[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 24.—29. vihik (lõpetis—nälpsama)

Tööversioon


Päring: osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 10 artiklit

etsikas etsik|as g ‑a (taku)koonal poiss oli pannud `vötme etsika `sisse; seal oli pailu etsikud Jaa
jädikas jädikas võrukael Ise kuradi jädikas Mus

lännik(as) länni|k g -ku Pöi Mar Vig Han Var Tõs PJg Hää JMd Iis KJn TLä Har Rõu, -gu Khk Rid Vas; läńni|k Vän Juu Ann Sim TMr, g -ku Mär Aud Kos I Äks; `länni|k Vai, g -ku IisR, -gü Kuu; läni|k Hlj Äks Vil Trv, g -ku Jõh Kõp M T Kan Krl Plv, -gu V(-go Plv, -ko Räp); läńk g läńku Võn San, `läńko Plv Räp Se; länik|as g -a Tor; lännikas Pöi; länigäs Kuu

1. suurem toidunõu a. kahe kõrva ja kaanega laudnõu enesel `terve salv ja länik `vilja täis Hlj; länikadesse `pańti piim `apnema Tor; panen või lännikusse; Pang õli pialt `kitsamb, sama põhja juures õli läńnik suuremb; läńnikud on koa koanega Iis; piim õli läńniku siden, või õli vit́siku siden Kod; ümargused mat́i `mu̬u̬du, ni̬i̬d olid püt́id, aga mis suuremad olid, kõrvad küĺles ja kaaś käis `peäle, ni̬i̬d olid läńnikud Pal; Kül‿ni läniku oliv iluse, liiväg valges õõrut kase laudest pajo vitseg, ni oliv nagu kulla vette kastet Hls; länikun apandedi kah `piimä; piim `panti länikust `nahka Hel; länikude läits viis `tu̬u̬pi Nõo; länikil om selle kõrvaʔ, et sinna˽paat kaasõ pääle San; ku supp `muialõ är ei mahu, sõ̭ss võit jo länikuhe ka `panda Kan; Piim ku˽nüsseti , sõ̭ss kurnati länikulõ, sääl hapatõdi ärʔ Urv; länikõidõ `sisse `laśti piim, ku˽vällä hapasi, siss kooriti välläʔ Har; tiomehele keedeti ru̬u̬g länikohe ja `pańti üteh Rõu; Puulpäiviti küüriti valgit länikit terve aia täüs `pliikümmä Vas; Läńkoʔ tetti puulavvost, sääl seeh hoiti `võidu ja `rasva Se; länik um annum minka innemuśtõʔ kannõti süvväʔ vologa päle Lut || lüpsik Lehmast sai sui ikke länniku täie piima PJg; Piimä länikoʔ oĺliva˽puust tilagaʔ Räp b. muu plekist, savist või puust anum See lännik ea küll, suuremad pole taris Pöi; Võtame lännikuga vett heinamaale kaasa Mar; läńnikid ja pot́sikid on vöörkoda täis Vän; länniku tükid vedelevad aja `iares JMd; pannid länikud öhes supi ja lusikatega kupitse `otsa Vil || (kõhukast inimesest) Küll voib igä nüd üks inimene länigäs `olla, ei `tiie, midä se `ninda sööb Kuu; On üks lännikas, just kut sur tońn Pöi Vrd lällik, länn2, läänik(as)
2. hunnik, lasu lehm sittund lännigu, igavene suur lännik Khk || laia `näoga, õige läńniku nägo Kod

länsikas läntsikas

läntsikas `läntsik|as Hlj, `länsik|as Jõe, g -a; `länsi|gäs g -kä Kuu läänetorm, läänetuulest aetud lained `suured `lained on läns`tuule järel meres, siis `üelda, et `länsikas on meres Jõe; pohituult `kardeti ige `rohkemb kui sidä `länsigäst Kuu; `läntsikas `länne puolt tuleb - - täma tuleb `kuskilt `suurest merest Hlj

läsakas lässakas

mesikas mesik|as Mar Kir Khn/-k|äs g /, meesik|as Krj Pha Vll Pöi Muh(meisi-) Phl/-g|as/, g -a; meesi|k Käi, g -ka Khk Mus, -ga Jäm Khk(-ge), -gu Jäm Khk Rei; messi|k g -kä Khn; g mesiku Hag VMr Sim mesikas (Melilotus) meesigad, pöllu karete pεεl [kasvavad] - - karune varss, paksud pisised lehed, sinised `öitsed Jäm; meesigud rikkuvad vilja εε, kui ta nii paksust on Khk; viieteiss`kümne `aastaselt akkasin `möisas `käima `raagamas, `aidas `lehti `riisumas - - pöllu päält meesika `juuri noppimas Krj; vahest oratses pailu meesikud Vll; meisikas kasvab `otras; vahel ühna `valge põld meesikatega Muh; Lase loomad `süüa meesiguid Rei; mesikas oo `valge ja kollane Kir; Messik suur pitk ein Khn; mesikutestki `tehti akid Hag; aru maa pial, kus ia maa - - sial võis `olla riśtikud, `valged mesikud Sim

musikas musik|as g -a kartul pa (pane) musikad `ki̬i̬ma; kas te olete musikid keetnd juba Pil

näsukas näsuk|as g -a vintske, näsuline kased oo näsukad, mis liivä ja soo moa piäl kasuvad; vanemad puud oo näsukad Var

orsikas oŕsika|s g -tsõ sihvakas, sale Ku inemine tüsse, sõss um vaiv kävvä, oŕsikas olõ‿i kah hää ollaʔ, inemine piat õks olõma tubli Rõu

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur