[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 24.—29. vihik (lõpetis—nälpsama)

Tööversioon


Päring: osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 1 artikkel

naga1 n, g naga R Sa Rei Phl L hajusalt K, Trm Kod Trv Pst Krk Kam/-ǵ-/; naga VMr Pal Vil, g naa Jõe Kuu Hlj VNg hajusalt S, Rid Mar Juu Amb Kad VJg Sim Iis Kod(na˛a) Lai Plt KJn Hls

1. puust prunt, punn vedelikunõu sulgemiseks `tembas naa iest ärä, kali tuli Jõe; võtta naga iest `välla, siis `juokseb kali `välla Lüg; törrel oo naga, kui vanad `katki, siis peab uied naad tegema Vll; naga tõstetse vähe `kõrgemase, siis nõrgutatse [õlut] Muh; Kui `kalja `lasta, siis kergidata vähe seda naga Rei; ma ei saa kaĺla`aśta naga `lahti Rid; [kaljaastja] põhal oli auk sees ehk küĺle laual - - naga oli ees Mär; kaĺla `aśtal on naga - - lased oma kaĺla `väĺla, lööd ta `kinni `jälle Kir; Ää `tõmbag naga iest ää, tuär juõsõb sedäsi maha Khn; tünnil naga i̬i̬st ära tulnu Hää; kaĺla `aśtal on naga, auk `lastakse `põhja, naga pannakse `sõnna ette Juu; tien uue naga `astjale ette JMd; tõrrel all auk ja naga. naga `kiänsima `lahti ja laśkima lehelise `väĺjä Kod; nagast nad `kutsusivad `pruńni, mis [augu] ees oli Äks; ära sa naga `väĺja `tõmba Lai; Taari`aśtal oli auk põhjas, `sinna piśteti pikk naga `sisse SJn
2. (midagi ühendav või kinnitav) puupulk, -tikk keri`kanna naga sies `käiväd keri`lavvad `risti Jõh; nagadega saab elu (maja) kogu `pandud Jäm; ing oli nagadega pööna all ukse küljes `kinni; raadiga kiŋŋad, mis es ole nagadega `tehtud Khk; tamme naad ja nakid `täitsid ennistel `aegadel naelde asent Kaa; Nagadega `pandi palgid `kinni Krj; `naale tehakse auk ede Pöi; kerilaua juures oli pulk - - sie `üiti kerilaua naga, sie pulk, kis sialt `kinni `oidis keri`laudasi Amb || puupulk nagina pane sinnä naǵa `otsa riha; ei saa naḱka `saina `lüvvä, sain om kõva Kam
3. toru, auk, avaus vee vm vedeliku väljalaskmiseks naga neh oli sen jaoks, et migä `paadiss vesi oli, siis sie juoks ise sield `väljä Kuu; naga on sie, kust `kalja `lassa VNg; all õli püttil sie naga siis, sääld naast - - `võeti sie [vesi] `vällä Lüg; `taari lastase läbi naga `välla Tor; `enne oli naga, kust kali `väĺla `juoksis Kad; naga [on] lüpsiku toro, kos piim `väljä tuleb; lüpsikite naad õlid ärä aĺlitanud, panin `kruusa `sisse ja `õõrsin `pustass Kod; naga pisteti tõrre `sisse ja siss `lasti nagast õlut `alla joosta Pst
4. nolk, nagamann mis te `veikesed nagad `juoksete `suuremitte järele Lüg; Ise just kut naga alles, aga pane teist `naisi taga ajama Kaa; Siin kεib igasugu nagasi Krj; On üks nagade kari, `ulkvad küla kauda ja teevad pahandust Pöi; Anna sellele nagale näppude peale Mar; poisikese naga VJg

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur