[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 24.—29. vihik (lõpetis—nälpsama)

Tööversioon


Päring: osas

Leitud 1 artikkel

lahmakas1 lahma|kas Jäm/g -gu/ SaId Muh L spor Ha, JMd spor TaPõ, Plt KJn Krk u Rõu Räp, `lahma|kas VNg Jõh IisR, `lahma|gas Kuu, g -ka; lahma|gas Khk, `lahma|ka Vai, g -ga; lahma|k Kuu/`l-/ Har, g -ku Trm Kod KJn SJn Hls spor T, Krl Plv, -gu Rõu, -ga Khk
I. s
1. suur tükk; suur hulk Sidä `pientramaad on kohe ma`ilma `lahmak; sain `niisuguse `lahmaka vett `vasta `vahtimist et `oia ja `kielä Kuu; Seda [nahka] on sii ea lahmakas Pöi; `ańdis korraga `liiga suure lahmaka `einu Mär; `tuĺli üks lahmakas `vihma Tor; `lõikasin `sulle ea lahmaka `leiba Juu; `ostsin omale lahmaka muad JMd; Ennem õlid nööripõllud, aga siis said igaüks omaette lahmaku `põldu ja karjamaad Trm; üvä lahmaku liha saen Kod; sain ühe suure lahmaku `pastla`nahka KJn; Ää lahmak kardulid mahan, ken jõvvab neid üles võtta Hls; [suka] `kondsa `koeti suur lahmak valmiss, siss `panti tõesega kokku Ran; aga küll `tuĺli ää lahmak `vihma Nõo; Sullõ `müüdi no uma suuŕ lahmak `ku̬u̬ki Rõu; Tsiga oll igävese lahmaka maad ärʔ sońgnu Räp || lohmakas, vormitu ese See on muidu üks kuue lahmakas Pöi || akkan just `saama süönd, igävene `lahmagas tuli `väljä (prussakast) Kuu
2. hoop, löök `andis taale piitsaga ühe lahmaka Muh; `andis teesele iä lahmaka, metu iäd lahmakast Tõs; Oleks oma poisid, küll paneks `neile lahmakaid Jür; si̬i̬ sae lahmaku, `kuksi maha kõvass Kod; oma ema `ańdis lahmaku tagumikku, ikki `joosid vanaema `juure SJn; kae, ku ma selle tüpäku võta ja sulle `si̬i̬ri piti `lahma üte ää lahmaku Kam; anni telle üte lahmaku `säĺgä Krl || fig tämäle tuli si lahmak, läks `vangi Kod
II. a
1. suur, lai; kogukas nisike `lahmakas obone Jõh; `sõuke suur inimese lahmakas tene Muh; küll on leegand lahmakad leevatükid JMd; üvä lahmakas paĺk Kod; lai ja lahmakas [kuhi] Ksi; lahmakad `riide tükid olid Plt; sääl om õigõ lahmak tüḱk tu̬u̬d maad Har; [lehm] Um nigu˽vana lahmakas, ku˽`hinne vett täüś `tõmbas Rõu; inemine um sääne `töntskanõ, um ta lahmak Plv
2. korratu, lohakas va lahmakas inimene, ta mette `oska eesel paramaid `riidid `selga `panna Mar; lahmaka käimaga Kse

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur