[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 24.—29. vihik (lõpetis—nälpsama)

Tööversioon


Päring: osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 3 artiklit

lärts2 lärts g lärtsu Han Tõs Saa Kam, `lärtsu Jõh, lärsu JõeK; läŕts g lärtsi Khk Krj Vll, lärdsi Krk

1. hoop, löök õppetaja lei kaks `lärtsu tämäle, `pienikene pajone kepp õli kääs Jõh; algas puu, ühe lärtsuga lü̬ü̬d, läheb `lõhki Saa || (püssi)pauk ühe `saarma lasin maha - - panin lärsu `kuklasse, sain kätte teise JõeK Vrd larts
2. a. lörts, märg lumi Täna ta ajab `söukest igavest `läŕtsi ülalt maha Krj; lund ja `lärtsu sades Tõs; ega sest lume lärtsust ääd ei ole, ta lätt ärä; ku‿d́a `lärtsu ei tule, aap ti̬i̬ `kõrgess Kam || (märjast heinast) ein jähi `siiskid `paĺjaks lärtsiks, märjaks Vll b. vilets riie, liru Marle on lärts, ei sest saa riiet teha; Sui`riided oo lärtsud küll Han Vrd lärt4

lörts1 lörts LNg Var Kos Ksi KJn Hel Vas, g lörts|i Mar Vän Iis, -u Tor Juu Tür Plt, -o Kod, `lörtsi Kuu Lüg IisR Vai, lörds|i Räp, -u Hls San, Krk, lörs|i Jür Koe, -u Tõs Jür Lai, -o Kod, Khn; löŕts Kõp Kam, g lörtsi Jäm Mus Saa Hls Trv Pst San, löŕtsi Kod Kan Har, lördsi Hls Krk TLä Räp, löŕdsi Rõu Räp, löŕsi Lai; p `lörtsi SJn, Hls

1. märg lumi, lobjakas Tänä sadab kogu `päivä `aeva `lörtsi, talv vist tuleb Kuu; Mis tööd sa `sellise `lörtsiga teed IisR; Sajab lume`lörtsi Jäm; lume lörts saeab, tükäti `vihma ja lund Var; Lumõ ja lörsö `raskusõga tuli [puri] maha Khn; löŕts on vesine lumi - - see sööb vana lume ära Saa; lume `lörtsu tuleb täna nõnna et Juu; löŕts ku maha kukub, kõhe sulab Kod; sula lörts teeb jalad märjaks Plt; `Rõõva puha lördsuge kogusin Hls; liket `lörtsü aa `taevast maha Krk; selle lördsiga ei lää kohegile Puh; küll om alb ilm, aap tada vana `lörtsi `taivast maha Nõo; lumi om ärä sadanu, löŕts jääp maa `pääle Kam; `täämbä tulõ kõ̭iḱ päiv lumõ löŕtsi mahaʔ Har; seo talvõl ei olõkiʔ õigõt lumme sadanuʔ, `lörtsi tulõ õnnõgi Räp Vrd lonts2, lönts2
2. a. lärakas süĺgä üits löŕts Hls; pori lördsü `kargav üless; lördsi (tindipleki) `paprege piat ärä `võtme päält Krk; mis sa pessät taad `muaga vii `löŕtsi mu `puhtõidõ `rõivõidõ pääle Har b. löga va küĺma`võetud kardule lörts Tor; Nüid `tievad sõńniku`lörtsu Jür c. lake, lurr si o va lörts, mõne ju̬u̬ḱ San; ta ei olõ midägi sü̬ü̬ḱ, ta nigu löŕts õnnõdõ Har; makõ söögi löŕts, ei olõʔ parass su̬u̬l pant; Õllõlörts, sääräst märäkust mä ei ju̬u̬ Räp Vrd lörps, lörr
3. adj a. vedel, pehme maa on lörts, ei `kanna viel ovost, ei saa `kündada Lüg; si̬i̬ om `seante löŕts kaśk, mis vilun kasvap Krk; nigu soĺp, kui ta serände löŕts om ja vedel Ran Vrd lõrts b. jõuetu, vilets; laisk (olend) inimine on lörts, ei `viitsi tüöd tehä; lörts obone, ei via üväst Lüg; mis sa õege oled, va lörts, va naese lörts Tõs; Neid mehe`lörtsa on muailm täis Jür; koeral one kua võim õtsan, nagu lörts Kod c. õhuke, harv (materjal) lörts `riie, `arvokeine, ei õle tämäst suurt `andi Lüg; alb paber laseb `tińti läbi nagu va lörts Juu; lörts riie oli kägaras ja `kortsus Kos; Siast rõõvast‿i massag osta, ninda lörts ku vedel Pst
Vrd lorts1, lärts2, lört, lörtse
4. törts, väike kogus põhjast (põhjatuulega) ei saa `jahva, iki jupip, saap mõni lörts kah Krk

*ormukas p ormukast kerge lumi, lumekirme keväjä - - `viskap vähä ormukast, om jälle `lõokse taĺv Kam

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur