[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–31. vihik (a–pari)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 1 artikkel

lõõr1 lõõr g lõõri Mar Var Saa hajusalt K, `lõõri Lüg Jõh IisR; lõõŕ Kõp Vil M Ran Kam Rõn San, lõ̭õ̭ŕ hajusalt T(-r), V(n lõ̭iŕ Se; g `lõ̭õ̭ri Lei), g lõõri; löör g lööri Kaa Rei Phl Rid Rap Juu HJn/-üö-/ JõeK; leer g leeri L(n li̬i̬r Hää) Nis Iis/-üe-/ Pil, `leeri Jõh; lier g lieri Khn, `lieri Jõh IisR; n, g `lieri VNg Vai; lõ̭ir g lõeri Lut

1. truup, ahjutoru; soemüür `lieri one `külma VNg; `müüri `sisse tehä `lõõrid, siis müür läheb `suojast Lüg; tuli läks `lööri Rei; see korsnas ei `tõmba `easte `suitso, siis tä lõõrid oo ukkas Mar; pani leeri vahe täis kapetid ja `kindid `kuima Mär; leeriga ahe o `umne, ei ole kiva pial Var; suits lähäb leerist läbi Tõs; pliidi leertest suab tahm `vällä `kjõsku Khn; leerid on `ummes, ei `tõmma Aud; puhastab ahu `leera Tor; Suits käib `li̬i̬risi `mü̬ü̬da Hää; `Leere pühiti ikki kadaja luuaga Saa; `ahju sai kütta ja löör oli nii tuline Juu; vanad lüörid on ära tahmatand HJn; `õhtaks on lõõr pliidaga soojaks köetud Tür; võt́in lüerid `lahti Iis; `siiber onegi lõõri täedus Kod; talve si̬i̬ lõõŕ `su̬u̬ja ei anna Vil; lõõri si̬i̬st võets nõge `väĺlä Hls; keresege ahi om ilma `lõõrede Krk; Liidi `aive suitsu sisse, vist lõõri `ollive nõgitenü Hel; truubi lõõrid tetäss `püsti üless Ran; Lõõrin om tuhk Rõn; katõ lõõriga elumaja `koŕsna Har Vrd iir1, rõõl, röör, sõõr1
2. a. hingetoru, kõri, kurk sinu leerid o na `umpses läind Kse; röga sul nii paelu, tee löörid `puhtaks, mis sa köhid Juu; Ku kalakont `lõõri kinne jääss, kästäss toorest munavalget juua Hel; siss karanu susi obõsõlõ `lõõri ja järänu lõõri puruss; su̬u̬l om `kangeste mõrru, ei taha lõõrist `alla `minnä kudagi Ran; mia ole jo `lamba `lõ̭õ̭ri lõeganu Puh; `meie oleme küll lõõrini täis, `meie `süvvä ei tahame; ega vähjäl muud ei oleki ku lõ̭õ̭r (kael); [ema] keit nutsu älli kabla `küĺge, et latsõlõ `lõ̭õ̭ri es lähä nuts Nõo; võt́t lõõrist kubijal `kinni Ote; lõõŕ `kinni, ei saa eńgate San; lännü˽toolõ naisõlõ üt́s luu `lõ̭õ̭ri Urv; joodik lask kõ̭ik tü̬ü̬ palga lõõrist `alla Krl; üt́s haaŕd minno siist lõõri alt ja˽pit́sähüt́ Vas; sa kõ̭iḱ läbü uma lõõri lasõt, `lõ̭õ̭re piti `alla, `tsu̬u̬re piti `vällä Se; kaalah um lõ̭ir, kost süvväʔ ni kost juvvaʔ Lut || piltl Nüüd on lõõr täis (ahnitsemisest) Jõh; nüid sae näie lõõr täis (neile sai küllalt) Kod; `tõmmand lõõri `kinni (poomisest) Ksi; ta lõõr on täis (mõõt on täis) Lai; Röögib suure lõõriga (täiest kõrist) nigu mõts kajab; suu i̬i̬n om sula sõber, aga säĺlä taka `lõikap `lõ̭õ̭ri Nõo; suu manh sulass välläʔ, sällä takahn `lõikass lõõri `kat́ski Har Vrd lõõri|auk b. nina Tee oma löörid `puhtaks, mis sa luristad Rei c. suu piä õma lõõr `kińni, ärä kõnele Kod
3. värtna suu lang läits lõõrist `alla Ran; kui `keträt, lang lätt lõõrist `alla Kam; voki siibu lõõŕ Lut

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur