[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–30. vihik (a–osatama)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Leitud 1 artikkel

jo jo(o) Kuu Vai S Mar Mär Kir Kse Tõs Aud Ris Rap Juu Kos VMr Kad Rak I Lai Pil KJn Trv Krk T V; juo R Jür HJn JõeK JJn Koe VMr Rak; jua Hlj Jõh VJg Iis; d́o(o) ~ do Lei
1. ajaadverb juba (hrl lauserõhutus asendis ja kiirkõnes) kui on suur vesi meres, siis [angerjapüük] akkab juo `juuli kuust akkab juo `piale; Juoks sa `jälle tulid `meile, tied kohe tihejä sen `käümisegä Kuu; juo `ammust `aika juo on `aige juo Lüg; `mitmes aasta on siin `olla jo Vai; pöld joo naa `aljaks läind Käi; jõe suu joo `lahti jääst, kebäde jo tuleb Mar; nemä jo üle kuuskümme `oastad surnd Juu; tule joo, ma `ammu `uotan JMd; `valgõ om suuŕ jo väläh Räp; ku saa d́oo äste kuju sõs `pandmin om rukka Lei; juba (...) jo oli juo täielik tüdruk juba juo JJn; rüä orass aĺlendab joba jo Nõo; joba `vihma rabistass jo Ote
2. rõhuadverb kindlasti, muidugi, tõepoolest, ometi; küllap, arvatavasti juo sie siis sie `ussi pää oli Kuu; kodu jo appendati [koort] ja sis `tehti kodu jo `kuorest võid RakR; tä teeb jo mihele kapedid Khk; joo se pidi nii olema Muh; eks ajad kõik seal [kalendris] sees ole joo Mar; jo ta on `süidlene Ris; siis ei sua juo neid märjalt ää korjata Koe; vend on `ammugi jo surnd jo Kad; joose ta tiäb, aga ei `ütle Kod; joo ni̬i̬ arsti ka ei saa avitada, arvatass et vanaduse viga Puh; kae poiss kõ̭ik kaosi `katski `pessenu, no om jo jabur Nõo; jo‿śs tal seast ei oole, kedä oless võtten [naiseks] Krk Vrd joh, ju, juh

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur