[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–31. vihik (a–pari)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Leitud 1 artikkel

lükkima lükkima (-mä) Vän Hää Saa hajusalt KPõ, Iis Trm Plt, `lüḱmä (-k-) Kod KJn Vil Trv Pst/-me/ Hel TLä Ote Rõn, (ma) lüki(n); lükkima (-mä), (ma) lükkin R/lügin Kuu/

1. a. (tihedalt) ritta seadma, reastama lükkin [seened] keik `pulka ja panen `leiva`ahju `kuivama VNg; `tarvis akka `ouni `nüöri sise lükkimä Vai; `elmed tullid ää lükki Vän; tule `aita mul niid räimed ära lükkida Hää; kreĺlid lükiti niidi peal Ris; jõhvikad said `paela lükitud nagu `elme read, siis rippusid sedasi sarja all (pulmade ajal) Juu; ta lükib kala `vardasse. `vardasse lükita kui suitsetata JõeK; lükkisin nüebid `paela, on ühes kuos Kad; lapsed lükkisid pihlaka marjad lõnga `piale Iis; lükkind õra `silka täis Trm; üks piänike latt lähäb pitku `katse `arja edesi, selle `piäle one lükitud varesjalad; tämä one nõõlaga lükitud si̬i̬ voĺt; selgpaala `piäle lükid niied Kod; talle villad on `tingu täis kui lükitud KJn; lükib `eĺmit Trv; kos vanast `olli keŕk nii täis nigu lükitu Puh; üits vanainime `ku̬u̬li ärä, suka olluva `täie täis nigu lükitu Nõo b. kokku keerama, plettima köis saab kokku lükitud Ris; lõimed `võeti käärpuude pialt maha - - siis akka lükkima teise käe pialt teise `piale, siis lüki ket́ti Sim
2. pead looma `Vaata rüki, ku ta just akkab kõrrest `väĺla tulema - - [siis] akkab lükkima. Pääd kõik väĺlas on, sis ta on juba lükkinu Hää; mis viĺlal viga lükki, ilm on vaga; luste ei lüki, kaar ka ei lüki, temal tuleb pööris `väĺla, odral tuleb `jälle pää `väĺla, rükis ja nisu paĺlalt lükivad Saa; tämmu akas rükki vara `lüḱmä, põle vi̬i̬l jaani`päegi käes Vil; kesu lükib pääd, ku ta küll kasunu om Pst
3. lükkama, nügima nii`palju nüüd lükkis sedä kappi sield `seinäst `iemäle, et kapp mend `ümber; `Ülge emä pidi oma `poiga ka ise vede lükkimä; Siin `länne`puolised `rannad on madalad, `andab `enne lükkidä, kui `paadi sadamess ujuma saad Kuu; Lükkisivad üksüht Jõh; si `peidläalune one sõra, tahasi vi̬i̬l lükki seie nõõlaga Kod
4. hulgana tulema `kärbläisi lükkis `tulla tuba täüs Vai; küll lükib täna pailu inimesi kiriku Koe; küll lükib rahvass `tulla Kod; juba lükib rahvast kokku Plt
5. lüdima `pähkmilt tullime kodu, siss õdagu `lüḱseme; `pähkme om ärä lükitu Nõo

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur