[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 24.—29. vihik (lõpetis—nälpsama)

Tööversioon


Päring: osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 1 artikkel

muldama `mulda|ma, da-inf mullata Jäm Khk Kär Vll Pöi Käi hajusalt , Ris Kei Juu HJn JõeK ViK I Äks Plt KJn SJn Trv T, `muldada Kuu RId(-maie Lüg; impers `mulla- Lüg Vai); `mulda|m(e), mulla|de Krk San, -mõ, -tõ San Krl/-dõ/; `muldam(m)a Rõu, mulla|taʔ Kan Plv, -daʔ Har Vas

1. mulda taime juurtele või alaosale kuhjama kabusta`taimed on jo `suuremast `kasvaned ku `mullatasse Lüg; `kartulid on `mullatu, nüüd `voivad akka kugetamma Vai; nüid pole `tuhlid änam mullatud, `aetase vaud Khk; Vanasti said `tuhlid kõik käsitsi mullatud, kõblaga tõmmati muld `ömber `tuhli pesa Pöi; see oo kardoli `muldamese atr Kul; mullatasse, see vääb arja `peale kokku, siis kasvab Lih; mine `tihli `muldama Tõs; `kaapsad tahvad mullata Tor; `kartuli `muldab, labindas käe Hää; `kapsad pannakse vagude `piale ja obusega mullatakse, rohitakse Ris; nüid juba `ammu `aegu `tuhled mullatud Juu; labidas oli kõveraks `tehtud ja sellega mullati JõeK; kardulid tahvad mullata, muidu kasvab rohi suureks JMd; kui õienupud juba väĺlas on, siis piab kiiresti `viimne kord `muldama VMr; orasele ei tee `muldamine kedagi, juur on sügaval Trm; kui müt́id `muldama `kangess (ajavad palju mulda üles), `suama paĺju `surma Kod; aŕkadra on `kartuli adra, selle samaga kah `muldavad Äks; kapuste kitsuti ja mullati käpage, käpage aa `mulda ümmer Krk; edimäld, kui na (oataimed) vi̬i̬l `väikse `olliva, siss mullati kah Ran; kui `kartuld mullati, siss `panti laud ette. `lauda `mü̬ü̬dä tulep muld üless, satab `kartul kuki pääle Nõo; edimelt aŕkadragõ mullatõss ja aets äǵligõ tasatsõss San; ku om mullanõ [maa] `rohkõmb, sõ̭ss üldäss mullatass, ku liivanõ, sõ̭ss üldäss liivatass Kan; `kapstõid adraga mullada ei saaʔ, nu̬u̬˽piat käśsiga `muldamma Har; ku vihem um maa ärʔ parajass tõmmanuʔ, sõ̭ss piat `muldamma Plv; Maʔ `naksi ummi kardohkit kolmas kõrd `muldamma Vas Vrd mullatama
2. matusel mullapeotäisi viskama obetaja keik `lillede vahel `muldab [surnu] ära VNg
Vrd muldima

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur