[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 24.—29. vihik (lõpetis—nälpsama)

Tööversioon


Päring: osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 4 artiklit

epitama epitama Jäm Khk Pha Vll Han Hää Plt, -ämä KJn Ote, -eme Hel
1. eputama uhkustab ning epitab omaga Jäm; [hobune] akab epitama - - kardab Khk; Edimese latsekesege iks epitedess (mängitakse), tõistege ei ole enämb `aigu Hel; ka mis ta `väega epitäss ennäst vai edestäss Ote Vrd epildama, epitlema, epitsema, hipitama
2. (kaua) riietuma; (liialt) ehtima `Peimes epitas obuse na üles, pani tut́ta täis; Pulma obuste ristad olid kõik `uhkeste epitatud Han; Kaua sa ikki epitad pähle, teine juba `ammu `u̬u̬tab; Üks igavene epitamine: ikki säeb ennast, ikki säeb ennast Hää; mis‿sa epitet, pane vahel `rõ̭õ̭vise, mine mineme Hel
3. hellitama sedine epitud ~ pillitud laps Jäm; linnas epitadass inimesed ära Hää Vrd epildama, epitlema
kepitama kepit|ama Plt, -ämä KJn kepiga peksma vanaśti `mõisas kepitädi inimeisi KJn Vrd kepmä
lepitama1 lepitama Khk Pöi Muh Rei/-dama/ L Juu JMd Koe VJg Iis Trm Plt Trv, -ämä Tõs Kod KJn Puh Nõo, -eme Hls Krk San; leppitam(m)a Lüg VNg, lebitäm(m)ä Kuu Vai, lepütäm(m)ä V/-õmõ Krl/
1. leppima panema, püüdma leppima panna leppitab tülitsejad kokko; `metsävaht on `neie leppitaja Lüg; `kohtunik `katsus neid ää ka lepita, aga äi es `aita `ühtid Khk; Ta oli ikka `sõnna vahele läind neid lepitama, `antud toale koa `vastu `silmi Pöi; mes suur lepitaja sa oled nendel Mar; läksid `kiskuma, naesed tulid vahele lepitama Mär; vihamehi ikke lepitätse Tõs; `kohtu pääl lepitab `kohtunik, paneb `lepma; kis lepitada tahab, see peab `oskama `rääki Saa; meie isä läks lepitämä. jõid pu̬u̬l `tu̬u̬pi `viina ärä, siis õli lepitet Kod; ku kaks on pahanduses, sis kolmas lähäb vahele `jälle lepitäb KJn; mia lepiti neid, aga na es lepi Hls; lepitemi na nüüd ärä San; siss tuĺl - - Jaani naanõ lepütämmä, siss lasõhu Jaań ka˽tagasi, jäi tapõluss tulõmada Har; `kohto pääl lepütedäss ärʔ Se
2. rahustama, vaigistama kui laps karjob, `öötasse: mene lepita tättä koa Mar; lepitab last, annab imeda VJg; `väikene poiss - - armõtudõ rü̬ü̬ḱ, imä lät́s tõist lepütämmä Har
lepitama2 lepitama S(-dama Khk Hi) enne värvimist lõnga või riiet lepakoortes keetma lepitame löŋŋad ära Jäm; lepa koordega lepidati ennem kui `musta värviti, värvides akka muidu `pεεle, kui es ole lepidud Khk; keedede lepa `koori ja lepidati, siis `panti värvi `sisse Käi

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur