[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 24.—29. vihik (lõpetis—nälpsama)

Tööversioon


Päring: osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 2 artiklit

nikutama nikut|ama Jäm Ans Vll Muh Mär Tõs Hää Kei Juu JMd Koe VJg I(niko- Kod) Ksi Plt Puh Ote, -amma Rõu Plv Vas, -ämä KJn, -eme Hls Hel San, -õmõ Krl; nikkuta|ma Lüg IisR, -mma Lüg Jõh; niguta|ma Kuu, -mma Vai

1. pead noogutama mis sest piast nikkutad Jõh; Ta `tundes mind ära ja nikkutas `piaga IisR; kut obu nikutab `pεεga Ans; mõni läheb kaudu, siis nikutab `peaga Muh; teretamese `juures nikutab piägä Tõs; poiss nikutas `peaga Kei; mõni `uhkusega nikutab piad Ksi; Meil oĺl pini, [kes] `mõiste pääga nikutata Vas
2. nõksutama, nõtkutama õlid `põlved vigased, siis - - nagu nikkutab `põlvi `vaide; obone nikkutab `kuorma ies, suur kuorm on pääl Lüg; `pölvi nikutakse, kui soab kummardud Vll; nikutab ennast põlili maha Muh; kui pruńt oli kõvaste pääl, siis pisike vitipulk nikutati `lahti, siis tuli õlut `easte `väĺla; pista `sisse, nikutab, `tõmma `väĺla, soriseb = kaev Juu; ta nikutab oma `põĺva jumala ees JMd; Parmud tulevad `ärgade kallale, need ei seisa paigal, kamplevad ja nikutavad Trm; tikku mua sidess `väĺjä ei sua - - nõtkutasin ja nikutasin; tämä nagu nikotab (kehitab) neid õlasid Kod; kas sa paegal olla ei saa, mis sa nikutet Hel; ma ei saa kudagi ennäst maha nikutada, nii rasse om ihu Puh; venelõsõ nikutõsõ `keŕkul `põĺvi Krl; näet, tsaari `valtsust `naksiva˽nikutamma (lahti kangutama), niikavva kui `saiva ärʔ Plv || suguühtes olema tema taht seda nikutamist `kangede Ote

nussima `nuśsima, (ta) nuśsib Mär Tor Ris Juu Koe VJg Iis Ksi Plt; `nussima, (ta) nussib hajusalt Sa, Muh Rei Mar Kse Tõs Hää Ris, `nussib Kuu Lüg(-maie); `nuśma, (ma) nuśsi(n) Saa Kod KJn VId Lei(ma-inf `nuš́ma); `nuśma Trv Puh Nõo, `nuśme Hls Krk, (ta) nussib suguühtes olema, keppima vana `nussimise kõht siel `puide all Lüg; [nad] Nussivad juba mütu aega Kaa; Nüid pole aru peal, `kümne kahe`teisme `aastased lapsed akkavad juba `peale - - `nussima Pöi; loomad ei nuśsi, loomade `kohta see ei käi Saa; old seĺlali moas - - `karjund isi: tule nuśsi nüid mind Juu; õlen tämä läbi `nuśnud Kod; mõni nuśsib `ühte `puhku Ksi; Poisi ja tüdruku nikuve, aga mehe ja naise nussive Krk; vanast üteldi: `kuśseme, `nuśseme, kodasime sukka, aeme juttu, teime `aida, selle läits aig ärä nalj Nõo; sańt ja `vaenõ tulõva, `nuśse `tahtva mõlõmbaʔ Se || `nuśsis kurat mool kõik nüid kääst ää (tegi midagi halba) Mär

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur