi - OVER
järgi - VOLGENS
järgima - VOLG/EN, -de, (h/i) gevolgd
järgmine - VOLGEND
järgnema - VOLG/EN, -de, (h/i) gevolgd
järgnev - VOLGEND
järjekord - de RIJ (-en)
järjest - STEEDS
järk-järgult - LANGZAMERHAND
järsk - STEIL
järsku - INEENS
järsku - OPEENS
järv - het ME/ER (-ren)
jätkuma - VOORTGAAN, ging voort, (i) voortgegaan
jätkuv - VOORDUREND
jätma - LATEN, liet, (h) gelaten
(maha)jätma - VER/LATEN, -liet, (h) verlaten
jää - het IJS
jääk - de REST (-en)
jääma - BLIJVEN, bleef, (i) gebleven
jäätis - het IJS
jäätis - het IJSJE (-s)
algusesse

K

ka - OOK
kaabu - de HOED (-en)
kaader - het VAK (-ken)
kaaluma - WEGEN, woog, (h) gewogen
kaart - de KAART (-en)
kaart - het PASJE (-s)
kaart - de PLATTEGROND (-en)
kaasa - BIJ
kaasa - MET
kaadsaegne - MODERN
kaasa minema - MEEGAAN
kaasas - BIJ
kaasa tõmbama - BE/TREKKEN, -trok, (h) betrokken
kaasa võtma - MEENEMEN
kaasosaline - BETROKKEN
kade - JALOERS
kaduma - VER/DWIJNEN, -dween, (i) verdwenen
kadunud - WEG
kadunud - ZOEK
kaebama (millegi üle) - KLA/GEN, -agde, (h) geklaagd
kael - de HAL/S (-zen)
kaevandama - WINNEN, won, (h) gewonnen
kaevandus - de MIJN (-en)
kaheksa - (de) ACHT (en)
kahju - JAMMER
kahju - SNEU
kahjuks - HELAAS
kahjulik - SLECHT
kahkjas - BLEEK
kahtlema - TWIJFEL/EN, -de, (h) getwijfeld
kahvatu - BLEEK
kahvel - de VORK (-en)
kaitsma - BESHERM/EN, -de, (h) beschermd
kaks - de TWEE (-e"n)
kakskümmend - de TWINTIG
kaksteist - (de) TWAAL/F (-ven)
kala - de VIS (-sen)
kaldu - SCHEEF
kalduma - NEIG/EN, -de, (h) geneigd
kalju - de ROTS (-en)
(mere)kallas - de KUST (-en)
(jõe, järve, kanali) kallas - de OEVER (-s)
kallis - DUUR
kana - de KIP (-pen)
kanal - de GRACHT (-en)
kandik - het BLAD (-en)
kandma - DRAGEN, droeg, (h) gedragen
kang - de STA/AF (-ven)
kangas - de STOF (-fen)
kange - FEL
kange - HEVIG
kangelt - FEL
kangesti - HEVIG
kannatama - LIJDEN, leed, (h) geleden
kannikad - BILLEN
kant - de KANT (-en)
kant (koht) - de STRE/EK (-ken)
kaotama (lüüa saama) - VER/LIEZEN, -loor, (h/i) verloren
kaotsi - ZOEK
kapp - de KAST (-en)
karakter - de AARD
kargama - SPRINGEN, sprong, (i) gesprongen
karjuma - SCHREEUW/EN, -de, (h) geschreeuwd
karm - RUW
karm - STRENG
karp - het BLIK (-ken)
karp - de BUS (-sen)
kartma - VRE/ZEN, -esde, (h) gevreesd
kartul - de AARDAPPEL (-s/-en)
karvane - RUIG
kas - OF
kass - de KAT (-ten)
kast - de BUS (-sen)
kasu - het NUT
kasukas - de BONTJAS (-sen)
kasulik - NUTTIG
kasutama - GEBRUIK/EN, -te, (h) gebruikt
kasutamine - het GEBRUIK (-en)
kasvama - GROEI/EN, -de, (i) gegroeid
kasvatus - de OPVOEDING (-en)
katkema - BREKEN, brak, (i) gebroken
katki - KAPOT
katki - STUK
katki tegema/murdma - BREKEN, brak, (h) gebroken
katsuma (püüdma) - TRACHT/EN, -te, (h) getracht
katus - het DAK (-en)
kaua - LANG
kaubahall - de SUPERMARKT (-en)
kaudu - DOOR
kaudu - VIA
kaugel - VER
kaugus - de AFSTAND (-en)
kaugus - de VERTE (-s/-n)
kaunis - MOOI
kauplus - de WINKEL (-s)
kava - het PROGRAMMA ('s)
kava(tsus) - de BEDOELING (-en)
kavatsema - BEDOEL/EN, -de, (h) bedoeld
kavatsema - WIL/LEN, -de, (h) gewild
keegi - IEMAND
keel - dde TA/AL (-len)
keerama - DRAAI/EN, -de, (h) gedraaid
keerlema - DRAAI/EN, -de, (h) gedraaid
keeruline - MOEILIJK
keetma - KOKEN, kookte, (h) gekookt
keha - het LICHA/AM (-men)
kehtima - GELDEN, gold, (h) gegolden
kehtiv olema - GELDEN, gold, (h) gegolden
kell - de KLOK (-ken)
kelleksk saama - WORDEN, werd, (i) geworden
kena - AARDIG
kena - AANTRAKKELIJK
kena - LEUK
kena - PRETTIG
kepp - de STOK (-ken)
kerge - GEMAKKELIJK
kerge - LICHT
kerge - MAKKELIJK
kergelt - GEMAKKELIJK
kergelt - MAKKELIJK
kes - DAT
kes - DIE
kes - WIE
kese - CENTRUM
keset - MIDDEN
keset - MIDDENIN
keset - ONDER
kesk- - MIDDEN
keskele - ONDER
keskkoht - het MIDDEN
keskpunkt - CENTRUM
keskpäev - de MIDDAG (-en)
keskus - CENTRUM
kesköö - de MIDDERNACHT
kestma - DU/REN, -urde, (h) geduurd
ketti panema - BOEI/EN, -de, (h) geboeid
kevad - de LENTE (-s)
kevad - het VOORJA/AR (-ren)
kiire - HAASTIG
kiire - SNEL
kiire - VLUG
kiirelt - HAASTIG
kiiresti - GAUW
kiiresti - SNEL
kiiresti - VLUG
kiirgama - STRA/LEN, -alde, (h) gestraald
kiirus - de HAAST
kiirus - de SNELHE/ID (-den)
kiitma - LOVEN, loofde, (h) geloofd
kiitma - PRIJZEN, prees, (h) geprezen
kild - het STUK (-ken/-s)
kile - het VEL (-len)
kilo - de/het KILO (-'s)
kilomeeter - de KILOMETER (-s)
(lille)kimp - deBOS (-sen)
kindel - VAST
kindel - ZEKER
kindel (turvaline) - VEILIG
kindlasti -GAUW
kindlasti - ZEKER
kindlustus - de VERZEKERING (-en)
king - de SCHOEN (-en)
kingitus - het CADEAU (-s)
kingitus - het KADO (-'s)
kinni - DICHT
kinni - GESLOTEN
kinni võtma - GRIJPEN, greep, (h) gegrepen
kiri - de BRIE/F (-ven)
(käe)kiri - het SCHRIFT (-en)
kirik - de KERK (-en)
kirjakast - de BRIEVENBUS (-sen)
kirjandus - de LITERATU/UR (-ren)
kirjanik - de SCHRIJVER (-s)
kirjastama - PUBLICE/REN, -erde, (h) gepubliceerd
kirjastama - UITGEVEN, gaf uit, (h) uitgegeven
kirjatekst - het SCHRIFT (-en)
kirju - BONT
kirjutama - SCHRIJVEN, schreef, (h) geschreven
kirjutuslaud - het BUREAU (-s)
kisama - SCHREEUW/EN, -de, (h) geschreeuwd
kisendama - SCHREEUW/EN, -de, (h) geschreeuwd
kitsas - NAUW
kitsas - SMAL
kivi - de STE/EN (-nen)
klaas - het GLA/S (-zen)
klass - de KLAS (-sen)
klaver - de PIANO ('s)
tiibklaver - de VLEUGEL (-s)
kloppma - KLOP/PEN, -te, (h) geklopt
koda - de KAMER (-s)
kodakondsus - de NATIONALITEIT (-en)
kodumaa - het VADERLAND
kodus - THUIS
koer - de HOND (-en)
kogemus - de ERVARING (-en)
kogu - het GEHEEL
kogu (terve) - HEEL
kogu - het TOTAAL
koguma - VERZAMEL/EN, -de, (h) verzameld
kohal - AANWEZIG
kohale jõusma - AANKOMEN, kwam aan, (i) aangekomen
kohale/sinna minema - HEENGAAN, ging heen, (i) heengegaan
kohane/sünnis olema - BEHO/REN, -orde, (h) behoord
kohaselt - NAAR
(otse)kohe - DADELIJK
kohe - DIRECT
kohe - GAUW
kohe - GELIJK
kohe - METEEN
kohe - NOU
kohe - ONMIDDELLIJK
kohene - DIRECT
koheselt - ONMIDDELLIJK
koht - de PLAATS (-en)
koht - de PLEK (-ken)
koht - de STRE/EK (-ken)
kohta - OVER
kohtama - ONTMOET/EN, -te, (h) ontmoet
kohtlema - BEHANDEL/EN, -de, (h) behandeld
kohtlemine - de BEHANDELING (-en)
kohtumine - de AFSPRA/AK (-ken)
kohupiim - de KWARK
kohus - het GERECHT (-en)
kohustatud olema - MOETEN, moest, (h) gemoeten
kohutav - VERSCHRIKKELIJK
kohutav - VRESELIJK
kohv - de KOFFIE
kohvik - het CAFÉ (-s)
kohvik - de KANTINE (-s)
kokku - SAMEN
kokkulepe - de AFSPRA/AK (-ken)
kokku leppima - AFSPREKEN, sprak af, (h) afgesproken
kole - AFSCHUWELIJK
kole - ERG
kole - LELIJK
kole - VRESELIJK
kolima - VERHUI/ZEN, -sde, (i) verhuisd
kollane - (het) GEEL
kolm - (de) DRIE -e"n
kolmapäev - de WOENSDAG (-en)
kolmas - DERDE
komisjon - de COMMISSIE (-s)
komitee - de COMMISSIE (-s)
komme - het GEBRUIK (-en)
komme - de MANIER (-en)
komme - de WIJZE (-n)
kompuuter - de COMPUTER (-s)
kont - het BEELD (-en)
kontor - het KANTO/OR (-ren)
kook - de KOEK (-en)
kool - de SCHO/OL (-len)
koolitus - de OPLEIDING (-en)
koolkond - de SCHO/OL (-len)
koolutama - BUIGEN. Boog , (h) gebogen
koorem - de LAST (-en)
koos - MET
koos - SAMEN
koosnema (millestki) - bestaan uit
koostöö - de SAMENWERKING (-en)
koos õhtustama - MEEE''TEN
(järje) kord - de BEURT (-en)
kord - EENMAAL
(üks)kord - EENS
kord - de KE/ER (-ren)
kord - de MA/AL (-len)
kord - de ORDE (-s)
kord - de STA/AT (-ten)
(üle)kordama - HERHA/LEN, -alde, (h) herhaald
koridor - de GANG (-en)
koristama - SCHOONMAKEN, maakte schoon, (h) schoongemaakt
korjama - VERZAMEL/EN, -de, (h) verzameld
korraga - TEGENLIJK
korraks - EVENTJES
korrus - de VERDIEPING (-en)
korter - de WONING (-en)
korv - de MAND (-en)
kosmos - de RUIMTE (-s/-n)
kostma - KLINKEN, klonk, (h) geklonken
kott - de TAS (-sen)
kott - de ZAK (-ken)
krae - de/het BOORD (-en)
kroon - de KRO/ON (-nen)
kuhi - de HO/OP (-pen)
kuhu - WAARHEEN
kui - ALS
kui - DAN
kui - HOE
kuid - DOCH
kuid - MAAR
kuidas - HOE
kuigi - AL
kuigi -HOEWEL
kuigi - OFSCHOON
kuis - HOE
kuiv - DROOG
kuiv - SAAI
kuju(tis) - het BEELD (-en)
kuju - de KEREL (-s)
kuju (vorm) - de VORM (-en)
kujund - het BEELD (-en)
kujutlus - het BEGRIP (-pen)
kukkuma - VALLEN, viel, (i) gevallen
kuld - het GOUD
kulden - de GULDEN (-s)
kulgema - GAAN, ging, (i) gegaan
kultuur - de CULTU/UR (-ren)
kumb - WELK
kumbki - BEIDE
kummitus - de GEEST (-en)
kuna - AAGEZIEN
kuna - DAAR
kuna - OMDAT
kuna - TERWIJL
kunagi - OOIT
kuni - TOT
kuninganna - de KONINGIN (-nen)
kuningas - de KONING (-en)
kuningriik - het KONINKRIJK (-en)
kunst - de KUNST (-en)
kurb - SNEU
kurbus - het VERDRIET
kuri - BOOS
kuri - KWAAD
kurjus - het KWA/AD (-den)
kursiivis - SCHUIN
kursus - de CURSUS (-sen)
kurtma (millegi üle) - KLA/GEN, -agde, (h) geklaagd
kurvastus - het VERDRIET
kus - WAAR
kusagil - ERGENS
kusjuures - WAARBIJ
kuskil - ERGENS
kust - WAARUIT
(külla)kutse - de UITNODIGING (-en)
kutsuma - ROEPEN, riep, (h) geroepen
kutsuma - UITGAAN, ging uit, (i) uitgegaan
kuu - de MA/AN (-nen)
kuu - de MAAND (-en)
kuub - de JAS (-en)
kuum - HEET
kuulama - LUISTER/EN, de, (h) geluisterd
kuulma - HO/REN, -orde, (h) gehoord
kuulus - BEKEND
kuus - (de) ZES (-sen)
kõhev - LOS
kõhn - MAGER
kõht - de BUIK (-en)
kõige enam - MEEST
kõige parem - BEST
kõigepealt - EERST
kõige rohkem - MEEST
kõik - AL
kõik - ALLE
kõik (inimese kohta) - ALLEMAAL
kõik (asjade kohta) - ALLES
kõikjal - OVERAL
kõlama - KLINKEN, klonk, (h) geklonken
kõlbama - BEHO/REN, -orde, (h) behoord
kõlbama - DEUG/EN, -de, (h) gedeugd
kõlbama - PAS/SEN, -de, gepast
kõlisema - KLINKEN, klonk, (h) geklonken
kõlistama - BEL/EN, -de, (h) beloofd
kõndima - LOPEN, liep, (h/i) gelopen
kõndima - WANDEL/EN, -de, (h) gewandeld
kõneaine - het ONDERWERP (-en)
kõnelema - PRAT/TEN, -atte, (h) gepraat
kõnelus - het GESPREK (-ken)
kõnnak - de GANG (-en)
kõrge - HOOG
kõrgus - de HOOGDE (-s/-n)
kõrts - het CAFÉ (-s)
kõrv - de OOR (oren)
kõrval - NAAST
kõrvalaine - het BIJVAK (-ken)
kõrvale - OPZIJ
kõva - HARD
kõva - HEVIG
kõvasti - FLINK
kõvasti - HEVIG
kõver - KROM
kõverdama - BUIGEN, Boog , (h) gebogen
käekell - het HORLOGE (-'s)
käekiri - het SCHRIFT (-en)
kähku - GAUW
kähku - HAASTIG
kähku - SNEL
kähku - VLUG
käik - de GANG (-en)
käik - de LO/OP (-pen)
käima - GAAN, ging, (i) gegaan
käima - LOPEN, liep, (h/i) gelopen
käitumine - GEDRAG
kära - LAWAAI
kära - het LEVEN (-s)
kärmas - SNEL
kärnkonn - het PAD (-den)
käsi - de HAND (-en)
käsitlema - BEHANDEL/EN, -de, (h) behandeld
käsitlemine - de BEHANDELING (-en)
käsitlus - de BEHANDELING (-en)
käsivars - de ARM (-en)
käskima - BEVELEN, beval, (h) bevolen
käskima - OPDRAGEN, droeg op, (h/i) opgedragen
kätte saama - BEREIK/EN, -te, (h) bereikt
kääne - de NAAMVAL (-len)
käärid - de SCHA/AR (-ren)
köis - het TOUW (-en)
köitma - BOEI/EN, -de, (h) geboeid
köitma (huvitama) - INTERESSE/REN, -erde, (h) geinteresseerd
(kokku)köitma - PAK/KEN, -te, (h) gepakt
köögivili - de GROENTE (-n/-s)
köök - de KEUKEN (-s)
kübar - de HOED (-en)
küla - het DORP (-en)
külaline - het BEZOEK (-en)
külaline - de GAST (-en)
külalised - het BEZOEK (-en)
külalislahkus - de GASTVRIJHEID
külaskäik - het BEZOEK (-en)
külastama - BEZOEKEN, bezocht, (h) bezocht
külg - de KANT (-en)
külge - aan
küljes - aan
küll - BEST
küll - JA
küll -WEL
küll! - genoeg!
küllaldus - het GENOEGEN (-s)
küllalt - GENOEG
küllalt - VOLDOENDE
küllaltki - VRIJ
külm - KOUD
kümme - (de) TIEN
küngas - de HEUVEL (-s)
küsima - VRAGEN, vroeg, (h) gevraagd
küsimus - de KWESTIE (-s)
küsimus - de VRA/AG (-gen)
küte - de VERWARMING
kütkestama - BOEI/EN, -de, (h) geboeid
küttima - JAGEN, jaagde/joeg, (h) gejaagd
küüs - de NAGEL (-s)
algusesse

L

laad - de AARD
laenama - LE/NEN, -ende, (h) geleend
laev - de BO/OT (-en)
laev - het SCHIP (schepen)
lahe - GEZELLIG
lahendus - de BESLISSING (-en)
lahendus - de OPLOSSING (-en)
lahing - de SLAG (-en)
lahkuma - VER/LATEN, -liet, (h) verlaten
lahkuma - WEGGAAN, ging weg, (i) weggegaan
laht - de GOL/F (-ven)
lahti - LOS
lahti - OPEN
lahtine - LOS
lahtine - OPEN
lahti tegema - OPEN/EN, -de, (h) geopend
lai - BREED
lai - RUIM
lai - WIJD
laialt - RUIM
laiendama - UITSTREKKEN, strekte uit, (h) uitgestrekt
laine - de GOL/F (-ven)
laisk - LUI
lamama - LIGGEN, lag, (h) gelegen
lame - VLAK
lamp - de LAMP (-en)
langema - DA/LEN, -alde, (i) gedaald
langema - VALLEN, viel, (i) gevallen
lapp - het STUK (-ken/-s)
laps - het KIND (-eren)
lapselaps - de KLEINDOCHTER (-s)
lapselaps - de KLEINZOON (-s)
lapselaps - het KLEINKIND (-eren)
laskma - LATEN, liet, (h) gelaten
laskuma - DA/LEN, -alde, (i) gedaald
last - de LAST (-en)
laud - de TAFEL (-s)
laul - het LIED (-eren)
laulma - ZINGEN, zong, (h) gezongen
laup - het VOORHOOFD (-en)
laupäev - de ZATERDAG (-en)
lausa - DIRECT
lause - de ZIN (-nen)
lausuma - OPMERKEN, merkte op, (h) opgemerkt
lausuma - ZEGGEN, zei, (h) gezegd
laut - de STAL (-len)
lava(kunst) - het TONE/EL (-len)
lebama - RUST/EN, -te, (h) gerust
lehm - de KOE (-ien)
leht - het BLAD (-eren)
leib - het BRO/OD (-den)
leib - het BROODJE (-s)
leidma - VINDEN, vond, (h) gevonden
leige - LAUW
leivapäts - het BRO/OD (-den)
leivaviil - het BROODJE (-s)
lendama - VLIEGEN, vloog, (h/i) gevlogen
lennuk - het VLIEGTUIG (-en)
libastama - UITGLIJDEN, gleed uit, (i) uitgegleden
libe - GLAD
libisema - GLIJDEN, gleed, (i) gegleiden
ligi - BIJ
ligi - ONGEVEER
ligidal - DICHTBIJ
ligidal - NABIJ
ligikaudu - ONGEVEER
liha - het VLEES
lihtne - EENVOUDIG
lihtne - GEMAKKELIJK
lihtne - GEWOON
lihtne - MAKKELIJK
lihtsalt - EENVOUDIG
lihtsalt - GEMAKKELIJK
lihtsalt - MAKKELIJK
liiga - TE
liige - het LID (leden)
liigutama - BE/WEGEN, -woog, (h) bewogen
liigutus - de BEWEGING (-en)
liik - de AARD
liik - de/het SOORT (-en)
liiklus - het VERKEER
liikuma - BE/WEGEN, zich -woog, (h) bewogen
liikuma - GAAN, ging, (i) gegaan
liikumine - BEWEGING (-en)
liin - de LIJN (-en)
liiter - de LITER (-s)
lill - de BLOEM (-en)
lilla - (het) PAARS
lind - de VOGEL (-s)
linn - de STAD (steden)
linnapea - de BURGEMEESTER (-s)
(kohalik) linnavalitsus - de GEMEENTE (-s/-n)
lipp - de VLAG (-gen)
lisaks - TOE
liuglema - GLIJDEN, gleed, (i) gegleiden
lobisema - KLETS/EN, -te, (h) gekletst
lodev - SLAP
loeng - het COLLEGE (-s)
loeng - de LEZING (-en)
lohistama - SCHUIVEN, schoof,(h) geschoven
loksutama - SCHUD/DEN, -de, (h) geschud
loll - DOM
loll - STOM
loodus - de NATUUR
loom - het BEEST (-en)
loom - het DIER (-en)
loomulik - NATUURLIJK
loomulikult - NATUURLIJK
loomupärane - NATUURLIJK
loomus - de AARD
loomus - het KARAKTER (-s)
loomus - de NATUUR
loos - het LOT (-en)
lootma - HO/PEN, -opte, (h) gehoopt
lootus - de HO/OP (-pen)
lubama - BELO/VEN, -ofde, (h) beloofd
lubama - LIJDEN, leed, (h) geleden
lubama - ZULLEN, zou
lugema - LEZEN, las, (h) gelezen
lugu - de GESCHIEDENIS (-sen)
lugu - het VERHA/AL (-len)
lumi - de SNEEUW
lusikas - de LEPEL (-s)
lustakas - VROLIJK
lutherlane - de LUTHERA/AN (-en)
lutherlik - LUTHERS
luu - het BEELD (-en)
lõbu - het GENOT
lõbu - de LUST (-en)
lõbu - het PLEZIER
lõbus - LEUK
lõbutsema - FLIEREFLUITEN
lõhkuma - BREKEN, brak, (h) gebroken
lõhn - de GEUR (-en)
lõhn - de LUCHT (-en)
lõhnama - RUIKEN, rook , (h) geroken
lõik - het STUK (-ken/-s)
lõikama - KNIP/PEN, -te, (h) geknipt
lõikama - SNIJDEN, sneed, (h) gesneden
lõng - het/de KOORD (-en)
lõpetama - OPHOUDEN, hield op, (i) opgehouden
lõpp- het BESLUIT (-en)
lõpp - het EIND(E) (-en)
lõpp - de UITGANG (-en)
lõppema - AFLOPEN, liep af, (i) afgelopen
lõppema - EINDIG/EN, -de, (i) gee"indigd
lõppema - OPHOUDEN, hield op, (i) opgehouden
lõpuks - EINDELIJK
lõpuks - TENSLOTTE
lõtv - SLAP
lõuna (ilmakaar) - het ZUID(EN)
lõuna (päeval) - de MIDDAG (-en)
lõuna(söök) - de LUNCH (-en/-es)
lõvi - de LEEUW (-en)
läbi - AF
läbi - DOOR
läbi - OM
läbi - OVER
läbikäimine - het VERKEER
läbi saama - AFLOPEN, liep af, (i) afgelopen
läbi viima - DOORBRENGEN, bracht door, (h) doorgebracht
lähedal - in de buurt
lähedal - DICHTBIJ
lähedal - NABIJ
lähedane - NAAST
lähedane - NABIJ
läheduses - in de buurt
lähenema - BESCHOUW/EN, -de, (h) beschouwd
lähenema - NADER/EN, -de, (i) genaderd
lähetama - VER/ZENDEN, -zond, (h) verzonden
läinud - VERLEDEN
läinud - VOORBIJ
lääs - het WEST(EN)
löök - de SLAG (-en)
lööma - KLOP/PEN, -te, (h) geklopt
lööma - SLAAN, sloeg, (h) geslagen
lühike - KORT
lükkama - SCHUIVEN, schoof,(h) geschoven
algusesse

M

ma - IK
maa - het LAND (-en)
maa (vastandina linnale) - het PLATTELAND
maa-ala - het GEBIED (-en)
maailm - de WERELD (-en)
maakera - de AARDE
madal - LAAG
magama - LIGGEN, lag, (h) gelegen
magama - SLAPEN, sliep, (h) geslapen
mage - FLAUW
magus - ZOET
magustoit - het TOETJE (-s)
maha - OMLAAG
maitsev - LEKKER
maitsev - SMAKELIJK
mahajäetud - EENZAAM
mahajäetult - EENZAAM
maha jääma - MIS/SEN, -te (h) gemist
maha tulema - DA/LEN, -alde, (i) gedaald
mahtuma - GAAN, ging, (i) gegaan
mai - de MEI
maja - het GEBOUW (-en)
maja - het HUI/S (-zen)
majandus - de ECONOMIE (-e"n)
majanduslik - ECONOMISCH
maksma - BETA/LEN, -alde, (h) betaald
maksma - KOST/EN, -te, (h) grkost
maksud - de LAST (-en)
mannekeen - het MODEL (-len)
mantel - de JAS (-en)
mantel - de MANTEL (-s)
marjad - het FRUIT
materjal - het MATERIA/AL (-len)
matk - de TOCHT (-en)
me - WE
meie - WIJ
meel - de ZIN (-nen)
meelde jätma - ONTHOUDEN, onthield, (h) onthouden
meelde jätma - OPNEMEN, nam op, (h) opgenomen
meelde tuletama - HERINNER/EN, zich -de, (h) geherinnerd
meeldima - VINDEN, vond, (h) gevonden
meeldiv - FIJN
meeldiv -PRETTIG
meeleldi - GRAAG
meeles pidama - ONTHOUDEN, onthield, (h) onthouden
mees - de KEREL (-s)
mees - de MAN (-nen)
meeter - de METER (-s)
meie - WIJ
meister - de MEESTER (-s)
mentaliteet - de GEEST (-en)
meri - de ZEE (-e''n)
mesilane - de BIJ (-en)
mets - het BOS (-sen)
metsik - RUIG
metsik - WILD
metsikult - VERSCHRIKKELIJK
midagi - IETS
miin - de MIJN (-en)
miinus (viga) - het NADE/EL (-len)
miks - WAAR
miljöö - de SFE/ER (-ren)
millal - WANNEER
millalgi - OOIT
mille - WAARVAN
millega - WAARMEE
millel - WAAROP
milles - WAARIN
milline - WAT
milline - WELK
mina - IK
minema - GAAN, ging, (i) gegaan
minema - LOPEN, liep, (h/i) gelopen
minevik - het VERLEDEN
mingi - ENIG
minia - de SCHOONDOCHTER (-s)
minister - de MINISTER (-en)
minu - MIJN
minut - de MINU/UT (-ten)
mis - DAT
mis - DIE
mis - WAT
miski - IETS
missugune - WELK
mitte - NIET
mitte keegi - NIEMAND
mitte kunagi - NOOIT
mitte kuskil - NERGENS
mitte midagi - NIETS
mitte midagi NIKS
mitu - VEEL
moment - het MOMENT (-en)
mood (viis) de MANIER (-en)
moodne - MODERN
moodsalt - MODERN
moodus - de WIJZE (-n)
moodustama - VORM/EN, -de, (h) gevormd
motiiv - de GROND (-en)
mu - MIJN
mudel - het MODEL (-len)
mugav - MAKKELIJK
muhe - GEZELLIG
muide - OVERIGENS
muide - TROUWENS
muidu - ANDERS
muidu - GRATIS
muidugi - NATUURLIJK
muld - de AARDE (-s)
muld - de GROND (-en)
mulje - het BEELD (-en)
mulje - de INDRUK (-ken)
muna - het EI (-eren)
munema - eieren leggen
murduma - BREKEN, brak, (i) gebroken
muretsema - ZORG/EN, -de, (h) gezorgd
muretu - VROLIJK
musi - de KUS (-sen)
must - (het) ZWART
must (räpane) - VIES
muu - ANDER
muu - NIEUW
muuseas - TROUWENS
muuseum - het MUSEUM (-s/musea)
muusika - de MUZIEK
muutma - VERANDER/EN, -de, (h) veranderd
muutuma - VERANDER/EN, -de, (i) veranderd
muutus - VERANDERING (-en)
mõiste - het BEGRIP (-pen)
mõistlik - VERSTANDIG
mõistma - SNAP/PEN, -de, (h) gesnapt
mõistma - ZIEN, zag, (h) gezien
mõistus - het VERSTAND
mõju - de INVLOED (-en)
mõlemad - ALLBEI
mõlemad - BEIDE
mõned - SOMMIGE
mõni - ENKEL
mõni - SOMMIGE
mõnikord - SOMS
mõnikord - WELEENS
mõningased - SOMMIGE
mõnu - het GENOT
mõnu - het PLEZIER
mõnus - GEZELLIG
mõnus - LEKKER
mõnus - MAKKELIJK
mõnusalt - LEKKER
mõru - BITTER
mõte - de BETEKENIS (-sen)
mõte - de GEDACHTE (-n)
mõte - de/het IDEE (-e``n)
mõte - de ZIN (-nen)
mõtlema - BEDOEL/EN, -de, (h) bedoeld
mõtlema - DENKEN, dacht, (h) gedacht
mõttevahetus - de DISCUSSIE (-s)
mõõdik - de METER (-s)
mõõt - de MA/AT (-ten)
mäda(nenud) - ROT
mägi - de BERG (-en)
mälestus - HERINNERING
mäletama - HERINNER/EN, zich -de, (h) geherinnerd
mänd - de DEN (-nen)
mäng - het SPEL (-en)
mängima - SPE/LEN, -elde, (h) gespeeld
märg - NAT
märk - het SPO/OR (-ren)
märkama - BEMERK/EN, -te, (h) bemerkt
märkama - MERK/EN, -te (h) gemerkt
märkama - OPMERKEN, merkte op, (h) opgemerkt
märkima - MERK/EN, -te (h) gemerkt
märts - de MAART
määr - de MA/AT (-ten)
määrama - BEPA/LEN, -alde, (h) bepaald
(kindlaks) määrama - BESLISSEN
määratud - BEPAALD
määrdunud - VIES
mööbel - het MEUBEL (-s/-en)
mööblitükk - het MEUBEL (-s/-en)
mööda - LANGS
mööda - OVER
mööda laskma - MIS/SEN, -te (h) gemist
möödas - VOORBIJ
mööduma - AFLOPEN, liep af, (i) afgelopen
möödunud - VERLEDEN
müra - het GELUID (-en)
müra - het LAWAAI
müts - de MUTS (-en)
müüma - VER/KOPEN, -kocht, (h) verkocht
müür - de MU/UR (-ren)
algusesse

N

naaber - de BU/UR (-ren)
naasma - TERUGKEREN, keerde terug, (i) terggekeerd
nad - ZE
nael - de NAGEL (-s)
naer - de LACH
naeratama - GLIMLACH/EN, -te, (h) geglimlacht
naeratus - de GLIMLACHT (-en)
naerma - LACH/EN, -te, (h) gelachen
nafta - de OLI/E (-e"n)
nagu - ALS
nagu - ALSOF
nagu - ZOALS
nagu ka - EVENALS
nahk - de HUID (-en)
nahk - het LEER
nahk - het VEL (-len)
naine - de VROUW (-en)
nali - de GRAP (-en)
nappus - de NO/OD (-den)
natuke(ne) - een BEETJE
natuke - EVEN
natuke - WAT
natuke - WEINIG
nautima (midagi) - GENIETEN, genoot (h) genoten
need - DEZE
need - ZE
neiu - de JUFFROUW (-en)
neli - (de) VIER (-en)
neljapäev - de DONDERDAG (-en)
nemad - ZIJ
nende - HUN
nendega -DAARMEE
nii - ZO
niikaugel - ZOVER
nii nagu - OF
nii nagu - ZOALS
niinimetatud - ZOGENAAMD
niipalju - ZOVEEL
niipea kui - ZODRA
niisiis - ALDUS
niisiis - DAARMEE
niisiis - DUS
niit - de DRAAD (-en)
niit - het/de KOORD (-en)
niit - het SNOER (-en)
nimelt - IMMERS
nimelt - NAMELIJK
nimetama - NOEM/EN, -de, (h) genoemd
nimi - de NA/AM (-men)
nina - de NEU/S (-zen)
ning - EN
nobe - FLINK
nobedalt - FLINK
noogutama - KNIK/KEN, -te, (h) geknikt
noor - JONG
noor (inimene) - de JONGERE (-n)
noorus - de JEUGD
noorsugu - de JEUGD
norm - de NORM (-en)
normaalne - NORMAAL
normaalselt - NORMAAL
november - de NOVEMBER
nuga - het MES (-sen)
nukk - de POP (-pen)
number - het AANTAL (-len)
number - het CIJFER (-s)
number - de MA/AT (-ten)
number - het NUMMER (-s)
nuputama - BEDENKEN, bedacht, (h) bedacht
nurk - de HOEK (-en)
nurm - het VELD (-en)
nutikas - SLIM
nutma - HUIL/EN, -de (h) gehuild
nuusutama - RUIKEN, rook , (h) geroken
nõel - de NAALD (-en)
nõlv - de HELLING (-en)
nõrk - FLAUW
nõrk - SLAP
nõrk - TEER
nõrk - ZWAK
nõu(anne) - de RA/AD (-den)
nõudma - EIS/EN, -te, (h) gee"ist
nõudma - VRAGEN, vroeg (h) gevraagd
nõudmine - de EIS (-en)
nõue - de EIS (-en)
nõukogu - de RA/AD (-den)
nõunik - de WETHOUDER (-s)
nõusid pesema - AFWASSEN, waste af, (h) afgewassen)
nädal - de WE/EK (-ken)
nädalavahetus - het WEEKEND (-s/-en)
nägema - ZIEN, zag, (h) gezien
nägu - het GEZICHT (-en)
näide - het VOORBEELD (-en)
näidis - het MODEL (-len)
näidis - het VOORBEELD (-en)
näima - BLIJKEN, bleek, (i) gebleken
näima - LIJKEN, leek, (h) geleken
näitama - TO/NEN, -onde, (h) getoond
näitama - WIJZEN, wees, (h) gewezen
näiteks - BIJVOORBEELD
nöör - het/de KOORD (-en)
nöör - het SNOER (-en)
nöör - het TOUW (-en)
(pesu)nöör - de LIJN (-en)
nüüd - NU
nüüd - THANS
nüüdne - HUIDIG
algusesse

O

objekt - het VOORWERP (-en)
odav - GOEDKOOP
ohkama - ZUCHT/EN, -te, (h) gezucht
(häda)oht - het GEVA/AR (-ren)
ohtlik - GEVAARLIJK
ohutu - VEILIG
oks - de TAK (-ken)
oktoober - de OKTOBER (-s)
okupatsioon - de BEZETTING (-en)
(olemas) olema - BE/STAAN, -stond, (h) besloten
olema - BE/VINDEN, zich -vond, (h) bevonden
olema - STAAN, stond, (h) gestaan
olemasolu - het BESTAAN
oletama - AANNEMEN, nam aan, (h) aangenomen
olgugi et - HOEWEL
olukord - de POSITIE (-s)
olukord - de TOESTAND (-en)
oluline - BELANGRIJK
oma - EIGEN
omaenese EIGEN
omama - HEBBEN, had (h) gehad
omanik - de BA/AS (-zen)
omavahel - ONDERLING
(kohalik) omavalitsus - de GEMEENTE (-s/-n)
ometi - EENS
ometi - EIGENLIJK
ometi - HEUS
ometi - IMMERS
ometi - NOU
ometi - TESLOTTE
onn - de HUT (-ten)
onu - de OOM (-s)
ootama - VERWACHT/EN, -te, (h) verwacht
ootama - WACHT/EN, -te, (h) gewacht
oranz - (het) ORANJE
organisatsioon - de ORGANISATIE (-s)
osa - het DE/EL (-len)
osa - het GEDEELTE (-s/-n)
osa - de ROL (-len)
osakond - de AFDELING (-en)
osa võtma - DEELNEMEN, nam deel, (h) deelgenomen
oskama - KEN/NEN, de, (h) gekend
oskama - KUNNEN, kon, (h) gekund
oskama - WETEN, wist, (h) geweten
ostma - KOPEN, kocht, (h) gekocht
osutama - WIJZEN, wees, (h) gewezen
ots - het BESLUIT (-en)
ots - het EIND(E) (-en)
ots - de GREN/S (-zen)
ots - de PUNT (-en)
otsas - AF
otsas - OM
otsas - OP
otsas (müüdud) - UITVERKOCHT
otsa vaatama - AANKIJKEN, keek aan, (h) aangekeken
otse - DIRECT
otse - RECHT
otsekui - ALSOF
otsekui - EVENALS
otsene - DIRECT
otsima - ZOEKEN, zocht, (h) gezocht
otsmik- het VOORHOOFD (-en)
otstarve - de BEDOELING (-en)
otsus - de BESLISSING (-en)
otsus - het BESLUIT (-en)
otsustama - BEPA/LEN, -alde, (h) bepaald
otsustama - BESLISSEN
otsustama - BE/SLUITEN, -sloot, (h) besloten
otsustus - de BESLISSING (-en)
otsust muutma - BEDENKEN, zich -dacht, (h) bedacht
otsust tegema - BE/SLUITEN, -sloot, (h) besloten
algusesse

P

paar - het PA/AR (-ren)
paat - de BO/OT (-en)
paavst - de PAUS (-en)
paber - het PAPIER (-en)
paberileht - het BLAD (-en)
padi - de KUSSEN (-s)
pael - het/de KOORD (-en)
paeluma - BOEI/EN, -de, (h) geboeid
pagas - de BAGAGE (-s)
paha - NAAR
paha - SLECHT
paha - VERVELEND
pahe - het KWA/AD (-den)
pahn - de TROEP (-en)
paik - de PLAATS (-en)
paik - de PLEK (-ken)
painutama - BUIGEN, Boog , (h) gebogen
paistma - BLIJKEN, bleek, (i) gebleken
paistma - SCHIJNEN, scheen, (h) geschenen
pakane - de VORST (-en)
pakend - het PAK (-ken)
pakk - het PAK (-ken)
pakkima - PAK/KEN, -te, (h) gepakt
pakkuma - AANBIEDEN, bood aan, (h) aangebooden
paks - DIK
pala - het STUK (-ken/-s)
palav - HEET
palavus - de HITTE
pale - de WANG (-en)
palee - het PALEI/S (-zen)
palitu - de JAS (-en)
paljalt - BLOOT
paljas - BLOOT
paljas - NAAKT
palju - FLINK
palju - VEEL
palju õnne! - gefeliciteerd!
palk - het LO/ON (-nen)
palk - het SALARIS (-sen)
pall - de BAL (-len)
paluma - VRAGEN, vroeg (h) gevraagd
palun - ALSTUBLIEFT
palun - ALSJEBLIEFT
panema - LATEN, liet, (h) gelaten
panema - LEG/GEN, -de, (h) gelegd
panema - STOP/PEN, -te, (h) gestopt
pank - de BANK (-en)
pann - de PAN (-nen)
paraku - HELAAS
parandama - MA/KEN, -akte, (h) gemaagt
parandama - VERBETER/EN, -de, (h) verbeterd
parem - BETER
parem - EERDER
paremal - RECHTS
parema meelega - LIEVER
paremini - BETER
parempoolne - RECHTS
parim - BEST
parras - het BOORD (-en)
partei - de PARTIJ (-en)
(kala)parv - de SCHO/OL (-len)
pass - de PAS (-sen)
pass - het PASPOORT (-en)
pastapliiats - de PEN (-nen)
pea - het HOOFD (-en)
pea - de KOP (-pen)
peaaegu - BIJNA
peaaegu (kohe) - HAAST
peaaegu - VRIJWEL
peaaine - het HOOFDVAK (-ken)
peagi - BINNENKORT
peagi - HAAST
peagi - SPOEDING
peal - aan
peal - OP
(kõige)peal - BOVENOP
peale - aan
peale(meie) - BEHALVE
pealegi - BOVENDIEN
pealegi - OOK
peale selle - BOVENDIEN
pealinn - de HOOFD/STAD (-steden)
pealkiri - de TITEL (-s)
peatama - STOP/PEN, -te, (h) gestopt
peatselt - WELDRA
peatuma - STILSTAAN, stond stil, (h) stilgestaan
peatuma - STOP/PEN, -te, (i) gestopt
peatus - de HALTE (-n/-s)
peegel - de SPIEGEL (-s)
peen - FIJN
peenike - DUN
pehme - ZACHT
peitma - VER/BERGEN, -borg, (h) veborgen
(ära) peitma - VERSTOP/PEN, -te, (h) verstopt
peituma - VER/BERGEN,zich -borg, (h) veborgen
pere(kond) - het GEZIN (-nen)
perekond - de FAMILIE (-s)
(kodu)perenaine - de HUISROIUW (-en)
periood - de PERIODE (-s)
pesema - WAS/SEN, -te, (h) gewassen
pidama(millekski) - BESCHOUW/EN, -de, (h) beschouwd
pidama - HOE/VEN, -fde, (h) gehoeven
pidama - HOUDEN, hield, (h) gehoulden
pidama (sunnitud olema) - MOETEN, moest, (h) gemoeten
pidev - VOORDUREND
pidu - het FEEST (-en)
pidu - de PARTIJ (-en)
pigem - EERDER
pigem - LIEVER
piibel - de BIJBEL (-s)
piim - de MELK
piip - de PIJP (-en)
piir - de GREN/S (-zen)
piirkond - de STRE/EK (-ken)
piisav - GENOEG
piisav - VOLDOENDE
piisavus - het GENOEGEN (-s)
piki - LANGS
pikk - LANG
pilet - het KAARTJE (-s)
pilet - het PASJE (-s)
pilk - de BLIK (-ken)
pilt - de FOTO ('s)
pilv - de WOLK (-en)
pilve tõmbuma - BE/TREKKEN, -trok, (h) betrokken
pime - DONKER
pimedus - de DUISTERNIS (-sen)
pind - de GROND (-en)
(tasa)pind - de VLAKTE (-s/-n)
pingutus - de MOEITE
pink - de BANK (-en)
pinnas - de AARDE (-s)
pinnas - de BODEM (-s)
pinnas - de GROND (-en)
pintsak - de JAS (-en)
pisar - de TRA/AN (-nen)
pistma - STEKEN, stak, (h) gestoken
pisut - een BBETJE
pisut - ENIGSZINS
pisut - EVEN
plaan - de BEDOELING (-en)
plaan - het PLAN (-nen)
plats - de PLAATS (-en)
plats - de PLEK (-ken)
plekk - het BLIK (-ken)
pliiats - het POTLO/OD (-den)
poeg - de ZOON (-s/zonen)
poiss - de JONGEN (-s)
poliitika - het BELEID
poliitika - de POLITIEK
politsei - de POLITIE
pood - de WINKEL (-s)
pood - de ZA/AK (-ken)
(kuskil) pool - BIJ
pool - HALF
pool - de HELFT (-en)
pool - de PARTIJ (-en)
poole - NAAR
poolteist - ANDERHALF
positsioon - de POSITIE (-s)
post - PA/AL (-len)
post - de POST
postkast - de BRIEVENBUS (-sen)
pott - de PAN (-nen)
praad - het GERECHT (-en)
praegu - NOU
praegu - NU
praegune - HUIDIG
praht - de TROEP (-en)
praht - het VUIL
preili - de JUFFROUW (-en)
president - de PRESIDENT (-en)
press (ajakirjandus) - de PERS (-en)
prints - de PRINS (-en)
printsiip - de GROND (-en)
printsiip - het PRINCIPE (-s)
probleem - de KWESTIE (-s)
probleem- de MOEILIJKHE/ID (-den)
probleem - het PROBLE/EM (-men)
programm - het PROGRAMMA ('s)
(raadio-, tele-)programm - het STATION (-s)
proovima - PROBE/REN, -erde, (h) geprobeerd
proovima - TRACHT/EN, -te, (h) getracht
(kohtu)protsess - de ZA/AK (-ken)
proua - de MEVROUW (-en)
pruukima (eit. lauseis) - HOE/VEN, -fde, (h) gehoeven
pruun - BRUIN
prügi - het VUIL
publik - het PUBLIEK
pudel - de FLES (-sen)
puder - de PAP (-pen)
puhas - SCHOON
puhas - ZUIVER
puhkama - RUST/EN, -te, (h) gerust
puhkama - UITRUSTEN, rustte uit, (h) uitgerust
puhkus - de VAKANTIE (-s)
puhuma - BLAZEN, blies, (h) geblazen
puhuma - WAAI/EN, -de/woei, (h) gewaaid
puit - het HOUT
pulk - de STOK (-ken)
punane - ROOD
punkt - de PUNT (-en)
purema - BIJTEN, beet, (h) gebeten
purjus - DRONKEN
purk - de BUS (-sen)
purunema - STUKGAAN, ging stuk, (i) stukgegaan
purustama - STUKMAKEN, maakte stuk (h) stukgemaakt
puu - de BO/OM (-men)
puu (puit)- het HOUT
puudujääk - het GEBREK (-en)
puudujääk - het NADE/EL (-len)
puudus - het GEBREK (-en)
puudus - het NADE/EL (-len)
puudus - de NO/OD (-den)
puudust tundma - MIS/SEN, -te (h) gemist
puudutama - RA/KEN, -akte, (h) geraakt
puuleht - het BLAD (-eren)
puutuma - AANKOMEN, kwam aan, (i) aangekomen
puutuma - BE/TREFFEN, -trof, betroffen
puutuma - RA/KEN, -akte, (h) geraakt
puuvili - het FRUIT
põder - het RENDIER (-en)
(haige)põetaja - de ZUSTER (-s)
põgenema - VLUCHT/EN, -te, (i) gevlucht
põgenik - de VLUCHTELING (-en)
põhi (ilmakaar) - het NOORD(EN)
põhi (pind) - de BODEM (-s)
põhiliselt - GROTENDEELS
põhimõte - de/het IDEE (-e``n)
põhimõte - het PRINCIPE (-s)
põhjus - de AANLEIDING (-en)
põhjus - de GROND (-en)
põhjus - de OORZA/AK (-en)
põhjus - de REDEN (-en)
põld - het VELD (-en)
põlema - BRAND/EN, -de, (h) gebrand
põlemine - de BRAND (-en)
põleng - de BRAND (-en)
põllumees - de BOER (-en)
põlv - de KNIE (-e"n)
põnev - SPANNEND
põrand - de VLOER (-en)
põsk - de WANG (-en)
põu - de BORST (-en)
päev - de DAG (-en)
pähkel - de NO/OT (ten)
päike - de ZON (-nen)
pärast - DOOR
pärast - NA
pärast (tõttu) - WEGENS
pärast seda - DAARNA
pärast seda - DAAROP
pärast seda kui - NADAT
päris - HELEMAAL
päris - WERKELIJK
päriselt - WERKELIJK
pää - het HOOFD (-en)
pääse - het PASJE (-s)
päästma - RED/DEN, -de, (h) gered
pääsuke - de ZWALUW (-en)
pöörama - DRAAI/EN, -de, (h) gedraaid
pöörduma - DRAAI/EN, -de, (i) gedraaid
pöörlema - DRAAI/EN, -de, (h) gedraaid
pügama - SCHEREN, schoor, (h) geschoren
püha - HEILIG
pühapäev - de ZONDAG (-en)
püksid - de BROEKEN (-en)
püsti - OVEREIND
püsti - RECHTOP
püsti tõusma - OPSTAAN, stond op, (i) opgestaan
püüdma - PAK/KEN, -te, (h) gepakt
püüdma - PROBE/REN, -erde, (h) geprobeerd
püüdma (katsuma) - TRACHT/EN, -te, (h) getracht
algusesse

Q

algusesse

R

raadio - de RADIO ('s)
raamat - het BOEK (-en)
rada - de BA/AN (-nen)
rada - het PAD (-en)
radiaator - de VERWARMING
raev - de WOEDE
raha - het GELD (-en)
rahasumma - het BEDRAG (-en)
rahu - de RUST
rahu - de VREDE (-s)
rahul - TEVREDEN
rahuldav - VOLDOENDE
rahulik - KALM
rahulik - RUSTIG
rahulikult - KALM
rahvas - het VOLK (-en)
rahvastik - de BEVOLKING (-en)
rahvus - de NATIE (-s)
rahvuslik - NATIONAAL
rahvusvaheline - INTERNATIONAAL
rand - de KUST (-en)
(jõe, järve, kanali) rand - de OEVER (-s)
(liiva)rand - het STRAND (-en)
range - STRENG
rannik - de KUST (-en)
raputama - SCHUD/DEN, -de, (h) geschud
raske - LASTIG
raske - MOEILIJK
raske (kaalult) - ZWAAR
raskus - de LAST (-en)
raskus - de MOEILIJKHE/ID (-den)
raud - het IJZER
raudtee - de SPOORWEG (-en)
ravi - de BEHANDELING (-en)
ravim - het MEDICIJN (-en)
ravima - BEHANDEL/EN, -de, (h) behandeld
reede - de VRIJDAG (-en)
reegel - de NORM (-en)
reegel - de REGEL (-s)
reis - de REI/S (-zen)
reisima - REI/ZEN, -sde, (h/i) gereisd
restoran - het RESTAURANT (-s)
rida - de REEKS (-en)
rida - de RIJ (-en)
rida - de SERIE (-s)
riided - KLEREN
riie - het KLEDINGSTUK (-ken)
riie - de STOF (-fen)
riietuma - KLE/DEN, -edde, (h) gekleed
riigiamet - de OVERHE/ID (-den)
riik - de OVERHE/ID (-den)
riik - de STA/AT (-ten)
riis - de RIJST
rikas - RIJK
rikkis - KAPOT
rind - de BORST (-en)
ring - de KRING (-en)
ringi - OM
rippuma - HANGEN, hing, (h) gehangen
roheline - (het) GROEN
rohi - het GRAS (-sen)
(arsti)rohi - het MEDICIJN (-en)
rohkem - MEER
roll - de ROL (-len)
rong - de TREIN (-nen)
ronima - KLIMMEN, klom (i/h) geklommen
ronima - KPUIPEN, kroop, (h) gekropen
roog - het GERECHT (-en)
roog - de MAALTIJD (-en)
roomama - KPUIPEN, kroop, (h) gekropen
rumal - DOM
rutem - EERDER
ruttama - HAAST/EN zich, -te, (h) gehaast
ruttu - GAUW
ruttu - HAASTIG
ruttu - SNEL
ruttu - VLUG
ruum - de KAMER (-s)
(vaba) ruum - de RUIMTE (-s/-n)
ruut - het VIERKANT
rõhk - de DRUK (-ken)
rõhuma - DRUK/KEN, -te, (h) gedrukt
rõngas - de RING (-en)
rõõm - de BLIJDSCHAP
rõõm - het GENOEGEN (-s)
rõõm - het GENOT
rõõm - de LUST (-en)
rõõm - het PLEZIER
rõõm - de VREUGDE (-s/-n)
rõõmus - BLIJ
rõõmus - GEZELLIG
rõõmus - VROLIJK
räpane - VIES
räpane - VUIL
rääkima - PRAT/TEN, -atte, (h) gepraat
rääkima - SPREKEN, sprak, (h) gesproken
rööbas - het SPO/OR (-ren)
rühm - de GROEP (-en)
algusesse

S

sa (sina) - JE
sa - JIJ
saabas - de LAAR/S (-zen)
saabuma - AANKOMEN, kwam aan, (i) aangekomen
saade - het PROGRAMMA ('s)
saadik (alates) - VANAF
saal - de ZA/AL (-len)
saama - GAAN, ging, (i) gegaan
saama - KRIJGEN, kreeg, (h) gekregen
saama - MOGEN, mocht, (h) gemogen
saama - ONT/STAAN, -stond, (i) ontstaan
saar - het EILAND (-en)
saatma - STU/REN, -urde, (h) gestuurd
saatma - VER/ZENDEN, -zond, (h) verzonden
saatus - het LOT (-en)
saavutama - BEREIK/EN, -te, (h) bereikt
saba (järjekord) - de RIJ (-en)
sada - (d) HONDERD (-en)
sadam - de HAVEN (-s)
(vihma) sadama - REGEN/EN, -de, (h) geregend
sageli - DIKWIJLS
sageli - VAAK
sajand - de EEUW (-en)
saladus - het GEHEIM (-en)
sallima - LIJDEN, leed, (h) geleden
sama - DEZELFDE
sama - EVEN
sama - HETZELFDE
samasugune - DEZELFDE
samasugune - GELIJK
samm - de PAS (-sen)
samm - de STAP (-pen)
sammuma - STAP/PEN, -te, (i) gestapt
samuti - EVENEENS
samuti mitte - EVENMIN
šanss - de KANS (-en)
sau - de STOK (-ken)
saun - de SAUNA ('s)
seadma - ZET/TEN, -te, (h) gezet
seadus - de WET (-ten)
seal - DAAR
seal - ER
sealjuures - DAARBIJ
seas - ONDER
see - DAT
see - DEZE
see - DIE
see - DIT
see - HET
see (mis) - HETGEEN
seega - DAARMEE
seejärel - DAARNA
seejärel - DAAROP
seelik - de ROK (-ken)
seeläbi - DAARDOOR
seen - de PADDESTOEL (-en)
seep - de ZE/EP (-pen)
seepärast - DAARVOOR
seeria - de REEKS (-en)
seeria - de SERIE (-s)
sees - aan
sees - BINNENIN
sees(pool) - BINNEN
sees - IN
seetõttu - DAARDOOR
seetõttu - DOORDAT
sein - de MU/UR (-ren)
sein - de WAND (-en)
seis(ukord) - de STA/AT (-ten)
seisma - STAAN, stond, (h) gestaan
seisukoht (arvamus) - het STANDPUNT (-en)
seisund - de TOESTAND (-en)
seisus - de STAND (-en)
seitse - (de) ZEVEN (-s)
sekka - ONDER
seletama - VERKL/AREN, -arde, (h) verklaard
selg - de RUG (-gen)
selge - DUIDELIJK
selge - HELDER
selge - ZUIVER
selgitama - VERKL/AREN, -arde, (h) verklaard
sell - de VENT (-en)
sellega - DAARMEE
selle jaoks - DAARVOOR
selle järele - DAARNA
selle kohta - DAARVAN
selleks - DAARVOOR
sellel(e) - DAAROP
sellele lisaks - BOVENDIEN
selle läbi et - DOORDAT
selle peal(e) - DAAROP
sellepärast - DAARDOOR
sellepärast - DAAROM
sellepärast - DAARVOOR
sellepärast - OMDAT
selles - DAARIN
selle sees - DAARIN
sellest - DAARVAN
sellest - HIERVAN
sellest - HIERVANDAAN
sellest ajast - SINDS
sellest hoolimata - DOCH
selline - DERGELIJK
selline - ZULK
sel määral kui - NAARMATE
selts - het GEZELSCHAP (-pen)
seltskond - het GEZELSCHAP (-pen)
seniks - ZOLANG
seos - het VERBAND (-en)
september - de SEPTEMBER
serv - de PUNT (-en)
sesoon - het SEIZOEN (-en)
sest - OMDAT
sestsaadik - SINDS
side - het VERBAND (-en)
siduma - VER/BINDEN, -bond, (h) verbonden
sigaret - de SIGARET (-ten)
siht - het DOEL (-en)
siia - HIERHEEN
siin - HIER
siis - DAARNA
siis - DAN
siis - TOEN
siiski - TOCH
siit - HIERVANDAAN
sild - de BRUG (-gen)
silm - het OOG (ogen)
silmapilk - het OGENBLIK (-ken)
silmas pidama - BEDOEL/EN, -de, (h) bedoeld
silt - het BORD (-en)
sina - JIJ
sinep - de MOSTERD
sinine - BLAUW
sinna - HEEN
sinna juurde - DAARBIJ
sinu - JOUW
sirge - RECHT
sisse - aan
sisse - IN
sisse astuma/tulema - BINNENKOMEN, kwam binnen, (i) binnengekomen
sisse kolima - BE/TREKKEN, -trok, (h) betrokken
sisseost - de BOODSCHAP (-pen)
sissepääs - de INGANG (-en)
sisu - de INHOUD
sisukord - de INHOUD
sitke - TAAI
situatsioon - de OMSTANDIGHE/ID (-den)
skulptuur - het BEELD (-en)
sobima - PAS/SEN, -de, gepast
sobitama - PAS/SEN, -de, gepast
sodi - de TROEP (-en)
soe - WARM
soojendus - de VERWARMING
sool - het ZOUT (-en)
soolane - het ZOUT (-en)
soov - de WENS (-en)
soovima (söögi kohta) - LUST/EN, -te, (h) gelust
soovima - WENS/EN, -te, (h) gewenst
soovima - WIL/LEN, -de, (h) gewild
sort - de AARD
sort - de/het SOORT (-en)
sosistama - FLUISTER/EN, -de, (h) gefluisterd
sport - de SPORT
stiil - de STIJL (-en)
stuudium - de STUDIE (-s)
su (sinu) - JE
sugulane - het FAMILIE/LID (-leden)
suguvõsa - de FAMILIE (-s)
suhkur - de SUIKER (-s)
suhteline - BETREKKELIJK
suitsetama - ROKEN, rookte, (h) gerookt
sulama - SMELTEN, smolt, (i) gesmolten
sulane - de KNECHT (-en)
sulatama - SMELTEN, smolt, (h) gesmolten
sulgema - SLUITEN, sloot, (h) gesloten
sulguma - SLUITEN, sloot, (i) gesloten
sunnitud olema - MOETEN, moest, (h) gemoeten
supermarket - de SUPERMARKT (-en)
surema - HEENGAAN, ging heen, (i) heengegaan
surema - OVER/LIJDEN, -leed, (i) overleden
surema - STERVEN, stierf, (h) gestorven
surm - de DOOD
surnud - DOOD
suruma - DRUK/KEN, -te, (h) gedrukt
surve - de DRUK (-ken)
suu - de MOND (-en)
suudlema - KUS/SEN, -te, (h) gekust
suudlema - ZOEN/EN, -de, (h) gezoend
suudlus - de KUS (-sen)
suudlus - de ZOEN (-en)
suunama - RICHT/EN, -te, (h) gericht
suunas - RICHTING
suund - de RICHTING (-en)
suunda - RICHTING
suunduma - RICHT/EN, -te, (h) gericht
suur - GROOT
suurepärane - FANTASTISCH
suurepärane - GEWELDIG
suurepärane - HEERLIJK
suurepärane - PRACHTIG
suutma - HA/LEN, -alde, (h) gehaald
suutma - KUNNEN, kon, (h) gekund
suvaline - TOEVALLIG
suvi - de ZOMER (-s)
sõbralik - AARDIG
sõda - de OORLOG (-en)
sõber - de VRIEND (-en)
sõbralik - VRIENDELIJK
sõbranna - de VRIENDIN (-nen)
sõit - de REI/S (-zen)
sõitma - REI/ZEN, -sde, (h/i) gereisd
sõitma - RIJDEN, reed, (h/I'i) gereden
sõitma (laevaga) - VAREN, voer, (h/i) gevaren
sõjaväelane - de MILITAIR (-en)
sõjavägi - het LEGER (-s)
sõjavägi - troepen
sõltumatu - ONAFHANKELIJK
sõna - het BERICHT (-en)
sõna - het WOORD (-en)
sõnakuulelik - ZOET
sõnaõigus - GEZAG
sõnum - het BERICHT (-en)
sõrm - de VINGER (-s)
sõrmus - de RING (-en)
sõõr - de KRING (-en)
sädelema - SCHITTER/EN, -de, (h) geschitterd
särama - SCHITTER/EN, -de, (h) geschitterd
särama - STRA/LEN, -alde, (h) gestraald
särav - SCHITTEREND
söandama - DUR/VEN, -fde, (h) gedurfd
söandama - WA/GEN, -agde, (h) gewaagd
söök - het ETEN
söök - het GERECHT (-en)
söök - het MA/AL (-len)
söök - de MAALTIJD (-en)
söökla - de KANTINE (-s)
sööma - ETEN, at, (h) gegeten
sööstma - SCHIETEN, schoot, (h) geshcoten
söötma - VOER/EN, -de, (h) gevoerd
süda - het HART (-en)
sügav - DIEP
sügis - de HERFST
sümpaatne - AARDIG
sündima - GEBEUR/EN, -de, iI) gebeurd
sündinud - GEBOREN
süngestuma - BE/TREKKEN, -trok, (h) betrokken
sünnipäev - de VERJAARDAG (-en)
süü - de SCHULD (-en)
süüa keetma - KOKEN, kookte, (h) gekookt
süüdistus - de SCHULD (-en)

algusesse

T

ta (naissoost) - HAAR
ta (naissoost) - ZE
tabama - TREFFEN, trof, (h) getroffen
taevas - de HEMEL (-s/-en)
taga - ACHTER
(kõige) taga - ACHTERAAN
(kõige) taga - ACHTERIN
(kõige) taga - ACHTEROP
taga ajama - JAGEN, jaagde/joeg, (h) gejaagd
tagajärg - het GEVOLG (-en)
tagasi - TERUG
tagasi - WEER
tagasihoidlik - VERLEGEN
tagumisel - ACHTERIN
tagurpidi - ACHTERUIT
tahk - de KANT (-en)
tahk - het VLAK (-ken)
tahke - VAST
tahtma - WIL/LEN, -de, (h) gewild
tahtmine - de ZIN (-nen)
tahvel - het BORD (-en)
taip - het BEGRIP (-pen)
taip - het INZICHT (-en)
taipama - SNAP/PEN, -de, (h) gesnapt
taipama - WETEN, wist, (h) geweten
takistus - de LAST (-en)
takt - de MA/AT (-ten)
taldrik - het BORD (-en)
talje - het MIDDEL (-en)
tall (hoone) - de STAL (-len)
talu - de BOERDERIJ (-en)
taluma - LIJDEN, leed, (h) geleden
talumees - de BOER (-en)
talupoeg - de BOER (-en)
talv - de WINTER (-s)
tantsima - DANS/EN, -te, (h) gedanst
tark - SLIM
tarvis - VOOR
tarvitama - GEBRUIK/EN, -te, (h) gebruikt
tarvitamine - het GEBRUIK (-en)
tasa - KALM
tasa - ZACHT
tasand - het VLAK (-ken)
tasand(ik) - de VLAKTE (-s/-n)
tasane - KALM
tasane - VLAK
tasapisi - LANGZAMERHAND
tase - het NIVEAU (-s)
tass - de KOP (-pen)
tasuta - GRATIS
tava - het GEBRUIK (-en)
tavaline - GEWOON
tavaline - NORMAAL
tavaliselt - GEWOONLIJK
tavaliselt - NORMAAL
te - U
te - JULLIE
teade - het BERICHT (-en)
teade - de BOODSCHAP (-pen)
teadma - WETEN, wist, (h) geweten
teadmine - de KENNIS (-sen)
teadus - de WETENSCHAP (-pen)
teaduskond - de FACULTEIT (-en)
teatama - VERKL/AREN, -arde, (h) verklaard
teatavasti - BLIJKBAAR
teatud - BEPAALD
teave - de INFORMATIE
tee - de BA/AN (-nen)
tee - de THEE
tee - de WEG (-en)
(vestlus)teema - het ONDERWERP (-en)
teema - het THEMA (-s)
(raha) teenima - VERDIEN/EN, -de, (h) verdiend
teenindama - DIEN/EN, -de, (h) gediend
teenindama - VERZORG/EN, -de, (h) verzorgd
teenistus - de DIENST (-en)
tegelane - het KARAKTER (-s)
tegelik - WERKELIJK
tegelikkus - de WERKELIJKHE/ID (-den)
tegelikult - EIGENLIJK
tegelikult - in feite
tegelikult - HEUS
tegelikult - WERKELIJK
tegema - DOEN, deed, (h) gedaan
tegema (valmistama) - MA/KEN, -akte, (h) gemaagt
tegevus - de ACTIE (-s)
tegu - het FEIT (-en)
tehas - de FABRIEK (-en)
teie - U
teie - JULLIE
teie (viisakusvorm omastavas käändes) - UW
teine - ANDER
teine - NIEUW
teine - TWEEDE
teineteise - ELKAAR
teineteist - ELKAAR
teisipäev - de DINSTAG (-en)
teisiti - ANDERS
teisiti - VERSCHILLEND
teistmoodi - ANDERS
teistmoodi - VERSCHILLEND
teivas - de STOK (-ken)
tekkima - ONT/STAAN, -stond, (i) ontstaan
tekkima - OPKOMEN, kwam op, (i) opgekomen
telefon - de TELEFOON (-s)
telefoneerima - OPBELLEN, belde op, (h) opgebeld
televiisor - het TELEVISIETOESTEL (-len)
televisioon - de TELEVISIE (-s)
telg - de AS
tema (naissoost) - HAAR
tema (naissoost) - ZIJ
tema (meessoost) - HIJ
terav - SCHERP
tere! - DAG!
tere! - HALLO!
tere hommikust! - goedemorgen!
tere päevast! - goedemiddag!
tere päevast! - goedendag!
tere õhtust! - goedenavond!
terve - GEZOND
terve (kogu) - HEEL
tervis - de GEZONDHEID
terviseks! - gezondheid!
terviseks! - PROOST!
tervist! - HALLO!
tervitama - GROETEN, groette, (h) gegroet
tervitus - de GROET (-en)
tige - BOOS
tige - KWAAD
tihe - DICHT
tihti - DIKWIJLS
tihti - VAAK
tihti - VEEL
tiib - de VLEUGEL (-s)
tiibklaver - de VLEUGEL (-s)
tiitel - de TITEL (-en)
tingimus - de OMSTANDIGHE/ID (-den)
tingimus - de VOORWAARDE (-n)
tipp - de TOP (-pen)
tobe -DOM
tobe - FLAUW
tohtima - MOGEN, mocht, (h) gemogen
tohtima - ZULLEN, zou
tohutu (suur) - ENORM
tohutu - GEWELDIG
tohutult - ENORM
tohutult - ONTZETTEND
tohutult - VERSCHRIKKELIJK
toigas - de STOK (-ken)
toime tulema - HA/LEN, -alde, (h) gehaald
toimuma - GEBEUR/EN, -de, iI) gebeurd
toit - het ETEN
toll - de DOUANE (-s)
tollal - TOEN
tolm - het STOF
tomat - de TOMA/AT (-ten)
too - DAT
tool - de STOEL (-en)
tooma - BRENGEN, bracht, (h) gebracht
tooma - HA/LEN, -alde, (h) gehaald
toon - de TO/ON (-nen)
toorelt - RUW
toores - RAUW
toores - RUW
toos - de BLIK (-ken)
toos - de BUS (-sen)
toppima - STOP/PEN, -te, (h) gestopt
tore - ENIG
tore - FIJN
tore - HEERLIJK
tore - LEKKER
tore - LEUK
torkama - STEKEN, stak, (h) gestoken
torm - de STORM (-en)
torn - de TOREN (-s)
(püssi)toru - de LO/OP (-pen)
toru - de PIJP (-en)
traat - de DRAAD (-en)
tramm - de TRAM (-s)
trepp - de TRAP (-pen)
triip - de STRE/EP (-pen)
trügima - DRINGEN, drong, (h) gedrongen
trükk - de DRUK (-ken)
trükkima - DRUK/KEN, -te, (h) gedrukt
tsentrum - CENTRUM
tualett - het TOILET (-ten)
tuba - de KAMER (-s)
tugev - FEL
tugev - HEVIG
tugev - MACHTIG
tugev - STERK
tugev - STEVIG
tugevalt - FEL
tugevalt - HEVIG
tugevasti - FLINK
tugi - de STEUN (-en)
tugipunkt - de BASIS (-sen/bases)
tuhat - (de) DUIZEND (-en)
tuhk - de AS
tulekahju - de BRAND (-en)
tulema - HOE/VEN, -fde, (h) gehoeven
tulema - KOMEN, kwam, (i) gekomen
tulemus - het RESULTA/AT (-ten)
tulev - VOLGEND
tulevik - de TOEKOMST
tuli - de BRAND (-en)
tuli (valgus) - het LICHT (-en)
tuli - de VU/UR (-ren)
tuline - HEET
tulistama - SCHIETEN, schoot, (h) geshcoten
tulp - de TULP (-en)
tulu - de WINST (-en)
tume - DONKER
tumm - STOM
tunaeile - EERGISTEREN
(õppe)tund - de LES (-sen)
tund - het UUR (uren)
tundma - KEN/NEN, de, (h) gekend
tundma - VOEL/EN, -de, (h) gevoeld
tundmus - het GEVOEL (-ens)
tunduma - BLIJKEN, bleek, (i) gebleken
tunduma - LIJKEN, leek, (h) geleken
tunglema - DRINGEN, drong, (h) gedrongen
tunne - het GEVOEL (-ens)
tunnistama - AANNEMEN, nam aan, (h) aangenomen
tuntud - BEKEND
turg - de MARKT (-en)
turvaline - VEILIG
tuttav - BEKEND
tuttav - de KENNIS (-sen)
tuul - de WIND (-en)
tuuletõmbus - de TOCHT (-en)
tuulik - de MOLEN (-s)
tõbine - ZIEK
tõde - de WAARHE/ID (-den)
tõele vastama - KLOP/PEN, -te, (h) geklopt
tõeline - WERKELIJK
tõeliselt - in feite
tõeliselt - WERKELIJK
tõelisus - de WERKELIJKHE/ID (-den)
tõenäoliselt - WAARSCHIJNLIJK
tõepoolest - EIGENLIJK
tõepoolest - ECHT
tõepoolest - HEUS
tõepoolest - INDERDAAD
tõesti - BEST
tõesti - ECHT
tõesti - HEUS
tõesti - INDERDAAD
tõlkima - VERTA/LEN, - alde, (h) vertaald
tõmbama - HA/LEN, -alde, (h) gehaald
tõmbama - TREKKEN, trok, (h) getrokken
tõotama - BELO/VEN, -ofde, (h) beloofd
tõrv -TEER
tõsi - WAAR
tõsiasi - het FEIT (-en)
tõsine - ERNSTIG
tõsiselt -ERNSTIG
tõstma - ZET/TEN, -te, (h) gezet
tõttu - DOOR
tõttu -WEGENS
tõuge - de AANLEIDING
tõusma - OPKOMEN, kwam op, (i) opgekomen
tõusma - STIJGEN, steeg, (i) gestegen
tädi - de TANTE (-s)
tähele panema - OPMERKEN, merkte op, (h) opgemerkt
tähele panema - MERK/EN, -te (h) gemerkt
tähelepanu - de AANDACHT
tähelepanu - de BELANGSTELLING (-en)
tähemärk - het KARAKTER (-s)
tähendama - BETEKEN/EN, -de, (h) betekend
tähendus - de BETEKENIS (-sen)
tähendus - de ZIN (-nen)
tähestik - het ALFABET (-ten)
täht - de STER (-ren)
(kirja)täht - de LETTER (-s)
tähtis - BELANGRIJK
tähtsus - het BELANG (-en)
tähtsus- de BETEKENIS (-sen)
täielik - VOLKOMEN
täielik - VOLLEDIG
täielik - het GEHEEL
täielikult - HELEMAAL
täiesti - HELEMAAL
täiesti - VOLKOMEN
täiesti - VOLLEDIG
täis - VOL
täitma - VOLG/EN, -de, (h/i) gevolgd
täitma - VUL/LEN, -de, (h) gevuld
täitma - VERVUL/LEN, -de, (h) vervuld
täiuslik - VOLKOMEN
täiuslik - VOLLEDIG
täiustama - VERBETER/EN, -de, (h) verbeterd
täna - VANDAAG
tänama - BEDANK/EN, -te, (h) bedankt
tänama - DANK/EN, -te, (h) gedankt
tänan! - dank u/je!
tänane - HUIDIG
tänapäeval - TEGENWOORDIG
tänapäevane - MODERN
tänapäevane - HUIDIG
tänav - de STRA/AT (-ten)
täpne - PRECIES
täpne - JUIST
täpselt - PRECIES
täpselt - JUIST
töö - de ARBEID
töö - het WERK (-en)
töökoht - de BA/AN (-nen)
töökoht - de BETREKKING (-en)
tööstus - de INDUSTRIE (-e``n)
töötama - LOPEN, liep, (h/i) gelopen
töötama - WERK/EN, -te, (h) gewerkt
tüdinend olema - BA/LEN, -alde, (h) gebaald
tüdruk - het MEISJE (-s)
tühi - LEEG
tükk - het STUK (-ken/-s)
tükk aega - de POOS
tüli - de RUZIE (-s)
tüli - de STRIJD (-en)
tütar - de DOCHTER (-s)
tüüp - de KEREL (-s)
tüüp - de VENT (-en)
tüütu - LASTIG
tüütu - SAAI
tüütu - VERVELEND
algusesse

U

uba - de BO/ON (-nen)
uhke - TROTS
uisutama - SCHAATS/EN, -te, (h) geschaatst
ujuma - ZWEMMEN, zwom, (h) gezwommen
uks - de DEUR (-en)
ulatuma - BEREIK/EN, -te, (h) bereikt
umbes - ONGEVEER
und nägema - DRO/MEN, -omde, (h) gedroomd
unenägu - de DRO/OM (-men)
uni - de SLAAP
unistama - DRO/MEN, -omde, (h) gedroomd
unistus - de DRO/OM (-men)
unustama - VER/GETEN, -gat, (h/i) vergeten
usaldama - VERTROUW/EN, -de, (h) vertrouwd
usaldusväärne - BETROUWBAAR
usk - het GELO/OF (-ven)
uskuma - GELO/VEN, -ofde, (h) geloofd
ustav - TROUW
uudis(ed) - het NIEUWS
uuesti - OPNIEUW
uuesti - WEER
uurima - ONDER/ZOEKEN, -zocht, (h) onderzocht
uurimine - het ONDERZOEK (-en)
uurimus - het ONDERZOEK (-en)
uus - NIEUW
uus aasta - het NIEUWJAAR
algusesse

V

vaade - de BLIK (-ken)
vaatama - AANKIJKEN, keek aan, (h) aangekeken
vaatama - KIJKEN, keek, (h) gekeken
(läbi/üle) vaatama - BE/KIJKEN, -keek, (h) bekeken
vaatamata - ONDANKS
vaatenurk - het OPZICHT (-en)
vaatlema - BESCHOUW/EN, -de, (h) beschouwd
vaatus - het BEDRIJ/F (-ven)
vaba - VRIJ
vabadus - de VRIJHE/ID (-den)
vabalt - OPEN
vabandust! - SORRY!
vabariik - de REPUBLIEK (-en)
vabisema - BE/VEN, -efde, (h) gebeefd
vabisema - TRIL/LEN, -de, (h) getrild
vabrik - de FABRIEK (-en)
vaene - ARM
vaenlane - de VIJAND (-en)
vaev - de LAST (-en)
vaev - de MOEITE
vaevalt - NAUWELIJKS
vahe - het VERSCHIL (-len)
vaheaeg - de PAUZE (-n/-s)
vaheaeg - de VAKANTIE (-s)
vahel - TUSSEN
vahemaa - de AFSTAND (-en)
vahend - het MIDDEL (-en)
vahepeal - INTUSSEN
vahetama - RUIL/EN, -de, (h) geruild
vahetevahel - WELEENS
vahetult - ONMIDDELLIJK
vahetus - de RUIL (-en)
vahtima - STA/REN, -arde, (h) gestaard
vaid - ALLEEN
vaid - MAAR
vaid - PAS
vaid - SLECHTS
vaidlema - DISCUSSI/E"REN, -eerde, (h) dediscussieerd
vaidlus - de DISCUSSIE (-s)
vaikima - ZWIJGEN, zweeg, (h) gezwegen
vaikne - RUSTIG
vaikne - STIL
vaikne - ZACHT
vaikus - de RUST
vaikus - de STILTE (-s/-n)
vaim - de GEEST (-en)
vaimne - GEESTELIJK
vaimselt - GEESTELIJK
vaimukas - GEESTIG
vaimustav - SCHITTEREND
vaip - het KLE/ED (-den)
vaja - NODIG
vajadus - de BEHOEFTE (-s)
vajadus - de NO/OD (-den)
vajalik - NODIG
vaja olema - MOETEN, moest, (h) gemoeten
vajuma - VALLEN, viel, (i) gevallen
vajuma - ZINKEN, zonk, (i) gezonken
vajutama - DRUK/KEN, -te, (h) gedrukt
vale - FOUT
vale - VERKEERD
valesti - FOUT
valesti - VERKEERD
valetama - LIEGEN, loog, (h) gelogen
valge(nahaline) - BLANK
valge - WIT
valgus - het LICHT (-en)
valgustus - het LICHT (-en)
vali - LUID
valik - de KEUZE (-s/-n)
valima - KIEZEN, koos, (h) gekozen
valitsus - de OVERHE/ID (-den)
valitsus - de REGERING (-en)
valjusti - LUID
valmis - AF
valmis (midagi tegema) - BEREID
valmis - KLAAR
valmistama - MA/KEN, -akte, (h) gemaagt
valu - de PIJN (-en)
valus - ZEER
vana - OUD
vanaema - de GROOTMOEDER (-s)
vanaema - de OMA (-s)
vanaisa - de GROOTVADER (-s)
vanaisa - de OPA (-s)
vanavanemad - GROOTOUDERS
vanemad - OUDERS
vanker - de WAGEN (-s)
vanus - de LEEFTIJD (-en)
vara - VROEG
varem - EERDER
varem - VOORAF
varem - VROEGER
vari - de SCHADUW (-en)
varjama - VER/BERGEN, -borg, (h) veborgen
varjuma - VER/BERGEN,zich -borg, (h) veborgen
varsti - BINNENKORT
varsti - DADELIJK
varsti - DIRECT
varsti - GAUW
varsti - SPOEDIG
varsti - STRAKS
varvas - de TE/EN (-nen)
vasak - LINKER
vasakpoolne - LINKS
vasakul - LINKS
vast - GAUW
vastama - ANTWOORD/EN, -de, (h) geantwoord
vastand - het TEGENDEEL
vastas - TEGENOVER
vastasel juhul - ANDERS
vastav - BETROKKEN
vastavalt - VOLGENS
vastik - LELIJK
vastik - NAAR
vastik - VERVELEND
vastu - TEGEN
vastupanu - het VERZET
vastupidi - ANDERSOM
vastus- het ANTWOORD (-en)
vastuseis - het VERZET
vastu võtma - AANNEMEN, nam aan, (h) aangenomen
vastu võtma - ONT/VANGEN, -ving, (h) ontvangen
vedama - DRAGEN, droeg, (h) gedragen
vedel - SLAP
vedel - VLOEIBAAR
veebruar - de FEBRUARI
veel - NOG
veel kord - OPNIEUW
veendumus - het STANDPUNT (-en)
veenma - OVERTUIG/EN, -de, (h) overtuigd
veerema - ROL/LEN, -de, (h) gerold
veetlev - AANTRAKKELIJK
veidi - EVEN
veidike(ne) - een BEETJE
vein - de WIJN (-en)
vend - de BROER (s)
vend - de KEREL (-s)
venelane - de RUS (-sen)
vennike - de KEREL (-s)
veri - het BLOED
vesi - het WATER (-en)
veski - de MOLEN (-s)
vestlema - PRAT/TEN, -atte, (h) gepraat
vestlus - het GESPREK (-ken)
viga - de FOUT (-en)
viga - het NADE/EL (-len)
viga - het GEBREK (-en)
vihane - BOOS
vihane - KWAAD
vihik - het SCHRIFT (-en)
vihm - de REGEN (-s)
viima - BRENGEN, bracht, (h) gebracht
viimaks - TENSLOTTE
viimane - LAATSTE
viimasel - ACHTERIN
viin - de WODKA ('s)
viis (mood) - de MANIER (-en)
viis (mood) - de WIJZE (-n)
viis (number) - (de) VIJ/F (-ven)
viisakas - BELEEFD
vilgas - DRUK
vili - de VRUCHT (-en)
viljakas - VRUCHTBAAR
viltu - SCHEEF
viltu - SCHUIN
viltune - SCHEEF
viltune - SCHUIN
viskama - GOOI/EN, -de, (h) gegooid
viskama - WERPEN, wierp, (h) geworpen
vist - MISSCHIEN
vist - WAARSCHIJNLIJK
vooderdama - VOER/EN, -de, (h) gevoerd
voodi - het BED (-den)
vool - de STRO/OM (-men)
voolus - de STRO/OM (-men)
vorm - de VORM (-en)
võbisema - TRIL/LEN, -de, (h) getrild
või (nimis.) - de BOTER
või - OF
võib-olla - MISSCHIEN
võileib - de BOTERHAM (-men)
võim - het GEZAG
võim - de MACHT (-en)
võima - GAAN, ging, (i) gegaan
võima - KUNNEN, kon, (h) gekund
võima - MOGEN, mocht, (h) gemogen
võima - ZULLEN, zou
võimalik - MOGELIJK
võimalus - de MOGELIJKHE/ID (-den)
võimas -ENORM
võimas - GEWELDIG
võimas - MACHTIG
võimatu - ONMOGELIJK
võimsus - de KRACHT (-en)
võistlus - de WEDSTRIJD (-en)
võit - de OVERWINNING (-en)
võitlus - de STRIJD (-en)
võitma - WINNEN, won, (h) gewonnen
võlg - de SCHULD (-en)
võluv - AANTRAKKELIJK
võrgustik - het NETWERK (-en)
võrk - het NET (-ten)
võrk - het NETWERK (-en)
võtma - NEMEN, nam, (h) genomen
(üles) võtma - OPNEMEN, nam op, (h) opgenomen
võõramaalane - de VREEMDELING (-en)
võõras - VREEMD
väevõim - het GEWELD
väga - ERG
väga - HEEL
väga - ONTZETTEND
väga - ZEER
vägev - MACHTIG
vägivald - het GEWELD
vähe(ke) - ENIGSZINS
vähe -WEINIG
vähehaaval - LANGZAMERHAND
vähekene - een BBETJE
vähem - MINDER
vähemalt - ALTHANS
vähemalt - MINSTENS
vähemalt - TENMINSTE
vähesus - het GEBREK (-en)
väike - KLEIN
väike - SMAL
väimees - de SCHOONZOON (-s)
väitma - STEL/LEN, -de, (h) gesteld
väle - FLINK
väle - SNEL
väli - het VELD (-en)
välismaa - het BUITENLAND
välismaalane - de BUITENLANDER (-s)
välismaine - BUITENLANDS
välja - UIT
välja(poole) - naar buiten
välja andma - PUBLICE/REN, -erde, (h) gepubliceerd
väljaanne - de DRUK (-ken)
välja arvatud - BEHALVE
väljak - het VELD (-en)
väljaminekud - de LAST (-en)
välja mõtlema - BEDENKEN, bedacht, (h) bedacht
(odav) väljamüük - de UITVERKOOP
väljapääs - de UITGANG (-en)
väljas(pool) - BUITEN
väljast(poolt) - van buiten
väljavaade - de KANS (-en)
värisema - BE/VEN, -efde, (h) gebeefd
värske - FRIS
värv - de KLEUR (-en)
väsinud - MOE
väärtus - de WAARDE (-s/-n)
vürst - de VORST (-en)
vürtsine - HEET
algusesse

W

algusesse

Õ

õde - de ZUS (-sen)
õde - de ZUSTER (-s)
õhetama - GLOEI/EN, -de, (h) gegloeid
õhk - de LUCHT (-en)
õhkkond - de SFE/ER (-ren)
õhku - OMHOOG
õhtu - de AVOND (-en)
õhtusöök - het AVONDETEN
õhtusöök - het DINER (-s)
õieti - EIGENLIJK
õige - ECHT
õige - JUIST
õige olema - KLOP/PEN, -te, (h) geklopt
õigupoolest - EIGENLIJK
õigupoolest - in feite
õigus - het RECHT (-en)
õigusega - TERECHT
õis - de BLOEM (-en)
õlg - de SCHOUDER (-s)
õli - de OLI/E (-e"n)
õlu - het BIER (-en)
õnn - het GELUK
õnnelik - GELUKKIG
õnneks - GELUKKIG
õnnelikult - GELUKKIG
õnnestuma - LUK/KEN, -te, (i) gelukt
õnnetu - ONGELUKKIG
õnnetus - het ONGELUK (-ken)
õnnis - HEERLIJK
õnnitlema - FELICITE/REN, -erde, (h) gefeliciteerd
õpetaja - de LERAAR (-s/leraren)
õpetaja (naine) - de LERARES (-sen)
õpetaja - de ONDERWIJSER (-s)
õpetama - LE/REN, -erde, (h) geleerd
õpetus - de LE/ER (-ren)
õpilane - de LEERING (-en)
õpingud - de STUDIE (-s)
õpipoiss - de LEERING (-en)
õppeaine - het VAK (-ken)
õppetükk - de LES (-sen)
õppima - LE/REN, -erde, (h) geleerd
õppima - STUDE/REN, -erde, (h) gestudeerd
õrn - ZACHT
õrn - TEER
õudne - VERSCHRIKKELIJK
õudne - VRESELIJK
õun - de APPEL (-s/-en)
algusesse

Ä

äge - FEL
äge . HEVIG
äge- HEFTIG
ägedalt - FEL
ägedalt - HEVIG
ähvardama - DREIG/EN, -de, (h) gedreigd
äi - de SCHOONVADER (-s)
äkitselt - OPEENS
äkitselt - PLOTSELING
äkki - INEENS
äkki - PLOTSELING
(üht)äkki - OPEENS
ämm - de SCHOONMOEDER (-s)
ära - AF
ära - VANAF
ära - WEG
äratama - WEK/KEN, -te, (h) gewekt
ära tegema - HA/LEN, -alde, (h) gehaald
ära tundma - HERKEN/NEN, -de, (h) herkend
äri - de ZA/AK (-ken)
ärimees - de ZAKEN/MAN (-lui/-lieden)
ärkvel - WAKKER
äär - de/het BOORD (-en)
äär - de GREN/S (-zen)
äär - de KANT (-en)
äär - de RAND (-en)
äärmiselt - UITERST
algusesse

Ö

öö - de NACHT (-en)
algusesse

Ü

ühekordne - EENVOUDIG
ühekordselt - EENVOUDIG
ühekorraga - INEENS
üheksa - de NEGEN (-s)
ühendus - de GEMEENDCHAP (-pen)
ühesugune - GELIJK
ühiskond - de MAATSCHAPPIJ (-en)
ühiskond - de SAMENLEVING (-en)
ühisus - de GEMEENDCHAP (-pen)
üks - (de) e`e`n
üks - ENKEL
üksi - ALLEEN
üksik - EENZAAM
üksik - ENKEL
üksildane - EENZAAM
üksildaselt - EENZAAM
üksinda - ALLEEN
ükskord - EENMAAL
üksteist - (de) EL/F (-ven)
üksteist (üksteise) - ELKAAR
ülal(pool) - BOVEN
ülaosas - BOVENAAN
üldsus - het PUBLIEK
ülehindama - OVERSCHAT/TEN, -te, (h) overschat
ülehomme - OVERMORGEN
ülejäänud - de REST (-en)
ülekaalus olema - OVER/WEGEN, -woog, (h) overwogen
üle minema - OVERGAAN, ging over, (i) overgegaan
üleni - VOLKOMEN
üleni - VOLLEDIG
üles - OMHOOG
üles(poole) - naar boven
ülespoole - OMHOOG
üleval - BOVENAAN
üleval)millegi sees) - BOVENIN
ülevalt - van boven
üldine - ALGEMEEN
üldse - ÜBERHAUPT
üle - DOOR
üle - OVER
üleeile - EERGISTEREN
ülemus - de BA/AS (-zen)
üleni - HELEMAAL
üles - OP
ülesanne - de OPDRACHT (-en)
ülesanne - de TA/AK (-ken)
üles otsima - OPZOEKEN, zocht op, (h) opgezocht
üleval - OP
ülikond - het PAK (-ken)
ülikool - de UNIVERSITEIT (-en)
ülikooli lõpetama - AFSTUDEREN, studeerde af, (i) afgestudeerd
üliõpilane -de STUDENT (-en)
üliõpilane (naine) - de STUDENTE (-s)
üllatama - VERBA/ZEN, -asde, (h) verbaasd
üllatama - VERRAS/SEN, -te, (h) verrast
üllatuma - OPKIJKEN, keek op, (h) opgekeken
üllatuma - VERBA/ZEN,zich -asde, (h) verbaasd
üllatus - de VERRASSING (-en)
ümar - ROND
ümber - OM
ümber keerama/pöörama - OMKEREN, keerde om , (h) omgekeerd
ümber mõtlema - BEDENKEN, zich -dacht, (h) bedacht
ümber(ringi) pöörduma . OMKEREN, keerde om , (i) omgekeerd
ümberringi - RONDOM
ümbrik - de ENVELOP(PE) (-en)
ümbrus(kond) - de OMGEVING
ümber(ringi) - OMHEEN
ümbruskond - de BUURT (-en)
ümmargune - ROND
üritama - PROBE/REN, -erde, (h) geprobeerd
üsna - BEST
üsna - NOGAL
ütlema - ZEGGEN, zei, (h) gezegd
algusesse

X

algusesse

Y

algusesse

Z

algusesse

GEOGRAAFILISED NIMED - GEOGRAFISCHE NAMEN

Aafrika - AFRIKA
Aasia - AZIE''
Ahvenamaa - ALAND
Albaania - ALBANIE''
Alpid - ALPEN
Ameerika - AMERIKA
Ameerika Ühendriigid - VERENIGDE STATEN (VAN AMERIKA)
Amsterdam - AMSTERDAM
Austraalia - AUSTRALIE''
Austria - OOSTENRIJK
Baltikum - BALTICUM
Baltimaad - BALTISCHE LANDEN
Belgia - BELGIE''
Berliin - BERLIJN
Bosnia-Hertsegoviina - BOSNIE''-HERZEGOVINA
Brüssel - BRUSSEL
Budapest - BOEDAPEST
Bulgaaria - BULGARIJE
Böömimaa - BOHEMEN
Eesti - ESTLAND
Euroopa - EUROPA
Flandria - VLAANDEREN
Fääri saared - FÄRÖER
Gruusia - GEORGIE''
Gröönimaa - GROENLAND
Haag - DEN HAAG
Helsingi - HELSINKI
Hiina - CHINA
Hispaania - SPANJE
Holland - HOLLAND
Horvaatia - KROATIE
Iirimaa - IERLAND
Inglismaa - ENGELAND
Island - IJSLAND
Itaalia - ITALIE''
Jaapan - JAPAN
Jugoslaavia - JOEGOSLAVIE''
Kanada - CANADA
Kopenhaagen - KOPENHAGEN
Kreeka - GRIEKENLAND
Köln - KEULEN
Lapimaa - LAPLAND
Leedu - LITOUWEN
Liivimaa - LIJFLAND
London - LONDEN
Luksemburg - LUXEMBURG
Läti - LETLAND
Läänemeri, Balti meri - OOSTZEE
Makedoonia - MACEDONIE"
Madriid - MADRID
Moldaavia - MOLDAVIE''
Moskva - MOSKOU
Madalmaad - NEDERLAND
Norra - NOORWEGEN
Nõukogude Liit - SOVIJET-UNIE
Pariis - PARIJS
Peipsi - PEIPSIMEER
Pihkva - PSKOV
Poola - POLEN
Prantsusmaa - FRANKRIJK
Preisimaa - PRUISEN
Põhjameri - NOORDZEE
Reikjavik - REYKJAVIK
Riia - RIGA
Riia laht - GOLF VAN RIGA
Rooma - ROME
Rootsi - ZWEDEN
Rumeenia - ROEMENIE''
Saksamaa - DUITSLAND
Serbia - SERVIE''
Siber - SIBERIE''
Sloveenia - SLOVENIE''
Slovakkia - SLOWAKIEJE
Skandinaavia - SCANDINAVIE''
Soome - FINLAND
Soome laht - FINSE GOLF
Sotimaa - SCHOTLAND
Stokholm - STOCKHOLM
St. Peterburg - SINT-PETERSBURG
Suurbritannia - GROOT-BRITTANIE''
Sveits - ZWITSERLAND
Taani - DENEMARKEN
Tsehhi - TSJECHIE''
Türgi - TURKIJE
Ukraina - de OEKRAINE
Ungari - HONGARIJE
Uuralid - OERAL
Uus-Meremaa - NIEUW-ZEELAND
Vahemeri - MIDDELLANDSE ZEE
Valgevene - WIT-RUSLAND
Varssavi - WARSCHAU
Venemaa - RUSLAND
Viin - WENEN
algusesse

NUMBRID - GETALLEN

0 null - NUL
1 üks - E'E'N
2 kaks - TWEE
3 kolm - DRIE
4 neli - VIER
5 viis - VIJF
6 kuus - ZES
7 seitse - ZEVEN
8 kaheksa - ACHT
9 üheksa - NEGEN
10 kümme - TIEN
11 üksteist - ELF
12 kaksteist - TWAALF
13 kolmteist - DERTIEN
14 neliteist - VEERTIEN
15 viisteist - VIJFTEEN
16 kuusteist - ZESTIEN
17 seitseteist - ZEVENTIEN
18 kaheksateist - ACHTTIEN
19 üheksateist - NEGENTIEN
20 kakskümmend - TWINTIG
21 kakskümmend üks - E'E'NENTWINTIG
25 kakskümmend viis - VIJFENTWINTIG
30 kolmkümmend - DERTIG
40 nelikümmend - VEERTIG
50 viiskümmend - VIJFTIG
60 kuuskümmend - ZESTIG
70 seitsekümmend - ZEVENTIG
80 kaheksakümmend - TACHTING
90 üheksakümmend - NEGENTIG
100 sada - HONDERD
101 sada üks - HONDERDENE'E'N
200 kakssada - TWEEHONDERD
300 kolmsada - DRIEHONDERD
400 nelisada - VIERHONDERD
500 viissada - VIJFHONDERD
1000 tuhat - DUIZEND
1001 tuhat üks - DUIZENDENE'E'N
1500 tuhat viissada - VIJFTIENHONDERD
10 000 kümme tuhat - TIENDUIZEND
100 000 sada tuhat - HONDERDDUIZEND
1 000 000 üks miljon - EEN MILJOEN
1 000 000 000 üks miljard - EEN MILJARD
1. esimene - 1e EERSTE
2. teine - 2e TWEEDE
3. kolmas - 3e DERDE
4. neljas - 4e VIERDE
5. viies - 5e VIJFDE
6. kuues - 6e ZESDE
7. seitsmes - 7e ZEVENDE
8. kaheksas - 8ste ACHTSTE
9. üheksas - 9e NEGENDE
10. kümnes - 10e TIENDE
11. üheteistkümnes - 11e ELFDE
20. kahekümnes - 20e TWINTIGSTE
1/2 pool - een TWEEDE/de HELFT
1/3 üks kolmandik - een DERDE
1/4 üks neljandik - een VIERDE/ KWART
1,2 üks koma kaks - E'E'N KOMMA TWEE
algusesse

NÄDALAPÄEVAD - DAGEN

esmaspäev - MAANDAG
teisipäev - DINSDAG
kolmapäev - WOENSDAG
neljapäev - DONDERDAG
reede - VRIJDAG
laupäev - ZATERDAG
pühapäev - ZONDAG
algusesse

KUUD - MAANDEN

jaanuar - JANUARI
veebruar - FEBRUARI
märts - MAART
aprill - APRIL
mai - MEI
juuni - JUNI
juuli - JULI
august - AUGUSTUS
september - SEPTEMBER
oktoober - OKTOBER
november - NOVEMBER
detsember - DECEMBER
algusesse

Kasutamisõpetus

vasakul on eesti keelsed sõnad, paremal hollandi keelsed sõnad, kus nimisõnadele on lisatud artikkel (het, de) ja sulgudes mitmuse vorm, näit. (-en). Tegusõnadel on antud infinitiivi, lihtmineviku vorm ja mineviku kesksõna. Viimase juurde on lisatud (h) või (i) vastavalt sellele, kas perfektis kasutatakse abitegusõna hebbenvõi zijn.
Sulgudes olevad sõnad võib ka ära jätta. Samuti on sulgudes info, kui sõna on mitmetähenduslik, näit: põhi (pinnas) või põhi (ilmakaar).

algusesse

Hääldamine

Hollandikeeles on keeruline häälik X, mis kirjapildis on g (näit. negen - üheksa) või ühendis ch (kachel - kamin) ning konsonantühendis sch (Scheveningen).

VOKAALID:
a - a
aa - aa ja ää vahepeal
e - e ja ö vahepeal
ee - ee
i - i, kui sõna lõpus on ig - ö
ie - ii
o - o
oo - oo
oe - u
eu - ö
u - ü
uu - üü
y - i
DIFTONGID JA TEISED KAHE VOKAALIGA KOMBINATSIOONID
ei/ij - ei, kui ij'le järgneb k, ja kombinatsioon -ijk on sõna lõpus siis - ök
aai - aa ja i, eraldi välja hääldamisega
oei - u ja i, eraldi välja hääldamisega
ooi - oo ja i, eraldi välja hääldamisega
ou/au - au eeuw - ee ja ü, eraldi välja hääldamisega
ieuw - i ja ü, eraldi välja hääldamisega
ui - äü
KONSONANDID JA KONSONANTÜHENDID
b - b
c - s
ch - hv
d - d
f - f
g - hv, h tugevalt, vahel hääldatakse g ka zh
h - h
j - j
k - k
l - l
m - m
n - n
ng - n, g-d ei hääldata välja
p - p
r - r
s - s
sch - s ja ch, eraldi välja hääldatuna
t - t
v - f
w - v
z - s
x - ks

algusesse

Greetingz

Shoutzid kõikidele Hollandi keele õppijatele ja tulpide ning kiiruisutamise fännidele.
Tänusõnad inimestele, kes on välja andnud hollandi keelt käsitlevat materjali:
hollandi-eesti sõnastik:
PETRI HOOGENDIJK
FRANS VAN NES
ANNE TAMM
eesti-hollandi vestmik:
KÜLLI PROSA

algusesse
lahkumine EESTI-HOLLANDI sõnastikust
LINGID
Holland info
Holland info2
reisikirjad JAN'ilt, kui ta Hollandis käis
U-can mail me, if u want
COPYRIGHT: there's no rulez
RITCHIE-ERKKIE PRODUCTION98