[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 24.—29. vihik (lõpetis—nälpsama)

Tööversioon


Päring: osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 3 artiklit

lämu1 lämu VNg Muh Käi L Ris Juu Lai KJn M Nõo Ote San VLä(ĺ- Krl), lämo Emm Rõu Vas

1. löga, lödi; katki(ne) leatsad kõik lämud; peet ei lähe `pehmeks, naeris läheb lämuks Muh; ta oo `koorma `alla jäänd, ta oo üsna lämu Kse; va `audja kana, metu muna lämuse `sõtkun Aud; `irmsast ära kulunud riie nigu lämu; sukka võis ka lämust `öölda, kui ta nii puru oli Lai; lämule sodiks, pudruks ku̬u̬k läits lämule Pst; Sü̬ü̬k om lämule keenu Nõo; `kartuli om lämule lännu Ote; sü̬ü̬ḱ om lämulõ `kat́ski kõik keedet San; suṕp om lämulõ keenü Krl; ta lät́s nigu lämo puruss, är um lämulõ ki̬i̬t Vas || (mälutud toidust) loomal lämu suus Juu; suus lämutab lämu KJn Vrd lämbüle, lämm2
2. (mere)muda soue lämo, mes inimesed `tervegs teeb, arstita, `tooda mere εεrest lämo Emm; meri aab tormiga lämu `väĺla; mere lämu tuuatse põllu `peale Kse; linaleo vi̬i̬ sisel om ĺämu Krl; `li̬i̬te kotuse, kos nigu lämu jääss pääle Har Vrd lamu1

mämm1 mämm Kad Krl Vas, g mämm|i Mär Vig Tor Nis Juu JõeK JMd Koe VJg Sim IPõ Puh Rõu, -u Mär Han Hää Kei SJn Räp, Kan, `mämmi Kuu Lüg Jõh IisR; n, g `mämmi VNg Vai

1. nätske, tainane (leib) leib tänä `taiginane kui mämm Lüg; `leibä - - ei ole viel üväst `küpse, tümä ku `mämmi Vai; kis siis nihukest `mämmi sööb Mär; mämm leib, põle `iasti apu, põle küpse koa Nis; leib on nagu `taigna mämm, ega sie sünni `süia JõeK; sie leib põle kohe kedagi, on üks igavene mämm Koe; leib läks `mämmi VJg; `mämmis leib on, akab `ümber ammaste Iis; Leib sünnü‿i süvväʔ, om peris mämm Vas || linnaseleib `Mämmi `tehti vanasti jõuludese - - mämm `tehti linnase jahust Tor Vrd mömm
2. lastek (suus peeneks mälutud) toit `anname `lapselle `mämmi (piima) VNg; Oma suust akketi jo `lapsele `mämmi `andma, kui veel `ambidki ei õld IisR; `tehti lapsele `mämmi, näriti `peeneks, pisteti lapsele suhu Vig; Laps ei taha enam mämmu Han; anna lapsele `mämmi, laps tahab `süia Nis; ah laps taab `mämmi, no kül‿ma lapsele annan kohe `mämmi Sim; tegi lapsele `mämmi, võt́tis söögi suhu, näris peeniksest - - `ańdis lapsele Lai; laits kutsub `väikest perast `sü̬ü̬ki mämmiss Puh; latsõl naetas `varsti `pääle `sündümise `mämmä `andma Kan; lat́s sõi `mämmi Rõu
3. piltl tossike Ää ole mämm, ole ikka `täitsamees Han; igävene mämm Krl

nämm nämm g nämmu Jäm Khk Kaa Pöi Rei Han Var Tõs Aud PJg Hää Saa Kei Jür Kad VJg Sim Kod VlPõ M Ran Puh Ote Krl Har Rõu Vas, nämmi Emm Mar Vig PJg Tor Juu JMd Ann Koe Kad Trm Kod Äks Lai Plt Pst lastek (peeneks mälutud) toit Tule tuba, nämm juba oodab Khk; Tule niid eieti nobesti nämmule Kaa; Laps tahab nämmi Emm; lapsele tehasse nämm, lebatükid näritässe suus purus Mar; lapsele `antakse - - `nämmu, nad oo kõik seda lödi saan Var; vanaste `ańti iki lapsele `nämmu Aud; minu `põlves põle seda `nämmu olnd PJg; lapsel põle `ambid, ti̬i̬ tal `nämmu Saa; kas pisil on nämmi äda Juu; ema tieb lapsele `nämmi JMd; lastele tieme `nämmu, närime süegi ise `pienest ja anname lapsele Sim; `nämmu tehässe ike `veikessele lastele Kod; tule ma annan sulle `nämmi Äks; Emäpiimä kõrvale `ańti lapsele kah `nämmu KJn; tei latsele suhun `nämmu Trv; Võid-kardult tetti nämmuss Hls; liha pudevess `audunu ku nämm Krk; latsele puretadass suun `nämmu Puh; lat́s esi süü `nämmu Har

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur