[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 24.—29. vihik (lõpetis—nälpsama)

Tööversioon


Päring: osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 7 artiklit

kablima kablima Khk Mus Mär Tõs Tor Ris Kos Koe VJg Trm Plt Pil Krk Puh kabliga töötama tüdruk kablib ajas kardulid. eila kablisin väĺjal sõnikud maha Mär; kablisime põllu peal Tor; `enne vanal ajal on madarad kablitud Ris; pienart kablima VJg; tule `kartulid kablima Trm; porgantit ei saa kablide. kaali ja kapuste tulev kablide Krk || riisuma piab eina maa pεεlt ää kablima Mus || krabama akkas kablima siit teiste eest Khk Vrd kablitama, krablima

madar madar g -a SaLä(g -i Jäm Ans) Muh Hi Mär Var Ris JMd Ann VJg VlPõ(g madra KJn); madar|as g -a L Juu rohttaim (Galium) madarad, nendega värviti. `koltsed madarad, allid vei `valged madarad Jäm; vanad `naised olid madaratega `värvind, siis nad olid pöllu varete sihest neid madara `juuri `kookudega `kiskund - - vana kulund `tuhli kook vöi midagid muud raud `kooku oli madara kooguks Khk; Vanasti kui pole `värvi olnd, siis naised `korjasid madara `juuri ja `värvisid nendega Pöi; kadaga juurte alt kaeveti madarud Muh; Nee sured madara juured, nendega nad `arstist, kui lehm punast kusi Rei; see polnd kellegi punane, mis maa`rohtega `tehti, madaratest ika sai Mih; madaras ei pidan `värvi maha `anma Tõs; tüdrikud käösid madarul (madaraid korjamas) ning `pähklil; Naõsõd läksid `laidu madaru `kjõsma Khn; madaras, pikad varred ja kollast õied `otsas PJg; `Tuiblu mäält `käidud madarad kablimas Ris; `üiti madarad, neid `kasvas igal pool. `veiksed kollase õitega lilled Ann; madarad jälle kasvavad `metsas, naasugused `veiksed rohod, sis nende juurdega `tehti punast SJn

madara|puna madarapunane madarad - - änam varrest - - sai punast `värmi, madarapuna Aud

mader mader g -i Koe VMr sõim einad ja õled pannasse maderisse, et loom sialt sööb Koe; `luamadel tallis on maderid, kust pialt luamad süevad VMr Vrd madel2

madin madin g madina hajusalt R/n madina VNg, madinass Kuu/, Pöi Muh PJg Tor Saa Juu Pee Koe Kad Kod uus Nõo

1. müdin, mütsumine vm müra Kui - - `kuskil õlid lina `talgud, siis `poisid kogonesivad ka `sinne `pillid `kaindlas, siis vast akkas madin `piäle Lüg; Öö läbi käis `sõuke madin, tańts, laul ja pilli mäng Pöi; siis `olli `sõukest madinad, kui nad (lapsed) sii ühes koos `ollid Muh; küll oli suur madin, kui nad `joosid Juu; ei tia, mis möru see `lahti oli, aga kisa ja madinad olid kõik kohad täis Kad; madin one ku majan `keski juakseb Kod; Oi toda madinat - - joosiva üits ütele, tõene tõesele poole nigu meeletu Nõo
2. (kaklusest, kähmlusest) no siis oli madina, kui moni [peiupoiss] sai `tütruku, keda ei tahand VNg; tahivad `menna `riidu - - üks lei ikke `ühte ja `tõine tõist, sie õli madin ja sagin `lahti Lüg; Äkist oli madin `lahti, üks lommis teist Pöi; rusikidega ikka `ańdsivad madina aal. kõrtsimees lõpetas madina ära, lõi mehed kõrtsist `väĺla Saa; olid madinat teind (riielnud) Pee
Vrd madsin

möru1 möru IisR Kaa Krj Jaa JMd VMr Kad, mörö Vai a. maru `Väljas `irmus möru - - `ninda‿t jala ette kedagi ei näe IisK; `kange möru, et ajab puud küliti Krj; eile oli `söuke möru `väljas Jaa; möru `möllab vahest, võtab terve maja `kaasa JMd; väljas kohe kole möru, et ää pista `piadki uksest `välja; ei nisukese möruga piase `keśki `kuśkille Kad b. piltl möll, mürgel seal oli sellepärast nisuke möru old, et õige `aitab; ei tia, mis möru see `lahti oli, aga kisa ja madinad olid kõik kohad täis; kui mina `sinna sain, oli pulma möru täies uos Kad

Vrd mörul

obu|madaras (madaraline) obu madarad, paelu `lehti, need ei `värmide Tõs; obumadaras kaunis pikk `valge lill Tor

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur