[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 24.—29. vihik (lõpetis—nälpsama)

Tööversioon


Päring: osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 1 artikkel

nuhtlema `nuhtlema Hlj Lüg, da-inf nuhelda S Mar Kul Mär LäLõ HaLä JMd Tür VJg TaPõ/ma-inf `nustle|ma, -mä Kod/ VlPõ Trv Ran Puh(no-) San, nuhella Kuu VNg, `nuhtleda Jõh Vai Iis; `nuhtlema, da-inf nuheldaʔ, no- Vas; `nuhtlem(e) San, da-inf nuhelde, nohelte Hls Krk; `nuhtlõma hrv Rõu/-mma/ Plv Räp, da-inf nuhelda Khn, nohõldaʔ Vas

1. karistust täide viima `Lapsedki said vahel nuhella pia`aigu `ilma `asjata Kuu; Isa ei `tahtend `poiga `nuhtleda Jõh; kohus `nuhtleb kurjategijad Vll; poiss saab emä käest nuhelda Mar; alam rahvas `viidi `talli ja nuheldi kere läbi Mär; Ää lase oma lastest undi kutsikud kasuda, õpeta ja `nuhtle neid Han; `mõisas said vanaste keppega nuhelda, selg oli päris sinine ja verine Tõs; kes varastab, seda nuheldase Tor; ta `nuhtleb ise ennast Ris; piima oled sa ikka ää joond, nüid sa soad nuhelda Hag; [ta on] nuhelda saand mitu `kõrda Iis; nuheldasse sinuda, ku õled kuritegu tehnud Kod; iga keriku juures on õllud `sambad - - kis maja põletand ehk `tapnud, nuheldud sial Pal; poiśs peab `suama nuhelda Plt; nohelti `mõisan - - mea‿i ole küll nohelte saanu Krk; tüdrukit nuheldu kiriku tulban, tulp ollu kiriku turu pääl Hel; [koolis] vahel nuheldi kah, kui `koerust teevä Ran; kubijas - - mis kõvõrust (eksimust) nägi, es jätäʔ `nuhtlõmadaʔ Räp
2. häda, katsumusi osaks saada laskma tämäle nuheldi sie kätte, et tä `luodust `tiutas; jumal `nuhtleb vanematte pattud `laste kätte Lüg; mis nee inimesed teind on, et jumal neid sii nuka pεεl nönda `nuhtleb Khk; jumal‿o põllu üsna ää nuheln see `aasta Muh; jumal äi jäta `nuhtlemata Rei; nende patod nuheldakse nendele kätte Kul; jumal `nuhtleb `põldu, ei anna `vihma Tõs; Mia olõ mere käest küll nuhelda suan; Tiä, mis pattu mia tein olõ, et mjõnd sedäsi nuheldaksõ Khn; jumal `nuhtleb tedä nüid, eks ta ole küll `kurja teind Juu; põld `nuhtleb mind tänavu JMd; jumal `nustleb kätte kõlmandasse ja neĺjändäss `põlve, ku ülekohot õled tehnud Kod; jumal `nuhtles mind - - jäin nõnda `vaesesse Vil; kas siss jummal nüid rahvast nõnda `nuhtlema nakap, külläld om inimesi joba noheldu Puh
3. peksma; kolkima `tõine `nuhtleb tõist Lüg; Lähme `sauna ja `nuhtleme patuse ihu `pehmeks Pöi; `nuhtles võid putku sihes Muh; [rukki] laed `pandi maha ja siss akati vardaga `nuhtlema Kse; selle pial oli siis üks mees, kes näid (pulle) siis `nuhtles seal Tõs; vinnid, arjase nupud `võeti `väĺla, pärmiga `määrsid ää ja siis vihaga nuheldi Vän; mis sa `nuhtled seda `koera Saa; obust nuheldasse Lai; puĺl oĺl ärʔ noheldu, tu̬u̬ oĺl vaga nigu vu̬u̬n Vas || te olete täna üsna `easti seda karet nuhelnd (niitmisest) Vll
4. rassima, pingutama mis ma vana inimene surma ees enam `nuhtle Mus; `andis nuhelda, et `öhtaks vastale soaks Jaa; `nuhtle päe läbi `kaarida, kõht tühe koa Mih
Vrd nuhklema

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur