[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 24.—29. vihik (lõpetis—nälpsama)

Tööversioon


Päring: osas

Leitud 1 artikkel

laristama larist|ama R Khk Mus Muh Emm Phl L spor K, Iis Kod/-ss-/ Trv Pst TLä Ote Kan, -amma Plv, -em(e) Hls Krk San, -õmmõ Krl Har; ipf (me) laristime Räp
1. a. kolistama, pläristama kui sa massina `ühte paned, küll nad siis laristavad piima läbi ka Phl; mis sa seda okki laristad Kse; puri laristab pial joosuga, ku [veski]tiivad pailu keerud oo Var; Kas sa tasem ei saa lauda katta, laristad nõodega et irmus kohe Tor; laristab [riide] masinaga kokku Plt; mis sa laristat selle okiga Trv; oia kesspaiga ti̬i̬d, las ta läbi lariste Krk; käi `ümbre laristadõn Ote b. norskama vms mede Ann laristas ühe päeva mis ime ninaga Hää; mis sa sest `perssest laristad, kere tühi `jälle Juu; norsas kõvass, larissab magada Kod c. ladistama; vedelikku maha ajama larista `vihma maha Vai; mis sa sääl laristad piimaga Mus; küll laristab täna `vihma maha Mär; tõene larissab vede siden Kod; kiḱk ilm täis laristet; laristess ma‿ilma vett täis; küll om siin lastel ää lariste, jõe veeren lahe vi̬i̬ sehen Krk; laristab `vihma, laristamine om vist vi̬i̬l suuremb sadu kui ladistamine Ran d. fig lobisema lodrab ning laristab nii pailu Khk; mis sa nii paĺlu laristad mööda küla Mär; mis sa sii laristad nagu pudru pada Vig; eks elu aeg jõua laristada küll Kir; ei tia enam kedagi `rääkida, kõik ma laristasin ää Pil; üteldäss, et kes `väega paĺlu laristap, tol om paĺlu `võltsi ka sehen Nõo e. urisema, lõrisema nakassime `suśkma tooliga ehk pengiga, siss [peni] lahk `jalgu ja larist Ran
2. priiskama, raiskama, pillama; pummeldama, prassima Kaik oma kuu `tienistuse larist `linnas maha Kuu; sie larista `viina kere ja `laske raha läbi VNg; `Viimase `kopka laristas `sõprudega `nahka Jõh; seal laristati nõnna lakkuda et Muh; Laristas oma raha keik ära Emm; Mõnel eluaeg peenike püus, laristab kohe läbi Han; vanames oo `aige, pojad laristavad `ringi, ei tea kes säl tööd teeb Aud; laristas varanduse ää, nüid isi `näĺgäs Juu; mehed on oma `riided seĺlast ära laristand JMd; laristas oma vara läbi ja siis pani `ambad `varnasse Kad; laristab müeda `kõrtsisi VJg; Laristaja, si kopikul öömaja ei anna Pst; tõene inimene om `oidja, tõene om laristaja Ran; ää om laristada küll, aga `otsa saab, ei ole `endäl midägi `süüvvä Nõo; lariśt uma elo kraami kõ̭iḱ ärʔ, nüüd om kõ̭gõst ilma Kan; ta joosõ ja laristass Plv Vrd lagistama3
Vrd laritama, loristama, läristama, plaristama

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur