[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 24.—29. vihik (lõpetis—nälpsama)

Tööversioon


Päring: osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 8 artiklit

läpp1 läpp g läpu lumelörts, lobjakas täna ajab ette läppu maha, ajab läppu ja räitsakast maha PJg

läts1 läts Juu, g lätsu Han Juu VMr, lätsi Mih; lät́s Kaa Pöi, g `lätsi IisR

1. lame vormitu ese Ma tegi sest viljast `leiba ka, paljas lät́s oli, `aita `kuskile Pöi; Müt́s oo ää istutud nagu va läts veel, ei `seukest `lätsu sünni änam pähe `panna Han; naistel olid laadudega mütsid - - mette nihukesed lätsid nagu `meitel kõigil Mih; ei nied ole kellegi kuogid, nigu ühed lätsud VMr
2. lobjakas, lumelörts vahest saab `jälle nihukest `märga `lät́si, vahest `jälle lumi ei tee kedagi Juu || adj löts, lirtsuv Äi täna‿p saa küll loogu üht änam, sadu tegi eina üsna lät́s märjaks Kaa
Vrd lätsakas2

lönts1 lönts g löntsi Khk, `löntsi Kuu; n, g `löntsi Vai

1. lake, lurr mis lönts se on, mis `löntsi sii saab (supist) Khk Vrd lõnts1
2. lörts, lobjakas Lönts, sie o sügüsüne ja keväjäne `vihma ja lume segu, `oite vesine lumi Kuu; `märgä lund, `löntsi `tullo `alle Vai
Vrd lonts2

löpäk löpä|k g -ku lobjakas Siin om igävene löpäk, kost kudagi läbi ei päse minemä Nõo Vrd lopak(as)1

lörts1 lörts LNg Var Kos Ksi KJn Hel Vas, g lörts|i Mar Vän Iis, -u Tor Juu Tür Plt, -o Kod, `lörtsi Kuu Lüg IisR Vai, lörds|i Räp, -u Hls San, Krk, lörs|i Jür Koe, -u Tõs Jür Lai, -o Kod, Khn; löŕts Kõp Kam, g lörtsi Jäm Mus Saa Hls Trv Pst San, löŕtsi Kod Kan Har, lördsi Hls Krk TLä Räp, löŕdsi Rõu Räp, löŕsi Lai; p `lörtsi SJn, Hls

1. märg lumi, lobjakas Tänä sadab kogu `päivä `aeva `lörtsi, talv vist tuleb Kuu; Mis tööd sa `sellise `lörtsiga teed IisR; Sajab lume`lörtsi Jäm; lume lörts saeab, tükäti `vihma ja lund Var; Lumõ ja lörsö `raskusõga tuli [puri] maha Khn; löŕts on vesine lumi - - see sööb vana lume ära Saa; lume `lörtsu tuleb täna nõnna et Juu; löŕts ku maha kukub, kõhe sulab Kod; sula lörts teeb jalad märjaks Plt; `Rõõva puha lördsuge kogusin Hls; liket `lörtsü aa `taevast maha Krk; selle lördsiga ei lää kohegile Puh; küll om alb ilm, aap tada vana `lörtsi `taivast maha Nõo; lumi om ärä sadanu, löŕts jääp maa `pääle Kam; `täämbä tulõ kõ̭iḱ päiv lumõ löŕtsi mahaʔ Har; seo talvõl ei olõkiʔ õigõt lumme sadanuʔ, `lörtsi tulõ õnnõgi Räp Vrd lonts2, lönts2
2. a. lärakas süĺgä üits löŕts Hls; pori lördsü `kargav üless; lördsi (tindipleki) `paprege piat ärä `võtme päält Krk; mis sa pessät taad `muaga vii `löŕtsi mu `puhtõidõ `rõivõidõ pääle Har b. löga va küĺma`võetud kardule lörts Tor; Nüid `tievad sõńniku`lörtsu Jür c. lake, lurr si o va lörts, mõne ju̬u̬ḱ San; ta ei olõ midägi sü̬ü̬ḱ, ta nigu löŕts õnnõdõ Har; makõ söögi löŕts, ei olõʔ parass su̬u̬l pant; Õllõlörts, sääräst märäkust mä ei ju̬u̬ Räp Vrd lörps, lörr
3. adj a. vedel, pehme maa on lörts, ei `kanna viel ovost, ei saa `kündada Lüg; si̬i̬ om `seante löŕts kaśk, mis vilun kasvap Krk; nigu soĺp, kui ta serände löŕts om ja vedel Ran Vrd lõrts b. jõuetu, vilets; laisk (olend) inimine on lörts, ei `viitsi tüöd tehä; lörts obone, ei via üväst Lüg; mis sa õege oled, va lörts, va naese lörts Tõs; Neid mehe`lörtsa on muailm täis Jür; koeral one kua võim õtsan, nagu lörts Kod c. õhuke, harv (materjal) lörts `riie, `arvokeine, ei õle tämäst suurt `andi Lüg; alb paber laseb `tińti läbi nagu va lörts Juu; lörts riie oli kägaras ja `kortsus Kos; Siast rõõvast‿i massag osta, ninda lörts ku vedel Pst
Vrd lorts1, lärts2, lört, lörtse
4. törts, väike kogus põhjast (põhjatuulega) ei saa `jahva, iki jupip, saap mõni lörts kah Krk

lörtse lörtse g `lörtse

1. lobjakas Talve sadas lumelörtset Han
2. (kehvast riidest) Riie `pehme veniv nagu lörtse, arv kua Han
3. lake See supp oo vedel ja sańt nagu lörtse Han
Vrd lörts1

lörtsine lörtsine Jäm, lördsine Hls; lörsi|ne g -se Lai lobjakane Maa on lörtsine Jäm; tee oli ka lördsine ja maa - - vedel lumi, pool lund, pool vett Lai Vrd lortsinõ, lärtsine, lörtsune

lötsak(as) lötsa|k Saa, lötsä|k Kod Krk, g -ku; lötsak|as g -a Kir/lötsä-/ Kse Han/-t́-/; lötsäk|äs g Khn

1. pehme, vormitu mõni tahab pehmet kala, niisuke lötsäkas Kir; `pasled, `võtsid jalast ära, nagu lötsakad olid märjad Kse; `rõõvad on nõnda kui lötsakud seĺlas, vett täis puha Saa; nõnna ku lötsäk si̬i̬ kehä tämäl Kod
2. lobjakas, lörts lötsäkut ja `lörtsü aap maha `taevast Krk Vrd lotsak1
3. jõud, võhm Mio lötsäkä võtab `varssi `vällä Khn Vrd lõõtsakas

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur