[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 24.—29. vihik (lõpetis—nälpsama)

Tööversioon


Päring: osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 3 artiklit

kaigas kaiga|s S Mar Mär Kse Han Hää spor KPõ, Iis Trm Plt Hls Ote Vas Se, -ss Trv Krk San Krl Plv, `kaigas R(n `kaika VNg), kaega|s Jäm/g `kaeka/ Pöi L, spor Ha , Kad Kod KJn Vil, -ss Muh Trv TLä; `kaegas Muh Kad Trm; kaõgas Khn, g `kaika; kaiga|śs g -sõ Rõu
1. puukepp, teivas `Nindagu oles `kaikaga pähe saand, kadus kaik `mielest Kuu; tahus `kaikaid Lüg; kotti `taoti `kaikaga täis Vai; Ussi kaigast äi tohi `kiskuda, siis tulavad `söuksed punased laigud naha `pääle Krj; Moa ilma jäme roog kut `kaikad, sest kenad katust äi soa Pöi; `Kaika varal käib Rei; puu kaigas oo ühöskohes maas Mar; mõned lehmäd närivad `kaiku, kui neil tõbi oo kallal Tõs; karjane aga [pullide] `körves oln alati `kaikaga Ris; eks see koer ikka ammustab, kellesse kaegas puudub Hag; `murtsime sae [katki] pisikese `kaika `sisse JJn; mina `ańtsin `vemblaga, teśtel olid `kaikad Sim; ma pane sul `kaikage `jalgu `mü̬ü̬dä, et sa jalust maha läät Krk; anna penile `kaikaga Nõo; võta kaigasõ, siss sullõ `näüdä Rõu; taa inemine um ku kaigass Plv; k a i g a s t a n d m a, s a a m a peksa andma, saama ouna varastele lubati ka kaigast anda Khk; anna `kaegast taale Muh; Sa tahad vist kaigast maide (maitsta) `saada Rei; ära tee `ühti, saad kaigast Mär; vana `Mihkel andis `kaikud ja kiba Vig; mede isa `andis teevast ja kaegast ukse pealt Mih; teistele annid kaigast, said ise ka VJg; piä sä meelen, ku sa `kurja ti̬i̬d, saat kaegast Nõo; k a i g a s t l o o p i m a ~ l ö ö m a ~ v i s k a m a (mäng) lähme kaigast `veskama Mar; pulga `võt́sid kätte ja lõid `vasta teist `pulka, siis see läks `kaugele, siis see oli kaegast `lööma Juu; nuared `luapisid kaegast Kad; k a i g a s t v e d a m a jõukatsumismäng `jöulu siis vädasid kaigast Jäm; Õlgedel hakati ka vεεkaigast vidama Phl || fig k a i k a i d k o d a r a t e s s e ~ k o d a r a t e ~ r a t a s t e v a h e l e l o o p i m a ~ p i l d u m a ~ p i s t m a ~ v i s k a m a kellelegi halba tegema `viskas `kaika kodarate vahele Kos; temä om mulle külländ `kaikit `pilnu kõdaride vahele Nõo
2. töövahend; mingi eseme osa `vaalikurikas ja `kaikad on `jälle. `riide on sääl `kaika `ümber VNg; `treŋŋid on `nüörist `aisad. `atra `kaikade `külles `käisid; üks rabas `reie toas ja `tõised tagusivad `kaikadega `pengi peäl Lüg; saha kaigas Khk; rulli kaigas `üiti, `sõuke suur ümmargune puu oli; `koorma kaigas Pöi; [adral] kaigas all ja pial käis kurg Han; nuõda `kaika augud Khn; kel `ruĺli ei ole, on kaegas ja kurikas Kad
3. (pejoratiivsetes väljendites ja koloratiivsetes ühendites) `kurja`ilma`kaigas sõim Jõh; Igavene `kaigas (väänik, laisk) sie mies IisR; `kaitse`liitlased ka, et `kaika mehed, talusid `püssi kaigast seljas Khk; litsikaegas (lits) Rid; kaegass (peenis) Ran
Vrd kadikas, kaikapuu, kajakas2, kali2, kalikas1
laigas1 `laigas g `laika kamakas, pank save maast tulevad `laikad üles; siin on suur jää `laigas, sene `laika `pääle võib `menna `sõitama; neid `laikaid on kevade jões pali kõhe Lüg
laigas2laegas

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur