[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–31. vihik (a–pari)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Leitud 1 artikkel

käen käen Kod(käden) eL(kään Krl, käeh VId, käehn Har Rõu Plv)
I. adv
1. omanduses, valduses, kasutada kud́a käen, nõnna suun Kod; suur talu käen, aga kui `vaeselt ta eläss - - lõegass nööriga `leibä; vai nõnda siss inimestel raha käen `olli `pildu ku `nüidsel ajal Ran; esäl `olli suur laǵa nuŕm käen, aga temä ańd väimehele kolme vaka maa Nõo; `u̬u̬ne omma käen, a maa `võeti käest ärä Ote; no taluinemisel `oĺli toda `põldu `rohkemp käen Rõn; Ega tu̬u̬d `piimägi noʔ alasi olõ õs tävvehn käehn Rõu; ku iks uma majakõnõ käeh oĺl, siss `eĺli iks `hüästeʔ Vas; aig käeh, siss tege mis taht Se || tarvitusel `meilgi um vil põraʔ (praegu) viil ahi ni parrõʔ käehn kohe riih́ `pańti üless `paŕsi pääle; `meilgi vi̬i̬l um tu̬u̬ sari käehn Rõu || alles kanapoja om käen kõ̭ik, kuĺl ei ole üttegi ärä viinu Nõo; ala˽`ka˛otu sa `jäĺgi välläʔ ei, hoia õks na jäle˽käen Har
2. kätte saadud vanast võeti aava pakk, kajoti sehest `väĺlä, ja `oĺli suur moĺd käen; emä aard säĺlätakast `kińni - - ja siss `oĺli nahuk käen kah Nõo; nemä˽tõmmassiva tolle silmusse rebäsele `kaala ja, oĺl rebäne käen TMr; nüüd olõt sa poiss mul käen Räp
3. kellegi või millegi tegevuse või mõju all kisendäb nõnna ku maja elgub käen; kuvve vokigä kedräsimä, tuba jõrisi käen Kod; tõenekõrd `oĺli serände toŕm, es tohi `purju liigutada, vene tańts käen; `vinge tuul, võtab kõhedass, kui täl kavva käen oled Ran; aĺl kana raputab `endä, nii et saba `tuutleb käen; laits röögip käen Nõo; ma anni tälle kuradile üte ää kooseri, nii et ta unnass käen Kam; lask `püssä nikuʔ mõts kärähhäss käeh Vas
4. (ajaliselt) saabunud, vahetult ees `õsta käen, mes sa enäm rabeled Kod; nigul needäb, toomass tinutab, siss `ommegi taĺv käen Ran; es ole mitte midägi enämb nättä, õtak `pimme käen Puh; si̬i̬ `aasta ei naka [maja] `lupjama, sügiss om käen Nõo; `kartoli panõk om käeh, vaja `koŕve `ot́si; vana `aasta õtak um käehn ja sul um kerigu `masski `masmadaʔ Plv; ku˽tuuĺ jo üle ńao lätt, om mul jo˽t́suh́kmine käeh Vas
5. (märgib mingis seisukorras, olukorras, mingites tingimustes olekut) ädä käen Kod; kui `terviss käen om, siss saad egät pidi `endä arbeldada; sul om kõva jäŕg käen, sul om rõevast `kõ̭iki ja, `süvvä ja `juvva Ran; miul omalgi naṕp käen, mes ma tõesele anna Puh; kui mul vana `järge i̬i̬n ei oless, siss oless kitsass käen Nõo; kos siss sõbra jäävä, ku sul kitsass käen om Rõn; naṕp um käeh, vaja tüüd `ot́si Plv; Kullõ‿s kedäge, nüüd om [õnnetus] käeh Räp; sul om `hindäl naar käeh, no hinnäst naartass Se
6. käsil, tegemisel käbe inime, küll täl tü̬ü̬ käib käen; tü̬ü̬ ei `irgne ei `argne käen Nõo; meil om haina tüü käen Har
II. postp
1. kellegi valduses, omanduses, kasutada vald õli selle käen, kelle käen `mõisa õli Kod; siss `oĺli jo võim nende käen, nemä olliva rikka Ran; nüid om jäŕg miu käen, ärä tüki vahele; miu pada `olli Manni käen Nõo; rendi taluse `oĺliva `mõisa ärräde käen Kam; üt́s vikahti last oĺl `Osvaĺdi käehn alahn; mul oĺl üt́s siidi pluusõ tõõsõ `umblõja käehn ummõldaʔ Rõu || ü̬ü̬ käen om võim, ü̬ü̬ om pikä ja päävä om lühikse Puh || otsustada, teha seo asi om `kohto käeh Se
2. kellelgi tehes, sooritades om ike mõni inimene vali küll, temä käen käib nigu käki tegu kõ̭iḱ Nõo; [pärast isa surma] tuĺl kõ̭iḱ `hindä käen (ise) `kündä ja `külvä ja `äestä ja Plv
3. millegi mõju, toime all riie `pehkib päävä käen Kod; jaheda käen [toit] nii ruttu ei `vaidu; rõevass kuivab ruttu, ku‿d́a päeva ja tuule käen om Ran; mes sä sääl kügelet küĺmä käen Puh; latse `vaivleva näĺlä käen; kae kudass akan läegib päevä käen Nõo; tsuidsu käen aap läpästämä ja köhimä Kam; oĺl `juudaline nii laisk, et es viisi˽küĺmä käehn väristägiʔ Rõu; oĺl suurõ valu käeh Räp
4. kellegi, millegi võimuses, meelevallas [laps] `rü̬ü̬kse nii `irmsade nigu `tapja käen Nõo; mis inemine om maśsina käen Kam; hopõń t́sipõĺ `parma käehn Rõu || ma olõ ni ilma käeh kui kana putsai tuulõ käeh (inimeste arvustada) Se
Vrd käe, käes, kähen

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur